ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*延误*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 延误, -延误-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
延误[yán wù, ㄧㄢˊ ˋ] หน่วงเหนี่ยวจนเสียเวลา, เสียเวลา

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
延误[yán wu, ㄧㄢˊ ˙, / ] delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay, #11,561 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I very much regret that a takeoff is no longer possible and our orders are to disembark you.[CN] 很抱歉地通知各位,飞机将延误起飞... 我们将安排您下飞机 The V.I.P.s (1963)
If your commute takes you westbound on the 10 freeway expect an hour delay.[CN] 十号公路向西行的交通 将有一小时的延误 Species (1995)
What's keeping that plane?[CN] 什么让飞机延误了? The Big Combo (1955)
Not 10 minutes after, not 10 seconds after but midnight.[CN] 不能有10分钟延误 不能有10秒钟延误... 就在午夜之前 The V.I.P.s (1963)
This is just a delay. That's all it is.[CN] 这只是延误 如此而已 Jurassic Park (1993)
It's the last thing we wanted. We're behind schedule.[CN] 我们绝不可延误 A View to a Kill (1985)
Any delays... I hold you responsible.[CN] 任何延误 你都需要负责 A View to a Kill (1985)
Widh arranged to suspend the trains.[CN] 沃斯安排妥当了延误的列车 Shoah (1985)
He apologized for the delay.[CN] 他为延误道歉 Body Heat (1981)
This is the start of the Chilean winter and our flight has twice been postponed.[CN] 智利的冬天这时刚刚开始,我们的航班延误了两次。 Full Circle with Michael Palin (1997)
My car radio, the 12:30 news. "All planes still grounded."[CN] 车上收音机里播报午间新闻 "航班全部延误" The V.I.P.s (1963)
International Airlines flight 643 to Las Vegas has been delayed 30 minutes.[CN] 飞往旧金山的飞机延误起飞 Murphy's Law (1986)
Members of the court are to leave in an orderly fashion by ones and twos, with no talking and to proceed to their next class without delay.[CN] 法庭内的成员必须有序地离开法庭 不许交谈,不得延误下一节课 Up the Down Staircase (1967)
Will this storm delay our flight?[CN] 风暴会让飞机延误吗? Will this storm delay our flight? Turbulence (1997)
We can't afford to drop behind schedule.[CN] 我们不能有所延误 A Bridge Too Far (1977)
On our left is the wreckage of the famous liner, Queen Elizabeth, which sank here under mysterious circumstances in 1971 .[CN] 以避免任何不必要的延误 左手边是著名客轮 伊利沙白皇后号的残骸 它在1971年在这里神秘沉下 The Man with the Golden Gun (1974)
My other opinion is that a fine, rich, Jewish lady like yourself has no business dragging herself onto a trolley carrying grocery bags.[CN] 我母亲的观点是像你自己这样一个又好有富有的犹太妇女... ...是没有必要拿着杂货袋让自己延误在公车上的. Driving Miss Daisy (1989)
What business you got dragging this mess out of the house by yourself?[CN] 你做什么了让你自己被这房子的混乱延误的? . Driving Miss Daisy (1989)
We regret to announce that the departure of all planes from London to Paris... have been delayed again, owing to bad weather.[CN] 我们很遗憾的通知大家 由于天气原因 从伦敦开往巴黎的所有航班延误 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
Everything seems to be OK now, so without further ado,[CN] 看来一切平息了 为免再有任何延误 The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)
If we don't, we're dead.[CN] 延误时间就等于自杀 Goryachiy sneg (1972)
All major theme parks have delays.[CN] 大游乐园都有延误 Jurassic Park (1993)
We anticipate only a short delay.[CN] 这仅是短暂延误 Bullitt (1968)
Any delays... I hold you responsible.[CN] 任何延误... A View to a Kill (1985)
Plane after plane waited on the runway while he napped or took walks and ate sandwiches.[CN] 许多班机甚至可以为了等他而延误 而他不是在家睡大头觉 就是出门去散步,吃着三明治 Searching for Bobby Fischer (1993)
I do not wish to have to tell the Russians that there will be another delay.[CN] 我不希望要告诉俄国人 又再度有延误 From Russia with Love (1963)
We regret any further delay that may be caused by the investigation.[CN] 调查工作造成时间上的延误 我们深表歉意 The Parallax View (1974)
Good. Right on schedule.[CN] 很好,并没延误 A View to a Kill (1985)
A series of delays and launch failures have already put EPRAD's back to the wall.[CN] 一连串的延误与发射失败 已经使外星研发工作遭遇挫折 Pilot (1993)
We're sorry for the inconvenience, but we'll all be on the ground shortly.[CN] 我们即将降落 对延误感到抱歉 几分钟内 我们将要着陆了,谢谢 Die Hard 2 (1990)
30,000 people showed up at the concert... but Benny didn't because his plane was delayed... by a sandstorm, so the mob rioted... and marched on the American embassy... so the police turned them back... so they burned down the Coca-Cola plant.[CN] 3万人拥至音乐会现场 但由于班机受沙尘暴影响延误 本尼并未到场,于是群众开始骚乱 One, Two, Three (1961)
The Silicon Valley operation must not be delayed.[CN] 矽谷行动绝不能延误 A View to a Kill (1985)
May put us 10 minutes behind schedule or so.[CN] 或许又得延误10分钟,最好下通知机组人员。 May put us 10 minutes behind schedule. Turbulence (1997)
But I will produce the anthem in time... f or your installation as emperor.[CN] 但我不会食言,不会延误秦颂 待到你登上天台成为伟大的始皇帝 The Emperor's Shadow (1996)
What's the delay? All is well, sir.[CN] - 为何要延误 Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
There are going to be delays, of course.[CN] 当然这会有所延误 Honeymoon in Metropolis (1993)
This tardy absence of the flight must give us pause... and in that pause, we should take time to examine ourselves--[CN] 这架飞机的延误给我们足够的时间... 在这期间,我们应该花点 儿时间检查一下我们自己 - Wag the Dog (1997)
"Congressional Committee delayed by bumpy roads and dust storms.[CN] "国会委员会因路面颠簸和沙尘暴被延误 Cheyenne Autumn (1964)
- It was my fault you didn't get back.[CN] 因为我你已经延误 Ballad of a Soldier (1959)
She must have a transfusion at once. Take off your jacket.[CN] 不得延误立刻输血,脱掉外套 Bram Stoker's Dracula (1992)
Discovery of the robbery and broadcasting of the alarm was delayed because of the remote locale of the train hold-up [unintelligible] in the area during the night and early morning hours.[CN] 报警被延误... ..因为出事地点很偏远... ...在此区域深夜和凌晨时分. Plunder Road (1957)
strikes, delays... whether I would get a non-smoking car...[CN] 罢工啊,火车延误啊 我是否能找到一辆不吸烟的车啊... What Time Is It? (1989)
I'm sorry to turn up so late, but I'm stranded for the night.[CN] 对不起我那么迟才到,我昨晚被延误了。 Stage Fright (1950)
Captain, what's the delay here?[CN] 队长,为什么延误? Quo Vadis (1951)
Yesterday's airlift was three hours late due to fog in England.[CN] 昨天的空降计划 因英国的浓雾延误三小时 A Bridge Too Far (1977)
There could be delays.[CN] 可能会有延误 The Dogs of War (1980)
Oh, Marc, you better send a cable to the Camerons explaining our delay.[CN] 马克,你最好打电报 向卡梅伦家解释我们的延误 The V.I.P.s (1963)
We'd like to apologize for that ground delay.[CN] 我再为大家熄掉系好安全带的标志灯 首先为我们在地面的延误向各位道歉 Air America (1990)
No delay.[CN] 灭齐国是平天下最后一战,不得延误 The Emperor's Shadow (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top