ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*学徒*

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 学徒, -学徒-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学徒[xué tú, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨˊ, / ] apprentice, #23,502 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学徒[がくと, gakuto] (n) student; follower; students and pupils; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That I'm not too young to be your Padawan.[CN] 证明我年龄够当学徒 Star Wars: The Clone Wars (2008)
I assure you my web is strong enough to catch your insignificant little Padawan.[CN] 我向你保证 我的手下足以抓住 你那微不足道的小学徒 Star Wars: The Clone Wars (2008)
An apprenticeship, going into recording studios.[CN] 以一个学徒的身份走进了录音棚 It Might Get Loud (2008)
An apprentice with balls needs two years.[CN] 一个有胆量学徒 要练上两年 The Maiden and the Wolves (2008)
Yes, our young apprentice on the main stage.[CN] 好 我们舞台上的年轻学徒 The Sisterhood of the Traveling Pants 2 (2008)
After my droids kill Jabba's son they will deliver your Padawan to him for punishment for the Huttlet's murder.[CN] 我的机器人杀掉贾巴之子后 会把你的学徒送给贾巴接受惩罚 为赫特小孩偿命 Star Wars: The Clone Wars (2008)
The Huttlet is with my Padawan, safely at Jabba's palace.[CN] 赫特人小孩在我学徒那里 现在已经平安抵达贾巴的宫殿了 Star Wars: The Clone Wars (2008)
I was an apprentice in an upholstery shop when I was a teenager.[CN] 我十几岁的时候 在一个室内装修公司当学徒 It Might Get Loud (2008)
What's up? Caca is coming.[CN] 今天起,他跟我做学徒 Ngai chai dor ching (2009)
He's the one who wanted the Padawan.[CN] 是他申请学徒的,不是我 Star Wars: The Clone Wars (2008)
Sorry, just trying to keep the boys inspired, is all.[CN] 我年轻的学徒? 对不起,我只是想鼓舞一下士气 Star Wars: The Clone Wars (2008)
I'm the new Padawan learner. I'm Ahsoka Tano.[CN] 我是学徒新生,我叫阿索卡・塔诺 Star Wars: The Clone Wars (2008)
Neil Jones, my new apprentice. He's from Kentucky.[CN] Neil Jones 我新招的学徒 来自Kentucky Escape from Dragon House (2008)
She was a trainee at 14.[CN] 她十四岁就出来当学徒 The Way We Are (2008)
- Padawan.[CN] 是"学徒"! Star Wars: The Clone Wars (2008)
Look, I have a message from your Padawan.[CN] 看,我有一条关于你学徒的信息 Star Wars: The Clone Wars (2008)
You know, I apprenticed out to a lot of people when I was younger.[CN] 我年轻的时候 曾在很多人手下当学徒 It Might Get Loud (2008)
But you might make it as mine.[CN] 不过你也许能当我的学徒 Star Wars: The Clone Wars (2008)
Ready, he is, to teach an apprentice.[CN] 他准备好带学徒 Star Wars: The Clone Wars (2008)
You still doing your apprenticeship?[CN] 还在当学徒是吧?  ()
I'm Master Skywalker's Padawan.[CN] 我是天行者师傅的"学徒" Star Wars: The Clone Wars (2008)
I was apprentice to the sorcerers who banished the Jinn.[CN] 我是学徒 该巫师 谁放逐晋。 一个是你的父亲,阿拉丁。 Aladdin and the Death Lamp (2012)
You know, I don't even think you're old enough to be a Padawan.[CN] 我觉得你年龄还都不够当学徒 Star Wars: The Clone Wars (2008)
Fresh troops, new supplies and perhaps they brought my new Padawan with them.[CN] 增援部队,新鲜补给 也许还把我的新学徒带来了 Star Wars: The Clone Wars (2008)
If not ready for a Padawan, you are, then perhaps, Obi-Wan, we can...[CN] 是么 如果你还没有准备好带学徒 也许奥比旺他... Star Wars: The Clone Wars (2008)
Your eager and willing intern?[CN] 热情能干 应聘学徒 Bottle Shock (2008)
What is a jew? Well, you know that nasty man On "the apprentice" with the beard?[CN] 还记得那个讨人嫌的学徒工么? The Infidel (2010)
And this trainee, I guess, stuck his screwdriver in the wrong place.[CN] 我猜这位学徒,把他的螺丝刀放在错误的位置 A Band Called Death (2012)
- You shall be my apprentice![CN] - 那么你将成为我的学徒 Love Exposure (2008)
You never would have made it as Obi-Wan's Padawan.[CN] 你永远当不了奥比旺的学徒 Star Wars: The Clone Wars (2008)
You really think it's a good idea to bring a Padawan learner into all this?[CN] 你觉得让学徒上战场是个好主意吗? Star Wars: The Clone Wars (2008)
What have you done with my Padawan?[CN] 你把我的学徒怎么样了? Star Wars: The Clone Wars (2008)
Brad's been an apprentice of my coven since last autumn equinox.[CN] 自从去年秋分时节起 Brad就成了女巫集会的学徒 Red Rum (2009)
I'd be out doing my apprenticeship. The police aren't the problem.[CN] 我可以在外面做学徒,警察不是问题  ()
I guess he had a trainee with him one night.[CN] 我猜那晚他带着个学徒 A Band Called Death (2012)
"Gambert, Ganguin, Gangsain..."[CN] 学徒、门徒、赌徒... Little Nicholas (2009)
. .. like on The Apprentice.[CN] 就像《学徒》节目里那样 Step Brothers (2008)
- Where is my Padawan?[CN] 我的学徒在哪儿? Star Wars: The Clone Wars (2008)
The man responsible for killing her is the student of an enemy that I crossed blades with a long time ago.[CN] 杀了她的人,是多年前我交手过 敌人的学徒 The Fifth Commandment (2008)
- He the butcher's boy.[CN] - 他是屠夫的学徒. - 他是我的朋友. - He the butcher's boy. The Kingsroad (2011)
A Padawan would just slow me down.[CN] 学徒只会拖我后腿 Star Wars: The Clone Wars (2008)
The town hairdresser has agreed to take her on as an apprentice.[CN] 镇上的理发师答应收她做学徒 The White Ribbon (2009)
I went there to take a six-day pastry class, and I ended up staying a year working as an apprentice in a bakery.[CN] 我是去参加一个为期六天的糕点培训班的 却在面包房里 当了一年的学徒 It's Complicated (2009)
Being a Padawan is harder than I thought.[CN] 做学徒比我想象的难多了 Star Wars: The Clone Wars (2008)
I was an apprentice here![CN] 我在这里当过学徒 A Christmas Carol (2009)
Sir, I thought you said you'd never have a Padawan. There's been a mix-up.[CN] 我记得你说过你从不收学徒 Star Wars: The Clone Wars (2008)
Trouble, you have, with your new Padawan, I hear.[CN] 我听说你跟新学徒之间有点不和 Star Wars: The Clone Wars (2008)
- Charles, your position is that of a student.[CN] -查尔斯 你的职位是学徒 Observe and Report (2009)
Rapture![CN] 喔,太好了,一个新学徒 Tinker Bell (2008)
As you're not going to be my daughter in law, perhaps you'd consider becoming an apprentice with the company[CN] 好的,虽然你不能成为我的儿媳妇 但也许可以考虑一下做公司的学徒 Alice in Wonderland (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top