ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*台帳*

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 台帳, -台帳-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
土地台帳[とちだいちょう, tochidaichou] (n) โฉนดที่ดิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
土地台帳[tochi daichou] (n) กิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
家屋台帳[かおくだいちょう, kaokudaichou] (n) house or housing registry [Add to Longdo]
住民基本台帳[じゅうみんきほんだいちょう, juuminkihondaichou] (n) basic resident register [Add to Longdo]
住民基本台帳カード[じゅうみんきほんだいちょうカード, juuminkihondaichou ka-do] (n) (See 住民基本台帳ネットワークシステム) basic resident register card; citizen identification card; Juki card [Add to Longdo]
住民基本台帳ネットワークシステム[じゅうみんきほんだいちょうネットワークシステム, juuminkihondaichou nettowa-kushisutemu] (n) (See 住基ネット) basic resident register network system [Add to Longdo]
台帳[だいちょう, daichou] (n) account book; ledger; register; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His bookie gave us the name of a couple local guys he introduced Arndt to, and we're checking it out.[JA] 台帳に 彼が紹介された 2人の男の名があり それを調べてる Many Happy Returns (2012)
Walker was on HR's payroll.[JA] ウォーカーは HRの台帳に載ってた Bury the Lede (2012)
You see, by taking his own money, stealing it, and putting it back on his books...[JA] 分かるかい? 自分のお金を取り 盗み、台帳に戻すことで The Accountant (2016)
He cooked the books for the Gambino family for 40-plus years.[JA] 台帳をギャンビーノ一家のため 40余年改ざんしてきた The Accountant (2016)
You know, the little amortization book, and the green eyeshade, and the, like, dorky pocket protector and...[JA] ちっちゃい償却台帳と緑の日除けを被って それから役立たずのポケットプロテクター The Accountant (2016)
If that's what it says. Can I check one of these volumes out?[JA] 台帳の貸し出しは? Chinatown (1974)
It wasn't hard -- hotel registry.[JA] 簡単だよ 宿泊台帳 Look Before You Leap (2014)
And he kept records...[JA] 彼は記録を残してた 台帳 Bury the Lede (2012)
If he were looking for a place to hide that ledger, maybe he would put it where he thought no one would go looking.[JA] 彼がどこかに台帳を隠すなら 誰も目を向けない場所に 隠すはずよ Bury the Lede (2012)
Look, kidding aside, I think if you saw our books, you'd run for the hills.[JA] 冗談は置いといて、我々の台帳を見れば あなたは逃げたくなるでしょうよ The Accountant (2016)
To leak-proof your books.[JA] 台帳に漏れがないかの確認 The Accountant (2016)
He'd only turn over the ledger once he'd sign an immunity deal, and the paperwork came through tonight.[JA] 免責書に署名するだけで 台帳は受け取れるはずだった 私が整理してた書類とは そのことだ Bury the Lede (2012)
And I'll search Zambrano's digital footprint, see if I can find out where he hid the ledger with the boss' name in it.[JA] 今ザンブラノのデータを追跡して ボスの名がある台帳を 何処に隠したか探してる Bury the Lede (2012)
I'll need to see all those books for the past 10 years.[JA] 10年分の台帳が必要です The Accountant (2016)
First Zambrano, then the ledger, and now you're kind enough to bring your boyfriend.[JA] ザンブラノに 台帳まで しかも今回はボーイフレンドも 連れて来てくれたか Bury the Lede (2012)
Could you tell me where the plat books for the northwest valley are?[JA] 北西部の農地の 土地台帳はどこです Chinatown (1974)
Front page. The Cumberland Ledger.[JA] カンバーランド台帳の1ページだ Crimson Peak (2015)
She's double-checking with payroll now.[JA] 彼女は給与台帳を調査中よ Day 7: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2009)
You somehow contact an individual capable of coming in cold, un-cooking years of books, and getting out alive.[JA] 君はどうにか 長年に渡り何もしてこなかった台帳を辻褄が合うよう 修正できる人物に連絡を取って The Accountant (2016)
All right, Zambrano, where did you hide that ledger?[JA] よし ザンブラノ どこに台帳を隠した? Bury the Lede (2012)
I went through these ledgers for months, and I got through one fiscal year.[JA] 台帳を精査するのに何ヶ月もかかったのよ 会計年度1年分しか調べられなかたし The Accountant (2016)
I'd guess that they're the ones that told HR's boss about Zambrano's ledger.[JA] 彼らが台帳のことを HRのボスに漏らしたのだろう Bury the Lede (2012)
When he realized what he was holding, he called the FBI.[JA] 台帳の内容を知り 我々を呼んだ Bury the Lede (2012)
She's looking for that HR ledger.[JA] HRの台帳を探す気だ Bury the Lede (2012)
Should we open that ledger and find out?[JA] 台帳を見なきゃわかんない? Bury the Lede (2012)
Did one of you bring the ledger?[JA] 台帳は? The Transporter Refueled (2015)
Zambrano's ledger.[JA] ゾンブレロの台帳 Bury the Lede (2012)
I need the books for the past 15, please.[JA] それでは、15年分の台帳が必要です The Accountant (2016)
Chris Zambrano found that ledger.[JA] ザンブラノはその台帳を見つけた Bury the Lede (2012)
I am not going to press until I have that ledger in my hands.[JA] 台帳を手にするまでは 焦るつもりはない Bury the Lede (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top