Search result for

*台*

(253 entries)
(0.048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -台-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
所用品[だいどろこようひん] (n ) เครื่องครัว (Kitchenware)
See also: S. 勝手道,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[だいほん, daihon] (n) 1.บทละคร 2.บทภาพยนต์
[たいふう, taifuu] (n) ไต้ฝุ่น
土地[とちだいちょう, tochidaichou] (n) โฉนดที่ดิน
[やたい, yatai] (n) ร้านแผงลอย หรือรถเข็นริมถนน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
土地[tochi daichou] (n) กิน
天文[てんもんだい, tenmondai] หอดูดาว
[ぶたい, butai] (n ) สเทจฺ) n. เวที,เวทีละคร,ศิลปะละคร,ร้าน,แท่น,รถม้าโดยสาร,ระยะการเจริญเติบโต,ตอน,ระยะ,สมัย,ช่วง,โป๊ะ,ท่าเรือพื้นราบ,ชั้น,ขั้น,ขั้นบันได vt. แสดงละคร,นำขึ้นแสดง -Phr. (the stage อาชีพการแสดงละคร)
[せりふ, serifu] (n ) (สพีชฺ) n. การพูด,วิธีการพูด,คำพูด,คำบรรยาย,คำสุนทรพจน์,วิชาเกี่ยวกับการพูด,ข่าวลือ,ภาษาชนชาติ,ภาษา., S. utterance
診察[しんさつだい, shinsatsudai] (n ) 診察
布巾[だいぶきん, daibukin] (n ) ผ้าเช็ดทำความสะอาดในครัว

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[冶, yě, ㄧㄝˇ] to smelt, to fuse metals, to cast
Radical: Decomposition: 冫 (bīng ㄅㄧㄥ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: []
[台, tái, ㄊㄞˊ] platform; unit; term of address
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: []
[始, shǐ, ㄕˇ] to begin, to start; beginning
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] woman
[怠, dài, ㄉㄞˋ] idle; negligent, remiss; to neglect
Radical: Decomposition: 台 (tái ㄊㄞˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] mind
[怡, yí, ㄧˊ] gladness, joy, pleasure; harmony
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[抬, tái, ㄊㄞˊ] to carry, to lift, to raise
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[殆, dài, ㄉㄞˋ] almost, probably; danger, peril; to endanger
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] death
[治, zhì, ㄓˋ] to administer, to govern, to regulate
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [ideographic] A structure 台 that directs the flow of water 氵
[炱, tái, ㄊㄞˊ] soot
Radical: Decomposition: 台 (tái ㄊㄞˊ)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire
[眙, yí, ㄧˊ] to gaze at; a place name
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] eye
[笞, chī, ] bamboo rod used for beatings
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo
[绐, dài, ㄉㄞˋ] to pretend, to fool, to cheat
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[胎, tāi, ㄊㄞ] embryo, fetus; car tire
Radical: Decomposition: 台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh
[苔, tái, ㄊㄞˊ] moss, lichen
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
[詒, yí, ㄧˊ] to bequeath, to pass on
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[诒, yí, ㄧˊ] to bequeath, to pass on
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[貽, yí, ㄧˊ] to hand down, to give to, to bequeath
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] money
[贻, yí, ㄧˊ] to hand down, to give to, to bequeath
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] money
[跆, tái, ㄊㄞˊ] to trample, to kick
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] foot
[迨, dài, ㄉㄞˋ] while, until; to seize, to arrest
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[邰, tái, ㄊㄞˊ] a state in Shanxi province; surname
Radical: Decomposition: 台 (tái ㄊㄞˊ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] place
[颱, tái, ㄊㄞˊ] platform; unit; term of address
Radical: Decomposition: 風 (fēng ㄈㄥ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [ideographic] News 風 delivered from a platform 台
[飴, yí, ㄧˊ] syrup; sweet-meat, sweet-cake
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] food
[饴, yí, ㄧˊ] syrup; sweet-meat, sweet-cake
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] food
[骀, dài, ㄉㄞˋ] tired old horse; tired, exhaused
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] horse
[鲐, tái, ㄊㄞˊ] mackerel; Pneumatophorus japonicus
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish

Japanese-English: EDICT Dictionary
お立ち[おたちだい, otachidai] (n) Balcony of Appearances (where the royal family appear) [Add to Longdo]
たたき;叩き[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion [Add to Longdo]
ちゃぶ返し;チャブ返し;卓袱返し[ちゃぶだいがえし(ちゃぶ返し;卓袱返し);チャブだいがえし(チャブ返し), chabudaigaeshi ( chabu dai kaeshi ; chabudai kaeshi ); chabu daigaeshi ( chabu dai ] (n) (See ちゃぶ) flipping a table over in anger; overturning a table in anger [Add to Longdo]
アイロン[アイロンだい, airon dai] (n) ironing board [Add to Longdo]
カオダイ教;高[カオダイきょう, kaodai kyou] (n) Caodaism [Add to Longdo]
トウダイグサ科;灯草科;燈草科[トウダイグサか(トウダイグサ科);とうだいぐさか(灯草科;燈草科), toudaigusa ka ( toudaigusa ka ); toudaigusaka ( toudai kusa ka ; toudai kusa ka )] (n) Euphorbiaceae (plant family) [Add to Longdo]
パチンコ[パチンコだい, pachinko dai] (n) pachinko (Japanese pinball) machine [Add to Longdo]
ロハ;ろは[ロハだい, roha dai] (n) (col) (See ロハ) free seat (i.e. a park bench) [Add to Longdo]
ワーク取り付け[ワークとりつけだい, wa-ku toritsukedai] (n) (manufacturing) fixtures [Add to Longdo]
一人舞;独り舞[ひとりぶたい, hitoributai] (n) performing solo (by oneself); having the stage to oneself; being in sole command; eclipsing (outshining) the others; field of activity in which one is unrivaled (unrivalled) [Add to Longdo]
[いちだい, ichidai] (n) one machine; one vehicle [Add to Longdo]
[あめたいふう, ametaifuu] (n) (See 風風) rain-laden typhoon (with relatively weak wind) [Add to Longdo]
運転[うんてんだい, untendai] (n) driver's seat [Add to Longdo]
[うんだい, undai] (n) (camera) platform [Add to Longdo]
閲兵[えっぺいだい, eppeidai] (n) reviewing stand [Add to Longdo]
円錐[えんすいだい, ensuidai] (n) circular truncated cone [Add to Longdo]
[えんだい, endai] (n) bench [Add to Longdo]
(P);屋体;家(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P) [Add to Longdo]
[やたいぼね, yataibone] (n) framework; mainstay; support; supporter [Add to Longdo]
[やたいみせ, yataimise] (n) stall; stand [Add to Longdo]
[しもだいどころ, shimodaidokoro] (n) servants' kitchen [Add to Longdo]
化粧[けしょうだい, keshoudai] (n) dressing table; dresser [Add to Longdo]
家屋[かおくだいちょう, kaokudaichou] (n) house or housing registry [Add to Longdo]
[かだい, kadai] (n) stand; frame; abutment [Add to Longdo]
[かだい, kadai] (n) stand for flower vase [Add to Longdo]
[にだい, nidai] (n) (truck) load-carrying tray; (bicycle) luggage carrier; roof rack; (P) [Add to Longdo]
回り舞[まわりぶたい, mawaributai] (n) revolving stage [Add to Longdo]
海食[かいしょくだい, kaishokudai] (n) abrasion platform [Add to Longdo]
[かいだい, kaidai] (n) plateau [Add to Longdo]
海洋気象[かいようきしょうだい, kaiyoukishoudai] (n) marine meteorological observatory [Add to Longdo]
開析[かいせきだいち, kaisekidaichi] (n) dissected plateau [Add to Longdo]
角錐[かくすいだい, kakusuidai] (n) truncated pyramid [Add to Longdo]
楽譜[がくふだい, gakufudai] (n) music stand [Add to Longdo]
額縁舞[がくぶちぶたい, gakubuchibutai] (n) proscenium stage [Add to Longdo]
笠のが飛ぶ[かさのだいがとぶ, kasanodaigatobu] (exp,v5b) to be fired; to be decapitated [Add to Longdo]
滑り(P);滑;すべり[すべりだい, suberidai] (n) (1) (playground) slide; (2) (See 船) (ship) launching platform; sliding bed; (P) [Add to Longdo]
[マオタイしゅ;マオタイチュウ;マオタイチュー, maotai shu ; maotaichuu ; maotaichu-] (n) maotai (variety of distilled Chinese alcohol) [Add to Longdo]
管区気象[かんくきしょうだい, kankukishoudai] (n) district meteorological observatory; (P) [Add to Longdo]
気象[きしょうだい, kishoudai] (n) meteorological observatory; (P) [Add to Longdo]
[きだい, kidai] (pn,adj-no) honorific used in company correspondence [Add to Longdo]
供物[くもつだい, kumotsudai] (n) altar [Add to Longdo]
[きょうだい, kyoudai] (n) bridge abutment [Add to Longdo]
[きょうだい, kyoudai] (n) dresser; (P) [Add to Longdo]
九品蓮[くほんれんだい, kuhonrendai] (n) {Buddh} nine-tiered lotus leaf platform in Amitabha's Pure Land [Add to Longdo]
稽古[けいこだい, keikodai] (n) (1) training partner; (2) training hall (esp. one made of wooden planks and used for dancing practice) [Add to Longdo]
継ぎ;継;接ぎ;接[つぎだい, tsugidai] (n) (1) stool (stood on to reach high objects); (2) stock (in grafting) [Add to Longdo]
決めゼリフ;決め詞;決め科白[きめゼリフ(決めゼリフ);きめぜりふ(決め詞;決め科白), kime zerifu ( kime zerifu ); kimezerifu ( kime serifu ; kime serifu )] (n) signature phrase; signature saying [Add to Longdo]
献花[けんかだい, kenkadai] (n) stand, table or altar on which one places donated flowers [Add to Longdo]
見晴らし;見晴し[みはらしだい, miharashidai] (n) (See 見晴らし,展望) lookout platform; viewing platform; observation tower [Add to Longdo]
[けんだい, kendai] (n) bookrest; bookholder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一中一[yī zhōng yī tái, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄧ ㄊㄞˊ, / ] "one China, one Taiwan" (policy) [Add to Longdo]
[Qī tái hé, ㄑㄧ ㄊㄞˊ ㄏㄜˊ, ] (N) Qitaihe (city in Heilongjiang) [Add to Longdo]
河市[Qī tái hé shì, ㄑㄧ ㄊㄞˊ ㄏㄜˊ ㄕˋ, ] Qitaihe city in Heilongjiang [Add to Longdo]
[Sān tái xiàn, ㄙㄢ ㄊㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Santai county in Sichuan [Add to Longdo]
[shàng tái, ㄕㄤˋ ㄊㄞˊ, ] to rise to power (in politics); to go on stage (in the theater) [Add to Longdo]
[xià tái, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄞˊ, ] to go off the stage; to fall from position of prestige; to step down (from office etc) [Add to Longdo]
[xià tái, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄞˊ, / ] to go off the stage; to fall from position of prestige; to step down (from office etc) [Add to Longdo]
中国中央电视[zhōng guó zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV), Chinese National TV [Add to Longdo]
中国国际广播电[zhōng guó guó jì guǎng bō diàn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 广 / ] China Radio International; CRI [Add to Longdo]
中国地震[Zhōng guó dì zhèn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄊㄞˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中央广播电[Zhōng yāng guǎng bō diàn tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 广 / ] Radio Taiwan International (RTI) [Add to Longdo]
中央电视[zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV) [Add to Longdo]
中央电视[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] CCTV (Chinese state television) [Add to Longdo]
中港[Zhōng Gǎng Tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄤˇ ㄊㄞˊ, / ] China, Hong Kong and Taiwan (abbr.) [Add to Longdo]
[Zhōng Tái, ㄓㄨㄥ ㄊㄞˊ, / ] China and Taiwan [Add to Longdo]
中转柜[zhōng zhuǎn guì tái, ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, / ] transfer desk; correspondence desk [Add to Longdo]
主席[zhǔ xí tái, ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ ㄊㄞˊ, / ] rostrum; platform [Add to Longdo]
乒乓球[pīng pāng qiú tái, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄊㄞˊ, / ] table-tennis table [Add to Longdo]
[Jiǔ tái, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄞˊ, ] Jiutai county level city in Changchun 長春|长春, Jilin [Add to Longdo]
[Jiǔ tái shì, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄞˊ ㄕˋ, ] Jiutai county level city in Changchun 長春|长春, Jilin [Add to Longdo]
[Wǔ tái, ˇ ㄊㄞˊ, / ] Wutai city and county in Shanxi [Add to Longdo]
[Wǔ tái shān, ˇ ㄊㄞˊ ㄕㄢ, / ] Mt Wutai in Shanxi, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Manjushri 文殊 [Add to Longdo]
[Wǔ tái shì, ˇ ㄊㄞˊ ㄕˋ, / ] Wutai city in Shanxi [Add to Longdo]
[Wǔ tái xiàn, ˇ ㄊㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Wutai county in Shanxi [Add to Longdo]
[Xiān tái, ㄒㄧㄢ ㄊㄞˊ, ] Sendai (city in northeast Japan) [Add to Longdo]
任凭风浪起,稳坐钓鱼[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, / ] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis [Add to Longdo]
信号[xìn hào tái, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ ㄊㄞˊ, / ] signal station [Add to Longdo]
[dǎo tái, ㄉㄠˇ ㄊㄞˊ, / ] to overthrow; downfall; to fall from power; to go bankrupt [Add to Longdo]
高筑[zhài tái gāo zhù, ㄓㄞˋ ㄊㄞˊ ㄍㄠ ㄓㄨˋ, / ] lit. build a high desk of debt (成语 saw); heavily in debt [Add to Longdo]
高筑[zhài tái gāo zhù, ㄓㄞˋ ㄊㄞˊ ㄍㄠ ㄓㄨˋ, / ] lit. build a high desk of debt (成语 saw); heavily in debt [Add to Longdo]
[chū tái, ㄔㄨ ㄊㄞˊ, / ] to lay out (e.g. a plan) [Add to Longdo]
[qián tái, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄞˊ, / ] front plaform; front of theatrical stage; foreground in politics etc (sometimes derog.); front desk; reception desk [Add to Longdo]
半岛电视[bàn dǎo diàn shì tái, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] Al-Jazeera Television [Add to Longdo]
[yìn tái, ˋ ㄊㄞˊ, / ] ink pad; stamp pad [Add to Longdo]
[qù Tái, ㄑㄩˋ ㄊㄞˊ, / ] to go to Taiwan; refers to those who left China for Taiwan before the founding of PRC in 1949 [Add to Longdo]
人员[qù Tái rén yuán, ㄑㄩˋ ㄊㄞˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] those who left China for Taiwan before the founding of PRC in 1949 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, ] surname Tai; (classical) you (in letters); platform; Taiwan (abbr.) [Add to Longdo]
[Tái zhōng, ㄊㄞˊ ㄓㄨㄥ, ] Taichung (city in central Taiwan) [Add to Longdo]
儿庄区[Tái ér zhuāng qū, ㄊㄞˊ ㄦˊ ㄓㄨㄤ ㄑㄩ, / ] (N) Taierzhuang (area in Shandong) [Add to Longdo]
[Tái qián, ㄊㄞˊ ㄑㄧㄢˊ, ] (N) Taiqian (place in Henan); the front of the stage [Add to Longdo]
[Tái běi, ㄊㄞˊ ㄅㄟˇ, ] Taibei or Taipei, capital of Taiwan [Add to Longdo]
北市[Tái běi shì, ㄊㄞˊ ㄅㄟˇ ㄕˋ, ] Taibei or Taipei, capital of Taiwan [Add to Longdo]
[Tái nán, ㄊㄞˊ ㄋㄢˊ, ] Tainan (city and county in Taiwan) [Add to Longdo]
南市[Tái nán shì, ㄊㄞˊ ㄋㄢˊ ㄕˋ, ] Tainan (city in Taiwan) [Add to Longdo]
南县[Tái nán xiàn, ㄊㄞˊ ㄋㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Tainan county in Taiwan [Add to Longdo]
[Tái shāng, ㄊㄞˊ ㄕㄤ, ] Taiwanese businessman [Add to Longdo]
[tái dì, ㄊㄞˊ ㄉㄧˋ, ] tableland; mesa [Add to Longdo]
[Tái dà, ㄊㄞˊ ㄉㄚˋ, ] University of Taiwan, Taibei (abbr. for 湾大學|湾大学) [Add to Longdo]
[Tái ān, ㄊㄞˊ ㄢ, ] (N) Tai'an (place in Liaoning) [Add to Longdo]
[Tái shān, ㄊㄞˊ ㄕㄢ, ] (N) Taishan (city in Guangdong) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.「蝶々夫人」の舞は長崎に置かれている。
No sooner has one typhoon passed than the next one approaches.1つが通り過ぎたかと思うと、すぐに次の風が接近する。
You should compare the two motorcycles.のオートバイを比較するべきだ。
A truck was careering along the road.のトラックが道路を疾走していた。
A car drew up at the entrance.の車が入り口に止まった。
I must buy one.買わなければならない。
The two buses resemble each other at first glance.のバスは一見したところお互いに似ている。
The two cars collided with a crash.の車は激しい音を立てて衝突した。
The two cars tried to make way for each other.の車は互いに道をゆずろうとした。
Not a few people have two cars.の車をもつ人はかなり多い。
We see a sleeping car there.あそこに寝車が見える。
Five fire engines rushed to the scene of the fire.の消防車が火事の現場に駆けつけた。
Your plan to buy another PC is out of the question.あと一パソコンを購入する君の案はまったく問題にならない。 [M]
That typhoon prevented me from going out.あの風で、私は外出できなかった。
Have you ever heard her sing on the stage?あなたは、これまでに彼女が舞で歌うのを見たことがありますか。
That car is the most beautiful of the three.あの車は3の中で一番美しい。
At that shop they deal in kitchen utensils.あの店では所用品を商っている。
American kitchens are much bigger than Japanese ones.アメリカの所は日本のものよりずっと広い。
How many cars does Alex have?アレックスは何クルマを持っているの?
Alice slid down the long slide.アリスは長い滑りを滑り降りた。
What a glorious fall day. This is what they mean by the lovely weather you get after a storm.いやあ、見事に晴れ渡った秋の日になったね。これが風一過というやつかね。
Not a few houses were destroyed by the typhoon.かなり多くの家が風で壊された。
We have breakfast in the kitchen.うちでは朝食は所で食べる。
You're hitting a bell at the edge of the stage.おまえは舞のそでで歪んだ鐘を鳴らしている。
Is father in the kitchen?お父さんは所ですか。
Is Father in the kitchen?お父さんは所にいるの。
Our cat is in the kitchen.うちの猫は所にいます。
All at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.お坊さんが突然大声で笑い出し、厳粛な雰囲気を無しにした。
Some of the cake is left in the kitchen.ケーキがいくらか所に残っている。
A Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.カリフォルニアの警察官が、一の車を止めさせ、運転手にこう伝えた。
For the best fried chicken in Gulfport, go to Grandma's Kitchen.ガルフポートで一番のフライドチキンと言ったら、それはもうおばあちゃんの所ですよ。
I would like to order one coffee machine (Model 25-A) and have enclosed your order form.コーヒーメーカー(25−A)一を注文します。貴社の注文書を同封しました。
Ken stands on the diving board.ケンが飛び込みに立っている。
This house has a solid foundation.この家は土がしっかりしている。
This dresser takes up too much room.この化粧は場所を取りすぎる。
The factory turns out eight hundred motorcycles a month.この工場はバイクを月に800生産する。
The kitchen of this house is very large.この家の所は大変広い。
This firm manufactures cars at the rate of two hundred per day.この会社は一日に200の割合で車を製造している。
In the last typhoon, the wind blew at over 200 kilometers per hour!この間の風で、時速200キロの風が吹きました。
From the look of the sky, the typhoon will probably be raging in all its fury about this time tomorrow.この空模様では、おそらく明日の今ごろは風が猛威をふるっているだろう。
This factory can turn out 200 cars a day.この工場は一日に200の車を生産できる。
This factory produces 500 automobiles a day.この工場は一日に500の自動車を生産する。
This factory's productive capacity is 250 cars a week.この工場は週に250の車の生産能力がある。
We have had lots of typhoons this fall.この秋は風が多い。
This limited express is bound for Sendai.この特急列車は仙行きである。
Please don't place a vase on this stand.このの上に花瓶を置いてはいけません。
Where do you put the garbage in this kitchen?この所で生ごみはどこに捨てますか。
If you need to reach up to the top closet you must stand on this stool.この踏を使えばクローゼットの上に手が届くよ。
Typhoons are frequent in this region.この地方には風が良く来ます。
Potatoes were being cooked in the kitchen by the girls.じゃがいもが女たちによって、所で料理されていた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then I start having all these feelings.[CN] 每次我胡亂轉,轉到它時 我都會停下 Louis C.K. 2017 (2017)
Guard![CN] 我回到囚室 发现有全新游戏机 Brooklyn Housing (2017)
Statistically, I'm supposed to get it one out of every ten times.[CN] 我后悔就那样走下拳击 CounterPunch (2017)
Boxing has never been a perfect sport and it never will be.[CN] 有人问:"你害怕上拳击吗?" CounterPunch (2017)
[laughs] It was a very different country when it was made from whenever you're watching.[CN] 像我跟第四播的一部電影 關係很微妙 Louis C.K. 2017 (2017)
Why him?[CN] 因为是花木柚的作品 所以电视似乎也下了相当大的功夫 Disbanded (2017)
Leave this to me.[CN] 非常感谢日之丸电视各位的努力 Confrontation (2017)
Rebecca, the list of sleeper cells... the terrorists have it.[JA] レベッカ、寝のリスト 細胞... テロリストはそれを持っています。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
"Seriously, I want to kill people." That's what the bot said.[CN] 有时是随机 有时比较直接 它会在社群网站平推特上产生言论 Machines Take Over the World (2017)
Who's that?[CN] 只要有孩子需要打出一条出路 拳击就会一直在召唤 CounterPunch (2017)
I would like to know what lipstick you wear.[CN] 阿尔克明下  ()
"You want a biscuit with that, nigger?"[CN] 如果我去肯德基 然后出于某种原因 柜后的每个人都戴着三K党的帽子 今时今日 你们觉得我该怎么办? Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
I said, "Oh. Well, congratulations, fellas."[CN] 第二天 演出结束后 我和他在后见了面 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
- All right don't spoil it.[JA] 雰囲気がなしよ Sexy Rollercoasters (2017)
So they can put them on TrueYou and ruin it forever?[JA] TrueYouにアップして、永遠に無しにする? The Circle (2017)
I want that feeling of sitting next to two dudes from other countries who have to sit there and look happy while they play my national anthem and I get a gold medal.[JA] 表彰で2位と3位の 外国人選手に挟まれて アメリカ国歌を聞き 金メダルを受け取る CounterPunch (2017)
If you go to Rebecca, you will be ruining yourself.[JA] あなたがレベッカに行くなら、あなたは あなた自身を無しにするでしょう。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Okay, she just fell off that pedestal, in my opinion.[JA] 俺の意見では 彼女は 座から落ちた After Porn Ends 2 (2017)
We have 144 cameras in place here and it took us just a day to do it and they're virtually invisible.[JA] 144のカメラがあります 取り付けるのにちょうど1日かかった それらは事実上見えません。 The Circle (2017)
Everybody is tense. Anything that happens... bam![CN] -特梅尔下! -特梅尔下  ()
Mullins asked me to document every time you screwed up, so he could have a reason to let you go.[JA] マリンズは私に文書化を依頼した あなたが無しになるたびに、 彼はあなたに行く理由を持つことができました。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
He has it even.[CN] 女士们 先生们 拳击上已见分晓 我们看看官方裁判的记分卡 CounterPunch (2017)
You killed my car.[JA] 愛車が無しだ Once Upon a Time in Venice (2017)
How to do it[CN] 为了忘记那个痛苦才选择站在舞 The Villainess (2017)
And shoving her best friend onto a truck.[JA] 少女の親友を荷へ押し込む Okja (2017)
The idea that the protagonists of this coup are a weird mix of PMDB and PSDB, with high dosages of evangelicalism.[CN] -劳工党下 -劳工党下  ()
You just put the master copy into one machine, press play.[JA] 1目でマスターを再生して Close Encounters (2017)
And it's still learning.[CN] 可能是柜上插着花的花瓶 Machines Take Over the World (2017)
- There's a month of my life down the drain.[JA] 1か月が無しだ Once Upon a Time in Venice (2017)
Three years of my life down the toilet along with my fucking reputation.[JA] 3年も頑張ったのに 悪評でなしだわ The Secret of Sales (2017)
Three trucks probably.[JA] トラック3 The First Day of the Rest of Your Life (2017)
Me and my eight friends know it![CN] 但他們仍上國家公共廣播電 Louis C.K. 2017 (2017)
Please. I fucked up this kid's life.[JA] お願い 少年の人生を無しにしちゃったのよ The Covenant (2017)
Yeah.[CN] 在拳击上是怎么做到的? CounterPunch (2017)
Aw, you can't kill a car like this, man, look at it.[JA] 無しなもんか 見てみろ Once Upon a Time in Venice (2017)
Then take a blank tape and put it into the other machine and press play and record. There you go. That's it.[JA] 2目に空のテープを入れ 録画を押せばいい Close Encounters (2017)
and that's the black production of "The Wizard of Oz"[JA] オズの魔法使いの 黒人キャスト舞 After Porn Ends 2 (2017)
He's in the third car[JA] 彼は3 The Fate of the Furious (2017)
You know what I mean.[CN] 他跟我相似 也是来自街头 从街头走上拳击 一直赢 CounterPunch (2017)
We are the nine 11-deniers.[CN] 他們獲得國家公共廣播電的垂青 因為他們全心奉獻 Louis C.K. 2017 (2017)
Yes, first floor, next to dispatch, but they're covered by two surveillance cameras.[JA] 1階の発送窓口の隣 だが 2のカメラで 監視されてるが 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
Now, don't fuck it up.[JA] 無しにせんでくれ The Discovery (2017)
Nobody is. On neither side.[CN] -特梅尔下! -特梅尔下  ()
Five of the phones are here, stationary, in police custody.[JA] ここに5の静止している電話機が 警察の拘禁で 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
But my thing was, what if I don't get my lines right?[JA] 詞間違えたらどうしよう? After Porn Ends 2 (2017)
This tournament, it's a big deal.[JA] 大舞だね CounterPunch (2017)
When I first moved here, I slept on a cot in the kitchen.[JA] 私が初めてここに来た時は 所の簡易ベッドで寝たのさ The Discovery (2017)
On your show,[CN] 电视把《世界论》的 演员名单给我了 Disbanded (2017)
They kept saying that.[CN] 我們都聽國家公共廣播電 因為我們比你們高級 Louis C.K. 2017 (2017)
So, you quit your job, without consulting me, because he wouldn't give you a car when we've already got two cars.[JA] 社用車を持てないから 辞職したの? 車は2ある Sexy Rollercoasters (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
原稿[げんこうだい, genkoudai] copy holder [Add to Longdo]
[だいすう, daisuu] number of large objects such as cars, computers, etc [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せんだい, sendai] (Stadt_in_Tohoku) [Add to Longdo]
[だい, dai] GESTELL, STAENDER, SOCKEL, BASIS, PLATEAU [Add to Longdo]
[だいどころ, daidokoro] Kueche [Add to Longdo]
[だいほん, daihon] Textbuch, Libretto, Drehbuch [Add to Longdo]
[たいわん, taiwan] Taiwan, Formosa [Add to Longdo]
[たいふう, taifuu] Taifun [Add to Longdo]
天文[てんもんだい, tenmondai] Sternwarte, Observatorium [Add to Longdo]
[しんだい, shindai] -Bett [Add to Longdo]
展望[てんぼうだい, tenboudai] Aussichtsplattform [Add to Longdo]
滑り[すべりだい, suberidai] Rutschbahn (fuer Kinder) [Add to Longdo]
[とうだい, toudai] Leuchtturm [Add to Longdo]
[ぶたい, butai] Buehne [Add to Longdo]
[きょうだい, kyoudai] Toilettenspiegel [Add to Longdo]
[たかだい, takadai] Erhoehung, Anhoehe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top