ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*伝説*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 伝説, -伝説-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
伝説[でんせつ, densetsu] (n) (เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน, คำสลัก, คำอธิบายภาพ, ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ, ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง, S. myth, fiction, fable

Japanese-English: EDICT Dictionary
英雄伝説[えいゆうでんせつ, eiyuudensetsu] (n) (1) heroic legendary tale; (2) Legend of Heroes (video game series) [Add to Longdo]
家系伝説[かけいでんせつ, kakeidensetsu] (n) family legend [Add to Longdo]
伝説[こでんせつ, kodensetsu] (n) old tradition [Add to Longdo]
伝説[でんせつ, densetsu] (n) tradition; legend; folklore; (P) [Add to Longdo]
伝説[でんせつじょう, densetsujou] (adj-no) legendary; fabled; fabulous [Add to Longdo]
都市伝説[としでんせつ, toshidensetsu] (n) urban legend [Add to Longdo]
落人伝説[おちゅうどでんせつ, ochuudodensetsu] (n) legend concerning a fugitive clan [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They were erected to commemorate a certain event or to tell an ancestral legend.ある出来事を記念したり先祖の伝説を伝えるために建てられたものであった。
According to one legend, it gets its name from a priest.ある伝説によればそれはある聖職者の名からきている。
President Kennedy was killed, but his legend will live on forever.ケネディー大統領は殺害されたが、彼の伝説は永遠に生き続けるだろう。
A mysterious legend has been handed down about this lake.この湖についての不思議な伝説が言い伝えられている。
These legends should be handed down to our offspring.これらの伝説は私達の子孫に語り継がれるべきだ。
The song descended from a legend.その歌は伝説に由来する物だった。
The mountain is famous in myth and legend.その山は神話や伝説でよく知られている。
The legend gave the name to the place.その地名は伝説に由来する。
The legend has come down in this district from olden times.その伝説は昔からこの地方に伝わっている。
The story is founded on tradition.その物語は伝説に基づいている。
We are familiar with the legend of Robin Hood.我々はロビンフッドの伝説を良く知っている。
The vampire legend flourishes in the Balkans.吸血鬼伝説はバルカン地方に流布している。
There are many old Indian legends.古いインドの伝説が数多くある。
Myths and legends should be handed down from generation to generation.神話や伝説は代々語り継がれていくべきだ。
The legend says that she was a mermaid.伝説では、彼女は人魚だったと言われる。
According to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.伝説によれば、その森には幽霊が出たので、誰も足を踏み入れようとしなかったそうだ。
The last part of the legend was added later.伝説の最後の部分は後世付け加えられたものだ。
There are a lot of legends in Japan.日本には多くの伝説がある。
You couldn't tell it by looking, but she has the legendary tale of having eaten two whole cakes when a child.こう見えて、子供の頃はケーキを二ホール平らげた伝説を持っている。
"Probably just a stupid urban legend" "But they do say 'there's no smoke without fire', don't they?"「くだらねえ都市伝説だろう」「でも、火のないところに煙は立たないというけどね」

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- She's an urban legend, sir.[JP] - 伝説ですよ Elektra (2005)
History became legend legend became myth.[JP] 歴史は伝説になり... 伝説は神話になった... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It was said that your race had passed into legend.[JP] 大昔の伝説だと 思ってたわ The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
It's a Sith legend.[JP] シスの 伝説的人物だ Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
Botany Bay is a myth.[JP] ボトニー・ベイは伝説 The Augments (2004)
But trick us again, child and your suffering will be legendary even in Hell![JP] 小細工はするな お前の苦しみは地獄ですら 伝説となるだろう Hellbound: Hellraiser II (1988)
Biff? Dixon's reputation as a tough competitor is legendary, Vinnie.[JP] ディクソンの評判は、 今や伝説化しているよ、ヴィニー Brewster's Millions (1985)
Legend tells of a unique warrior... a lost soul.[JP] こうして 戦士は伝説となった Elektra (2005)
Legend, Mr. Wayne.[JP] 伝説だよ Batman Begins (2005)
Oh, don't give me that folklore shit. It happened.[JP] 伝説じゃない、実際のことだ Crossroads (1986)
It's all a legend.[JP] すべて伝説 Episode #1.2 (2003)
And there's a labyrinth in which Theseus killed the Minotaur...[JP] あと テセウスがミノタウロスを 退治した伝説の迷宮― Fantastipo (2005)
The legend is, if you're a liar and you put your hand in there, it'll be bitten off.[JP] 伝説では あなたがもしウソつきなら ここに手を入れると 噛み切られる Roman Holiday (1953)
Fred Krueger. He's a town legend.[JP] 町の伝説のクルーガー。 A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988)
- They have books on blues folklore.[JP] - ブルース伝説の本に載ってる Crossroads (1986)
Katras are nothing more than a myth.[JP] - カトラは伝説にしかすぎない Awakening (2004)
The Doctor is a legend, woven throughout history.[JP] ドクターは生きる伝説 Rose (2005)
The legendary Tigris of Gaul![JP] その名は今や輝く伝説! ガリアのタイグリス! Gladiator (2000)
The legend is true.[JP] 伝説は本当です。 The Da Vinci Code (2006)
Guess it's all true. The red outfit and the knives and... So, what happens now?[JP] 赤い服装に刃 伝説は本物だな Elektra (2005)
With a cruelty that's remained legendary.[JP] その残虐さは伝説となっている The Church (1989)
I've read those books... urban legends.[JP] その手の暴 読みました いわゆる都市伝説ってやつです Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
- No. But apparently, Daddy's a legend.[JP] イヤ 既に伝説になってたよ Jersey Girl (2004)
And the legendary Morpheus.[JP] そして 伝説のモーフィアス The Matrix Reloaded (2003)
He's a very sympathetic figure. A legend, almost.[JP] 彼は非常に同情的な人物です 伝説になるほど Bastille Day (2004)
The legend will be revealed when the heir reveals himself.[JP] 相続人は、自分自身を明らかにしたときに伝説は 明らかにされます。 The Da Vinci Code (2006)
So Hogwarts has been chosen to host a legendary event:[JP] さぁて 今年ホグワーツにおいて 伝説のイベントが行われる Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Yes. When you know how to use it, you won't be taking my orders. Your reputation for hospitality is fast becoming legend.[JP] 使えると分かれば 決まりなど無視しろ 丁重なおもてなしは もはや伝説だな パトロクロス 俺の従弟だ Troy (2004)
What are you talking about, Otto?[JP] 大聖堂にはいろんな 伝説があるのよ The Church (1989)
After tonight, if they speak of you they'll speak only of how you begged for death.[JP] 今宵を境に伝説は変わるのだ お前は苦痛のあまり 殺してくれとせがみ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
"The Philosopher's Stone is a legendary substance with astonishing powers.[JP] "賢者の石は恐るべき力を 秘めた伝説の物体である" Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
And now, I want to introduce a true musical legend who will perform some of his Oscar, Grammy, [JP] そして 我々が紹介しますのは 音楽界の伝説となった オスカー グラミー賞受賞 How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
I'll be in Punxsutawney for our country's oldest groundhog festival.[JP] 伝説では明日2月2日― Groundhog Day (1993)
isn't it? Considering both the Bible and standard Grail legend celebrate this moment as the definitive arrival of the Holy Grail.[JP] まあ、それは少し奇妙ですが、そうではありませんか? ...聖書 と標準聖杯伝説の両方を考慮すると... The Da Vinci Code (2006)
- Your story's legend.[JP] 君は伝説だもの Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Are you kidding? You're a legend, man![JP] とぼけちゃって アンタは伝説の男だぜ! Jersey Girl (2004)
That's a myth.[JP] そりゃ伝説 A Scanner Darkly (2006)
How lies have fed your legend, Harry.[JP] でたらめがお前を伝説に祀り上げた Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
The guy is a legend. You understand?[JP] 伝説と言ってもいいくらいなんだよ Crossroads (1986)
Legend has it, in the mystic land of Prydain, there was once a king so cruel and so evil that even the gods feared him.[JP] 伝説による、プリダインという魔法の地方で 神に恐れられたほど残酷な王がいた The Black Cauldron (1985)
President Adar and I once talked about the legends surrounding Earth.[JP] ‐ かつて、アダル大統領と地球に まつわる伝説について話したことがあります Episode #1.2 (2003)
The Kir'Shara's a myth![JP] キャシャラは伝説だ! Kir'Shara (2004)
For most of our history... they were considered a myth, stories we told our children.[JP] 殆どの歴史は 伝説とみなしていた 物語を子供達に聞かせていた The Aenar (2005)
Proud owner of Blue Steel, the look that made him the legend he now is.[JP] 人気のブルー・スティールを操る 今や伝説の男です Zoolander (2001)
These stories about Kobol, gods... the arrow of Apollo... they're just stories, legends, myths.[JP] この手の物語、コボル、神々 アポロの矢 それらはただの物語 伝説、神話です Kobol's Last Gleaming: Part 1 (2005)
Legendary stuff.[JP] 伝説だなも Tekkonkinkreet (2006)
This is the legendary car I've only heard stories about![JP] (森田)おお これは 浜美寮に伝わる伝説の名車 Honey & Clover (2006)
From the Middle English "Sangreal" of the original Arthurian legend.[JP] 中世英語 "Sangreal」から... ...元アーサー王伝説の。 The Da Vinci Code (2006)
Tied to the ancient alchemy of their builders.[JP] 伝説によればそのような魔術によって The Church (1989)
According to the legend, opera singers are incredibly horny.[JP] 伝説によれば オペラ歌手はみんな好きなはずだよ Opera (1987)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伝説[でんせつ, densetsu] -Sage, Legende, Ueberlieferung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top