Search result for

*เมื่อเทียบกับ*

(67 entries)
(0.521 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เมื่อเทียบกับ, -เมื่อเทียบกับ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กบทูดน. ชื่อกบภูเขาขนาดใหญ่ที่สุดชนิด Rana blythii Boulenger ในวงศ์ Ranidae ปากค่อนข้างแหลมเมื่อเทียบกับชนิดอื่น กระดูกขากรรไกรบนยาวแหลมออกมาคล้ายเขี้ยว ขนาดลำตัวอาจยาวถึง ๓๐ เซนติเมตร อาศัยในป่าดงดิบชื้นตามลำธารบนภูเขา, พายัพเรียก เขียดแลว.
กลียุค(กะลี-) น. ชื่อยุคที่ ๔ ของจตุรยุคตามคติของพราหมณ์ ในยุคนี้ธรรมะของมนุษย์ลดลงเหลือเพียง ๑ ใน ๔ ส่วน เมื่อเทียบกับในสมัยกฤดายุค และอายุของมนุษย์ก็สั้นลงโดยไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน (ดู จตุรยุค),ช่วงเวลาที่มีแต่ความรุนแรงเลวร้ายเกิดขึ้น .
ไตรดายุค(ไตฺร-) น. ชื่อยุคที่ ๒ ของจตุรยุคตามคติของพราหมณ์ ในยุคนี้ธรรมะและอายุของมนุษย์ลดลงเหลือ ๓ ใน ๔ ส่วนเมื่อเทียบกับในสมัยกฤดายุค. (ส. เตฺรตายุค; ป. เตตายุค). (ดู จตุรยุค).
ทวาบรยุค(ทะวาบอระ-) น. ชื่อยุคที่ ๓ ของจตุรยุคตามคติของพราหมณ์ ในยุคนี้ธรรมะและอายุของมนุษย์ลดลงเหลือเพียง ๒ ใน ๔ ส่วนเมื่อเทียบกับในสมัยกฤดายุค. (ดู จตุรยุค).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethylene propylene diene rubberยาง EPDM เป็นยางสังเคราะห์ที่พัฒนามาจากยาง EPM โดยเติมมอนอเมอร์ตัวที่สาม คือ ไดอีน ลงไปเล็กน้อยในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ทำให้ยางที่ได้มีส่วนที่ไม่อิ่มตัว (พันธะคู่) อยู่ในสายโซ่โมเลกุล ยางชนิดนี้จึงสามารถคงรูปได้ด้วยกำมะถัน แต่ไดอีนที่เติมลงไปไม่ได้ไปแทรกอยู่ที่สายโซ่หลักของโมเลกุล ดังนั้นสายโซ่หลักก็ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่มีผลต่อสายโซ่หลักมากนัก จึงทำให้ยาง EPDM ยังคงมีสมบัติเด่นในเรื่องการทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน แสงแดด ออกซิเจน โอโซน สารเคมี กรด ด่างได้ดีมาก และมีความยืดหยุ่นตัวได้ดีที่อุณหภูมิต่ำเมื่อเทียบกับ ยางธรรมชาติ มักใช้ทำผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ภายนอกเนื่องจากทนต่อสภาพอากาศได้ดีและใช้ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เช่น ยางขอบกระจก ยางปัดน้ำฝน ท่อยางของหม้อน้ำรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นฉนวนหุ้มสายเคเบิล สายพานลำเลียง แผ่นยางกันน้ำ แผ่นยางมุงหลังคา [เทคโนโลยียาง]
Parts per hundred of rubberหน่วยการผสมยางโดยคิดสัดส่วนปริมาณสารต่างๆ เมื่อเทียบกับยาง 100 ส่วน (โดยน้ำหนัก) เรียกเป็น phr หรือ pphr (part per hundred of rubber) ใช้ในการออกสูตรยาง เช่น เติมกำมะถัน 2.5 phr หมายความว่า ถ้ามียาง 100 ส่วน จะเติมกำมะถัน 2.5 ส่วน [เทคโนโลยียาง]
Van der Waals forcesแรงแวนเดอร์วาลส์, แรงที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลหรืออะตอม เป็นแรงที่ไม่แข็งแรงนักเมื่อเทียบกับแรงชนิดอื่น ๆ ตัวอย่างของแรงชนิดนี้ เช่น แรงระหว่างโมเลกุลไม่มีขั้ว  แรงระหว่างโมเลกุลมีขั้วกับไม่มีขั้ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
refractive index [index of refraction]ดรรชนีหักเห, อัตราส่วนของ sine มุมตกกระทบกับ sine ของมุมหักเห หรืออัตราส่วนระหว่างอัตราเร็วของคลื่นในตัวกลางที่คลื่นตกกระทบ กับอัตราเร็วของคลื่นในตัวกลางที่คลื่นหักเห ดูรูป n    คือ ดรรชนีหักเหของตัวกลางที่ 2 เมื่อเทียบกับตัวกลางที่ 1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
anodeแอโนด, 1. ขั้วไฟฟ้าที่มีปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดขึ้น ซึ่งเป็นขั้วไฟฟ้าลบในเซลล์กัลวานิก หรือเป็นขั้วไฟฟ้าบวกในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ 2. ขั้วไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวรับอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นภายในระบบ เช่น หลอดวิทยุชนิดไดโอดเป็นขั้วซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าบวกเมื่อเทียบกับแคโทด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
porosityความพรุน, ปริมาตรของช่องว่างที่มีอยู่ในวัตถุ เมื่อเทียบกับปริมาตรรวมของวัตถุทั้งก้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm looking very good compared to them at the moment.อย่างน้อยตอนนี้ชั้นก็ดูดี เมื่อเทียบกับพวกหล่อนแหละนะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
She looks so different compared to when I looked at her in the motel the first time.เมื่อเทียบกับครั้งแรกที่ผมมองดูเธอหลับในโรงแรม ตอนนี้เธอช่างดูแตกต่าง My Sassy Girl (2008)
What if I told you that I wasn't getting older, but I was getting younger than everybody else.และถ้าผมบอกคุณว่า ผมไม่ได้แก่ลง แต่ผมหนุ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคนอื่นทุกคนล่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-[ Girl ] I picked a dull job, but compared to yours--- ฉันได้งานที่น่าปัญญาอ่อนมากเมื่อเทียบกับของเธอแล้ว- City of Ember (2008)
His hosts explained that a man's life must be made meaningless compared to the life of the clan.เจ้าภาพอธิบายว่าชีวิตคน ไม่มีความหมายอะไร เมื่อเทียบกับชีวิตของตระกูล Ninja Assassin (2009)
These kids do not need their lives compared toเด็กเหล่านี้ไม่จำเป็นต้อง เมื่อเทียบกับชีวิต Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
We are on a ship, but we have no idea where we are in relation to Earth.พวกเราอยู่บนยาน, แต่พวกเราไม่รู้เลยว่า พวกเราอยู่ที่ไหน \ เมื่อเทียบกับโลก Light (2009)
Probably, um, not... the one of us who's been saving up for a decade, because she makes a pittance compared to the other one of us, but-มันไม่ควรเป็นเราคนนึง ที่เก็บเงินอยู่ถึงสิบปี เพราะมีรายได้น้อยนิดเมื่อเทียบกับอีกคน Bride Wars (2009)
As my daughter.เมื่อเทียบกับลูกสาวของฉันเอง Basic Genealogy (2010)
The frequency and vocal patterns are an exact match when compared to unencrypted recordings of her voice.ความถี่และรูปแบบของเสียง เมื่อเทียบกับเสียงของเธอแล้ว ตรงกันกับ เสียงที่ถูกเข้ารหัส ที่มาจากเสียงของเธอ The Boy with the Answer (2010)
It's some lowlife degenerate versus you...มันแค่คนชั่วช้าสาวเลวบางคน เมื่อเทียบกับคุณ... One Minute (2010)
Compared to their warehouse.เมื่อเทียบกับในโกดังของพวกเขา ...A Thousand Words (2010)
Now, this... this is Club Med compared to what we have planned for you.นี่... นี่เป็นแค่น้ำจิ้มเมื่อเทียบกับ สิ่งที่เราวางแผนไว้ให้นาย Family Matters (2010)
Next to you, I'll look like a catch.เมื่อเทียบกับนาย ฉันจะดูน่าจับสุดๆ The Spaghetti Catalyst (2010)
Relative to the alternative, it actually seems more logical to me.เมื่อเทียบกับทางเลือก มันก็ฟังดูสมเหตุสมผลดีนะ Cooperative Calligraphy (2010)
The government are scared little children compared to the forces that want this kept a secret.รัฐบาลคือเด็กที่ตื่นกลัว เมื่อเทียบกับพวกที่ต้องการปิดมันเป้นความลับ Loyalty (2010)
The Office of Investigations was nothing compared to this!สำนักสอบสวนเกือบไม่มีอะไรเลย เมื่อเทียบกับที่นี่ Dong Yi (2010)
AND BECAUSE THEY'RE WEAKLY INTERACTING,เมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่ง Beyond the Darkness (2010)
because the Earth is squishing by this kind of one-foot level.และความเร็วในการขึ้นและชะลอ ตัวลงเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันควรจะเป็น เพราะโลกเป็นเสียงดังโดย ชนิดของระดับหนึ่งฟุตนี้ Is Time Travel Possible? (2010)
But my name and career are insignificant compared to what happened to Kristen.แต่ชื่อเสียงและอาชีพของผมล้วนไม่สำคัญ เมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตน Sudden Death (2010)
Not much on the other perps, huh?ไม่มากเมื่อเทียบกับผู้ร้ายอื่น ใช่มั้ย Samaritan (2010)
That's different.เมื่อเทียบกับที่พ่อกับแม่เคยเรีกผม Meet the Grandparents (2010)
The warning bell is nothing compared to the cells.ระฆังสัญญาณ ไม่มีอะไร เมื่อเทียบกับคุก The Coming of Arthur: Part Two (2010)
I know, compared to some people ... appear very easy and gullible?ผมรู้เมื่อเทียบกับคนอื่น ผมดูหน้าตาซื่อๆหลอกง่ายใช่ไหม Finding Mr. Destiny (2010)
Compared to the pain you caused me, the pain you caused the director, hurts me more.เมื่อเทียบกับความเจ็บปวดที่นายทำกับฉัน และกับผู้กำกับ ฉันเจ็บมากกว่า Episode #1.11 (2010)
This event, compared to the sales of last year, resulted in a 30% increase.งานนี้ เมื่อเทียบกับยอดขายปีที่ผ่านมา มียอดเพิ่มขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ Episode #1.14 (2010)
That woman, who's sitting right in front of me, is, in comparison to the woman who's been running through my head, way moreผู้หญิงคนนั้น ที่นั่งต่อหน้าฉัน เมื่อเทียบกับคนที่วิ่งวนเวียนกับตัวฉัน Episode #1.2 (2010)
I still have a long way to go to follow in your footsteps.ผมยังต้องไปอีกไกล เมื่อเทียบกับคุณพ่อ Episode #1.9 (2010)
People who read fairy tales are always a sort of becoming a hideous burden compared to people like me.คนที่อ่านหนังสือนิทานส่วนใหญ่มักจะกลายเป็น ตัวถ่วงความเจริญเมื่อเทียบกับคนแบบฉัน The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
I'm sure it's very grim after King's Landing.ข้าว่ามันอึมครึมแน่เทียว เมื่อเทียบกับคิงส์แลนด์ดิ้ง Winter Is Coming (2011)
Burning is nothing compared to watching your child's head being torn off.Burning คืออะไร เมื่อเทียบกับการชม หัวของบุตรของท่านจะถูกฉีกออก Drive Angry (2011)
Trust me, what I did pales in comparison to what you did, and on more than one occasion.เชื่อเถอะ สิ่งที่ฉันทำมันน้อยมาก เมื่อเทียบกับนาย และไม่ใช่ครั้งเดียวด้วย And Then There Were None (2011)
But that kind of thing seems so insignificant when someone is in need.แต่เรื่องพวกนั้นก็ดูจะไร้ความหมายไปเลย เมื่อเทียบกับความต้องการของๆคนหนึ่ง Searching (2011)
He'd get a better look at his victims from the street as opposed to the back of his cab.เขาจะเห็นเหยื่อได้ชัดกว่า จากถนน เมื่อเทียบกับจากหลังรถแท็กซี่ของเขา Sense Memory (2011)
What is honor compared to a woman's love?เกียรติยศคือสิ่งใดกัน เมื่อเทียบกับ ความรักจากอิสตรี Baelor (2011)
The chances of us bringing one of their ships down, even with a Mech load, are -- About as slim as our chance of having made it this far? Come on!เมื่อเทียบกับที่เรามาได้ถึงนี่ได้ใช่มั้ย? เอาน่า! Eight Hours (2011)
What I'm doing now is legit compared to other stuff.อะไรในตอนนี้ที่ฉันทำมันถูกเมื่อเทียบกับสิ่งอื่น Surface Tension (2011)
So, where do you come down on the whole natural versus synthetic extensions debate?แล้ว, ที่ไหนที่คุณรู้ ที่เป็นธรรมชาติ เมื่อเทียบกับการสังเคราะห์ อธิบายสกุล? Surface Tension (2011)
Compared to this head of mine, I'm extremely timid.เมื่อเทียบกับหัวนี้ ฉันขี้ขลาดมากนะ City Hunter (2011)
Compared to what the rest of my friends are wearing, this is practically a burka.เมื่อเทียบกับที่เพื่อนๆหนูใส่ เหมาะที่สุด Pilot (2011)
She seems in awfully good spirits for all she's been through.ดูเหมือนเธอมีสภาพจิตใจที่ดีมาก เมื่อเทียบกับสิ่งที่เธอเจอมา Sad Professor (2011)
Compared to you, my injuries are greater than yours.เมื่อเทียบกับเธอแล้ว ฉันเจ็บปวดกว่าเธอนัก Protect the Boss (2011)
In relation to the amount of acetic anhydride procured, it's incredibly small.มีปริมาณน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับ สารอเซติก แอนไฮไดรด์ที่พวกเขาใช้ Poseidon (2011)
The mares' miscarriage rate rose by 20% compared to last year.อัตราการแท้งของม้าตัวเมียเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา Episode #1.1 (2011)
Sure! It looks like fun!แค่นี้มันจิ๊บๆ เมื่อเทียบกับที่พวกนั้นต้องไปสู้ Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
I know, compared to my husband's attitude, it may look that way.ฉันรู้, เมื่อเทียบกับทัศนคติสามีของฉัน เธออาจจะมองเห็นเป็นอย่างนั้น Eye of the Beholder (2012)
Hard to imagine a better one than having the docent lead you right to your score.คงยากที่จะคิดถึงทางอื่น เมื่อเทียบกับแผนเข้าหามัคคุเทศน์ เพื่อทำคะแนนของคุณ Honor Among Thieves (2012)
No, I understand wanting to return to democracy again versus a corporate dictatorship.ไม่ ผมเข้าใจความต้องการ ที่จะกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอีกครั้ง เมื่อเทียบกับการปกครองแบบเผด็จการขององค์กร A Stitch in Time (2012)
That sounds way worse than saying you killed Alejandro.มันฟังดูแย่มาก เมื่อเทียบกับเธอฆ่า Alejandro The People Will Hear (2012)
Just so much blood from such a small person.ช่างมากมายนักเมื่อเทียบกับร่างเล็กๆ Flesh and Blood (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beside[PREP] เทียบกับ, See also: เมื่อเทียบกับ
mini[N] สิ่งที่เล็กกว่าปกติ, See also: สิ่งที่เล็กมากเมื่อเทียบกับสิ่งของประเภทเดียวกัน
vis-a- vis[PREP] เปรียบเทียบกับ, See also: เมื่อเทียบกับ, Syn. compared with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
softwareซอฟต์แวร์ส่วนชุดคำสั่งหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแปลและรับรู้ได้ คำนี้มักจะใช้เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างเมื่อเทียบกับส่วนตัวเครื่องหรือฮาร์ดแวร์ (hardware) ดู hardware เปรียบเทียบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
as opposed to (phrase ) เมื่อเทียบกับ

German-Thai: Longdo Dictionary
flüchtig(adj jargon) ที่ระเหยง่าย เช่น Aceton ist flüchtig im Vergleich zu Wasser. อะซิโทนเป็นสารที่ระเหยง่ายเมื่อเทียบกับน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top