Search result for

*ส่งมอบ*

(125 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ส่งมอบ, -ส่งมอบ-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
trade terms[เทรด เทอมส] (n ) "ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า" ยังไม่เจาะจงลงไปว่าเป็นแหล่งอ้างอิงจากชื่อใด เข่น AFTD: American Foreign Trade Definition หรือ RWO: Rules of Warsaw and Oxford หรือ GCDM: General Conditions for Delivery of Merchandise หรือ Combiterms หรือ Incoterms ซึ่งในแต่ละแหล่งอ้างอิงมี Terms ให้ใช้คล้ายกัน เช่น Ex Works, FOB หรือ CIF เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แหล่งอ้างอิงที่เสถียรในเรื่องค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการส่งมอบ คือแหล่ง Incoterms ทำให้หลายแหล่ง เช่น ล่าสุดทางอเมริกา ประกาศยกเลิก ธรรมนูญการค้าหรือ UCC บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าของตน ซึ่ง UCC นี้เองได้เป็นฐานในการกำหนดงเป็น AFTD ล่าสุดอเมริกาและแทบทั้งโลกมาขอใช้ร่วมกับ Incoterms ของ ICC International Chamber of Commerce, Paris, France นี้ เป็นมีการกำหนดจุดรับภาระที่แน่นอนกว่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งมอบ[V] deliver, See also: carry, Syn. มอบ, มอบให้, นำไปให้, ส่งให้
ส่งมอบ[V] send to, See also: transfer, Syn. มอบ, ให้, มอบให้, ส่งให้, Ant. รับมอบ, Example: เรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงตากสินได้รับความเสียหาย ไม่สามารถส่งมอบให้กองทัพเรือไทย ได้
ส่งมอบตัว[V] hand over (to), See also: deliver (to), Example: รัฐบาลอัฟกานิสถานปฏิเสธที่จะส่งมอบตัวผู้ก่อการร้ายให้กับสหรัฐฯ, Thai definition: นำตัวไปให้, เอาตัวไปให้
ส่งมอบตัว[V] hand over (to), See also: deliver (to), Example: รัฐบาลอัฟกานิสถานปฏิเสธที่จะส่งมอบตัวผู้ก่อการร้ายให้กับสหรัฐฯ, Thai definition: นำตัวไปให้, เอาตัวไปให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ของหมั้นน. ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนให้แก่หญิง เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น.
จำนองน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง.
จำนำน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้จำนำ ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนำ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้.
ธนาณัติน. การส่งเงินทางไปรษณีย์ โดยผู้ส่งมอบเงินไว้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ออกตราสารสั่งให้ที่ทำการไปรษณีย์อีกแห่งหนึ่งจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ
ใบเบิกร่องน. เอกสารที่กรมศุลกากรออกให้แก่เรือที่มีระวางจดทะเบียนตํ่ากว่า ๒๐๐ ตัน ที่ออกจากท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อนำเรือผ่านด่านศุลกากรที่ปากนํ้าสมุทรปราการ.
ฝากทรัพย์น. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ฝาก ส่งมอบทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับฝาก และผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตน แล้วจะคืนให้.
หมั้นสัญญาว่าจะสมรสกับหญิง โดยส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐาน เมื่อหมั้นแล้วของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
place of deliveryสถานที่ส่งมอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lying in grantการโอนกรรมสิทธิ์โดยไม่จำต้องส่งมอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lie in liveryโอนให้กันได้โดยการส่งมอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repetitionการเรียกคืนทรัพย์สิน (ที่ส่งมอบโดยสำคัญผิด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
short deliveryการส่งมอบขาดจำนวน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
symbolic deliveryการส่งมอบโดยนัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manual deliveryการส่งมอบโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive deliveryการส่งมอบโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deliveryการส่งมอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delivery guarantee coverความคุ้มครองการส่งมอบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
delivery, manualการส่งมอบโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invoice๑. บัญชีสิ่งของ (ปพพ.)๒. บัญชีสินค้า (ที่ผู้ขายส่งมอบให้ผู้ซื้อ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tradition๑. การส่งมอบ๒. ประเพณีนิยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-deliveryไม่ส่งมอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Daily Contract Quantityปริมาณก๊าซที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวัน [ปิโตรเลี่ยม]
Delivery of goodsการส่งมอบสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Clearing and settlementการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
กระบวนการที่บริษัทสมาชิกผู้ซื้อชำระราคาหลักทรัพย์และรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งต้องกระทำในวันทำการที่ 3 ภายหลังวันตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวกระทำกันโดยใช้ยอดสุทธิซื้อและยอดสุทธิขายของแต่ละบริษัทสมาชิก [ตลาดทุน]
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศทั้งในด้าน พาณิชย์ การเดินเรือ คุ้มครองความเป็นอยู่อันดีของพลเมืองของประเทศตน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่บางอย่างด้านธุรการ หรือวางระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ ตลอดจนด้านการเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร เพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทางกฎหมาย (Notary) การให้การตรวจลงตรา รวมทั้งการรับรองเอกสารที่แท้จริง (มิใช่เอกสารปลอม) และจัดการการสัตย์สาบานตนหรืออีกนัยหนึ่ง ภาระหน้าที่ของกงสุลอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้1 ทำหน้าที่ส่งเสริมผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ของประเทศที่ตนเป็นผู้แทนอยู่2 ควบคุมดูแลผลประโยชน์ด้านการเดินเรือ3 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนชาติของประเทศที่แต่งตั้งให้ตนไปประจำอยู่4 ทำหน้าที่สักขีพยานในการลงนามในเอกสารเพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทาง กฎหมาย5 ทำหน้าที่ธุรการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ หรือระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ เช่น การออกหนังสือเดินทาง การให้การตรวจลงตรา (Visas) การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ฯลฯอนุสัญญากรุงเวียนนา ภาคที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลข้อที่ 5 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายกงสุลไว้ดังต่อไปนี้ ก. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่ง และของคนในชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งเอกชนและบรรษัทในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตข. เพิ่มพูนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาการ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันในทางอื่น ตามบทแห่งอนุสัญญานี้ค. สืบเสาะให้แน่โดยวิถีทางทั้งปวงอันชอบด้วยกฎหมายถึงภาวะและความคลี่คลายใน ทางพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิทยาการของรัฐผู้รับ แล้วรายงานผลของการนั้นไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง และให้ข้อสนเทศแก่บุคคลที่สนใจง. ออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนในชาติของรัฐผู้ส่ง ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่งจ. ช่วยเหลือคนในชาติของรัฐผู้ส่งทั้งเอกชนและบรรษัทฉ. ทำหน้าที่นิติกรและนายทะเบียนราษฎร์ และในฐานะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบัติการหน้าที่บางประการอันมีสภาพทางธุรการ หากว่าการหน้าที่นั้นไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับช. พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง ภายในขีดจำกัดที่ได้ตั้งบังคับไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีความปกครองหรือภาวะทรัสตีใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นฌ. แทนคนชาติของรัฐผู้ส่ง หรือจัดให้มีการแทนอย่างเหมาะสมในองค์กรตุลาการ และต่อเจ้าหน้าที่ที่อื่นของรัฐผู้รับ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มา ซึ่งมาตรการชั่วคราวสำหรับการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคนในชาติเหล่านี้ ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ ในกรณีที่คนในชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าทำการป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของ ตนในเวลาอันเหมาะสมได้ เพราะเหตุของการไม่อยู่หรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในข้อบังคับแห่งทางปฏิบัติ และวิธีดำเนินการซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับญ. ส่งเอกสารทางศาล หรือเอกสารที่มิใช่ทางศาล หรือปฏิบัติตาม หนังสือของศาลของรัฐผู้ส่งที่ขอให้สืบประเด็น หรือตามการมอบหมายให้สืบพยานให้แก่ศาลของรัฐผู้ส่งนั้น ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ หรือเมื่อไม่มีความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น โดยทำนองอื่นใดที่ต้องด้วยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด. ใช้สิทธิควบคุมดูแลและตรวจพินิจตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ รัฐผู้ส่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือที่มีสัญชาติของของรัฐผู้ส่ง หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเรือของเรือและอากาศยานดังกล่าวต. ให้ความช่วยเหลือแก่เรือและอากาศยานที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ด) ของข้อนี้ รวมทั้งลูกเรือของเรือและอากาศยานนั้น บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการเดินทางของเรือ ตรวจดูและประทับตรากระดาษเอกสารของเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างนายเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใดๆ ที่ได้เกิดขั้นในระหว่างนายเรือ เจ้าพนักงาน และกะลาสี ตราบเท่าที่การนี้อาจได้อนุมัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับถ. ปฏิบัติการหน้าที่อื่นใดที่รัฐผู้ส่งมอบหมายแก่สถานีทำการทางกงสุล ซึ่งมิได้ต้องห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ หรือซึ่งไม่มีการแสดงข้อคัดค้านโดยรัฐผู้รับ หรือซึ่งมีอ้างถึงไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ ที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ [การทูต]
nuclear non-proliferationการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ หมายถึง การไม่ส่งมอบอาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์แก่ประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ และการไม่รับหรือแสวงหาอาวุธหรือเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากประเทศที่มีอาวุธ นิวเคลียร์ [การทูต]
Accrued Interestดอกเบี้ยค้างรับ คือ ดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากการลงทุน ในตราสารหนี้นับจากวันจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุดจนถึงวันส่งมอบตราสาร [การเงิน-การลงทุน]
Cost and Freightเงื่อนไขการส่งมอบ, เงื่อนไขการส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า [การค้าระหว่างประเทศ]
Cost Insurance and Freightเงื่อนไขการส่งมอบ, เงื่อนไขการส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า [การค้าระหว่างประเทศ]
Free On Boardเงื่อนไขการส่งมอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาะการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้ [การค้าระหว่างประเทศ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're all here to make sure I deliver.ทั้งหมดมารวมตัวกันเพื่อ... ให้แน่ใจว่า ผมจะส่งมอบของ Babylon A.D. (2008)
Washington is leaning on the ambassador to deliver him.วอชิงตันกำลังไล่เบี้ยเอากับท่านทูตให้ส่งมอบตัวเขา 24: Redemption (2008)
Enough to pull strings at the Foreign Office, make sure that it was you two who delivered the Eye.ก็พอจะซื้อคนในกระทรวงต่างประเทศ ให้เรียกคุณสองคนมาส่งมอบดวงตา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Only trapped in stone, where he waits for the seeker from the prophecy, to return to him his great weapon and finally free him.เพียงแค่ถูกคุมขังไว้ภายใต้ศิลา เพื่อรอคอยผู้แสวงหาตามคำทำนาย มาเพื่อส่งมอบอาวุธคืน และปลดปล่อยเขาในที่สุด The Forbidden Kingdom (2008)
Did you return the Staff to rightful owner?เจ้าส่งมอบไม้พลอง ให้เจ้าของแล้วหรือยัง The Forbidden Kingdom (2008)
Well, it was being delivered on the tops of phone booths with aliases, and at airports by people with gloves on.มันถูกส่งมอบไว้เหนือตู้โทรศัพท์ โดยใช้นามแฝง แล้วก็ที่สนามบินโดยพวกคนที่ใส่ถุงมือ Frost/Nixon (2008)
That's not normally the way lawyers' fees are delivered, is it?นั่นไม่ใช่วิธีส่งมอบเงินค่าทนาย โดยปกติใช่ไหมล่ะครับ? Frost/Nixon (2008)
[ Narrator ] The box was entrusted to the first mayor... who was to pass it on to her successor.กล่องได้ถูกมอบหมายให้กับนายยกเทศมนตรี... ผู้ซึ่งได้ส่งมอบกล่องนั้นผ่านไปยัง ผู้ร่วมสึบตำแหน่งของนาง City of Ember (2008)
Well, he manned up-- he could've handed overเขาบอกว่าจะส่งมอบ Under & Out (2008)
Yeah, I think you have to curse someone can give, who is deceased.ผมเชื่อว่าคุณสามารถส่งมอบคำสาปนั้น ให้ใครที่ตายไปแล้วก็ได้ Drag Me to Hell (2009)
We paid a little visit down to the vendor, and we made a few adjustments to one of the units before it shipped.เราได้จ่ายเงินให้กับพวกคนจัดหาของ ให้นำมันมาให้เราดัดแปลงเล็กน้อย ก่อนที่จะส่งมอบ Duplicity (2009)
This was hand-delivered.มันถูกส่งมอบให้กับมือ I Lied, Too. (2009)
.. I pass on my individual rights...ฉันขอส่งมอบทุกเอกสิทธิ์ของฉัน.. The Breath (2009)
You're now both officially represented by Saul Goodman and Associates.ตอนนี้นาย 2 คนส่งมอบอำนาจอย่างเป็นทางการแล้ว โดยซอล กู๊ดแมนและเพื่อนร่วมงาน Better Call Saul (2009)
You load your saddlebags, deliver.นายขนปืนใส่ถุงของนาย จัดส่งมอบสินค้า Albification (2009)
Gonna run handguns up the coast till the ATF heat dies down.จะต้องส่งมอบปืนไปขึ้นฝั่ง จนกว่าเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจะเงียบลง Albification (2009)
This is the third delivery you haven't let me pay for.นี่เป็นการส่งมอบสินค้าครั้งที่สาม นายยังไม่ได้แจ้งให้เราจ่ายค่าสินค้า Na Triobloidi (2009)
This is the third delivery you haven't let me pay for.นี่เป็นการส่งมอบสินค้าครั้งที่สาม นายไม่ได้แจ้งให้ฉันจ่ายเงิน Potlatch (2009)
Agent Walker will attempt to retrieve the intelligence he's carrying using any means necessary.แล้วทำการส่งมอบ นักสืบวอร์คเกอร์คุณพยายาม เอาข้อมูลลับกลับคืนมา Chuck Versus the Beefcake (2009)
Once Ziro has been released and is handed over to me,เมื่อไหร่ที่ซีโร่ถูกปล่อยตัว และถูกส่งมอบมาให้ข้า Hostage Crisis (2009)
The sheriff's here to meet us, so we'll give you a call back once they've transferred the prisoner to our custody.23 นายอำเภอจะมาพบเรานี่ที่ แล้วเราจะโทรกลับเมื่อเราได้รับการส่งมอบตัวนักโทษ Snap (2009)
You're arrested on suspicion of dealing illegal drugs.พวกแกถูกจับในข้อหาส่งมอบยาผิดกฏหมาย Orutorosu no inu (2009)
She showed them to me before she submitted them.เธอโชว์ให้ผมดู ก่อนที่เธอจะส่งมอบมันไป A Night at the Bones Museum (2009)
The scans that were supposed to be submitted to Dr. Steven Turnbull?ภาพสแกนได้ถูกส่งมอบให้กับ ดร.สตีเฟน เทิร์นบูล A Night at the Bones Museum (2009)
Tyler may have been recruited to deliverไทเลอร์อาจถูกชักจูงให้ส่งมอบ Of Human Action (2009)
- the package is delivered.ของถูกส่งมอบไปแล้ว Chapter Three 'Acceptance' (2009)
Anakin Skywalker races in to cut off their escape and stop Bane from delivering the stolen holocron.อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ก็ได้ เข้าทำการขัดขวางและหยุดยั้งเบน จากการส่งมอบโฮโลครอนที่ถูกขโมย Holocron Heist (2009)
Your government gave us this building when we got here.รัฐบาลของคุณได้ส่งมอบตึกหลังนี้ ให้เราตอนที่เรามาถึง A Bright New Day (2009)
If I turned in enough fifth column.ถ้าผมส่งมอบตัวสมาชิก กลุ่มคอลัมน์ที่ห้ามากพอ A Bright New Day (2009)
I will absolutely not turn over to you any information which was entrusted to me by the courageous individual who risked his or her job to aid innocent creatures who are unable to defend themselves.ผมจะไม่มีทาง ส่งมอบให้กับคุณ ไม่ว่าข้อมูลใดๆ ที่ผมได้รับ ความไว้วางใจให้ดำเนินการ จากบุคคลที่ใจกว้างและยอมเสี่ยง ในหน้าที่การงานของเธอ/เขา ในการช่วยเหลือสัตว์โลกที่บริสุทธิ์ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Yeah, the shoe was manufactured by AGM Biomechanics exclusively for the Isaacson Institute, model K-A-F-O 1-2-1.มาจากรองเท้าที่ถูกผลิตโดย AGM ชีวกลจำกัด เพื่อส่งมอบให้สถาบันไอแซคสันโดยเฉพาะ รุ่น KAFO121 The International (2009)
To turn over the Iron Man suit would be to turn over myself, which is tantamount to indentured servitude or prostitution, depending on what state you're in.การส่งมอบชุดไอออนแมนให้สาธารณะ เท่ากับการส่งมอบตัวผมให้ด้วย มันก็เท่ากับ การทำสัญญาทาส ไม่ก็ การเป็นโสเภณี ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่รัฐไหน Iron Man 2 (2010)
We were supposed to deliver Saito's expansion plans to Cobol Engineering two hours ago.เราควรที่จะส่งมอบของไซโตะแผนการขยาย ... ... เพื่อ Cobol วิศวกรรมสองชั่วโมงที่ผ่านมา Inception (2010)
- How do I know you can deliver?- วิธีทำฉันรู้ว่าคุณสามารถส่งมอบInception (2010)
If we simply turn hassan over,ถ้าเราส่งมอบตัว ฮาสซานไปง่ายๆ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Deliver hassan to the terrorists,จะส่งมอบตัวฮาสซาน ให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้าย Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Whether she has turned him or burned him.ว่าควรจะส่งมอบตัว หรือฆ่าทิ้ง Chuck Versus Operation Awesome (2010)
And you're handing them both over to me?และนายกำลังส่งมอบทั้งคู่ให้ฉันหรอ Swap Meat (2010)
Based on me turning over Luke?แล้วการส่งมอบตัวลุคให้ล่ะ NS (2010)
Hey, I'm the one that's got to deliver.เฮ้ ฉันเป็นคน ที่ส่งมอบตัวคนร้ายให้ Turning and Turning (2010)
I got two requests for transfer, one from Tacoma, one from the nomads.ฉันได้รับจดหมายส่งมอบตัว คนหนึ่งจากทาโคม่า อีกคนจากthe nomads The Push (2010)
handed over our information to the FBI.ส่งมอบข้อมูลของเราให้กับ FBI Lochan Mor (2010)
He gave it to your father.เขาคงส่งมอบต่อ ให้กับพ่อของนาย Children of the Damned (2010)
I'm giving him you.พ่อกำลังส่งมอบลูก ให้เขาต่างหาก The Beginning in the End (2010)
And hand everything to us.และส่งมอบทุกสิ่งให้พวกเรา ...A Thousand Words (2010)
He's not just gonna hand it ov, , pecially if it's harmful to vampires.เขาจะไม่ส่งมอบให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่้ง หากมันเป็นอันตรายต่อแวมไพร์ Isobel (2010)
To isobel so she can give it to john who's gonna turn around and kill me.เพื่อให้อิซาเบลส่งมอบต่อให้กับจอห์น คนที่จะหักหลังแล้วมาฆ่าผม Isobel (2010)
Hand over the antidote in good faith and there's a chance we can repair the damage you've already done.ส่งมอบยาต้าน ในทางที่ควร นี่คือโอกาสที่เราจะ ชดเชยความเสียหาย ที่นายได้ทำลงไป Casualties of War (2010)
She wants you to hand over the antidote.เธอต้องการให้นายส่งมอบยาต้าน Casualties of War (2010)
Well, I wore a slut dress to my settlement hearing, and afterwards, Doug's lawyer came to my hotel to renegotiate.ฉันใส่ชุดอย่างวาบหวิวเพื่อไปฟังการส่งมอบทรัพย์สิน แล้วจากนั้นทนายของดั๊กก็มาหาชั้นที่โรงแรม เพื่อจะมาต่อรองอีกครั้ง Let Me Entertain You (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
การชำระเงินหลังการส่งมอบสินค้า[n. exp.] (kān chamra ngoen lang kān songmøp sinkhā) EN: cash on delivery (COD)   
การส่งมอบ[n.] (kān songmøp) EN: delivery   FR: livraison [f]
การส่งมอบโดยตรง[n. exp.] (kān songmøp dōitrong) EN: direct delivery ; manual delivery   
การส่งมอบสินค้า[n. exp.] (kān songmøp sinkhā) EN: delivery of goods   FR: livraison de marchandises [f]
เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า[n. exp.] (ngeūoenkhai kān songmøp sinkhā) EN: shipping terms   
เงื่อนไขส่งมอบ[n. exp.] (ngeūoenkhai songmøp) EN: terms of delivery   
ส่งมอบ[v.] (songmøp) EN: deliver ; carry ; send to ; transfer   FR: livrer ; fournir ; remettre
ส่งมอบสินค้า[v. exp.] (songmøp sinkhā) EN: deliver goods   
ส่งมอบตัว[v. exp.] (songmøp tūa) EN: hand over (to) ; deliver (to)   
วันส่งมอบสินค้า[n. exp.] (wan songmøp sinkhā) EN: date of delivery ; delivery date   

English-Thai: Longdo Dictionary
backorder(n vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bailor[N] ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประกันตัว, Syn. bondsman
cash on delivery[ADJ] ที่จ่ายเงินเมื่อส่งมอบของ, Syn. cash down, money down
charge[VT] มอบ, See also: ส่งมอบ
confide to[PHRV] มอบความไว้วางใจให้กับ, See also: มอบหมายให้, ส่งมอบให้, Syn. commit to, consign to
consign to[PHRV] มอบหมายให้, See also: มอบความไว้วางใจให้, ส่งมอบให้ดูแล, Syn. commit to
hand on[PHRV] ส่งมอบให้ต่อ, See also: ส่งต่อ, สืบทอด, Syn. pass on
hand out[PHRV] แจกจ่าย, See also: แจก, ส่งให้, มอบ, ส่งมอบ
surrender[N] การส่งมอบตัว, See also: การส่งตัวผู้ร้าย, Syn. delivery into legal custody
submit to[PHRV] เสนอ, See also: ส่งมอบ
voucher[N] ใบสำคัญจ่าย, See also: ใบสำคัญแสดงหลักฐานการจ่ายเงิน รับเงิน หรือการส่งมอบของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bailor(เบ'เลอะ) n. ผู้ส่งมอบทรัพย์สินเพื่อประกันตัว
consign(คันไซน์') {consigned,consigning,consigns} vt. ส่งมอบ,มอบให้กับ,ส่ง (ของ) โดยทางเรือ vi. เห็นด้วย., See also: consignable adj. ดูconsign consignation n. ดูconsign
consignment(คันไซนฺ'เมินทฺ) n. การส่งของ,การส่งมอบ,สิ่งของที่ส่งไป, Syn. transmittal
hand-overvt. สิ่งมอบ,การส่งมอบ
turnkey systemระบบพร้อมสรรพหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals equipment) ครบบริบูรณ์หนึ่งชุด ที่พร้อมจะทำงานทันทีที่เปิดเครื่อง ศัพท์คำนี้มาจากระบบอุตสาหกรรมรถยนต์ กล่าวคือ พอไขกุญแจ (ภาษาอังกฤษใช้ว่า turn key) เมื่อใด ก็จะขับออกไปได้เลย สรุป ก็คือ ระบบนี้หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์เบ็ดเสร็จทั้งระบบ ตั้งแต่ส่วนตัวเครื่อง (hardware) รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่จะใช้ (มักใช้ในความหมายที่เป็นการส่งมอบให้ลูกค้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
consign(vt) ส่งให้,ส่งของ,ส่งมอบ
consignment(n) สิ่งที่ส่งไป,การส่งมอบ,การส่งของ
delivery(n) การพูดจา,การกล่าวสุนทรพจน์,การส่งมอบ,การคลอดลูก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cfs : container freight station[ซีเอ็ฟเอ็ส : คอนเท็นเน่อร์เฟรจสเตชั่น] (n ) บริการนำสินค้าใส่ตู้และนำออกจากตู้ที่สถานีขนถ่ายสินค้าในตู้คอนเท็นเน่อร์ ผู้ส่งออกต้องนำตัวสินค้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ต้นทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ให้ CFS Charge จะเรียกเก็บจากผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าแล้วแต่กรณีของ INCOTERMS® หากขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C เช่น CPT หรือ CIP จะเก็บจากผู้ส่งออก หากขึ้นต้นด้วยอักษร F เช่น FCA จะเก็บจากผู้นำเข้า และค่าบริการนี้จะรวมถึงเมื่อตู้สินค้าถึงปลายทางตัวแทนผู้ประกอบการที่ปลายทางจะทำการเปิดตู้นำสินค้าออกให้ที่ CFS เช่นเดียวกัน : awp
Free Carrier ( FCA )การเสนอราคา ที่ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อผู้ขายได้จัดสินค้าส่งมอบให้กับผู้รับขนส่ง ณ สถานที่ของผู้รับขนส่ง(เช่น บรรดาบริษัท shipping ต่างๆ) ตามที่ผู้ซื้อระบุไว้เพราะฉะนั้นในการเสนอราคา ผู้ขายก็จะเสนอราคาขาย ที่บวกค่าส่งมอบสินค้าในเบื้องต้นลงไปด้วย
handover (n ) การส่งมอบ, การส่งคืน, ยื่นให้, ให้, คืน
Incoterms (phrase ) (International Commercial Terms)ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ
place congestion charge (n ) ค่าธรรมเนียมความแออัดของสถานที่ส่งมอบ
Service Provision[เซอร์วิส โปรวิชันนิ่ง] (n ) การส่งมอบบริการแก่ลูกค้าหลังผ่านการตรวจสอบ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการให้บริการโทรคมนาคม
Turnkey (n ) ลักษณะสัญญาซื้อทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขว่า มูลค่าทรัพย์สินเป็นมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จจนกระทั่งทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ โดยผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก เนื่องจากการส่งมอบทรัพย์สินประเภทนี้ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ อบรมวิธีการใช้ ตรวจรับ ฯลฯ ทรัพย์สินเหล่านี้จึงจะสามารถใช้งานได้ สัญญาซื้อทรัพย์สินเหล่านี้จึงมี 2 ลักษณะคือ Time and Material และ Turnkey โดย Time and Material จะเป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อตามระยะเวลา (เช่น จำนวนวัน-คน หรือ Man-Day) ที่ใช้ไปจริง ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
under-commit and over-deliver (phrase ) ทำงานให้เหนือความคาดหมาย, ให้คำมั่นไว้น้อยๆ แต่ส่งมอบให้ได้มากกว่าที่คาดหวัง (เป็นวิธีบริหารงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า)
See also: S. under promise, over deliver ,
value date (n ) วันที่มีการส่งมอบ, วันที่มีผล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引き継ぐ[ひきつぐ, hikitsugu] Thai: ส่งมอบงานต่อ English: to hand over

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top