ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ชัดถ้อยชัดคำ*

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชัดถ้อยชัดคำ, -ชัดถ้อยชัดคำ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชัดถ้อยชัดคำ[ADV] distinctly, See also: clearly, precisely, plainly, articulately, succinctly, Syn. กระจ่าง, ชัดแจ้ง, Example: เขาเล่าเรื่องของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วชัดถ้อยชัดคำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉะฉานว. อาการที่พูดห้าวหาญและชัดถ้อยชัดคำ, ฉาดฉาน ก็ใช้.
ฉาดฉานว. อาการที่พูดห้าวหาญและชัดถ้อยชัดคำ, ฉะฉาน ก็ใช้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Plainly, I shall have to go to Auschwitz and I would be very grateful if you would accompany me.ชัดถ้อยชัดคำฉันจะต้องไป Auschwitz และผมจะขอบคุณมากถ้าคุณจะ มาพร้อมกับผม Denial (2016)
Well, plainly I ran rings round the defense.ดีชัดถ้อยชัดคำฉันวิ่งวงแห วนรอบการป้องกัน Denial (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
articulately[ADV] อย่างชัดถ้อยชัดคำ, Syn. clearly, loudly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precise(พรีไซซฺ') adj. แม่นยำ,แน่นอน,เที่ยงตรง,ถูกต้อง,พอดี,ชัดถ้อยชัดคำ,พิถีพิถัน,เฉียบขาด,ละเอียด., See also: precisely adv. preciseness n.
precision(พรีซิส'เชิน) n. ความแม่นยำ,ความแน่นอน,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง,ความพอดี,ความชัดถ้อยชัดคำ,ความพิถีพิถัน., See also: precisionism n. precisionist n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top