Search result for

*คูณ*

(279 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คูณ, -คูณ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูณ[V] multiply, Ant. หาร, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยบวก ลบ คูณ หรือหารเลขทำให้เราคิดเลขได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมาก, Thai definition: เพิ่มจำนวนเท่าตัวตามหน่วยที่ต้องการ
ผลคูณ[N] product, Example: ผลคูณที่ได้คือคำตอบสำหรับการแก้ปัญหานี้, Thai definition: ผลลัพธ์จากการคำนวณที่เพิ่มจำนวนเท่าตัวตามหน่วยที่ต้องการ
การคูณ[N] multiplication, Thai definition: การเพิ่มจำนวนเท่าตัวตามหน่วยที่ต้องการ
ตรีคูณ[N] triple, See also: threefold, three time three, Syn. สามเท่า, Example: ผมรู้จักท่านมากขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งเคารพรักท่านมากขึ้นเป็นตรีคูณ, Thai definition: คูณด้วยสาม
ตัวคูณ[N] multiplier, Example: เขาลืมคูณตัวคูณในหลักสิบ ผลลัพธ์จึงออกมาผิด, Thai definition: จำนวนซึ่งนำไปคูณจำนวนอื่นๆ
ตัวคูณ[N] multiplier, Example: เขาลืมคูณตัวคูณในหลักสิบ ผลลัพธ์จึงออกมาผิด, Thai definition: จำนวนซึ่งนำไปคูณจำนวนอื่นๆ
ทวีคูณ[N] double, See also: be twice, be twofold, Syn. สองเท่า, Example: การพายเรือทวนน้ำต้องใช้กำลังเป็นทวีคูณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทวีคูณ[V] multiply, See also: increase, add, Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่ม, ทวี, Example: หากลูกยิ่งดิ้นแรงมาก คุณแม่ก็ยิ่งจุกเสียดมาก ความเครียดก็ยิ่งทวีคูณ, Thai definition: เพิ่มมากขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พหุคูณ[ADJ] multiple, See also: manifold, Syn. หลายเท่า, หลายทบ, Example: โปรแกรมบทเรียน CAI คงจะมีความซับซ้อนขึ้นเป็นพหุคูณ
สูตรคูณ[N] multiplication table, Example: น้องของฉันท่องสูตรคูณให้ฟังก่อนนอนทุกวัน, Count unit: แม่, Thai definition: ตารางแสดงผลคูณของจำนวนเลข
คูณร่วมน้อย[N] least common multiple, See also: lowest common multiple, l.C.M., Example: นักเรียนกำลังเรียนเรื่องคูณร่วมน้อย, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี เช่น 70 เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ 14 และ 35, ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น.
บวกลบคูณหาร[V] compute, See also: calculate, Syn. คิดเลข, คำนวณ, Example: เขาบวกลบคูณหารคล่องโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข
บวกลบคูณหาร[V] consider, See also: think over, meditate, ponder, deliberate, Syn. คิด, พิจารณา, Example: ฉันบวกลบคูณหารดูแล้วว่ามันไม่คุ้มเลยไม่ได้ลงทุนไป
ตัวคูณร่วมน้อย[N] Least Common Multiple, Syn. ค.ร.น., Example: ตัวเลขที่หารด้วย 5 และ 8 ลงตัวก็คือตัวเลขซึ่งเป็นผลคูณของตัวคูณร่วมน้อยของ 5 และ 8 ซึ่งเท่ากับ 40 นั่นเอง, Count unit: ตัว, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี
ตัวคูณร่วมน้อย[N] Least Common Multiple, Syn. ค.ร.น., Example: ตัวเลขที่หารด้วย 5 และ 8 ลงตัวก็คือตัวเลขซึ่งเป็นผลคูณของตัวคูณร่วมน้อยของ 5 และ 8 ซึ่งเท่ากับ 40 นั่นเอง, Count unit: ตัว, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คูณก. เพิ่มจำนวนเท่าตัวตามหน่วยที่ต้องการ, เท่า เช่น ทวีคูณ คือ ๒ เท่า ตรีคูณ คือ ๓ เท่า.
คูณน. เรียกเครื่องหมายดังนี้ x ว่า เครื่องหมายคูณ.
คูณร่วมน้อยดู ตัวคูณร่วมน้อย.
จตุรคูณว. ๔ เท่า.
ตรีคูณน. ๓ เท่า.
ตัวคูณร่วมน้อยน. จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำจำนวนเต็มบวกอื่น ๆ ตั้งแต่ ๒ จำนวนขึ้นไปมาหาร แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี เช่น ๗๐ เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ ๑๔ และ ๓๕, ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น.
ทวีคูณว. ๒ เท่า.
พหุคูณว. หลายเท่า, หลายทบ.
คำนูณก. คูณ, ทบ, ทำให้มากขึ้นตามส่วน.
งาน ๓น. ผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ คำนวณได้จากผลคูณของแรงกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่.
ชำเรา ๑ก. ลึก, ล่วงเข้าไป, เช่น ชายใดข่มขืนภิริยาท่านถึงชำเรา ให้ไหมโดยประถมผิดเมียทวีคูณ ถ้าข่มขืนมิได้ถึงชำเรา ให้ไหมโดยปรถมผิดเมีย (สามดวง พระไอยการลักษณผัวเมีย)
ตัว ๒น. จำนวนเลขที่ใช้ในการคำนวณหาคำตอบตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ เช่น ตัวบวก ตัวลบ ตัวคูณ ตัวหาร, ลักษณนามใช้เรียกตัวเลข เช่น เลขท้าย ๒ ตัว.
ตัวตั้ง ๒น. จำนวนเลขที่ตั้งไว้ก่อนสำหรับบวกลบคูณหาร.
ตัวประกอบ ๒น. จำนวนที่เมื่อคูณกันแล้วทำให้เกิดอีกจำนวนหนึ่ง เช่น ๒ x ๓ = ๖ จำนวน ๒ และ ๓ ต่างเป็นตัวประกอบของ ๖.
บัญญัติไตรยางศ์น. วิธีเลขอย่างหนึ่ง ซึ่งกำหนดส่วนสัมพันธ์ของเลข ๓ จำนวนเพื่อหาจำนวนที่ ๔ โดยวิธีเทียบหา ๑ ก่อน แล้วจึงไปหาส่วนที่ต้องการ ด้วยการนำเลขทั้ง ๓ จำนวนที่กำหนดให้และที่ให้หามาคูณหารกันเป็น ๓ ขั้น.
พจน์ ๒น. สัญลักษณ์ที่แทนจำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อน ซึ่งจะเป็นจำนวนเดียวหรือหลายจำนวนคูณหรือหารกันก็ได้.
โมเมนต์น. เรียกอาการที่วัตถุหมุนรอบจุดหนึ่งที่ตรึงอยู่กับที่ว่าเกิดโมเมนต์ขึ้นที่วัตถุนั้น, ทางวิทยาศาสตร์กำหนดว่า โมเมนต์ของแรงใดแรงหนึ่งรอบจุดใดจุดหนึ่งซึ่งตรึงอยู่กับที่ ก็คือผลคูณระหว่างแรงนั้นกับระยะทางที่ลากจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวทิศของแรงนั้น.
แยกตัวแบ่งตัวเพื่อขยายจำนวน เช่น เซลล์แยกตัวออกจากกันเป็นทวีคูณ.
ละครเพลงน. ละครเวทีแบบหนึ่ง ผู้แสดงร้องเพลงดำเนินเรื่องตลอดทั้งเรื่อง ใช้เพลงและดนตรีสากล ไม่มีลูกคู่ จัดฉากและแต่งกายแบบสมัยนิยมตามเนื้อเรื่อง ต้องการเน้นเพลง เช่น จุฬาตรีคูณ บางครั้งนำบทละครเวที เช่น เรื่องราชินีบอด เรื่องเปลวสุริยา มาดัดแปลงเป็นละครเพลง.
สมพล ๑แบบวิธีเลขไทยในการฝึกหัดให้คูณคล่อง.
สัมประสิทธิ์น. จำนวนจริงที่มีค่าคงตัวซึ่งคูณอยู่กับตัวแปร.
สูตร ๑(สูด) น. กฎสำหรับจดจำ เช่น สูตรคูณ สูตรคณิตศาสตร์
ไหม ๓ก. ปรับเอา เช่น ให้ไหมทวีคูณ (สามดวง).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
product setเซตผลคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
productผลคูณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
productผลคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial productผลคูณย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
post-multiplyคูณข้างหลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pre-multiplyคูณข้างหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Lagrange multiplierตัวคูณลากรานจ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
line doublerตัวทวีคูณเส้น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
L.C.M. (least common multiple; lowest common multiple)ค.ร.น. (ตัวคูณร่วมน้อย) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lowest common multiple; least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
logical productผลคูณตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
least common multiple; lowest common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scalar multiplicationการคูณด้วยสเกลาร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scalar productผลคูณเชิงสเกลาร์ [มีความหมายเหมือนกับ dot product] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scalar triple product; triple scalar productผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
submultipleพหุคูณย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
outer productผลคูณภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
block matrix-multiplicationการคูณเมทริกซ์แบบบล็อก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
block multiplicationการคูณแบบบล็อก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multipleพหุคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiple correlationสหสัมพันธ์พหุคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiplierตัวคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiplicandตัวตั้งคูณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multiplicandตัวตั้งคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiplicationการคูณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multiplicationการคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiplication table๑. ตารางการคูณ๒. สูตรคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiplicative identityเอกลักษณ์การคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiplicative inverseตัวผกผันการคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiplierตัวคูณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multiple refrigeration systemระบบทำความเย็นแบบพหุคูณ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
multiple regressionการถดถอยพหุคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
continued productผลคูณต่อเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Cartesian productผลคูณคาร์ทีเซียน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
common multipleตัวคูณร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conformable matricesเมทริกซ์คูณกันได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cross productผลคูณไขว้ [มีความหมายเหมือนกับ vector product] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coefficient of multiple correlationสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cross multiplicationการคูณไขว้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
double endowment assuranceการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ทวีคูณ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dot productผลคูณจุด [มีความหมายเหมือนกับ scalar product] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
direct productผลคูณตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
group multiplicationการคูณในกรุป [มีความหมายเหมือนกับ group operation] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
free productผลคูณเสรี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inner productผลคูณภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
infinite productผลคูณอนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vector productผลคูณเชิงเวกเตอร์ [มีความหมายเหมือนกับ cross product] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vector triple product; triple vector productผลคูณเชิงเวกเตอร์ของสามเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triple product of vectorsผลคูณของสามเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triple scalar product; scalar triple productผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multiplier (Economics)ตัวคูณ (เศรษฐศาสตร์) [เศรษฐศาสตร์]
Multiplicationการคูณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Supercritical massมวลเหนือวิกฤต, มวลของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ทำให้ตัวประกอบพหุคูณยังผลมีค่ามากกว่า 1 ซึ่งจะทำให้ปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (ดู critical mass และ effective multiplication factor ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Sievertซีเวิร์ต, หน่วยวัดปริมาณรังสีสมมูล เป็นผลคูณระหว่างปริมาณรังสีดูดกลืนที่มีหน่วยเป็นเกรย์ กับค่าปรับเทียบที่แตกต่างกันตามชนิดและพลังงานของรังสี (อาร์อีบี) หน่วยซีเวิร์ตนี้ใช้แทนหน่วยเรม โดย 1 ซีเวิร์ต เท่ากับ 100 เรม (ดู rem ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Scintillation counterเครื่องนับรังสีจากแสงวับ, อุปกรณ์ตรวจวัดรังสีชนิดก่อไอออน ประกอบด้วยวัสดุที่เปล่งแสงวับเมื่อถูกกระทำโดยรังสี หลอดทวีคูณแสง และเครื่องบันทึกสัญญาณ ที่แสดงปริมาณและพลังงานของรังสีที่ตรวจวัด [นิวเคลียร์]
Roentgen equivalent manหน่วยเดิมที่ใช้วัดปริมาณรังสีสมมูล, เป็นผลคูณระหว่างปริมาณรังสีดูดกลืนที่มีหน่วยเป็นแร็ด กับค่าปรับเทียบที่แตกต่างกันตามชนิดและพลังงานของรังสี (อาร์บีอี) สำหรับรังสีเอกซ์หรือแกมมา ค่าปรับเทียบมีค่าใกล้เคียงกับ 1 (ในทางปฏิบัติใช้ค่า 1) นั่นคือ เมื่อรังสีก่อไอออนชนิดใดก็ตามที่ก่อให้เกิดผลทางชีวภาพต่อเซลล์ที่มีชีวิตเทียบเท่ากับการรับรังสีเอกซ์หรือแกมมา 1 แร็ด เรียกว่าได้รับปริมาณรังสีสมมูล 1 เรม ปัจจุบันหน่วยเรมนี้ใช้หน่วยซีเวิร์ตแทน โดย 1 ซีเวิร์ตเท่ากับ 100 เรม (ดู equivalent dose, H$_T$ และ sievert, Sv ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Multiplication factor, kตัวประกอบพหุคูณ, อัตราส่วนของจำนวนนิวตรอนในรุ่นใดรุ่นหนึ่งที่เกิดในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ต่อจำนวนนิวตรอนที่เกิดในรุ่นก่อนหน้ารุ่นนั้น
(ดู effective multiplication factor ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Integrated neutron fluxนิวตรอนฟลักซ์รวม, จำนวนนิวตรอนทั้งหมดต่อหน่วยพื้นที่ในช่วงเวลาที่กำหนด เป็นค่าที่ได้จากการคูณนิวตรอนฟลักซ์ด้วยเวลา [นิวเคลียร์]
Effective multiplication factorตัวประกอบพหุคูณยังผล [นิวเคลียร์]
Multiplier (Economics)ตัวทวีคูณ (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Multipliers (Mathermatical analysis)ตัวคูณ (คณิตวิเคราะห์) [TU Subject Heading]
Multivariate analysisการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ [TU Subject Heading]
Additive Effectเพิ่มผลทวีคูณ [การแพทย์]
Bond, Doubleพันธะคู่,พันธะทวีคูณ,พันธะบอนด์คู่,แขนคู่,ดับเบิลบอน,พันธะคู่,บอนด์คู่ [การแพทย์]
Column Correction Factorตัวคูณปรับแก้เรื่องปริมาตร [การแพทย์]
Crypt of Lieberkuhnต่อมคริพส์ลิเบอร์คูณ [การแพทย์]
Dilution Correction Factorตัวคูณปรับแก้การเจือจาง [การแพทย์]
Electrical Double Layerอิเลคตริคคอลดับเบิ้ลแลรี,ชั้นทวีคูณทางไฟฟ้า [การแพทย์]
Factorsตัวประกอบ,องค์ประกอบ,ตัวคูณ [การแพทย์]
earthquake factorearthquake factor, ตัวคูณค่าแผ่นดินไหว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของจำนวนใด ๆ หมายถึงจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดที่มีจำนวนเหล่านั้นเป็นตัวประกอบ ใช้ตัวย่อว่า  ค.ร.น. เช่น  ค.ร.น. ของ 4 และ 6  คือ 12 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cartesian productผลคูณคาร์ทีเซียน,   ผลคูณคาร์ทีเซียนของเซต A และเซต B เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A x B หมายถึงเซตของคู่อันดับ (a, b) ทั้งหมดโดยที่ a A และ b B [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
algebraic functionฟังก์ชันพีชคณิต, ฟังก์ชันที่ค่าของฟังก์ชัน เขียนในรูปสัญลักษณ์ทางพืชคณิต ที่ประกอบด้วยค่าคงตัว ตัวแปร และเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร กรณฑ์ กำลัง เช่น y = 2x + 1 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
factorial n [n factorial]แฟกทอเรียล n, ผลคูณของจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง n เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ n! [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
binary numeral system (binary number system)ระบบตัวเลขฐานสอง, ระบบที่แสดงตัวเลขแทนจำนวนโดยการเพิ่มทีละ 2 หรือทวีคูณของ 2 เช่น                1012 หมายถึง 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 หรือ 5      102 หมายถึง 1 x 21 + 0 x 20 หรือ 2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pascal's triangleรูปสามเหลี่ยมปาสกาล, รูปสามเหลี่ยมของจำนวนเต็มที่จัดเรียงเป็นแถวจำนวนในแต่ละแถวแทนสัมประสิทธิ์ของตัวแปร x, y และผลคูณของ xy กำลังต่าง ๆ ที่ได้จากการกระจาย (x + y)n เมื่อ n = 0, 1, 2, 3, ..., n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
coefficientสัมประสิทธิ์, จำนวนหรือสัญลักษณ์ที่มีค่าคงตัวซึ่งเป็นตัวคูณของตัวแปรใด ๆ เช่น 2x  มี  2  เป็นสัมประสิทธิ์ของ x         [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
perpendicular linesเส้นตั้งฉาก, เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกัน ก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองตัดกันแล้วมุมประชิดจะมีขนาดเท่ากัน ในเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงสองเส้นซึ่งไม่อยู่ในแนวดิ่งจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน ก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสอง มีค่าเท่ากับ -1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
monomialเอกนาม, จำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณของจำนวนคงตัวใด ๆ กับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยที่กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
impulseการดล, ผลคูณของแรงและเวลาที่แรงกระทำ การดลมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุ  การดลเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศเดียวกับทิศของแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
quantum theoryทฤษฎีควอนตัม, ทฤษฎีของพลังค์ที่อธิบายการแผ่รังสีของวัตถุร้อนในลักษณะเดียวกับการแผ่รังสีของวัตถุดำ  ตามทฤษฎีนี้ พลังงานจะถูกปล่อยออกมาเป็นควอนตัม แต่ละควอนตัมมีค่าเท่ากับผลคูณของความถี่ของรังสีที่แผ่ออกมากับค่าคงตัวของพลังค์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
weightน้ำหนัก, แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ  น้ำหนักเป็นปริมาณเวกเตอร์ น้ำหนักของวัตถุหาได้จากผลคูณระหว่างมวลกับความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง ณ ตำแหน่งของวัตถุ น้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
moment of a forceโมเมนต์ของแรง, ผลหมุนอันเนื่องจากแรงกระทำรอบแกนหมุนหรือจุดหมุน ขนาดของโมเมนต์เท่ากับผลคูณของแรงกับระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรงที่กระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
momentum (linear momentum)โมเมนตัม, ผลคูณของมวลกับความเร็วของวัตถุ โมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศเดียวกับทิศของความเร็ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
workงาน, งานที่ทำโดยแรงที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับผลคูณของแรงนั้นกับระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศของแรง งานเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นจูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
binomial coefficientสัมประสิทธิ์ทวินาม, สัมประสิทธิ์ที่ปรากฏในแต่ละพจน์ของการกระจาย (a+b)n   เช่น (a+b)2  = a2 + 2ab + b2   สัมประสิทธิ์ทวินาม คือ 1 , 2, 1 ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่คูณอยู่กับ a2 , ab และ b2 ตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Arithmetic-Logic Unit (ALU)หน่วยคำนวณและตรรกะ หรือเอแอลยู, หน่วยที่ทำหน้าที่ในการคำนวณต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การบวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบทางตรรกะเพื่อทำการตัดสินใจ เช่น การเปรียบเทียบข้อมูล การเปรียบเทียบว่าจริงหรือเท็จ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
derived unitหน่วยอนุพัทธ์, หน่วยที่เกิดจากผลคูณของหน่วยฐาน เช่น หน่วยของแรง คือนิวตัน นิวตันเทียบเท่ากับ กิโลกรัม เมตรต่อวินาที2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
scientific notationสัญกรณ์วิทยาศาสตร์, การเขียนตัวเลขอยู่ในรูปการคูณของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นสิบและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม มีรูปทั่วไปเป็น A x 10n เมื่อ 1 ≤ A <10 และ n เป็นจำนวนเต็ม เช่น 123 000 000 เขียนได้เป็น 1.23 x 108 0.000 753 เขียนได้เป็น 7.53 x 10-4 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
angular momentumโมเมนตัมเชิงมุม, ผลคูณของโมเมนต์ความเฉื่อยและความเร็วเชิงมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
moment of a coupleโมเมนต์ของแรงคู่ควบ, ผลคูณของขนาดของแรงใดแรงหนึ่ง (ของแรงคู่ควบ) กับระยะทางตั้งฉากระหว่างแนวแรงทั้งสอง (ดู couple ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Multidoseขนาดใช้เป็นพหุคูณ [การแพทย์]
Multiple Proportionsสัดส่วนพหูคูณ, สัดส่วนพหุคูณ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you kidding me? where did I mess up?คูณล้อเล่นรึป่าว ผมทำตรงไหนพัง Pret-a-Poor-J (2008)
To leave, you need to go through them gates.ถ้าคูณไป ก็จะต้องผ่านประตูใหญ่ Episode #1.5 (2008)
You know, this is great, guys.คูณรู้มั้ย นี่มันดีเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Together now we multiplyพร้อมเพรียงกัน แล้วเราก็คูณกัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I waited eagerly for your arrival.ผมรออย่างกระตือรือร้น กับการมากของคูณ Episode #1.9 (2008)
1,784 pages times four minutes a page is 7, 136 minutes, which equals 118.9333 hours, which comes to 4.955 days.1784 หน้า คูณ 4 นาที จะได้ 7136 นาที ซึ่งเท่ากับ 118.9333 ชั่วโมง New York, I Love You (2008)
You know,คูณรู้นะค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And let me tell you something else. This ain't chemistry.และผมจะบอกอะไรคูณให้อีกอย่าง นี่มันไม่ใช่วิชาเคมีนะ Pilot (2008)
If you saved every paycheck you earn for the rest of your life and then multiply it by ten, you could probably buy my muffler.แล้วเอามาคูณด้วย 10 นายคงซื้อหัวต่อท่อไอเสียได้ จะท้าแข่งใช่ไหม? Bedtime Stories (2008)
- [ Beeps ] - [ Woman's Voice ] Mrs. Mayfleet,your shoes are ready.คูณ เมย์ฟลีท รองเท้าคุณเรียบร้อยแล้วนะคะ City of Ember (2008)
You know anything about that?คูณรู้อะไรเกี่ยวกับมันบ้าง Eagles and Angels (2008)
Well, there should be a room... eight by ten.นี้ควรจะเป็นห้อง ขนาดแปดคูณสิบ Five the Hard Way (2008)
Having made grain the yeast of life, we multiplied the number of varieties and learned to adapt them to our soils and climates.หลังธัญญาหารแห่งชีวิตกำแรก เราได้ทวีคูณความหลากหลายของมัน ปรับปรุงมันให้เข้ากับดินและสภาพอากาศ Home (2009)
replicating, spreading like a virus, multiplying in exponentials.Nเข้าไปแทนที่.. เหมือนไวรัส ที่ขยายพันธุ์ได้แบบเท่าทวีคูณ Gamer (2009)
What's in it for you?แล้วคูณจะได้อะไร? Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Energy doesn't go mass times velocity light square in this dimension.คุณใช้พลังงานเท่ากับมวล คูณด้วยความเร็วแสง ยกกำลังสองในมิตินี้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You're obviously on to something.ในเมือคูณรู้หมดแล้ว Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
She needs your eyes on the canisters and a confirmation by Jack.เธอต้องการให้คูณมอง ไปที่เครื่องมือนั่นและได้รับการยืนยันโดยแจ็ค Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Your casualty estimates are holding up?คูณได้ประเมินจำนวนผู้เสียชีวิต หรือยัง? Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
They're all three by six.ขนาดสามคูณหก Confessions of a Shopaholic (2009)
[woman on TV] ...then I read your columns, and I'm like...ฉันได้อ่นบทความของคูณแล้วฉันแบบว่า... Confessions of a Shopaholic (2009)
You work with money.คูณทำงานเกี่ยวกับการเงิน Drag Me to Hell (2009)
You know how cats are, they come and go.คูณก็รู้ว่าแมวเป็นยังไง มันไปๆ มาๆ Drag Me to Hell (2009)
I hope that daughter of yours - is hell a lot smarter than you. - So do I.ฉันหวังว่าลูกสาว ฉลาดกว่าคูณมากๆ ฉัน... Prison Break: The Final Break (2009)
You are a terrible human being. And very difficult to live with.คูณช่างเป็นคนที่รู้ใจ\และอยู่่ด้วยยากจริงๆ Julie & Julia (2009)
Your book is going to change the world.หนังสือคูณมันจะเปลี่ยนแปลงโลก Julie & Julia (2009)
Do you hear me?คูณได้ยินผมไหม? Julie & Julia (2009)
There you are!คูณอยู่ไหนน่ะ Julie & Julia (2009)
Yeah, just get a 2-by-48.ใช่ ใช้ขนาด 2 คูณ 48 The Final Destination (2009)
You've reached my cell, but I can't pick up.คูณโทรหาผมแต่ตอนนี้ผมรับโทรศัพท์ไม่ได้ Orphan (2009)
You can set up an iChat, but you don't know how people think.คูณอาจเก่งเรื่อง เทคโนโลยี แต่ว่าคุณไม่รู้ว่าคนเขาคิดกันยังไง Up in the Air (2009)
Haven't you ever been in a relationship where you really loved somebody and still kind of wanted to bash their head in?คูณไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบที่เคยรักใครลึกซึ้ง แต่ในขณะเดียวกันก็ สามารถจะระเบิดสมองเค้าได้ Sex and Violence (2009)
What, you can't answer when I'm calling you?อะไรกัน คูณขานรับไม่ได้ ตอนที่ฉันเรียกคุณงั้นเหรอ Seven Thirty-Seven (2009)
I know you're scared, and you're angry, and you're frustrated.ฉันรู้ว่าคุณกลัว และคุณโกรธ และคูณท้อแท้สิ้นหวัง และฉันรู้ว่ามันไม่ยุติธรรมต่อใครเลย แต่คุณ Seven Thirty-Seven (2009)
He is just unbelievable.ลูกชายคูณ Phoenix (2009)
One of your old students wants a letter of recommendation.- อะไร - หนึ่งในเ่อ่อ... ลูกศิษย์เก่าของคูณคนหนึ่ง เขาต้องการจดหมายรับรอง Phoenix (2009)
Saying you feel fine doesn't solve this.แค่บอกว่้าคูณสบายดี ไม่ได้หมายความว่าหายป่วยแล้ว Bit by a Dead Bee (2009)
I... - No more secrets, Walt.- ไม่มีความลับอีก คูณวอลท์ 4 Days Out (2009)
It's pretty complicated, actually, but in essence it breaks down to monthly payments multiplied by lifespan, minus the probability of illness, and if its sum is positive, we consider coverage.มันค่อนข้างซับซ้อนจริงๆ แต่ว่า การจ่ายเงินเดือน ให้คูณด้วยค่าใช้จ่ายในเกือนนั้นๆ เพื่อลดความเสี่ยงของชีวิต Saw VI (2009)
Target is experiencing exponential growth at an absolute rate of 10,000 to 1 on an ascendant curve.เป้าหมายได้เพิ่มปริมาณในรูปแบบทวีคูณ ที่ขยายจาก1หน่วยเป็น10,000หน่วย ด้วยอัตราส่วนเส้นโค้ง Ben 10: Alien Swarm (2009)
You're gonna need to just stay put until cps arrives.คูณควรจะรออยู่ที่นี่ จนกว่า ซีพีเอสจะมาถึง The Good Wound (2009)
You must be stronger than you imagine you can be.คุณต้องแข็งแกร่งให้มากกว่าที่คูณคิดไว้ The Good Wound (2009)
You wanna go back?คูณอยากจะกลับไปเหรอ? The Good Wound (2009)
You know me in the future.คูณรู้จักฉันในอนาคต The Good Wound (2009)
You believe it then?คูณเชื่อแบบนั้นสินะ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
I convinced Mr. Ellison to leave this body operational.ผมยืนยันให้คูณแอลลิสันเลิกทาสีที่เจ้าตัวนี่ Today Is the Day: Part 2 (2009)
If you pretend not to know me,ถ้าคูณทำเป็นว่าไม่รู้จักผม Today Is the Day: Part 2 (2009)
Thank God.ของคูณพระเจ้า Chuck Versus the Suburbs (2009)
You listen to me.คูณนั่นแหละที่ต้องฟังฉันพูด The Mother Lode (2009)
Well, it has not been a pleasure knowing you.แล้ว , ถ้าไม่ยังงั้น คูณรู้ว่ากำลังจะมีอะไรเกิดขึ้น Air: Part 3 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวกลบคูณหาร[v. exp.] (būak-lop-khūn-hān) EN: compute ; calculate ; do sums   FR: calculer ; faire des calculs
จตุรคูณ[v.] (jaturakhūn) EN: quadruple   FR: quadrupler
การบวก ลบ คูณ หาร[n. exp.] (kān būak-lop-khūn-hān) FR: calcul [m]
การคูณ[n.] (kānkhūn) EN: multiplication   FR: multiplication [f]
การคูณด้วย …[n. exp.] (kānkhūn dūay …) FR: multiplication par … [f]
การคูณด้วย 7[n. exp.] (kānkhūn dūay sī) FR: multiplication par 4 [f]
คูณ[X] (khūn) EN: multiplied by ; x   FR: multiplié par ; x
คูณ[v.] (khūn) EN: multiply   FR: multiplier
คูณด้วย[v. exp.] (khūn dūay) FR: multiplié par
คูณร่วมน้อย[n. exp.] (khūn ruam nøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m.   FR: plus petit commun multiple [m] ; P.P.C.M. = PPCM [m]
พหุคูณ[n.] (phahukhūn) EN: multiple   
ผลคูณ[n. exp.] (phonkhūn = phonlakhūn ) EN: product   FR: produit [m] ; résultat de la multiplication [m]
ผลคูณคาร์ทีเซียน[n. exp.] (phonkhūn Khāthīsīen) EN: Cartesian Product   FR: produit cartésien [m]
สหสัมพันธ์พหุคูณ[n. exp.] (sahasamphan phahukhūn) EN: multiple correlation   
สมบัติการคูณ[n. exp.] (sombat kān khūn) EN: multiplicative property   FR: propriété de la multiplication [f]
สูตรคูณ[n. exp.] (sūt khūn) EN: multiplication table   FR: table de multiplication [f]
ทวีคูณ[v.] (thawīkhūn) EN: double   FR: doubler
ตัวคูณ[n.] (tūakhūn) EN: multiplier   FR: multiplicateur [m]
ตัวคูณร่วม[n. exp.] (tūakhūn ruam) EN: common multiple   
ตัวคูณร่วมน้อย[n. exp.] (tūakhūn ruam nøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; LCM   FR: plus petit commun multiple [m] ; PPCM = P.P.C.M. [m] (sigle)
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)[] (khø.rø.nø. (khūn ruam nøi)) EN: l.c.m. (Least Common Multiple)   FR: PPCM (plus petit commun multiple)

English-Thai: Longdo Dictionary
lowest common multiple(n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), S. least common multiple, smallest common multiple, lcm
LCM(abbrev) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), S. lowest common multiple

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coefficient[N] ค่าสัมประสิทธิ์, See also: จำนวนจริงที่มีค่าคงที่ซึ่งคูณอยู่กับตัวแปร
double[N] จำนวนสองเท่า, See also: ทวีคูณ, Syn. duplicate
double[ADJ] สองเท่า, See also: ทวีคูณ, Syn. twice
eightfold[ADJ] ซึ่งคูณด้วย 8, See also: 8 เท่า
l.c.m.[N] ตัวคูณร่วมน้อย, See also: ตัว ค.ร.น.
least common multiple[N] ตัวคูณร่วมน้อย (ทางคณิตศาสตร์), Syn. l.c.m.
lowest common multiple[N] ตัวคูณร่วมน้อย, Syn. least common multiple
multiply by[PHRV] เพิ่มจำนวนด้วยการคูณ, See also: คูณด้วย
manifold[VT] ทำให้เพิ่มทวีคูณ, See also: ทำให้เพิ่มมากขึ้น
momentum[N] ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่วัดได้จากมวลของวัตถุคูณด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ, See also: โมเมนตัม
multiple[ADJ] หลายอย่าง, See also: มากมาย, หลายประการ, หลายเท่า, เป็นทวีคูณ, Syn. complicated, many, manifold, multiplex, Ant. simple, united
multiple[N] ผลคูณ, See also: จำนวนทวีคูณ, จำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว, Syn. duplicated
multiplex[ADJ] หลายเท่า, See also: เชิงซ้อน, ทวีคูณ, Syn. manifold, multiple, multiplicate
multiplicand[N] เลขที่ถูกคูณ
multiplication[N] การคูณ
multiplication table[N] สูตรคูณ
multiplicity[N] ความหลากหลาย, See also: ความทวีคูณ, ความมากมาย, จำนวนมาก
multiplier[N] ตัวคูณ
multiply[VT] คูณ
multiply[VT] เพิ่มจำนวน, See also: เพิ่มขึ้น, ทวีคูณ, ทับทวี, เพิ่มพูน, Syn. manifold
product[N] ผลคูณ, See also: ผลของการคูณ
redouble[VI] เพิ่มเป็นทวีคูณ, Syn. intensify
redouble[VT] ทำให้เพิ่มเป็นทวีคูณ, Syn. magnify, increase
septuple[VI] คูณด้วยเจ็ด
septuple[VT] คูณด้วยเจ็ด
seventy[N] เจ็ดสิบ, See also: จำนวนเจ็ดสิบ, จำนวนสิบคูณเจ็ด, เลข 70, กลุ่มที่มี 7 คน
square[N] ผลที่ได้จากกำลังสอง, See also: ผลคูณยกกำลังสอง
fold[SUF] เป็นทวีคูณ, See also: เท่า
times[PREP] คูณ
two-by-four[ADJ] สองคูณสี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coeffecientn. เลขคูณ,ค่าคงที่หรือค่าสัมประสิทธิ์ (ในวิชาฟิสิกส์) adj. ร่วม
common multiplen. ผลคูณร่วม
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
factor(แฟค'เทอะ) n. ปัจจัย,เหตุ,กรณี,ตัวคูณ,ตัวหาร,ผู้แทนบริษัท. vt. แสดงว่าเป็นผลคูณ., See also: factorial n.,adj. factorable adj. factorship n., Syn. agent
fourscore(ฟอร์'สคอร์) adj. แปดสิบ,สี่คูณยี่สิบ
lowest common multiplen. ตัวคูณร่วมน้อย., Syn. least common multiple
momentum(โมเมน'ทัม) n. แรงแห่งการเคลื่อนที่,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน,ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือระบบที่เท่ากับผลคูณของมวลของวัตถุกับความเร็วของมัน;P; (ปรัชญา) ลักษณะของสิ่งของ pl. momenta,momentums, Syn. movement,motion,impulse ###A. inerti
multiple(มัล'ทิเพิล) adj. หลาย,หลายเท่า,มากn. ผลคูณ, Syn. manifold,many
multiplex(มัล'ทิเพลคซฺ) adj. หลายเท่า,หลากหลาย,เชิงซ้อน,ทวีคูณ vt. (ไฟฟ้า) ลัดวงจร,โดยระบบโทรเลขเชิงซ้อน (multiple telegraphy) . vi. ส่งสัญญาณพร้อมกัน. n. ระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงซ้อน., See also: multiplexer n., Syn. manifold
multiplication(มิลทิพลิเค'เชิน) n. การคูณ,ภาวะที่ถูกคูณ,การเพิ่มทวีคูณ,การทับทวี.
multiplication tableสูตรคูณ
multiplicity(มัลทิพลิส'ซิที) n. ความมากมาย,ความหลากหลาย,ความทับทวีคูณ,ความซับซ้อน
multiplier(มัล'ทิไพลเออะ) n. ตัวคูณ,ผู้คูณ,สิ่งที่เพิ่มทวีคูณ,อุปกรณ์เพิ่มผลบางอย่าง
multiply(มัล'ทิไพล) vt. คูณ,ให้กำเนิด adv. ซึ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่า
ppm(พีพีเอ็ม) ย่อมาจาก pages per minute เป็นหน่วยวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์ (ส่วนใหญ่ น่าจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หมายถึง จำนวนหน้าที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ได้ใน 1 นาที อย่างไรก็ตาม การที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เป็นต้นว่า การพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษรธรรมดา หรือตัวอักษรพิเศษ เป็นการพิมพ์ภาพสีเดียว หรือภาพหลายสี ฯ เครื่องพิมพ์บางชนิด วัดความเร็วในการพิมพ์เป็นบรรทัดต่อนาที (lines per minute) ก็มีดู lpm เปรียบเทียบprecedence : การทำก่อนในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การดำเนินการที่ทำก่อนอย่างอื่น เช่น ในนิพจน์ใดที่เครื่องหมาย + - * (คูณ) / (หาร) และวงเล็บ () ก็ต้องทำในวงเล็บก่อน แล้วมาทำ * และ / หลังจากนั้นจึงจะทำ + และ - เช่นนี้ เรียกว่า วงเล็บเป็นลำดับก่อน
processing unitหน่วยประมวลผลมีความหมายเหมือน processor เป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ
processor(โพรเซส'เซอะ) n. ผู้ดำเนินการ,ผู้แปรรูป,เครื่องจัด,ตัวประมวลผลเป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ ดู process ประกอบ
product(พรอด'ดัคทฺ) n. ผลิตภัณฑ์,ผลิตผล,ผลคูณ, Syn. result
square(สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง
threescore(ธรี'สคอร์) adj. 60, สามคูณยี่สิบ
times(ไทมฺซฺ) prep. คูณด้วย
treble(เทรบ'เบิล) adj.,n.,vt.,vi. (เพิ่ม,กลายเป็น) สามเท่า,สามชั้น,สามหน,ตรีคูณ,สามอย่าง,สามประการ,ระดับเสียงที่สูงสุด,นักร้องเสียงสูง,เครื่องดนตรีเสียงสูง, See also: trebly adv.
work areaพื้นที่ใช้งานหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เก็บไว้ใช้เป็นที่สำหรับนำข้อมูลมาบวก ลบ คูณ หาร หรือประมวลผลอย่างอื่นมีความหมายเหมือน work space

English-Thai: Nontri Dictionary
coefficient(n) ค่าคงที่,ตัวเลข,ตัวคูณ,อัตรา
double(adj) สองเท่า,ซ้ำ,ทวีคูณ
double(vt) เป็นสองเท่า,ทวีคูณ,พับสองทบ,ทำซ้ำ,เป็นอยู่
doubly(adv) เป็น 2 เท่า,เป็นทวีคูณ,ซ้ำ,เป็น 2 หน
dual(adj) คู่,สอง,ทวีคูณ
duplex(adj) ทวีคูณ,สองเท่า,คู่,ซึ่งมี 2 ส่วน
duplicate(vt) ทำสำเนา,ทวีคูณ,ทำจำลอง,ก๊อบปี้,โรเนียว,ทำซ้ำ
increase(n) การเพิ่ม,การทวีคูณ,สิ่งที่เพิ่ม,ดอกเบี้ย,ผลกำไร
increasingly(adv) โดยเพิ่มขึ้น,อย่างทวีคูณ,อย่างเพิ่มพูน
multiple(n) ผลคูณ
multiplication(n) การคูณ,การเพิ่มจำนวน,การทวีคูณ
multiplier(n) ตัวคูณ
multiply(vt) คูณ,ทับทวี,ทับถม,เพิ่มจำนวน,ทวีคูณ
product(n) ผลิตภัณฑ์,ผลคูณ,สินค้า,ผลิตผล
quadruple(vt) คูณด้วยสี่,ทำให้เป็นสี่เท่า
redouble(vt) คูณด้วยสี่,ทับทวี,ทำให้เป็นสองเท่า
treble(adj) สามเท่า,สามหน,สามประการ,ตรีคูณ
triple(adj) สามเท่า,สามหน,สามต่อ,สามเสี่ยง,ตรีคูณ
twofold(adj,adv) สองเท่า,สองหน,สองต่อ,ทวีคูณ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
impulse (n) การดล การดลตามหลักกลศาสตร์ คือ ผลลัพธ์ระหว่างผลคูณของแรงกับช่วงเวลาที่แรงนั้นกระทำต่อวัตถุใดๆ หรือ การเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
乗算[じょうざん, jouzan] การคูณ , See also: S. 乗ずる,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
掛ける[かける, kakeru] Thai: คูณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top