Search result for

*ข้อสังเกต*

(69 entries)
(0.4656 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ข้อสังเกต,-ข้อสังเกต-, *ข้อสังเกต*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลิขสิทธิ์ข้อสังเกต ไม่ควรมีเนื้อหาข้างล่าง ในส่วนต้นของคำ 'ลิขสิทธิ์' เพราะ ไม่ใช่ definition / คำแปล / คำจำกัดความ: ไม่ควรวม 'ประดิษฐกรรม (invention)' ในความหมายของ ลิขสิทธิ์ เพราะ invention เป็นพื้นฐานความหมายของ 'patent (สิทธิบัตร)' นั่นหมายความว่า เมื่อคนไทยใช้คำว่า ลิขสิทธิ์ จะเกิดความสับสนว่า พูดถึง copyright หรือว่า patent. ปัญหาเกิดขึ้นได้.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อสังเกต    [N] notice, See also: remark, observation, Syn. ข้อคิดเห็น, Example: คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่าบริษัทจะต้องส่งเสริมกิจกรรมสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อที่ตั้งเอาไว้หรือหมายเอาไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อสังเกตน. สิ่งที่กำหนดไว้ให้สนใจเป็นพิเศษ เช่น บทความนี้มีข้อสังเกตอยู่หลายประการ เขาตั้งข้อสังเกตว่า ๒-๓ วันนี้มีชายแปลกหน้ามาเยี่ยม ๆ มอง ๆ ที่ประตูบ้านบ่อย.
สรตะโดยปริยายหมายความว่า การคาดคะเนตามข้อสังเกตหรือสันนิษฐาน, การเก็งหรือการคาดหมายเอาโดยยึดเค้าเดิมเป็นหลัก, เช่น คิดสรตะแล้วงานนี้ขาดทุน, เขียนเป็น สะระตะ ก็มี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
observationการสังเกต, ข้อสังเกต, การสังเกตการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
observation๑. การสังเกต, ข้อสังเกต๒. การปฏิบัติตาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obiter dictum (L.)ข้อสังเกตของผู้พิพากษา (ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น) [ดู dictum] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial dictumข้อสังเกตของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dictumข้อสังเกตของผู้พิพากษา (ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น) [ดู obitor dictum] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And might that not account for the odd behavior Sister James noticed in the boy?ซิสเตอร์ เจมส์ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ ตั้งข้อสังเกตุพฤติกรรมแปลกๆของพวกเด็กๆ Doubt (2008)
A shrewd observation, Master Kenobi.เป็นข้อสังเกตที่หลักแหลมมาก อาจารย์เคโนบี The Gungan General (2009)
You ever notice how those I.A. guys all look alike?คุณเคยให้ข้อสังเกต ว่าพวก I.A. เป็นยังไง? Bolt Action (2009)
It was just an observation.ก็แค่ข้อสังเกตน่ะ Grey Matters (2009)
Idiot. We talked about having suspicions, about our work contributing to a phenomenon.บ้าเสียจริง เราคุยกันแล้ว ว่าจะตั้งข้อสังเกตจากการ ทดลองของเราว่ามีส่วน ทำให้เกิดปรากฎการณ์นั่น A561984 (2009)
But if you're a woman trying to make it in a man's world, you have to learn to think like they do and keep them guessing.ไม่ๆ เราจะรู้ได้อย่างไร ดังนั้น คุณจะมีข้อสังเกตจากการพัฒนาการรับความรู้สึกของการสั่งงานพื้นฐานได้อย่างสุดขีด G-Force (2009)
Do you think it would be a pretty sightคุณคิดว่ามันจะมีข้อสังเกตุ Static (2010)
It was an observation of social mores.เป็นข้อสังเกตเรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติต่างหาก The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Still an observation so vague as to approach meaninglessness.ก็ยังเป็นข้อสังเกตที่คลุมเครือ จนแทบไม่มีความหมายอะไรเลย The Parts in the Sum of the Whole (2010)
And on a side note, they are one of the few mammals whose scrotum is in front of the penis.และมีข้อสังเกตว่า พวกมันเป็นหนึ่ง ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่กี่ชนิด ที่อัณฑะอยู่หน้าไอ้จ้อน The Wheaton Recurrence (2010)
Rubin: I DID FIND IT AMAZING, AND AMUSING,เร็ว ๆ นี้หลายสิบของนักดาราศาสตร์ ได้รับการตรวจสอบข้อสังเกตของเวร่า Beyond the Darkness (2010)
BEGAN TO INVESTIGATE THE IDEA OF DARK MATTER, USING NOT TELESCOPES BUT EQUATIONS.ที่มีความคิดและข้อสังเกต และมันก็เป็นประเด็นร้อน Beyond the Darkness (2010)
I'm under observation.อยู่ใต้ข้อสังเกต Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
I've got this whole bit at the moment about the difference between men and women.ว้าว เจ๋งซิจ๊ะ ผมมีข้อสังเกตความแตกต่างของชายหญิง One Day (2011)
Can I make an observation?ฉันขอตั้งข้อสังเกตได้มั้ย Rumours (2011)
Duly noted, Steve from Wichita.เป็นข้อสังเกตที่ดี, steve จาก wichita The Bus Pants Utilization (2011)
But there's another camp that says we can't ignore what our senses and observations tell us, that time really does exist.แต่มีค่ายที่บอกว่าเราไม่สามารถ ละเลยอีก สิ่งที่ความรู้สึกของเราและข้อสังเกต บอกเรา เวลานั้นจริงๆไม่อยู่ Does Time Really Exist? (2011)
I see your point. Mm-hmm.ผมเข้าใจข้อสังเกตุของคุณแล้ว Veiled Threat (2011)
Anything over 10,000 gets flagged by the IRS.อะไรที่่เกินกว่า 1 หมื่น จะถูกทาง IRS ตั้งข้อสังเกตุ Legacy (2012)
They're being flagged by my system.ระบบของผมกำลังตั้งข้อสังเกตุ Root Cause (2012)
It's an observation.มันคือข้อสังเกตต่างหาก Kingdom of the Blind (2012)
About like you'd expect.เหมือนที่คุณตั้งข้อสังเกตุ 47 Seconds (2012)
When you flagged those accounts, they had a balance of $4 million.ตอนที่คุณทำข้อสังเกตุไว้ที่บัญชีเหล่านั้น ยังมียอดเงินในบัญชีรวม 4 ล้านเหรียญ Flesh and Blood (2012)
Based on her remarks at the bar, sounds like Detective Carter is eyeing Fusco.ตามที่หล่อนตั้งข้อสังเกตุตอนอยู่ที่บาร์ ฟังดูเหมือนนักสืบคาร์เตอร์ จะได้ยินอะไรเกี่ยวกับฟัสโก้มา Matsya Nyaya (2012)
If you hadn't flagged Carlson--ถ้าคุณไม่ตั้งข้อสังเกตุคาร์ลสัน-- No Good Deed (2012)
And as you so astutely pointed out, our value to them is in our ability to serve, for the moment.และตามทีคุณให้ข้อสังเกตุอย่างชาญฉลาด ประโยชน์ของเราต่อพวกเขา มันอยู่ในความสามารถในการรับใช้ สำหรับเวลานี้ Penance (2012)
It had to be where she kept her observation and research notes.มันจะต้องเป็นสิ่งที่เธอเก็บข้อสังเกตุและงานวิจัยลงในสมุดโน๊ตนั้นแน่เลย Trapped (2012)
Police officer noted violent antisocial behavior.เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อสังเกต พฤติกรรมต่อต้านสังคมอย่างรุนแรง. Elysium (2013)
Second observation, you are beautiful.ข้อสังเกตประการที่สองคุณมีความสวยงาม. Now You See Me (2013)
Now, there's... there's an interesting observation.ตอนนี้ มันเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจ Enemy (2013)
Uh, there's chatter on the web that it casts too wide a net.มีข้อสังเกตจากคนในเว็บว่า มันอาจเป็นการหว่านแหเกินไป Enemy of My Enemy (2013)
Glad you could start on such short notice.ดีใจด้วยกับการที่คุณเริ่มต้นกับข้อสังเกตเล็กๆ Booked Solid (2013)
Note... the blowout fracture to the ocular orbit.ข้อสังเกต... มีการแตกร้าว บริเวณรอบๆ ดวงตา The Blood from the Stones (2013)
So, let me get this straight.ให้ฉันพูดตรงๆเลยละกัน เธอส่งข้อสังเกตุ The Walking Dead (2013)
Let it be noted that new evidence, shortly to be presented, will beyond a shadow of a doubt free Muff Potter from all burdens and charges.ให้มันได้ตั้งข้อสังเกตว่า พยานหลักฐานใหม่ ไม่นานที่จะนำเสนอ จะเกินเงาสงสัย, Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
The earliest precise observations of a comet that Halley could find were made in Constantinople by Nikephoros Gregoras, a Byzantine astronomer and monk in June 1337.ข้อสังเกตที่เก่าแก่ที่สุดที่แม่นยำของดาวหาง ที่ แหลี สามารถหาได้ ทำในอิสตันบูล โดยโฟรัส เกรกโออัส, นักดาราศาสตร์ ไบเซนไทน์และพระภิกษุสงฆ์ When Knowledge Conquered Fear (2014)
Request noted. Stand by for frag order.ที่ขอตั้งข้อสังเกต ยืนตามคำสั่งงับ Arrival (2016)
Well, would it be considered nagging... if I was to repeat my previous observation... that the dose is too low to suppress the seizures?นายจะว่าฉันบ่นซ้ำซากไหม ถ้าฉันขอย้ำข้อสังเกตครั้งที่แล้ว ยานี้อ่อนเกินไปที่จะกดอาการชัก Logan (2017)
Why don't you stop making smart remarks?ทำไมคุณไม่หยุดการทำข้อสังเกตมาร์ท? 12 Angry Men (1957)
I noticed, as did my uncle, who remarked on it... that Clayton's become attached to you, in a somewhat puppy-ish sort of way.ฉันสังเกตเห็นเช่นเดียวกับลุง ของฉันที่ข้อสังเกตเกี่ยวกับมัน ... ที่กลายเป็นเคลย์ตันที่แนบมากับคุณใน การจัดเรียงค่อนข้างลูกสุนัข-ish ของทาง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
That's an interesting notion.เป็นข้อสังเกตุที่น่าสนใจ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
He begins with congratulations on the approaching nuptials of my eldest daughter, but I shan't sport with your intelligence by reading his remarks on that topic.เขาเริ่มต้นด้วยการยินดีกับการสมรส ที่จะมีในไม่ช้าของลูกสาวคนโตของพ่อ แต่พ่อไม่อาจล้อเลียนกับไหวพริบของเขาได้ เมื่ออ่านพบข้อสังเกตของเขาในหัวข้อนี้ Episode #1.6 (1995)
We're told the President will have only a few remarks about today's extraordinary events and that he won't be taking any questions from the press.เรากำลังบอกว่าประธาน จะมีเพียงไม่กี่ข้อสังเกต เกี่ยวกับวันนี้เหตุการณ์พิเศษ และบอกว่าเขาจะไม่ได้ รับการคำถามใด ๆ จากสื่อมวลชน Contact (1997)
One Nobel Prize winner noted, his words:หนึ่งในผู้ชนะรางวัลโนเบล ตั้งข้อสังเกตคำพูดของเขา: Contact (1997)
There are notices going up. City is to be cleansed of the undesirables.มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเมืองนี้ จะต้องถูกกวาดล้างออกไปแน่ The Pianist (2002)
(CHUCKLES) What Mr. Linderman wants, Mr. Linderman gets.ฉันอยากชี้แจงข้อสังเกตบางอย่าง Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
A considerable number of people say that they were worse off than before winningมีคนเคยตั้งข้อสังเกตุไว้ว่า ชีวิตของพวกเค้าแย่ยิ่งกว่าก่อนจะถูกรางวัลเสียอีก The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อสังเกต[n.] (khøsangkēt) EN: notice ; remark ; observation ; note ; explanatory remark ; comment   FR: observation [f] ; remarque [f] ; commentaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
notice    [N] ข้อสังเกต, Syn. indication, sign
remark    [N] ความเห็น, See also: ข้อคิดเห็น, ข้อสังเกต, Syn. comment, statement
remark    [VT] ให้ความเห็น, See also: ให้ข้อคิดเห็น, ตั้งข้อสังเกต, Syn. comment, mention, say

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comment(คอม'เมินทฺ) {commented,commenting,comments} n.,vi.,vt. (ให้) ข้อคิดเห็น,ความเห็น,ข้อสังเกต,คำอธิบาย,คำวิจารณ์, See also: commenter n.
notice(โน'ทิส) {noticed,noticing,notices} n. ข่าวสาร,ข้อความที่เตือน,หมายเหตุ,ข้อสังเกต,การเตือน,การสังเกต,ความสนใจ. vt. สังเกต,ระวัง,แจ้งความ,ประกาศ,แจ้งล่วงหน้า,ออกความเห็น,ให้ความสนใจ, Syn. remark,note,heed
observation(ออบเซอเว'เชิน) n. การสังเกต,การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่,ข้อสังเกต,ความเห็น,ข้อเตือนใจ,ข้อมูล,ข้อความ,ข่าว,สิ่งที่ได้จากการสังเกต, Syn. perception
viewpoint(วิว'พอยทฺ) n. ทัศนคติ,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น,แง่คิด,ความคิดเห็น

English-Thai: Nontri Dictionary
comment(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,ข้อสังเกต
comment(vt) วิจารณ์,อธิบาย,ให้ข้อสังเกต,เสนอความเห็น
notice(n) ข้อสังเกต,การเตือน,ข่าวสาร,หมายเหตุ,ความสนใจ
remark(n) คำกล่าว,คำพูด,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quackery (n ) หมอเถื่อน; การรักษาและคำแนะนำของหมอเถื่อนที่ "มั่ว" ไปตามข้อสังเกตและประสบการณ์ โดยไม่คำนึงถึงหลักทางวิทยาศาสตร์, ความมั่ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top