Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ void แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


94 ผลลัพธ์ สำหรับ void  V OY1 D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -void-, *void*, voi

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
void(adj) ที่ไม่มีประโยชน์, Syn. useless, ineffective, Ant. useful
void(adj) ที่ไม่มีสิ่งใด, See also: ที่ปราศจากสิ่งใด, ที่ว่างเปล่า, Syn. null, empty, devoid, Ant. empty
void(adj) ที่เป็นโมฆะ, See also: ที่ไม่มีผลทางกฎหมาย, Syn. null
void(n) ความว่างเปล่า, Syn. nullity, unfilled
void(vt) ทำให้เป็นโมฆะ, Syn. invalidate
void(n) ช่องว่าง, Syn. blank
void(n) สิ่งที่เป็นประสบการณ์ เช่น ความสูญเสีย
void(vi) ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ
voided(adj) โมฆะ, See also: ไม่ได้ผล, เพิกถอน, ยกเลิก
voider(n) ผู้ทำให้เป็นโมฆะ

Hope Dictionary
void(วอยดฺ) adj. โมฆะ,ไม่มีผลทางกฎหมาย,ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ขาดแคลน,ว่างเปล่า,ว่าง. n. ช่องว่าง,ที่ว่าง,ตำแหน่งว่าง. vt. ทำให้ไม่ได้ผล,ทำให้ว่างเปล่า,เพิกถอน,ทำให้ว่าง,ถ่าย,ระบาย,จากไป., See also: voider n. voidness n. คำที่มีความหมายเหมือนกั
voidable(วอย'ดะเบิล) adj. ทำให้โมฆะได้, ลบล้างได้,บอกเลิกได้
voidance(วอย'เดินซฺ) n. การทำให้เป็นโมฆะ,การทำให้ไม่ได้ผล,การเพิกถอน,การถ่ายออก,การว่าง, Syn. annulment
voided(วอย'ดิด) adj. โมฆะ,ถูกเพิกถอน,ถูกยกเลิก
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
devoid(ดิวอยดฺ') adj. ขาดแคลน, Syn. lacking
obovoid(ออบโบ'วอยด) adj. เป็นรูปไข่ไก่คว่ำ เป็นรูปกลมรีคว่ำ
ovoid(โอ'วอยดฺ) adj.,n. (สิ่งหรือส่วนที่) เป็นรูปไข่
unavoidable(อันอะวอย'ดะเบิล) adj. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้,แน่นอน,ยกเลิกไม่ได้,อยู่ในภาวะจำยอม., See also: unavoidably adv.

Nontri Dictionary
void(adj) ว่างเปล่า,เป็นโมฆะ,ไม่สำเร็จผล,ไม่ได้ประโยชน์
void(n) ที่ว่างเปล่า,ตำแหน่งว่าง,ช่องว่าง
voidance(n) ความว่างเปล่า,การเพิกถอน,การทำให้เป็นโมฆะ
avoid(vt) เลี่ยง,หลีกเลี่ยง,หลีกหนี
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี
devoid(adj) ขาด,ว่างเปล่า,ไม่มี,ขาดแคลน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
voidด่าง, จุดด่าง [ใช้กับรหัสแท่ง] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voidถ่ายทิ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
voidโมฆะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voidโมฆะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voidด่าง, จุดด่าง [ใช้กับรหัสแท่ง] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
void ab initio (L.)เป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
void actโมฆกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
void contractสัญญาที่เป็นโมฆะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
void for uncertaintyเป็นโมฆะเพราะข้อความเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
void marriageการสมรสที่เป็นโมฆะ [ดู nullity of marriage ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
voidvoid, ช่องว่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
void ratiovoid ratio, อัตราส่วนช่องว่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Onizuka leaves a big void behind him โอนิซึกะทิ้งปัญหาใหญ่ไว้ข้างหลังเขา GTO (1999)
Their dim little eyes, de void of any curiosity... เขาปราศจากความกระหายที่จะรู้เห็น The Time Machine (2002)
- Sometimes it helps people to find meaning in their lives. - Julie was complaining her life is void of meaning. งานของเราคือช่วยให้ผู้คนพ้นทุกข์ทั้งปวง ช่วยสอนจูลี่ให้รู้ถึงแก่นแท้ของชีวิตหน่อยสิ Latter Days (2003)
But in this case, your condition is to void the transaction. แต่ในกรณีนี้, เงื่อนไขของท่านคือหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยน Episode #1.8 (2006)
And unless we fill that void with somethin' better, we're gonna lose 'em. เว้นแต่เราเติมช่องว่างด้วยอะไรที่ดีกว่า ไม่งั้นก็ต้องเสียพวกเขา Gridiron Gang (2006)
You void a demon! You is not no good! แกมันไร้ประโยขน์ไอปีศาจ แกมันไำม่ดีเลย Paranormal Activity (2007)
It's an empty black void with the stone tablets. มันก็เป็นห้องมืดๆ แล้วก็มีหลักศิลาตั้งอยู่อ่ะนะ The Ten (2007)
Unless we use some sort of contrasting agent that can fill the voids in the fissures. เว้นแต่ว่าเราใช้สิ่งแทนเพื่อแยกบางสิ่งออก ที่สามารถเติมแทนที่ว่างในรอยแยกนั่น Won't Get Fueled Again (2008)
* 'twas in another lifetime * * one of toil and blood * * when blackness was a virtue, the road was full of mud * * i came in from the wilderness, a creature void of form * --- Bob Dylan * 'Twas in another lifetime one of toil and blood * * when blackness was a virtue, The road was full of mud * * i came in from the wilderness * The Instincts (2008)
Okay, so you have a void in your life. โอเค ชีวิตเธอมันบัดซบ Mirror, Mirror (2008)
Anyhow to compensate for the void in the people's heart ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดแทนความว่างเปล่าในหัวใจประชาชน Iljimae (2008)
A void collapse. แค่จม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
voidHer words were wholly void of meaning.
voidHis statement is void of sincerity.
voidThe will was declared void by the court.
voidThis bond is null and void.
voidWhen we reached the summit, we all yelled out into the void.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
บัตรเสีย(n) voided ballot, See also: voided ballot paper, Example: การเลือกตั้งที่ผ่านมามีบัตรเสียทั้งหมด 20,000 ใบ, Thai Definition: บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนไม่ถูกต้อง
โมฆะกรรม(n) voidance, See also: annulment, cancellation, abolishment, Example: การสมรสครั้งนี้ให้เป็นโมฆะกรรมเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai Definition: การกระทำที่ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
โมฆะ(adj) invalid, See also: void, null, null and void, ineffective, Example: การสมรสเป็นโมฆะเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai Definition: ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
โมฆียะกรรม(n) voidable act, Example: สัญญานี้มีฐานะเป็นโมฆียะกรรมอยู่ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะบอกเลิกสัญญาหรือไม่, Thai Definition: การกระทำที่อาจเป็นโมฆะได้เมื่อมีการบอกล้าง หรือมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการให้สัตยาบัน, Notes: (กฎหมาย)
แปลน(adj) void, See also: vacant, Example: ถ้าสวนทุเรียนของเรามีทุเรียนแปลนเยอะก็คงขายไม่ได้ราคาดีนัก, Thai Definition: เรียกของที่มีเนื้อที่มีเปลือกหุ้มไม่รอบ เช่น ทุเรียนแปลน
โมฆียกรรม(n) voidable act, Syn. โมฆียะกรรม, Example: การจดทะเบียนสมรสของเขาคือเป็นโมฆียกรรม, Thai Definition: นิติกรรมที่เป็นโมฆียะ ซึ่งอาจบอกล้าง เพิกถอน หรือให้สัตยาบันได้ ถ้าบอกล้างก็เป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก ถ้าให้สัตยาบันก็มีผลสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก, Notes: (กฎหมาย)
โมฆียะ(v) void, See also: become vain, Example: พินัยกรรมฉบับก่อนเป็นโมฆียะ, Thai Definition: ที่อาจเป็นโมฆะได้เมื่อมีการบอกล้าง หรือมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการให้สัตยาบัน, Notes: (กฎหมาย)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บัตรเสีย[bat sīa] (n, exp) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot  FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
เบี่ยงบ่าย[bīengbāi] (v) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively  FR: éviter ; esquisser
การเลี่ย[kān līeng] (n) EN: avoidance
การเลี่ยงหลีก[kān līeng līk] (n, exp) EN: avoidance
การเลี่ยงภาษี[kān līeng phāsī] (n, exp) EN: tax avoidance ; avoidance of tax
การหลีกเลี่ยง[kān līklīeng] (n) EN: avoiding ; avoidance
การหลีกเลี่ยงความเครียด[kān līklīeng khwām khrīet] (n, exp) EN: stress avoidance  FR: évitement du stress [m]
การหลบเลี่ยงภาษี[kān loplīeng phāsī] (n, exp) EN: tax avoidance
การป้องกัน[kān pǿngkan] (n) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence  FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
การทำให้เป็นโมฆะ[kān thamhai pen mōkha] (n) EN: annulment ; voidableness

CMU Pronouncing Dictionary
VOID V OY1 D
VOIDS V OY1 D Z
VOIDED V OY1 D IH0 D
VOIDING V OY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
void (v) vˈɔɪd (v oi1 d)
voids (v) vˈɔɪdz (v oi1 d z)
voided (v) vˈɔɪdɪd (v oi1 d i d)
voiding (v) vˈɔɪdɪŋ (v oi1 d i ng)

DING DE-EN Dictionary
keiner menschlichen Regung fähigvoid of all human feeling [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
えんがちょ;エンガチョ[engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
がらんどう[garandou] (adj-na,n) hollowness; emptiness; void [Add to Longdo]
ずらかる[zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
やむを得ず;止むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
やむを得ない(P);止むを得ない;已むを得ない[やむをえない, yamuwoenai] (exp) cannot be helped; unavoidable; (P) [Add to Longdo]
やむ終えない[やむおえない, yamuoenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]
やむ得ず;止む得ず;已む得ず[やむえず, yamuezu] (adv) (uk) (See 止むを得ず) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
やもう得ない[やもうえない, yamouenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2004 seconds, cache age: 7.026 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม