Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ unlock แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดง







ประเภทคำอ่านที่แสดง


50 ผลลัพธ์ สำหรับ unlock  AH0 N L AA1 K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -unlock-, *unlock*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
unlock(vt) ไข, See also: ไขกุญแจ, Syn. loose, Ant. lock
unlock(vi) เปิด, See also: เปิดออก, Syn. loose, Ant. lock

Hope Dictionary
unlock(อันลอค') vt., vi. ถอดกลอน, ปล่อยออก, ไขกุญแจ, เปิดออก, เปิดเผย, See also: unlockable adj.
gunlock(กัน'ลอค) n. ไกปืน, กลไก ที่ทำให้กระสุนปืนระเบิด

Nontri Dictionary
unlock(vt) ไขกุญแจ, ปล่อยออกมา, ถอดกลอน, เปิดออก
gunlock(n) ไกปืน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unlockปล่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right. I'll unlock the automatic pilot. ตกลง ผมจะปลดนักบินอัตโนมัติออก Airplane! (1980)
- Then unlock it. - ปลดล็อคสิ Clue (1985)
Never mind about the key. Unlock the door! ช่างกุญแจมัน ปลดล็อคประตู! Clue (1985)
I can't unlock the door without the key! ผมปลดล็อคประตูไม่ได้ถ้าไม่มีกุญแจ! Clue (1985)
Ambrosious, unlock this door. แอมโบซิอุส เปิดประตูเซ่ Labyrinth (1986)
God, this is a list of questions that could unlock all the Sov military secrets and win the arms race at a stroke! พระเจ้านี้เป็นรายการของคำถามที่จะปลดล็อคทั้งหมด Sov ความลับทางทหาร และชนะการแข่งขันด้านอาวุธที่จังหวะ! The Russia House (1990)
Unlock the gates. ไขกุญแจ Titanic (1997)
Unlock it! เปิดล็อคนะ Rushmore (1998)
We can unlock the door and show God we're pure again. เราสามารถใช้กุญแจ เพื่อเปิดประตูออกได้ เราจะให้พระเจ้าทรงทราบ ว่าเรากลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง Pi (1998)
Work with CIB to unlock it ร่วมมือกับ ClB หาทางเปิดให้ได้ Infernal Affairs (2002)
- One key will unlock it. - มีหนึ่งจุดที่จะปลดล๊อคมัน Saw (2004)
Do not unlock that door till I get back. อย่าเปิดประตูจนกว่าพี่จะกลับมานะ The Perfect Man (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unlockHe left the door unlocked.
unlockHis bicycle was stolen because he left it unlocked.
unlockHis scientific discovery unlocked many mysteries.
unlockI left it unlocked.
unlockIt was careless of her to leave the door unlocked when she went out.
unlockIt was careless of you to leave the door unlocked.
unlockShe had left the front door unlocked.
unlockShe unlocked the car door by means of a hairpin.
unlockShe was careful not to leave the door unlocked.
unlockTo my surprise, the door was unlocked.
unlockUnlock the door.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เปิด(v) open, See also: unlock, unfold, unbolt, Ant. ปิด, Example: ภารโรงเปิดหน้าต่างและประตูทุกเช้า
เปิด(v) open, See also: unlock, unfold, Ant. ปิด, Example: ภารโรงเปิดหน้าต่างและประตูทุกเช้า, Thai Definition: ทำให้สิ่งที่ปิดอยู่เผยออก
สะเดาะ(v) unlock/unbolt something by magic, See also: undo by magic, Example: คนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจในเรื่องกรรม พอเมื่อมีกรรมมาเกิดขึ้น ก็ไปบนบาลศาลกล่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่ สะเดาะเคราะห์, Thai Definition: ทำให้หลุดออกมาด้วยคาถาอาคม, ทำให้หมด, ทำให้หลุด
ไขกุญแจ(v) unlock

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไข[khai] (v) EN: open ; wind ; turn ; crank ; unlock ; untap  FR: ouvrir ; tourner ; desserrer
ไขกุญแจ[khai kunjaē] (v, exp) EN: unlock ; open  FR: tourner la clé ; ouvrir la serrure
เปิด[poēt] (v) EN: open ; unlock ; unfold ; unbolt ; unwrap ; unpack  FR: ouvrir ; s'ouvrir ; déballer ; défaire

CMU Pronouncing Dictionary
UNLOCK AH0 N L AA1 K
UNLOCKED AH0 N L AA1 K T
UNLOCKING AH0 N L AA1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
unlock (v) ˈʌnlˈɒk (uh1 n l o1 k)
unlocks (v) ˈʌnlˈɒks (uh1 n l o1 k s)
unlocked (v) ˈʌnlˈɒkt (uh1 n l o1 k t)
unlocking (v) ˈʌnlˈɒkɪŋ (uh1 n l o1 k i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
开锁[kāi suǒ, ㄎㄞ ㄙㄨㄛˇ, / ] unlock [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Entsperrtaste { f }; Korrekturtaste { f }unlock key [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation [Add to Longdo]
アンロック[anrokku] (n) unlock [Add to Longdo]
引き金(P);引金(P);引き鉄;引鉄[ひきがね, hikigane] (n) trigger; gunlock; (P) [Add to Longdo]
開錠;解錠[かいじょう, kaijou] (n, vs) unlocking [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1106 seconds, cache age: 14.287 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม