unfaithful แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


37 ผลลัพธ์ สำหรับ unfaithful
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -unfaithful-, *unfaithful*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
unfaithful(adj) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, See also: ซึ่งไม่จงรักภักดี, ซึ่งนอกใจ, Syn. faithless, disloyal, Ant. faithful, loyal
unfaithful(adj) ซึ่งไม่ถูกต้อง, See also: ไม่ตรง, ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. inexact, inaccurate, Ant. exact, accurate

Hope Dictionary
unfaithful(อันเฟธ'ฟูล) adj. ไม่ซื่อสัตย์, นอกใจ, มีชู้, ไม่แม่นยำ, ไม่สมบูรณ์, ไม่แน่นอน., See also: unfaithfulness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unfaithful lover long since dead, deep asleep in thy wormy bed, wiggle thy toes, open thine eyes, twist thy fingers toward the sky. คนรักผู้ไม่ซื่อสัตว์ ตั้งแต่แกตาย ที่หลับไหลกับพวกหนอนบนเตียง, จงขยับนิ้วเท้าของเจ้า, เปิดตาของเจ้า, Hocus Pocus (1993)
How could I be unfaithful to my dear Dona Julia... who had nearly given up her life to love me? ผมจะไม่ซื่อสัตย์ ต่อ ดอนน่า จูเลียที่รักของผมได้อย่างไร ในเมื่อเธอมอบกายถวายชีวิตเพื่อรักผม Don Juan DeMarco (1994)
I mean, she goes on for five pages about how I was unfaithful to her. เธอผล่ามมา 5 หน้าเต็มว่า ว่าฉันไม่ซื่อสัตย์กับเธอ The One with the Jellyfish (1997)
- Oh, what happened? - Unfaithful,  โอ้ เกิดอะไรขึ้นล่ะคะ ไม่ซื่อสัตย์ครับ Shall We Dance (2004)
If she was an unfaithful wife, why stop at Arnold? ถ้าเธอมีชู้ คงไม่หยุดแค่อาร์โนลหรอก The Constant Gardener (2005)
You see, when they were alive, their husbands were unfaithful to them, and these women, basically suffering from temporary insanity, murdered their children. คุณเห็น เมื่อพวกหล่อนมีชีวิต สามีของพวกหล่อนไปมีเมียน้อย และผู้หญิงพวกนี้ Pilot (2005)
So now their spirits are cursed, walking back roads, waterways, and if they find an unfaithful man, they kill him, and that man is never seen again. และตอนนี้วิญญานของพวกเธอต้องคำสาป เดินบนถนนแห่งความมืด, สายน้ำ และหากพวกเธอพบผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์ พวกเธอก็พร้อมจะฆ่า Pilot (2005)
Tell me about it. So the husband was unfaithful. บอกฉัน สามีไม่ซื่อสัตย์ Pilot (2005)
You can't kill me. I'm not unfaithful. นายฆ่าฉันไม่ได้หรอก ฉันไม่ได้หักหลังนาย Pilot (2005)
So if... for instance, a woman came to you suspicious of her husband, you could guarantee to find out whether he is or is not unfaithful? ถ้างั้น... อย่างเช่น มีผู้หญิงมาหาคุณ กับพฤติกรรมที่น่าสงสัยของสามี The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Most men are unfaithful. ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ซื่อสัตย์กันทั้งนั้น The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I am playing a part to demonstrate your husband is unfaithful. ฉันเล่นเพื่อส่วนหนึ่งของการแสดง ให้เห็นว่าสามีคุณนอกใจ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfaithfulHe chided her for her unfaithfulness.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
คบชู้สู่ชาย[khopchū sū chāi] (v, exp) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband
มีชู้[mī chū] (v) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband  FR: avoir une liaison extraconjugale
นอกใจ[nøkjai] (v) EN: be unfaithful ; be adulterous ; be philandering ; be incontinent ; be disloyal ; be infidel  FR: être infidèle
ผิดผัวผิดเมีย[phit phūa phit mīa] (v, exp) EN: be unfaithful ; commit adultery ; have an extramarital affair

CMU Pronouncing Dictionary
unfaithful

Oxford Advanced Learners Dictionary
unfaithful
unfaithfully
unfaithfulness

WordNet (3.0)
unfaithful(adj) not true to duty or obligation or promises, Ant. faithful
unfaithful(adj) having sexual relations with someone other than your husband or wife, or your boyfriend or girlfriend, Ant. faithful
unfaithful(adj) not trustworthy
unfaithfully(adv) in an unfaithful undependable unreliable manner, Syn. unreliably, undependably, Ant. dependably, faithfully, reliably
faithless(adj) having the character of, or characteristic of, a traitor, Syn. traitorous, treasonous, treasonable, unfaithful

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Unfaithful

a. 1. Not faithful; not observant of promises, vows, allegiance, or duty; violating trust or confidence; treacherous; perfidious; as, an unfaithful subject; an unfaithful agent or servant. [ 1913 Webster ]

My feet, through wine, unfaithful to their weight. Pope. [ 1913 Webster ]

His honor rooted in dishonor stood,
And faith unfaithful kept him falsely true. Tennyson. [ 1913 Webster ]

2. Not possessing faith; infidel. [ R. ] Milton. [ 1913 Webster ]

-- Un*faith"ful*ly, adv. -- Un*faith"ful*ness, n. [ 1913 Webster ]


EDICT JP-EN Dictionary
不信[ふしん, fushin] (n, adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P) #14,176 [Add to Longdo]
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n, adj-na, vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P) #14,305 [Add to Longdo]
不信実[ふしんじつ, fushinjitsu] (n) insincerity; unfaithfulness [Add to Longdo]
不臣[ふしん, fushin] (n) disloyalty; unfaithfulness [Add to Longdo]
不忠実[ふちゅうじつ, fuchuujitsu] (n) disloyalty; unfaithfulness [Add to Longdo]
不貞[ふてい, futei] (adj-na, n, adj-no) unfaithfulness; infidelity; unchastity [Add to Longdo]
浮気者[うわきもの, uwakimono] (n) cheater; unfaithful person; adulterer [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0358 seconds, cache age: 2.371 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม