Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ tidal แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
52 ผลลัพธ์ สำหรับ tidal  T AY1 D AH0 L
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -tidal-, *tidal*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
tidal[ADJ] เกี่ยวข้องกับน้ำขึ้นน้ำลง
tidal wave[N] คลื่นทะเล
Hope Dictionary
tidal(ไท'เดิล) adj. เกี่ยวกับกระแสน้ำขึ้นหรือลง,ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำขึ้นหรือลง, See also: tidally adv. -Phr. (tidal wave คลื่นขนาดยักษ์ที่ท่วมริมฝั่ง (เนื่องจากแผ่นดินไหวหรือพายุ,คลื่นกระแสน้ำ,คลื่นทะเล,คลื่นมหาสมุทร)
Nontri Dictionary
tidal(adj) เกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลง
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tidal airอากาศหายใจเข้าออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tidal currentกระแสน้ำขึ้นลง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tidal flat; tidal marshที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tidal marsh; tidal flatที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tidal water; tide-waterน้ำขึ้นลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tidal waveการชนะอย่างท่วมท้น [ดู landslide] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Tidal currentน้ำขึ้นน้ำลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tidal currentsน้ำขึ้นน้ำลง [TU Subject Heading]
Tidal Flat ที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง
พื้นที่ราบลุ่มใกล้ฝั่งมีลักษณะเป็นทราย ปนโคลนหรือดินแฉะ ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำท่วม ถึงเมื่อเวลาน้ำขึ้นและโผล่เมื่อเวลาน้ำลง [สิ่งแวดล้อม]
Tidal Marsh ที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง [สิ่งแวดล้อม]
Tidal powerพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง [TU Subject Heading]
tidal rivertidal river, แม่น้ำที่มีน้ำขึ้นลง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Tidal Swamp ที่ลุ่มต่ำชายทะเล [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Bring to an end the Soviet empire... and its 70 year experiment of comunism continuing stife in ... regions, along with widespread corruption and economic misery resulting in a virtual tidal wave of crime. the Russian maffia has involved into a world class เกิดคอรัปชั่น และการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วไป รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เกิดมาเฟียซึ่งมีเครือค่ายย่อย ๆ ขึ้นในรัสเซีย The Jackal (1997)
Then, all of a sudden there it is like a monstrous tidal wave. แต่ ไม่ทันตั้งตัว มันก็เกิดขึ้น เหมือนกับคลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่ Dark Harbor (1998)
Then, all of a sudden there it is like a monstrous tidal wave. แต่ ไม่ทันตั้งตัว มันก็เกิดขึ้น เหมือนกับคลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่ Dark Harbor (1998)
There's a tidal flow on the eastern face of the island. มันมีกระแสคลื่นบนผิวน้ำ ทางด้านตะวันออกของเกาะ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
The Northern Territory is home to the biggest population of saltwater crocodiles in the world, spread throughout several large tidal river systems. ลำน้ำทางเหนือ เป็นที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ของบรรดาจระเข้น้ำเค็ม พวกมันแพร่พันธ์กระจายไปทั่ว โดยอาศัยวัฏจักรขึ้นลงของระดับน้ำ Rogue (2007)
This is a tidal river, isn't it? แม่น้ำสายนี้มีเวลาขึ้นลงใช่ไหม Rogue (2007)
- This is a bloody tidal river! - ระดับน้ำมันจะเปลี่ยนแปลง Rogue (2007)
Because the basement flooded in the tidal surge. เห็นว่าฐานตึกมักโดนคลื่นซัดก็ได้ Episode #2.4 (2008)
There's a tidal wave coming from the east. มันเป็นคลื่นยักษ์ มาจากฝั่งตะวันออก 2012 (2009)
Due to tidal stresses, เนื่องมาจาก ความเครียดของการไหล Darkness (2009)
A tidal island. เกาะไทดอล Now What? (2010)
We checked the tidal charts and the uh... เราเช็คตารางน้ำขึ้นน้ำลง และ เออ... Will (2011)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tidalIt is carried away by tidal waves.
tidalLast year in the Philippines, earthquakes and tidal waves resulted in the deaths of more than 6000 people.
tidalThere was an earthquake and, in addition, there were tidal waves.
tidalThe tidal wave warning has been canceled.
tidalThey weren't warned of the tidal wave.
CMU Pronouncing Dictionary
TIDAL   T AY1 D AH0 L
Oxford Advanced Learners Dictionary
tidal  (j) tˈaɪdl
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
大潮[dà cháo, ㄉㄚˋ ㄔㄠˊ, ] tidal bore; tidal wave, #16,587 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Flutwelle {f} | Flutwellen {pl}tidal wave | tidal waves [Add to Longdo]
Gezeitenkraftwerk {n}tidal power plant [Add to Longdo]
Tidefall {m}tidal fall [Add to Longdo]
Tidegebiet {n}tidal reaches [Add to Longdo]
Tidestieg {m}tidal rise [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
タイダル[, taidaru] (n) tidal [Add to Longdo]
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces) [Add to Longdo]
海嘯[かいしょう, kaishou] (n) (1) (See 感潮河川) tidal bore; eagre; (2) (obs) (See 津波) tsunami; tidal wave [Add to Longdo]
干潟[ひがた, higata] (n) tidal flat; tideland; (P) [Add to Longdo]
感潮域[かんちょういき, kanchouiki] (n) (See 感潮河川・かんちょうかせん) estuary; estuarine basin; tidal area; tidal reach; tidal zone [Add to Longdo]
感潮河川[かんちょうかせん, kanchoukasen] (n) (See 海嘯・かいしょう・1) tidal river [Add to Longdo]
遭遇説[そうぐうせつ, souguusetsu] (n) tidal hypothesis (of the origin of the solar system); near-collision hypothesis [Add to Longdo]
大津波[おおつなみ, ootsunami] (n) giant tsunami; giant tidal wave [Add to Longdo]
潮の流れ[しおのながれ, shiononagare] (n) sweep of the tide; drift of the tide; tidal current [Add to Longdo]
潮下帯[しおかたい, shiokatai] (n) subtidal zone [Add to Longdo]
Time: 0.0169 seconds, cache age: 126.865 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม