Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ take off แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


69 ผลลัพธ์ สำหรับ take off  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -take off-, *take off*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
take off(phrv) ถอด, See also: ปลด, แก้, เปลื้อง, Ant. put on
take off(phrv) ปลด, See also: ปล่อย, คลาย
take off(phrv) ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
take off(phrv) บินขึ้น (เครื่องบิน), See also: ออก เดินทาง, Syn. depart, Ant. land
take off(phrv) หยุดให้บริการ
take off(phrv) หยุดงาน, See also: หยุดพัก
take off(phrv) เลียนแบบ, Syn. imitate, mimic
take off(phrv) ชักจูงไปในทางที่ไม่ค่อยดี
take off(phrv) หักออก, See also: ลบออก, ตัดออก
take off(phrv) ลด (ราคา), Syn. discount

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And one was in the water, his trousers rolled up, measuring the skeleton... ... preparing to take off the head and the bill. กางเกงรีดขึ้นวัด โครงกระดูกที่มีความยาวของ เส้น เตรียมที่จะปิดหัวและการเรียก เก็บเงิน The Old Man and the Sea (1958)
Take off that pistol belt. ถอดเข็มขัดปืนออก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Just take off the handcuffs. Just take off the handcuffs. The Godfather (1972)
Why don't you take off your sword and stay a while. เอาดาบออกแล้วก็อยู่ที่นี่นักพักสิ The Little Prince (1974)
Take off your fucking glasses, Matthew. ถอด แว่นตา ร่วมเพศ ของคุณ แม ทธิว I Spit on Your Grave (1978)
Take off your clothes. ถอดเสื้อผ้า ของคุณ I Spit on Your Grave (1978)
Take off a few weeks. จะปิดไม่กี่สัปดาห์ Mad Max (1979)
You can still live when you take off the veil of an aristocrat. เธอสามารถอยู่ต่อไปได้ เพียงแค่ทิ้งศักดิ์แห่งราชสกุล Vampire Hunter D (1985)
Hey, man, I know what we can do. Take off her head! เฮ้ พวก ฉันรู้แล้วล่ะว่าควรจะทำยังไง ดึงหัวเธออกมาเลย Labyrinth (1986)
If you play, we'll take off your arms! มาเล่นกันเถอะ เราจะได้ดึงแขนเธอด้วย Labyrinth (1986)
- Or we'll take off your ear. - You don't need two ears. หรือ เราจะได้ดึงหูของเธอ เธอไม่อยากมีหูสองหูหรอก Labyrinth (1986)
Who's that? Take off that hat so I can get a look at you. นั่นใครน่ะ ถอดหมวกออกซิ จะได้เห็นถนัด ๆ *batteries not included (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take offAdd "Men" and the goods take off.
take offA helicopter is able to take off and land straight up and down.
take offAnd when you talk to me, take off your hat.
take offCould you take off the price tag for me?
take offDo I have to take off my shoes?
take offHe is quick to take offense.
take offI grieved that he should take offence.
take offI have forgotten. But you can see that for yourself when you take off his hat.
take offI like watching planes take off.
take offIn Japan people take off their shoes when they enter a house.
take offI only had to take off my skirt and his pants were soaked with precum. [ XXX ]
take offI saw a jumbo jet take off.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ถือเป็นอารมณ์(v) take offence, See also: worry, mind, care about, take to heart, Example: คำพูดของคนพรรค์นั้นอย่าถือเป็นอารมณ์เลย, Thai Definition: เก็บเรื่องเอามาครุ่นคิดให้อารมณ์เสีย
เปิด(v) flee (in panic), See also: take off at the high port, Syn. หนี, เปิดเปิง, Example: กว่าตำรวจจะมาถึง คนร้ายก็เปิดไปถึงไหนแล้ว
ลาพัก(v) take off, See also: take leave, Example: ช่วงนี้เขาไม่ค่อยสบาย ดังนั้นเขาจึงลาพักเป็นเวลา 1 อาทิตย์, Thai Definition: บอกกล่าวเพื่อขอหยุดพักจากหน้าที่การงาน
ถอด(v) take off, See also: remove, unscrew, Syn. เอาออก, Example: การลบข้อมูลแต่ละครั้งจะต้องถอดชิปออกจากแผงวงจร แล้วนำไปฉายด้วยแสงอุลตราไวโอเล็ต, Thai Definition: ดึงสิ่งที่สวมหรือหุ้มให้หลุดออก
ถอดทิ้ง(v) take off and throw away, See also: stop using, Ant. ใส่
ถือโทษ(v) take offence, Example: ผมยืมรถเขามาหัดขับ บางครั้งขับไปเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้า เจ้าของปั๊มน้ำมันก็ไม่ถือโทษ, Thai Definition: นับเอาว่าผิด
บินขึ้น(v) fly up, See also: take off, Example: ฝูงนกยูงพากันบินขึ้นพึ่บพั่บ เมื่อได้ยินเสียงคนเดินท่องน้ำ, Thai Definition: ไปในอากาศด้วยกำลังปีกหรือเครื่องยนต์
กิน(v) take off, Example: เขาถูกเจ้ามือกินไป 3 ครั้งแล้ว, Thai Definition: ได้หรือเสียในการเล่นการเล่นพนัน
กินดาย(v) take off the opponent's all chesses, Example: ผู้เล่นหมายแยกคนนี้กินดายทั้งกระดาน, Thai Definition: กินดะไปจนหมด (ใช้เฉพาะการเล่นหมากแยก)
กินแถว(v) take off opponent's whole row of chesses, Example: พ่อกำลังกินแถวหมากแยกกระดานนี้, Thai Definition: เอาตัวหมากออกจากกระดานตลอดทั้งแถว (ใช้เฉพาะการเล่นหมากแยก)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เอาออก[ao øk] (v) EN: take off ; remove ; free  FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
บินขึ้น[binkheun] (v) EN: take off ; fly up  FR: décoller ; s'envoler
ฉิว[chiu] (v) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry  FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เฉาะ[chǿ] (v) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off  FR: fendre ; ouvrir ; trancher
ฉุนเฉียว[chunchīo] (v, exp) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious  FR: être fâché ; être offensé
หัก[hak] (v) EN: subtract ; deduct ; debit ; deduct ; take off ; discount  FR: décompter ; déduire
หัวคิว[hūakhiū] (v) EN: take off the top ; subtract ; remove ; deduct
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
แก้ผ้า[kaē phā] (n) EN: take off clothing  FR: se déshabiller
เคือง[kheūang] (v) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked  FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
上任[shàng rèn, ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ, ] take office, #8,921 [Add to Longdo]
就任[jiù rèn, ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˋ, ] take office; assume a post, #16,996 [Add to Longdo]
就职[jiù zhí, ㄐㄧㄡˋ ㄓˊ, / ] take office; assume a post, #17,077 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] take off clothes, #43,970 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
一目置く[いちもくおく, ichimokuoku] (v5k) to take off one's hat to a person; to acknowledge anothers superiority; to give a piece or stone [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] (v5s, vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant [Add to Longdo]
眼鏡を外す[めがねをはずす, meganewohazusu] (exp, v5s) to take off one's glasses [Add to Longdo]
気を悪くする[きをわるくする, kiwowarukusuru] (exp, vs-i) to take offense (at); to take offence (at); to feel hurt (by) [Add to Longdo]
垂直離着陸[すいちょくりちゃくりく, suichokurichakuriku] (n) vertical take off and landing; VTOL [Add to Longdo]
脱ぎ揃える[ぬぎそろえる, nugisoroeru] (v1) to take off something (e.g. a pair of shoes) and leave them neatly aligned side by side [Add to Longdo]
脱ぐ[ぬぐ, nugu] (v5g, vt) to take off (clothes, shoes, etc.); to undress; (P) [Add to Longdo]
怒りっぽい[おこりっぽい, okorippoi] (adj-i) hot-tempered; quick to take offense; quick to take offence; irascible; touchy [Add to Longdo]
踏み切る[ふみきる, fumikiru] (v5r, vt) to make a bold start; to take a plunge; to take off; (P) [Add to Longdo]
剥れる[むくれる, mukureru] (v1, vi) (1) (uk) to become angry or sullen; to take offense; to be miffed; (2) to come unstuck from; to peel off; to come off; to be taken off [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.5477 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม