Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ tailor แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
64 ผลลัพธ์ สำหรับ tailor  T EY1 L ER0
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -tailor-, *tailor*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
tailor[VI] ตัดเสื้อ, See also: ตัดเย็บเสื้อผ้า
tailor[VT] ตัดเสื้อ, See also: ตัดเย็บเสื้อผ้า
tailor[N] ช่างตัดเสื้อ, Syn. garment maker, clothier, tailoress
tailor to[PHRV] ปรับให้เหมาะสม, See also: แก้ให้เข้ากับ
tailorbird[N] นกเล็กชนิดหนึ่ง, See also: นกกระจิบ
tailor-made[ADJ] ที่ตัดเสื้อผ้าตามสั่ง, See also: ที่ตัดขึ้นตามขนาดวัด, ที่ทำขึ้นเฉพาะสำหรับคนใดคนหนึ่ง, Syn. tailored
tailor-made[N] เสื้อผ้าที่ตัดตามสั่งหรือตามขนาดวัด
Hope Dictionary
tailor(เท'เลอะ) n. ช่างตัดเสื้อ vi.,vt. ตัดเสื้อ., Syn. shape,adapt,fit
tailor-made(เท'เลอะเมด) adj.,n. (เสี้อผ้า) ตัดตามสั่ง,ตัดตามขนาดวัด,ตามรสนิยม,ตามสมัย
Nontri Dictionary
tailor(n) ช่างตัดเสื้อ
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Tailoringการตัดเย็บสูท [TU Subject Heading]
Tailoring (Women's)การตัดเย็บสูทสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Two days after the law is passed that allJews have to wear the star, thejewish tailors are turning them out by the gross... in a variety of fabrics at three zloty each. ยิวทุกคนต้องติดปลอกแขนรูปดาว ช่างยิวรับเย็บกุรุสละ 3 ซล็อตตี้ มีไวน์อะไรบ้าง Schindler's List (1993)
I am a tailor, sir, the only tailor in Lhasa... who has been to Calcutta and can reproduce these silly costumes. ฉันเป็นช่างตัดเสื้อค่ะ ช่างตัดเสื้อคนเดียวในลาซา ที่เคยไปกัลกัตตาและสามารถ ตัดชุดตลกๆ พวกนี้ได้ Seven Years in Tibet (1997)
It looks like we're both in need of a good tailor today. ดูเหมือนวันนี้เราทั้งคู่ต่างก็ อยากได้ช่างตัดเสื้อผีมือดีนะ Seven Years in Tibet (1997)
I cannot be ready unless my tailors work all night. Saddle my horse! ช่างเสื้อข้าไม่ต้องนอนแล้ว ใส่อานม้าเร็ว The Man in the Iron Mask (1998)
Do you tailor tattoo deisgns for each customer like this? คุณออกแบบลายสักให้ลูกค้าทุกคนแบบนี้เหรอ Spider Lilies (2007)
They all got the same tailor and they all went to the same bloody school. พวกนั้นใส่เสื้อผ้าเหมือนกัน แล้วก็เรียนมาจากที่เดียวกันอีก The Bank Job (2008)
So, with his help, the tailor shop grew to this. ด้วยความช่วยเหลือของเขา ร้านตัดผ้าโตเพราะสิ่งนี้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No worries, sweetie. I'll just take it down to the tailor tomorrow. ไม่ต้องกังวล ลูกรัก Ballad (2009)
You take a phrase from one of his films and you tailor it to your product. คุณหยิบวลีมาจากหนังของเขาซักเรื่องนึง Environmental Science (2009)
Well, we'd need you there to tailor compounds specific to our needs. ดีเราจะต้องมีคุณที่จะปรับแต่งสารที่เฉพาะเจาะจงกับความต้องการของเรา Inception (2010)
The tailors might send specialty items out to third parties. ร้านตัดผ้าอาจส่ง งานไปให้คนนอก The Uncanny Valley (2010)
That they do farm out work to tailors who work from home. พวกเขาได้ส่งงานไปให้ ช่างที่ทำงานที่บ้าน The Uncanny Valley (2010)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tailorFather always has the tailor make his suits.
tailorHe bound his son to a tailor.
tailorIt's necessary to take correct measurements when you are tailoring a suit.
tailorThe actor used to have the tailor make his suits.
tailorThe tailor makes the man.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ช่างตัดเสื้อ[N] tailor, See also: dressmaker, Syn. ช่างเสื้อ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอาชีพเย็บเครื่องแต่งกาย
ตัด[V] cut out, See also: tailor, Syn. ตัดเย็บ, Example: เธอตัดเสื้อผ้าชุดนี้ด้วยฝีมือเธอเอง, Thai definition: ตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้เป็นสิ่งสำเร็จรูป
ร้านตัดเสื้อ[N] tailor's shop, See also: dressmaking's shop, Count unit: ร้าน
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ช่างตัดเสื้อ[n.] (chang tat seūa) EN: dressmaker ; tailor   FR: tailleur [m] ; couturier [m] ; couturière [f]
กระจิบ[n.] (krajip) EN: Long-tailed Tailorbird   
มดแดง[n. exp.] (mot daēng) EN: weaver ant ; tailor ant ; red ant ; yellow ant   FR: fourmi tisserande [f] ; fourmi oecophylle = fourmi œcophylle [m]
นกกระจิบ[n.] (nok krajip) EN: tailorbird   FR: couturière [f]
นกกระจิบหัวแดง[n. exp.] (nok krajip hūa daēng) EN: Ashy Tailorbird   FR: Couturière à tête rousse [f] ; Fauvette-couturière à joues rouges [f] ; Couturière cendrée [f]
นกกระจิบคอดำ[n. exp.] (nok krajip khø dam) EN: Dark-necked Tailorbird   FR: Couturière à col noir [f] ; Fauvette-couturière à poitrine noire [f] ; Couturière des bois [f]
นกกระจิบกระหม่อมแดง[n. exp.] (nok krajip kramǿm daēng) EN: Rufous-tailed Tailorbird   FR: Couturière à queue rousse [f] ; Fauvette-couturière à queue rouge [f]
นกกระจิบภูเขา [n. exp.] (nok krajip phūkhao) EN: Mountain tailorbird   FR: Couturière montagnarde [f] ; Fauvette-couturière montagnarde [f] ; Fauvette couturière de montagne [f] ; Couturière de montagne [f]
นกกระจิบธรรมดา[n. exp.] (nok krajip thammadā) EN: Common Tailorbird   FR: Couturière à longue queue [f] ; Fauvette-couturière à longue queue [f] ; Fauvette couturière [f]
ร้านตัดเสื้อ [n. exp.] (rān tat seūa) EN: tailor's shop   FR: tailleur [m]
CMU Pronouncing Dictionary
TAILOR   T EY1 L ER0
TAILORS   T EY1 L ER0 Z
TAILORED   T EY1 L ER0 D
TAILORING   T EY1 L ER0 IH0 NG
Oxford Advanced Learners Dictionary
tailor  (v) tˈɛɪlər
tailors  (v) tˈɛɪləz
tailored  (v) tˈɛɪləd
tailoring  (v) tˈɛɪlərɪŋ
tailor-made  (j) tˈɛɪlə-mɛɪd
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
裁缝[cái féng, ㄘㄞˊ ㄈㄥˊ, / ] tailor; dressmaker, #29,299 [Add to Longdo]
裁缝师[cái fèng shī, ㄘㄞˊ ㄈㄥˋ ㄕ, / ] tailor [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Schneider {m}; Schneiderin {f} | Schneider {pl} | Damenschneider {m}; Damenschneiderin {f}tailor | tailors | dressmaker [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
テーラー[, te-ra-] (n) tailor; (P) [Add to Longdo]
テーラード[, te-ra-do] (n) tailored [Add to Longdo]
テーラードカラー[, te-ra-dokara-] (n) tailored collar [Add to Longdo]
テーラードスーツ[, te-ra-dosu-tsu] (n) tailored suit [Add to Longdo]
テーラーメイド;テーラーメード[, te-ra-meido ; te-ra-me-do] (n) tailor-made [Add to Longdo]
割座[わりざ, wariza] (n) sitting posture with the legs bent back on each side; Japanese traditional informal female sitting posture; w-sitting; reverse tailor style sitting [Add to Longdo]
裁ち上がり[たちあがり, tachiagari] (n) (tailor's) cutting; styling [Add to Longdo]
裁ち板[たちいた, tachiita] (n) tailor's cutting board [Add to Longdo]
裁ち庖丁[たちぼうちょう, tachibouchou] (n) tailor's knife [Add to Longdo]
裁断師[さいだんし, saidanshi] (n) (tailor's) cutter [Add to Longdo]
Time: 0.009 seconds, cache age: 29.973 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม