subside แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


54 ผลลัพธ์ สำหรับ subside  S AH0 B S AY1 D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -subside-, *subside*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
subside(vi) ลดลง, See also: บรรเทาลง, Syn. abate, decrease, diminish
subside(vi) ทรุดตัว, See also: จมลง, ยุบลง, Syn. drop, collapse, sink
subsidence(n) การทรุดตัวลง, See also: การจมลง, การยุบลง, Syn. fall, landslide, sinking
subsidence(n) การลดน้อยลง, See also: การบรรเทาลง, Syn. abatement, decrease, lessening

Hope Dictionary
subside(ซับ'ไซดฺ) vi. จมลง, ทรุด, ตกตะกอน, นอนก้น, ลดลง, บรรเทาลง, ถอยลง., See also: subsidence n. subsider n., Syn. settle, sink

Nontri Dictionary
subside(vi) สงบลง, จมลง, ตกตะกอน, ทรุด, ถอยลง
subsidence(n) การสงบลง, การจมลง, การตกตะกอน, การทรุด, การถอยลง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
subside; abateทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsidenceการเลื่อนทรุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsidenceการยุบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subsidence; abatement๑. ความทุเลา๒. การทุเลา [ มีความหมายเหมือนกับ regression ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Subsidenceการยุบตัว, Example: การยุบตัวของผืนดินอันเกิดจากดิน หรือหินที่รองรับอยู่ถูกละลายไป หรือถูกนำออกไปตามธรรมชาติ หรือโดยมนุษย์เป็นผู้กระทำ ที่เกิดตามธรรมชาตินั้นเป็นด้วยหินรองรับมีสารประกอบที่น้ำใต้ดินละลายพาออก ไปได้ แต่ที่เกิดโดยมนุษย์นั้นเป็นเพราะการทำเหมืองแร่หรือเหมืองใต้ การเอาวัตถุที่เกิดตามธรรมชาติที่ต้องการใช้ออกไปโดยไม่มีการค้ำยันที่มั่น คง เป็นเหตุให้ดินตอนบนๆ ยุบหรือทรุดตัวลงไปแทนที่ที่ว่างเปล่า [สิ่งแวดล้อม]
Subsidenceการจมลง [อุตุนิยมวิทยา]
Subsidence (Earth movements)แผ่นดินทรุด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Subsidences (Earth movements)แผ่นดินทรุด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ hence subside ~ hence subside ~ Now You See Me, Now You Don't (2013)
Subside ~ Subside ~ Now You See Me, Now You Don't (2013)
Once you do it, it will subside for a time. พอทำแล้ว อาการจะทุเลาลง Restoration (2015)
Once you do, it will subside for a time. เมื่อทำแล้ว มันจะทุเลาไปซักพัก Haunted (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subsideFred's agitation has now subsided, and he's sleeping peacefully.
subsideThe flood began to subside.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ยุบตัว(v) subside, See also: cave in, sink, Syn. ยุบ, Ant. พองตัว, ขยายตัว, Example: ดอยอ่างขางเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อยๆ ละลายเป็นโพรง แล้วยุบตัวกลายเป็นหลุม, Thai Definition: ทรุดลง, ยอบลง
ลดลง(v) become lower, See also: subside, diminish, Syn. น้อยลง, Ant. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Example: กระแสความนิยมเช่าบูชาพระใหม่ลดลงอย่างมาก
ทรุดตัว(v) subside, See also: sag, collapse, shrink, deteriorate, drop, down into, Syn. ทรุด, ยุบ, Example: แผ่นดินจะทรุดตัวลงทุกๆ ปี เพราะมีการขุดเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้
การทรุด(n) subsidence, See also: declination, collapse, deterioration, decay, wane, Syn. การพัง, การร่วง, การลด, การตกต่ำ, Example: การทรุดลงของคานเกิดจากของมีน้ำหนักเกินพิกัดที่กำหนด, Thai Definition: การจมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกำลังต้านทานไม่พอ เช่น กำแพงทรุด สะพานทรุด, การยุบลง เช่น ดั้งจมูกทรุด, การมีฐานะตกต่ำกว่าเดิม เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจกำลังทรุดหนัก, เรียกอาการไข้ที่หนักลงไปกว่าเดิมว่า ไข้ทรุด

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การอุดหนุนสินค้า[kān utnun sinkhā] (n, exp) EN: subsidy  FR: subside [ m ]
ลดลง[lotlong] (n) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce  FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
ลดน้อยลง[lot nøi long] (v, exp) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen  FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer
เงินช่วยเหลือ[ngoen chūayleūa] (n) EN: aid ; grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; grant  FR: aide [ f ] ; subside [ m ] ; subvention [ f ]
เงินอุดหนุน[ngoen utnun] (n, exp) EN: grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; allowance  FR: aide [ f ] ; subvention [ f ] ; subside [ m ]
เพลาลง[phēlā long = phlao long] (v, exp) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce
สงบใจ[sa-ngop jai] (v) EN: calm down ; abate ; subside
ทรุด[sut] (v) EN: subside ; sink ; sag ; collapse ; shrink ; cave in  FR: s'affaiser ; s'enfoncer
ถล่มทลาย[thalomthalāi] (v) EN: collapse ; fall ; crumble ; subside ; tumble down
ตกตะกอน[toktakøn] (v) EN: deposit ; precipitate ; have sediment ; silt ; settle ; subside  FR: précipiter ; sédimenter

CMU Pronouncing Dictionary
SUBSIDE S AH0 B S AY1 D
SUBSIDED S AH0 B S AY1 D IH0 D
SUBSIDES S AH0 B S AY1 D Z
SUBSIDENCE S AH0 B S AY1 D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary
subside (v) sˈəbsˈaɪd (s @1 b s ai1 d)
subsided (v) sˈəbsˈaɪdɪd (s @1 b s ai1 d i d)
subsides (v) sˈəbsˈaɪdz (s @1 b s ai1 d z)
subsidence (n) sˈəbsˈaɪdns (s @1 b s ai1 d n s)
subsidences (n) sˈəbsˈaɪdnsɪz (s @1 b s ai1 d n s i z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
沉陷[chén xiàn, ㄔㄣˊ ㄒㄧㄢˋ, ] subsidence; caving in; fig. stranded; lost (in contemplation, daydreams etc) #48,157 [Add to Longdo]
退落[tuì luò, ㄊㄨㄟˋ ㄌㄨㄛˋ, 退] subside [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
下降[かこう, kakou] (n, vs) downward; descent; fall; drop; subsidence; (P) #17,366 [Add to Longdo]
陥没[かんぼつ, kanbotsu] (n, vs) cave-in; collapse; sinking; depression (e.g. of the skull); subsidence; (P) [Add to Longdo]
静まる(P);鎮まる(P)[しずまる, shizumaru] (v5r, vi) to quieten down; to calm down; to subside; to die down; to abate; to be suppressed; (P) [Add to Longdo]
退く[ひく, hiku] (v5k, vi) (1) (also written as 引く) to move back; to draw back; to recede; (2) to lessen; to subside; to ebb; (3) to resign; to retire; to quit; (P) [Add to Longdo]
地盤沈下[じばんちんか, jibanchinka] (n, vs) (1) land subsidence; (2) decline in influence [Add to Longdo]
沈下[ちんか, chinka] (n, vs) sinking; subsidence; (P) [Add to Longdo]
余波[よは(P);なごり;なごろ(ok), yoha (P); nagori ; nagoro (ok)] (n) (1) waves that remain after the wind has subsided; (2) (よは only) after-effect; aftermath; (P) [Add to Longdo]
冷める[さめる, sameru] (v1, vi) (1) to become cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to come down (fever); (2) to cool down (interest); to abate; to subside; to dampen; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1265 seconds, cache age: 21.423 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม