stop แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


150 ผลลัพธ์ สำหรับ stop  S T AA1 P
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -stop-, *stop*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo EN - TH-NE-N
stop(vi,, vt) เซา

Longdo Approved EN-TH
estoppel(n) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก เช่น That decision was based on the legal concept of estoppel.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
stop(vi) หยุด, See also: ยุติ, เลิก, Syn. cease, discontinue, pause
stop(vt) หยุด, See also: ยุติ, เลิก, Syn. cease, discontinue, pause
stop(vt) ระงับ, See also: ยั้ง, ยับยั้ง, ป้องกัน, Syn. hinder, impede, prevent
stop(vt) ปิดกั้น, See also: อุด, จุก, ปิด, Syn. block, obstruct, plug, stem
stop(n) การหยุด, See also: การยุติ, การเลิก, Syn. end, finish, standstill
stop(n) การแวะพัก, See also: การแวะ, การพัก, การค้าง, Syn. break, rest, stay
stop(n) ป้ายหยุดรถประจำทางหรือรถไฟ, See also: สถานีรถประจำทาง, สถานีรถไฟ, Syn. depot, station, terminus
stop(n) สิ่งกีดขวาง, Syn. blockage, obstruction
stop(n) ที่ปิด, See also: ฝาปิด, จุก, ฝา
stop at(phrv) หยุดที่, See also: จอดที่

Hope Dictionary
stop(สทอพ) vt., vi., n. (การ) หยุด, ห้าม, ยับยั้ง, ยุติ, จอด, เลิก, ขัดขวาง, ป้องกัน, ตัดขาด, อุด, จุก, ปิด, พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์, หรี่แสง, หยุดชำระ, ใส่จุด, ใส่เครื่องหมาย '.', จุก, ที่อุด, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่, การยุติการชำระ, สลักเสียงหีบเพลง, เครื่องอุด,
stop bitบิตหยุดหมายถึง บิตสัญญาณสั่งบอกว่าให้หยุด เพราะการถ่ายโอนข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
stopcockn. ก๊อกปิดเปิดน้ำ, สลักท่อ, ลูกสูบ
stopover(สทอพ'โอเวอะ) n. การหยุดพักระหว่างทาง
stoppage(สทอพ'พิจฺ) n. การหยุด, การยุติ, การเลิก, การห้าม, การอุด, การกีดขวาง, สิ่งกีดขวาง, การถูกหยุด, การถูกห้าม, Syn. impediment
stopper(สทอพ'เพอะ) n. ผู้หยุด, ผู้ห้าม, สิ่งกีดขวาง, สิ่งที่ทำให้อุดตัน, จุก. vt. ปิด, อุด, จุก., Syn. plug
stopwatch(สทอพ'วอทชฺ) n. นาฬิกาจับเวลา
f-stop(เอฟ'สทอพ') n. ความกว้างของม่านปิดเลนส์กล้องถ่ายรูป
nonstop(นอน'สทอพ') adj., adv. ไม่หยุดระหว่างทาง
unstop(อันสทอพ') vt. เอาจุกออก, ขจัดอุปสรรค, ขจัดสิ่งกีดขวาง., See also: unstoppable adj. unstoppably adv.

Nontri Dictionary
stop(n) เครื่องกั้น, การหยุด, การยุติ, การเลิก, อุปสรรค, การยับยั้ง, การจอด
stop(vi) ยุติ, หยุด, เลิก, พักไว้
stopgap(n) สิ่งขาดแคลน, สิ่งชดเชย
stoppage(n) เครื่องกีดขวาง, การหยุด, การยุติ, การห้าม, การเลิก, การอุด
stopper(n) สิ่งกีดขวาง, จุก, ผู้หยุด, ผู้ห้าม
stopwatch(n) นาฬิกาจับเวลา

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stopหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stop and search powersอำนาจสั่งให้หยุดเพื่อตรวจค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop bitบิตหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stop light; brake lightไฟเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop list, tradeรายชื่อผู้ต้องห้ามติดต่อค้าขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop loss reinsuranceการประกันภัยต่อกำหนดค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop noticeคำบอกกล่าวระงับ (การจดทะเบียนโอนหุ้น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop sound; oral stop; oral stop sound; stopเสียงหยุด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop timeเวลาหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stop valveวาล์วปิดเปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
stop plankstop plank, แผงกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
stoplogsstoplogs, ท่อนกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
stopping potential differenceความต่างศักย์หยุดยั้ง, ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่พอดีทำให้โฟโตอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศหยุดเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
stop and think to stay as beforeหยุดและคิดอยู่กับฉัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop it! นี่คุณ! The Da Vinci Code (2006)
Stop saying, "I don't know." หยุดพูดว่า ผมไม่รู้ ซะที Crime Doesn't Pay (2009)
Stop it. หยุด Nationals (2012)
Stop now. หยุดได้ The Best Offer (2013)
Stop it. พอเลย Happy Endings (2013)
Stop it! หยุดนะ! The Lego Batman Movie (2017)
She'll stop at nothing! เธอจะหยุดที่ใด! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Stop it! หยุดนะ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Stop it! หยุดนะ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- You stop and buy out a candy store - Halt! คุณหยุดและซื้อจากร้านขนม หยุด! Pinocchio (1940)
No, sir, nothing can stop me now. ไม่มีครับไม่มีอะไรสามารถ หยุดฉันตอนนี้ Pinocchio (1940)
There's nobody here to stop you. ไม่มีใครที่นี่ที่จะหยุดคุณ Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stopAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
stopA clock stopped.
stopActions speak louder than words. Stop complaining and do it.
stopAfter a while the little black rabbit stopped eating and sat down, and looked very sad.
stopAfter walking for an hour, we stopped to take a rest.
stopAIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.
stopAlthough he was tired, he would not stop working.
stopA man who should stop thinking would no longer be a man.
stopAnother problem is where to stop the car.
stopA police car is stopping along the road.
stopA police officer told me to stop the car.
stopAs it stopped raining, he went our for a walk.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
นาฬิกาจับเวลา(n) stopwatch, See also: digital timer, Example: นาฬิกาจับเวลา เป็นนาฬิการะบบดิจิตอล ที่สามารถวัดค่าได้ละเอียดถึง 1 ใน 100 ของวินาที, Count Unit: เรือน, Thai Definition: นาฬิกาซึ่งมีเครื่องกดให้หยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราวเพื่อตรวจนับเวลาที่ได้ใช้ไป
นาฬิกาจับเวลา(n) stopclock
หยุดกึก(v) stop suddenly, See also: stop abruptly, Syn. หยุดนิ่ง, Example: เสียงกลองและฉาบดังสนั่นหวั่นไหวสุดขีดแล้วก็หยุดกึกพร้อมกัน ทำให้หัวใจของผู้ยืนล้อมวงสะดุ้งตื่น, Thai Definition: หยุดนิ่งในทันทีทันใด
หยุดยั้ง(v) stop, See also: cease, halt, intercept, prevent, hinder, hold back, impede, restrain, Syn. หยุด, ยับยั้ง, สกัดกั้น, สกัด, ระงับ, ห้าม, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้พยายามหยุดยั้งไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเข้ามาในแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หน่วงเหนี่ยว(v) hold (someone) back, See also: stop, prevent, obstruct, delay, Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง, ฉุดรั้ง, Example: เธออย่าไปหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เลย มันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่รักเรา, Thai Definition: ดึงถ่วงไว้, ฉุดรั้งเอาไว้
อุด(v) plug, See also: stop, block, fill a hole, seal, close, cork, Syn. อัด, จุก, ปิด, Example: แม่ใช้กาบมะพร้าวห่อใบตองอุดปากกระบอกข้าวหลามก่อนนำไปเผาจนสุก, Thai Definition: อาการที่นำของบางสิ่งไปจุกช่องให้แน่น เช่น อุดรู
เบรก(v) brake, See also: stop, Syn. หยุด, Ant. ไป, Example: การขับรถบนถนนที่ลื่นทำให้เบรกยาก จึงต้องขับด้วยความระมัดระวัง, Thai Definition: ทำให้หยุดทันที, Notes: (อังกฤษ)
ยั้ง(v) stop, See also: halt, restrain, cease, pause, withhold, curb, Syn. หยุดชะงัก, ขยัก, ระงับ, หักห้าม, Example: พอได้ยินถ้อยคำนั้นเขาถึงกับยั้งอารมณ์ไม่อยู่
เย็บปาก(v) shut up, See also: stop speaking, keep quiet, remain silent, be tongue-tied, Syn. ห้ามพูด, Example: กรมตำรวจยุติศึกสีกากีครั้งนี้ได้อย่างทันควันเพราะสั่งเย็บปากห้ามทั้งสองฝ่ายให้สัมภาษณ ์ฉะ กัน, Notes: (สำนวน)
รา(v) cease, See also: stop, give up, abate, reduce, die down, Syn. หยุด, เลิก, ร้างไป, Example: ทั้งสองฝ่ายต่างรากันไป และไม่มีใครกล้าข่มกันอย่างหักหาญ, Thai Definition: ค่อยๆ เลิกไป

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บินตรงไปยัง ...[bin trong pai yang ...] (v, exp) EN: fly nonstop to ...  FR: voler sans escale à destination de ...
ชะงัก[cha-gnak] (v) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt
ช่าง[chang] (v) EN: leave alone ; stop minding  FR: oublier ; laisser tomber
ชะงัก[cha-ngak] (v) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off  FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ชุน[chun] (v) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery  FR: raccommoder ; repriser ; stopper
ดับ[dap] (v) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out  FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ไฟเบรค[fai brēk] (n, exp) EN: brake light  FR: feux stop [ mpl ]
ฝนขาดเม็ด[fon khātmet] (v, exp) EN: stop raining
แห่ง[haeng] (n) EN: place ; location ; spot ; stop ; point  FR: place [ f ] ; endroit [ m ] ; lieu [ m ] ; site [ m ]
ห้ามล้อ[hāmlø] (v) EN: brake ; stop ; cease  FR: freiner

CMU Pronouncing Dictionary
STOP S T AA1 P
STOPS S T AA1 P S
STOPA S T OW1 P AH0
STOPKA S T OW1 P K AH0
STOPHER S T AA1 F ER0
STOPGAP S T AA1 P G AE2 P
STOPPEL S T AA1 P AH0 L
STOPPED S T AA1 P T
STOPPER S T AA1 P ER0
STOP-GAP S T AA1 P G AE2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary
stop (v) stˈɒp (s t o1 p)
stops (v) stˈɒps (s t o1 p s)
stopgap (n) stˈɒpgæp (s t o1 p g a p)
stopped (v) stˈɒpt (s t o1 p t)
stopper (n) stˈɒpər (s t o1 p @ r)
stopcock (n) stˈɒpkɒk (s t o1 p k o k)
stopgaps (n) stˈɒpgæps (s t o1 p g a p s)
stopover (n) stˈɒpouvər (s t o1 p ou v @ r)
stoppage (n) stˈɒpɪʤ (s t o1 p i jh)
stoppers (n) stˈɒpəz (s t o1 p @ z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, / ] stop; pause; to arrange; to lay out; to kowtow; to stamp; at once; classifier for meals, beating, tellings off etc: time, bout, spell, meal #2,017 [Add to Longdo]
[sāi, ㄙㄞ, ] stop up; to squeeze in; to stuff; Serb (abbr.); Serbian #2,726 [Add to Longdo]
[dǔ, ㄉㄨˇ, ] stop up; classifier for walls #3,459 [Add to Longdo]
停产[tíng chǎn, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄢˇ, / ] stop production #10,179 [Add to Longdo]
闭塞[bì sè, ㄅㄧˋ ㄙㄜˋ, / ] stop up; close up; hard to get to; out of the way; inaccessible; unenlightened; blocking #18,474 [Add to Longdo]
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, / ] stop; cease; suspend #23,839 [Add to Longdo]
时断时续[shí duàn shí xù, ㄕˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄒㄩˋ, / ] stopping and starting; intermittent; sporadic; on and off #57,707 [Add to Longdo]
回采[huí cǎi, ㄏㄨㄟˊ ㄘㄞˇ, / ] stoping (excavating ore using stepped terraces); to extract ore; extraction; to pull back #63,910 [Add to Longdo]
[dāng, ㄉㄤ, ] stop #415,247 [Add to Longdo]
[nàng, ㄋㄤˋ, ] stoppage of the nose; to speak with a nasal twang; snuffling; snuffle (as in nose with a cold) #431,322 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Abbremszeit { f }stop time [Add to Longdo]
Absperrventil { n }stop valve; shut-off valve; cut-off valve; check valve [Add to Longdo]
Anlaufscheibe { f }stop disk; thrust washer [Add to Longdo]
Anschlagbolzen { m }stop pin [Add to Longdo]
Anschlaghebel { m } [ techn. ]stop lever [Add to Longdo]
Anschlagkante { f }stop angle [Add to Longdo]
Anschlagplatte { f }stop plate [Add to Longdo]
Anschlagschiene { f }stop rail [Add to Longdo]
Anschlagschraube { f } [ techn. ]stop screw [Add to Longdo]
Anschlagstift { m }stop pin [Add to Longdo]
Arretiervorrichtung { f } [ techn. ]stop device [Add to Longdo]
Bremslicht { m }; Bremsleuchte { f } | Bremslichter { pl }stop light; stop lamp | stop lights [Add to Longdo]
Endlage { f }stop position [Add to Longdo]
Haltesignal { n }stop signal [Add to Longdo]
Register { m } (Orgel) | alle Register ziehen [ übtr. ]stop | to pull out all the stops [ fig. ] [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด

EDICT JP-EN Dictionary
とき[toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen #186 [Add to Longdo]
どう[dou] (int) (See どうどう) whoa (command used to stop a horse, etc.) #499 [Add to Longdo]
普通[ふつう, futsuu] (adj-no) (1) general; ordinary; usual; (adv) (2) normally; generally; usually; (3) (abbr) (See 普通列車) train that stops at every station; (P) #1,198 [Add to Longdo]
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n, vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P) #1,777 [Add to Longdo]
中止[ちゅうし, chuushi] (n, vs) suspension; stoppage; discontinuance; interruption; (P) #1,891 [Add to Longdo]
終点[しゅうてん, shuuten] (n) terminus; last stop (e.g. train); (P) #2,683 [Add to Longdo]
停車[ていしゃ, teisha] (n, vs) stopping (e.g. train); (P) #2,937 [Add to Longdo]
止め[どめ, dome] (suf) (See 下痢止め) (something) stopper (e.g. geridome is medicine for diarrhea) #3,210 [Add to Longdo]
停留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] (n) bus stop; tram stop; stop; station; (P) #3,801 [Add to Longdo]
バス停[バスてい, basu tei] (n) bus stop; (P) #3,988 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ストップビット[すとっぷびっと, sutoppubitto] stop bit [Add to Longdo]
ストップ信号[すとっぷしんごう, sutoppushingou] stop signal [Add to Longdo]
タブストップ[たぶすとっぷ, tabusutoppu] tabulation stop, tab stop [Add to Longdo]
タブ停止位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop [Add to Longdo]
機能停止[きのうていし, kinouteishi] stopping functioning, being out of service [Add to Longdo]
調歩式伝送[ちょうほしきでんそう, chouhoshikidensou] start-stop transmission [Add to Longdo]
調歩同期[ちょうほどうき, chouhodouki] start-stop synchronization [Add to Longdo]
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0474 seconds, cache age: 16.014 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม