Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ solidarisch แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


47 ผลลัพธ์ สำหรับ solidarisch  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -solidarisch-, *solidarisch*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *solidarisch*
DING DE-EN Dictionary
solidarischsolidly united [Add to Longdo]
solidarisch {adv}solidly [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I suppose you don't care if you eat either. Und du? Du erklärst dich mit den anderen solidarisch. Judy Strikes Back (1968)
No, I see they stick together. Sie sind solidarisch. Landscape After Battle (1970)
I entirely support my son's decision. Ich bin voll und ganz... solidarisch mit meinem Sohn. The Clockmaker of St. Paul (1974)
Of these people who finally felt... who felt at home at last... fighting as one for today... and tomorrow for you too. Über die Menschen, die verspürten, dass sie endlich bei sich zu Hause sind, die solidarisch um heute und um morgen auch für dich kämpfen. Man of Iron (1981)
And Tanh was with them. Unser Freund Tanh fühlte sich solidarisch. Indochine (1992)
It's the only way. Wir müssen solidarisch The Silences of the Palace (1994)
You should stick with us. Sie sollten solidarisch sein. The Silences of the Palace (1994)
What a selfish little bastard I am. only looking out for my own skin. Dass ich ein unsolidarisches, egoistisches Schwein bin. Best Men (1997)
I'd try to be supportive. Ich würd versuchen, solidarisch zu sein. The School of Flesh (1998)
I believe in the cause. Ich bin solidarisch." Regarding Buñuel (2000)
Despite appearances, our participation in this effort is not one of good faith. Trotz des Anscheins ist unsere Teilnahme hieran nicht rein solidarisch. 48 Hours (2001)
Very unified. Wir helfen einander, wir sind solidarisch. The Motorcycle Diaries (2004)
Have a heart. Aymé, sei solidarisch. You Are So Beautiful (2005)
I sympathize with guys who grew up in the inner city kept down by The Man. Ich als Schwarzer bin solidarisch mit Typen aus dem Ghetto. Acceptance (2005)
They take care of each other. No matter what their disagreements. Sie sind solidarisch, trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten. Sicko (2007)
Women can be very supportive of one another. Frauen können sehr solidarisch sein. Le mystère du catogan (2008)
We must become soldiers. Wir müssen uns mit ihnen solidarisch erklären. - Aber das tun wir doch. The Baader Meinhof Complex (2008)
A hunger strike is our only way... to resist in solitary confinement. Unser Hungerstreik ist unsere einzige Möglichkeit... zu solidarischem Widerstand in der Isolationshaft. The Baader Meinhof Complex (2008)
- You didn't have to come with me today. It's solidarity. Look at that. - Du hättest dich heute nicht solidarisch zeigen und mit mir mitkommen müssen. Lunar Cycle (2008)
Solidarity. Solidarisch. District 13: Ultimatum (2009)
Solidarity! Solidarisch! Friendship! (2010)
Because during Beth's pregnancy, and now that she's nursing our girl, I thought I'd show some solidarity. Erst war Beth schwanger und jetzt stillt sie, da dachte ich, ich bin mal solidarisch. Young Adult (2011)
He only agreed to join the cause before going into solitary. Er hat sich nur dafür entschieden, sich der Sache zu fügen, anstatt solidarisch zu werden. Lockup (2011)
A working mother needs solidarity. Arbeitende Mütter sind solidarisch. I Don't Know How She Does It (2011)
They're sure of themselves, intelligent, Sie sind selbstsicher, intelligent und sehr solidarisch. 17 Girls (2011)
The mobilisation of our European and even American comrades has demonstrated that no matter what is said, we are united with one another across borders. Die Mobilisierung unserer Genossen in Europa und Amerika hat allen Unkenrufen zum Trotz bewiesen, dass wir über alle Landesgrenzen hinweg solidarisch sind. Rituels meurtriers (2011)
But it was good of Matthew to show solidarity. Aber es war schön von Matthew, sich solidarisch zu zeigen. Episode #3.1 (2012)
I'd like to, but you know how close those two are. Ich würde ja gerne, aber... du weißt ja, wie solidarisch Frauen sind. Murdered (2012)
He found living expenses were better shared. Er meinte: Erschließungskosten sollten solidarischer verteilt werden. Annika Bengtzon: Crime Reporter (2012)
I've always been supportive to women who fight to make a success of their lives. Ich bin solidarisch mit Frauen, die kämpfen, um ihr Leben zu meistern. Pauline détective (2012)
[Julius ] First you were all about an even share for everyone. Solidarity with other people's money. (Julius) Erst wolltest du korrekt teilen, solidarisch sein, als es um anderer Leute Geld ging. The 100 Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared (2013)
Solidarity to the bitter end. Grenzenlos solidarisch. Tip Top (2013)
We, the people of the free world, stand as one with our Polish brothers and sisters. Wir, die Menschen der freien Welt, halten solidarisch zu unseren polnischen Brüdern und Schwestern. Duty and Honor (2013)
You, I, Anya stand here in solidarity... with the people who cannot be here with us... Yet. Sie, ich, Anya, stehen solidarisch hier, mit den Menschen, die heute nicht bei uns sein können - noch nicht. The Freelancer (No. 145) (2013)
The first time I won the Harper Avery, I dedicated it to the men who had been so supportive. Als ich das erste Mal den Harper Avery gewann, widmete ich ihn den Männern, die so solidarisch gewesen waren. Only Mama Knows (2014)
All of whom have declared solidarity with film crews picketing for higher wages in walkouts that quickly turned violent. Sie alle erklären sich solidarisch mit den Filmcrews, die mit Demos, die bald darauf ausarteten, für höhere Löhne streikten. Trumbo (2015)
Adeline supports you. He is always on our side. Adeline ist überall dabei, ist immer solidarisch. Summertime (2015)
Community supported agriculture. Solidarische Landwirtschaft - voll biologisch. Even Lambs Have Teeth (2015)
I support you, because I said it's important to stick together. Also ich hab' gesagt, ich unterstütze euch, weil ich es wichtig finde, solidarisch zu sein. Frau Müller muss weg! (2015)
And I'm so happy that you were so unsupportive. Und da bin ich ganz froh, dass du vorhin so unsolidarisch warst. Frau Müller muss weg! (2015)
United, the people of Latin America... Die solidarischen Völker Lateinamerikas... The Clan (2015)
Aren't we supposed to show solidarity in school. Sollen wir an der Schule nicht solidarisch sein? Sponsorbarnet (2015)
And then you can go back and get yours. Good solidarity, brother. Thank you. - Super solidarisch, Bruder. Flares (2016)
And you said they're the sort to stick together? I'm not so sure now. Und du sagst, sie verhalten sich solidarisch? Flares (2016)
Thanks to guys like you who forgot the human element... labor's gonna be good and solid. Wir verdanken es Kerlen wie dir, die den menschlichen Aspekt vergaßen... dass die Arbeiterschaft stark und solidarisch sein wird. Pittsburgh (1942)

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1944 seconds, cache age: 12.192 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม