Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ serenity แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


29 ผลลัพธ์ สำหรับ serenity  S ER0 EH1 N AH0 T IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -serenity-, *serenity*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
serenity(n) ความสงบเงียบ, See also: ความสงบ, ความเยือกเย็น, Syn. composure, calmness, equinimity, tranquility
serenity(n) ความปลอดโปร่ง, See also: ความแจ่มใส

Hope Dictionary
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ, ความเงียบสงบ, ความราบรื่น, ความเยือก เย็น, ความปลอดโปร่ง, ความแจ่มใส, Syn. tranquility

Nontri Dictionary
serenity(n) ความสงบ, ความสงบเงียบ, ความเงียบ, ความเยือกเย็น, ความปลอดโปร่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I learned when I grew up that the story meant one shouldn't lose serenity because of hatred. ในที่สุด เจ้าของดาบ ก็กลายเป็นปีศาจเหมือนกัน ข้ามารู้ตอนโตว่า เรื่องนั้นสอนให้เรา ควบคุมอารมณ์ Shadowless Sword (2005)
Would someone lead us in the serenity prayer? จะมีใครอาสาเป็นผู้นำสวดอย่างสงบ An Inconvenient Lie (2007)
God grant me the serenity to accept the things... พระเจ้า โปรดประทานความสงบในใจ Mr. Brooks (2007)
God grant me the serenity to accept the things that I cannot change. พระเจ้า โปรดประทานความสงบในใจ ให้ข้าพระองค์ยอมรับ... ในสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Mr. Brooks (2007)
God grant me the serenity to accept the things that I cannot change. พระเจ้า โปรดประทานความสงบในใจ ข้าพระองค์น้อมรับ ในสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง Mr. Brooks (2007)
Logic offers a serenity humans seldom experience. ตรรกะนำมาซึ่งความสงบที่มนุษย์ยากจะเข้าใจ Star Trek (2009)
God grant me... the serenity to... พระองค์ทรงอภัยให้ลูกด้วย... ขอให้เป็นไปอย่างราบรื่น... If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Now let's just join hands and recite the serenity prayer. ที่นี่เราก้อมาล้อมวงกัน และท่องบทสวดแห่งความสงบสุข Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference. โปรดประทานความสงบแก่ข้าพเจ้า เพื่อให้ยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
This does not sound like week of serenity to me. นั่นฟังดูไม่เหมือนสัปดาห์อันแสนสงบสำหรับฉันเลยนะคะ The Big Sleep No More (2011)
Felix, want to lead us in the serenity prayer? ฟีลิกซ์ อยากนำเราสวดมนต์ไหม Maybe We Can Get a Dog Instead? (2011)
♪ Clarity, peace, serenity ความชัดเจน สันติ และความสงบเงียบ Prom-asaurus (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
serenityI was enjoying the serenity.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความเยือกเย็น(n) calmness, See also: serenity, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความสุขุม, Example: คนที่เกิดราศีกรกฎเป็นคนที่มีความเยือกเย็นภายนอกแต่ภายในจิตใจเป็นคนใจร้อน, Thai Definition: จิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฌาน[chān] (x) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation  FR: contemplation [ f ], extase [ f ] ; méditation [ f ]
สันติสุข[santisuk] (n) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness
สมเด็จ[somdet] (n) EN: highness ; majesty ; serenity  FR: altesse [ f ] ; majesté [ f ] ; excellence [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
SERENITY S ER0 EH1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
serenity (n) sˈɪrˈɛnɪtiː (s i1 r e1 n i t ii)

DING DE-EN Dictionary
Heiterkeit { f } | Heiterkeiten { pl }serenity | serenities [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
従容自若[しょうようじじゃく(uK), shouyoujijaku (uK)] (adj-t, adv-to) (arch) having presence of mind; imperturbable; calm and self-possessed; with serenity [Add to Longdo]
静けさ[しずけさ, shizukesa] (n) stillness; silence; hush; calm; serenity; (P) [Add to Longdo]
八面玲瓏[はちめんれいろう(uK), hachimenreirou (uK)] (n, adj-na, adj-no, adj-t, adv-to) (arch) beautiful from all sides; perfect serenity; affability [Add to Longdo]
平静[へいせい, heisei] (adj-na, n) calm; serenity; tranquillity; tranquility; (P) [Add to Longdo]
冷静[れいせい, reisei] (adj-na, n) calm; composure; coolness; serenity; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2289 seconds, cache age: 7.259 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม