Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ sense แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


154 ผลลัพธ์ สำหรับ sense  S EH1 N S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -sense-, *sense*
Possible hiragana form: せんせ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved TH - TH
sense of humor[เซนส์ ออฟ ฮิวเมอร์] (phrase) อารมณ์ขัน He has a sense of humor. เขาเป็นคนมีอารมณ์ขัน

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
sense(n) อารมณ์, See also: ความรู้สึก
sense(n) ประสาทสัมผัส, See also: การรู้สึก, การได้กลิ่น, การเห็น, การรับรส, การได้ยิน
sense(n) สติสัมปชัญญะ, See also: เชาว์ปัญญา, ความฉลาด, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์, Syn. intellect, understanding, reason, mind, Ant. dullness, idiocy, misunderstanding
sense(n) ความหมายของคำ, See also: ความหมาย
sense(vt) สัมผัส, See also: รู้สึก
sense(vt) ตระหนัก, See also: เข้าใจ, รับรู้
senseless(adj) ซึ่งไม่มีความรู้สึก, See also: ไร้ความรู้สึก, ซึ่งสิ้นสติ, ซึ่งหมดความรู้สึก
senseless(adj) ซึ่งไม่มีความหมาย, Syn. empty, meaningless, Ant. meaningful
senseless(adj) โง่, See also: โง่เขลา, Syn. crazy, silly, Ant. sensible
sense organ(n) อวัยวะประสาทสัมผัส, See also: ตัวรับความรู้สึก

Hope Dictionary
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -
sense organn. อวัยวะสัมผัส,อวัยวะประสาทสัมผัส,อวัยวะที่ไวต่อตัวกระตุ้น,ตัวรับ, Syn. receptor
sense perceptionn. ความรู้สึกสัมผัส,ความรู้สึกจากประสาทสัมผัส
senseless(เซนซฺ'ลิส) adj. ไร้ความรู้สึก,ไม่มีสติ,ไม่มีความหมาย,โง่,เง่า,บ้า, See also: senselessness n., Syn. unconscious, foolish
common sensen. สามัญสำนึก, See also: commonsensical adj. ดูcommon sense commonsensible adj. ดูcommon sense, Syn. judgment -Conf. commonsense
horse senseสามัญสำนึก
nonsense(นอน'เซินซฺ) n. ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล, See also: nonsensical adj. nonsensicality n., Syn. absurdity
sixth sensen. การหยั่งรู้,ความสามารถในการหยั่งรู้, Syn. intuition

Nontri Dictionary
sense(n) ความรู้สึก,ไหวพริบ,ความเข้าใจ,ประสาทสัมผัส,สติปัญญา,เหตุผล
sense(vt) ตระหนัก,รู้สึก,เข้าใจ,สำนึก,ตื่นตัว
SENSE sense organ(n) อวัยวะรับความรู้สึก
senseless(adj) หมดสติ,หมดความรู้สึก,โง่
COMMON common sense(n) สามัญสำนึก,ไหวพริบ
nonsense(n) เรื่องโง่ๆ,เรื่องไร้สาระ,ความเหลวไหล

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
senseการรับรู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sense๑. ความรู้สึก, การรับรู้, การกำหนดรู้ [มีความหมายเหมือนกับ aesthesia; esthesia; perception]๒. สัมผัส๓. นัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
senseประสาทสัมผัส [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sense of equilibrium; sense, labyrinthine; sense, static; sense, vestibularการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense switchสวิตช์รับรู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sense, body; sense, sixth; somatognosisความรู้สึกทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, color; sense, colourการรับรู้สี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, colour; sense, colorการรับรู้สี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, gustatoryการรับรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, labyrinthine; sense of equilibrium; sense, static; sense, vestibularการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
sense organอวัยวะรับความรู้สึก, โครงสร้างที่มีหน่วยรับความรู้สึกจากสิ่งเร้าภายนอกหรือภายใน  ได้แก่ จมูก ตา หู ลิ้น และผิวหนัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sense organsอวัยวะรับสัมผัส [TU Subject Heading]
Senses and sensationประสาทสัมผัสและการรับความรู้สึก [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
sense of well-being(phrase) ความรู้สึกดีๆ ความรู้สึกเป็นสุข ความรู้สึกสบายใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I like operations, they give you a sense of outlook. ฉันชอบการดำเนินงาน มันให้ความรู้สึกของมุมมองที่มัน ไม่ได้ Help! (1965)
I got a good sense of where l'm going. ฉันมองเส้นทางเก่ง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If I had any proper sense of scientific purpose, Cornelius, ถ้าฉันมีอํานาจทางด้านวิทยาศาสตร์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Not until I've talked some sense to that headstrong wife of yours. นั่นต้องหลังจากฉันอบรม ภรรยาหัวเเข็งของนายก่อน Beneath the Planet of the Apes (1970)
So you have to talk sense into him. The Tattaglia family is behind me. เพื่อให้คุณมีที่จะพูดคุยความรู้สึกเป็นเขา ครอบครัว Tattaglia เป็นอยู่ข้างหลังผม The Godfather (1972)
Well, it doesn't make sense for a guy who hates the water to live on an island either. ผมก็ไม่เข้าใจคนที่เกลียดนํ้า เเต่อยู่บนเกาะเหมือนกัน Jaws (1975)
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilege ในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I mean, in the sense that he repaints floor numbers in office buildings or doubles as a disc jockey. หมายถึงท่านเปลี่ยนเบอร์ชั้นในตึก แล้วก็ทำตัวเป็นดีเจ Oh, God! (1977)
He's sort of captured the sense I guess. ผมว่ามีความคล้ายคลึงอยู่บ้างนะครับ Oh, God! (1977)
We have decided, however, out of a sense of fairness and ecclesiastical curiosity to allow you to present us with certain evidence. เราตัดสินใจว่า เราควรจะยุติธรรมกับคุณ และด้วยเพราะความสงสัยของเรา เรายอมให้คุณนำหลักฐานมาแสดงกับเรา Oh, God! (1977)
You've got one fantastic sense of humor. คุณเคย มีความรู้สึก อย่างใดอย่าง หนึ่ง ที่ยอดเยี่ยม ของอารมณ์ขัน I Spit on Your Grave (1978)
You've got a weird, weird sense of humor. คุณได้มีแปลก ความรู้สึก แปลก ของอารมณ์ขัน I Spit on Your Grave (1978)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
senseAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
senseA dog has an acute sense of smell.
senseA dog has a sharp sense of smell.
senseAll of us have some interest in history. In a sense, we are all historians.
senseAll of us have us interest in history. In a sense, we are all historians.
senseA man of common sense would never do such a thing.
senseA man of his sense.
senseA man of learning is not always a man of sense.
senseA man of sense would be ashamed of such behavior.
senseA man of sense would be ashamed to do so.
senseA man of sense wouldn't speak to you like that.
senseAm I making sense?

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สัมผัส(n) sense
สำนึก(n) sense, See also: conscience
ความหมาย(n) meaning, See also: sense, denotation, Example: การแปลเอกสารต้องรักษาความหมายเดิมเอาไว้ให้มากที่สุด
รู้สึกนึกคิด(v) perceive, See also: sense, think, feel, Example: ความตายไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าหมดสิ้นความรู้สึก และการรับรู้อย่างคนเป็นเลย เคยรู้สึกนึกคิดอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้น
สติ(n) consciousness, See also: sense, mind, Syn. สำนึก, Example: เพื่อความไม่ประมาทในชีวิต เราทุกคนควรจะมีสติอยู่เสมอ, Thai Definition: ความรู้สึกตัว, ความระลึกได้, ความรู้สึกผิดชอบ
อายตนะ(n) sense, Syn. ประสาทสัมผัส, Example: สมองส่วนฮิปโปแคมปัสตั้งอยู่กลางสมอง ทำหน้าที่เลือกเฟ้นสัญญาณจากอายตนะที่เข้ามา, Thai Definition: เครื่องรู้และสิ่งที่รู้ เช่น ตาเป็นเครื่องรู้ รูปเป็นสิ่งที่รู้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รู้เท่า(v) see through, See also: sense someone else's tricks, be perceptive, know what someone is up to, Syn. รู้ท่า, รู้ทัน, Thai Definition: รู้เท่า, รู้จริงตามธรรมดา
ไม่ได้ศัพท์(adv) meaningless, See also: senseless, hasty, insignificant, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้ความ, Example: เสียงดนตรีดังมากจนฟังเสียงพูดคุยไม่ได้ศัพท์, Notes: (กลอน)
ประสาทสัมผัส(n) sense, Syn. การรู้สึก, การเห็น, การรู้รส, การได้ยิน, Example: เครื่องเล่นต่างๆ จะเป็นข้อมูลให้เด็กได้ฝึกพัฒนารับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5, Count Unit: อย่าง
นั่งในหัวใจ(v) sense other's wish, Syn. รู้ใจ, Example: รัฐบาลชุดนี้นั่งในหัวใจเกษตรกรทั้งหลาย, Thai Definition: กระทำถูกต้องตามที่คนอื่นคิดไว้, Notes: (สำนวน)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อารมณ์ขัน[āromkhan] (n) EN: humour = humor (Am.) ; sense of humour  FR: humour [f] ; esprit [m] ; sens de l'humour [m]
บ้า[bā] (adj) EN: crazy ; insane ; mad  FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
บอ[bø] (adj) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly  FR: insensé ; déraisonnable
ชา[chā] (v) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted  FR: rester sans réaction ; être engourdi
ได้คิด[dāi khit] (v, exp) EN: realize ; reconsider ; come to one's senses
ได้ความ[dāikhwām] (v) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results
ได้สติ[dāisati] (v) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive  FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance
เดียงสา[dīengsā] (v) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong  FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
เดียงสา[dīengsā] (adj) EN: worldly wisdom ; sensible  FR: sensé ; avisé ; raisonnable
โดยปริยาย[dōi pariyāi] (adv) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense  FR: implicitement

CMU Pronouncing Dictionary
SENSE S EH1 N S
SENSEI S EH1 N S EY2
SENSED S EH1 N S T
SENSES S EH1 N S IH0 Z
SENSENEY S EH1 N S IH0 N IY0
SENSENIG S EH1 N S IH0 N IH0 G
SENSELESS S EH1 N S L AH0 S
SENSE-DATA S EH1 N S D AE2 T AH0
SENSE-DATA S EH1 N S D EY2 T AH0
SENSE-DATUM S EH1 N S D EY1 T AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary
sense (v) sˈɛns (s e1 n s)
sensed (v) sˈɛnst (s e1 n s t)
senses (v) sˈɛnsɪz (s e1 n s i z)
senseless (j) sˈɛnslɪs (s e1 n s l i s)
sense-organ (n) sˈɛns-ɔːgən (s e1 n s - oo g @ n)
senselessly (a) sˈɛnslɪsliː (s e1 n s l i s l ii)
sense-organs (n) sˈɛns-ɔːgənz (s e1 n s - oo g @ n z)
senselessness (n) sˈɛnslɪsnəs (s e1 n s l i s n @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] sense of smell; smell bad, #4,650 [Add to Longdo]
责任感[zé rèn gǎn, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ㄍㄢˇ, / ] sense of responsibility, #7,107 [Add to Longdo]
责任心[zé rèn xīn, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ㄒㄧㄣ, / ] sense of responsibility, #12,633 [Add to Longdo]
听觉[tīng jué, ㄊㄧㄥ ㄐㄩㄝˊ, / ] sense of hearing, #16,821 [Add to Longdo]
感官[gǎn guān, ㄍㄢˇ ㄍㄨㄢ, ] sense; sense organ, #17,541 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, / ] sense of shame; to abuse, #18,699 [Add to Longdo]
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] sense of smell, #20,119 [Add to Longdo]
嗅觉[xiù jué, ㄒㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] sense of smell, #21,405 [Add to Longdo]
幽默感[yōu mò gǎn, ㄧㄡ ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ, ] sense of humor, #27,886 [Add to Longdo]
感觉器官[gǎn jué qì guān, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, / ] sense organs; the five senses [Add to Longdo]

Longdo Unapproved JP-TH
先生[せんせい, sensei] (n) คุณครู อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลากล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
先生[せんせい, sensei] (n) คุณครู, อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลาจะกล่าวถึง อาชีพของตัวเอง)
先生[せんせい, sensei, sensei , sensei] (n) คุณครู, อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลากล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)

DING DE-EN Dictionary
Ehrgefühl {n}sense of honour [Add to Longdo]
Erfolgserlebnis {n}sense of achievement; lift [Add to Longdo]
Gefühl {n} | Gefühle {pl} | Gefühl der Freude | Gefühl der Bedrohung | Gefühl und Verstand | ein Gefühl für etw. bekommen | ein Gefühl, das etw. besonderes stattfindetsense | senses | sense of pleasure | sense of menace | sense and sensibility | to get a feel for sth. | a sense of occasion [Add to Longdo]
Gehörsinn {m}; Gehör {n}sense of hearing [Add to Longdo]
Gerechtigkeitssinn {m}sense of justice [Add to Longdo]
Geruchssinn {m}sense of smell [Add to Longdo]
Geschmackssinn {m}; Geschmacksempfindung {f}sense of taste [Add to Longdo]
Gleichgewichtssinn {m}sense of balance [Add to Longdo]
Ortssinn {m}sense of directions [Add to Longdo]
Pflichtbewusstsein {n}; Pflichtgefühl {n}sense of duty [Add to Longdo]
Rechtsempfinden {n}sense of justice [Add to Longdo]
Schönheitssinn {m}sense of beauty; aesthetic sense [Add to Longdo]
Schuldgefühl {n} | Schuldgefühle {pl} | (starke) Schuldgefühle habensense of guilt | guilt feelings | to feel (full of) guilt [Add to Longdo]
Sehvermögen {n}sense of sight [Add to Longdo]
Sendungsbewusstsein {n}sense of mission [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ある意味で[あるいみで, aruimide] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P) [Add to Longdo]
ある意味では[あるいみでは, aruimideha] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P) [Add to Longdo]
がせ;ガセ[gase ; gase] (n,pref) fake; lie; nonsense [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
すか[suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.) [Add to Longdo]
せる;させる[seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
ちゃらける[charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
ちゃらっぽこ[charappoko] (int) no way; that can't be true; nonsense! [Add to Longdo]
つかみ所;掴み所;摑み所(oK)[つかみどころ, tsukamidokoro] (n) (1) (uk) point (of a conversation, etc.); sense; (2) hold; grip [Add to Longdo]
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
キャリアセンス[きゃりあせんす, kyariasensu] carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検地[きゃりあけんち, kyariakenchi] carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
センスデータ[せんすでーた, sensude-ta] sense data [Add to Longdo]
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] data density, packing density (deprecated in this sense) [Add to Longdo]
回線切断[かいせんせつだん, kaisensetsudan] hang-up, HUP (signal) [Add to Longdo]
検出[けんしゅつ, kenshutsu] sense (vs), detection [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check [Add to Longdo]
[てい, tei] base, radix (deprecated in this sense) [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
先先月[せんせんげつ, sensengetsu] vorletzten_Monat [Add to Longdo]
先生[せんせい, sensei] Lehrer, Lehrerin [Add to Longdo]
宣戦[せんせん, sensen] Kriegserklaerung [Add to Longdo]
宣誓[せんせい, sensei] -Eid, Schwur [Add to Longdo]
専制[せんせい, sensei] Absolutismus, Gewaltherrschaft [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.741 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม