Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ segregates แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


105 ผลลัพธ์ สำหรับ segregates  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -segregates-, *segregates*, segregate

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *segregates*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You live in a world that segregates you into classes. คุณอาศัยอยู่ในโลกที่แบ่งแยกคุณในชั้นเรียน Red Dawn (2012)
Segregated, of course. The men in the barracks near the quarry. The women on the other side of the wire. ...แยกส่วนหญิงชายด้วย Schindler's List (1993)
We desegregated our schools. เราเลิกการแบ่งแยกโรงเรียน An Inconvenient Truth (2006)
Segregation? จับแยกออกมา? Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Pillar downloads the entire conversation into a segregated server surrounded by firewalls like I've never seen. พิลล่า ดาวน์โหลดการสนทนาทั้งหมด ไปยังเซอร์เวอร์ที่แยกไว้อีกตัวหนึ่ง ด้วยระบบป้องกันที่ผมไม่เคยเจอมาก่อน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
And segregation and nuclear arms race. และลัทธิแบ่งแยกสีผิว และการแข่งขันสร้างอาวุธนิวเคลียร์ Unpleasantville (2010)
Segregation and unfairness is the common sense for your people. การแบ่งแยกและความอยุติธรรมคือสามัญสำนึกของนาย Episode #1.10 (2010)
I will get you placed in segregated housing. ฉันจะแยกคุณไปอยู่ที่บ้านพักที่ไกลออกไป Heroes and Villains (2011)
Unless "segregationist mummy" is a gay fetish I'm unaware of. เว้นเสียแต่ "มัมมี่แบ่งแยกเชื้อชาติ" คือเครื่องรางเกย์ซึ่งผมไม่รู้ อันที่จริง... Advanced Gay (2011)
I'm segregating the school. ฉันจะทำให้วิทยาลัยนี้เหยียดผิว Documentary Filmmaking: Redux (2011)
You live in a world that segregates you into classes. คุณอาศัยอยู่ในโลกที่แบ่งแยกคุณในชั้นเรียน Red Dawn (2012)
Practical Handbook of Bee Culture with Some Observations Upon the Segregation of the Queen. คู่มือปฏิบัติ ของวัฒนธรรมผึ้ง จากการสังเกตุ การแบ่งแยกของนางพยาผึ้ง Pilot (2012)
They had segregated buses until, like, a year ago. แต่พวกเขาเคยแบ่งชนชั้นในการใช้รถบัสนะ (เหยีดสีผิว) จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้ว ที่พวกเขาล้มเลิกมัน Fright Night (2013)
Request Governor Cardew to segregation. Over. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด Cardew ที่จะแยกจากกัน กว่า Starred Up (2013)
He's lucky not to be back on segregation, which I recall formed part of our original agreement. เขาเป็นคนโชคดีที่จะไม่กลับมาที่แยก ซึ่งผมจำได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเดิมของเรา Starred Up (2013)
And in 1961, they defied members of the Civil Rights Movement, even Dr. King, they boarded a bus and drove down to the Deep South to end segregation. ในปี 1961 เขาท้าทายกลุ่ม กลุ่มเคลื่อนไหวพลเมือง แม้แต่ ด๊อกเตอร์คิง ขึ้นบัส The Sun (2013)
That's still a segregated school, Mary นั่นยังคงเป็นโรงเรียนแยก แมรี่! Hidden Figures (2016)
Virginia is still a segregated state. เวอร์จิเนียยังคงเป็นรัฐแยก Hidden Figures (2016)
These neo-racist programs that generated huge profits at the cost of segregation and the premature death of millions of people, are peacetime crimes against humanity. Die neorassistischen Programme, die riesige Gewinne abwarfen... und Segregation sowie... eine verkürzte Lebenszeit... von Millionen Menschen nach sich zogen, sind Verbrechen gegen die Menschheit, die in Friedenszeiten begangen wurden. Social Genocide (2004)
- Desegregation. - DE-Segregation. Nothing But the Truth (2008)
Okay, you get this wrong one more time, I'm segregating the school. Okay, macht ihr das noch einmal falsch, führe ich wieder die Segregation in der Schule ein! Documentary Filmmaking: Redux (2011)
- What? - Administrative Segregation. - Administrative Segregation, Einzelhaft. Gone Sis (2014)
You know, it's not all sock hops, soda jerks and segregation anymore. Weißt du, es geht nicht mehr nur um Tanzpartys, Limonadenstände und Segregation. The Mommy Observation (2014)
Segregation. SEGREGATION FÜR IMMER 13th (2016)
Jim Crow. Segregation. 13th (2016)
People who are deliberately violating the law, segregation laws that existed in the South. Als Leute, die absichtlich das Gesetz brechen, die Segregationsgesetze im Süden. TRINKBRUNNEN GESCHLOSSEN 13th (2016)
What Reagan ultimately does is... takes the problem of economic inequality, of hypersegregation in America's cities, and the problem of drug abuse, and criminalizes all of that in the form of the war on drugs. Was Reagan letztlich tat, war, das Problem der wirtschaftlichen Ungleichheit, die starke Segregation in US-Städten und das Problem des Drogenmissbrauchs in Form des Krieges gegen die Drogen zu kriminalisieren. 13th (2016)
"Look, this is what segregation looks like. "So sieht Segregation aus. 13th (2016)
How did people make sense of the segregation, this white and colored-only drinking... Wie erklärten sich Leute die Segregation, getrennte Trinkbrunnen... 13th (2016)
He was gonna end segregation. Er wollte die Segregation beenden. The Age of Spin: Dave Chappelle Live at the Hollywood Palladium (2017)

Oxford Advanced Learners Dictionary
segregates (v) sˈɛgrɪgɛɪts (s e1 g r i g ei t s)
segregate (v) sˈɛgrɪgɛɪt (s e1 g r i g ei t)
segregated (v) sˈɛgrɪgɛɪtɪd (s e1 g r i g ei t i d)
desegregate (v) dˌiːsˈɛgrɪgɛɪt (d ii2 s e1 g r i g ei t)
segregating (v) sˈɛgrɪgɛɪtɪŋ (s e1 g r i g ei t i ng)
segregation (n) sˌɛgrɪgˈɛɪʃən (s e2 g r i g ei1 sh @ n)
desegregated (v) dˌiːsˈɛgrɪgɛɪtɪd (d ii2 s e1 g r i g ei t i d)
desegregates (v) dˌiːsˈɛgrɪgɛɪts (d ii2 s e1 g r i g ei t s)
segregations (n) sˌɛgrɪgˈɛɪʃənz (s e2 g r i g ei1 sh @ n z)
desegregating (v) dˌiːsˈɛgrɪgɛɪtɪŋ (d ii2 s e1 g r i g ei t i ng)
desegregation (n) dˌiːsˌɛgrɪgˈɛɪʃən (d ii2 s e2 g r i g ei1 sh @ n)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
segregate(vt) แยกออกจากกลุ่ม, See also: แบ่งออก, แยกตัวออก, Syn. separate, set apart, isolate, seclude, divide
segregate(vt) แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม, See also: ใช้นโยบายแบ่งแยกตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม, Syn. classify, discriminate, ghettoize, separate
segregate(vi) แยกพันธุกรรม (ทางพันธุศาสตร์), See also: แยกเซลล์
segregator(n) ผู้แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม
desegregate(vt) ขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์, Syn. unite, bond, link, Ant. segregate, separate
desegregate(vi) ขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์, Syn. unite, bond, link, Ant. segregate, separate
segregation(n) การแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม, See also: การกีดกัน, การแบ่งแยกสีผิว, การแบ่งตามพันธุกรรม, Syn. discrimination, isolation, separation, seclusion
segregative(adj) ซึ่งแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม
desegregation(n) การขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์
segregational(adj) เกี่ยวกับการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม

Hope Dictionary
desegregate(ดิเซก'ระเกท) vt., vi. ขจัดการแบ่งผิว., See also: desegregation n.
segregate(เซก'ระเกท) vt. แยกออกจากกัน, แบ่งแยก (เชื้อชาติ, ผิว, กลุ่ม) vi. แยกออก, แบ่งออก, ถอนตัวออก, หันไปเกาะ, (พันธุศาสตร์) แยกออกระหว่างการแบ่งเซลล์แบบmeiosis (ดู) , หันไปรวม., See also: segregable adj. segregative adv. segregator n. คำที่มีความหมายเหมื
segregated(เซก'ระเกทิด) adj. แยกตัวออก, แบ่งแยกผิว, แบ่งแยกเชื้อชาติ, เฉพาะกลุ่ม, สำหรับให้เฉพาะกลุ่มใช้., See also: segregatedly adv. segregatedness n.
segregation(เซกระเก'เชิน) n. การแยกตัวออก, การแบ่งแยก (เชื้อชาติ, ผิว, กลุ่ม), See also: segregational adj., Syn. exclusion, discrimination, separation
segregative(เซก'ริเกทิฟว) adj. มีลักษณะของ segregation (ดู) , ชอบแบ่งแยก, ชอบแบ่งแยก, ไม่ชอบสังคม

Nontri Dictionary
segregate(vt) แบ่งแยกเชื้อชาติ, แยก
segregation(n) การแบ่งแยกเชื้อชาติ, การแยก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
segregateแบ่งแยก, แยกออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
segregationการแบ่งแยก, การแยกออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
segregationการแบ่งแยก, การแยกออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
desegregationการเลิกแบ่งแยกเชื้อชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Waste Segregationการแยกของเสียออก [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
segregatI don't agree with segregation of people by race.
segregatThe buses in Montgomery were segregated.
segregatThe first point to be discussed is whether segregation existed in this district.
segregatThe masses are entirely ignorant of the segregation problem.
segregatThe significant point as regards the segregation problem is to clarify the value system of each group.
segregatThe Supreme Court attacks school segregation.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
จำแนกแยกแยะ(v) sort out, See also: digest, separate, segregate, sift, Syn. แยก, แยกแยะ, แบ่งแยก, Example: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้
แตก(v) segregate, See also: divide, separate, Syn. แตกแยก, Example: หากคนในสังคมใดๆ ก็ตามแตกสามัคคีกัน สังคมนั้นก็จะไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้, Thai Definition: ทำให้แยกออกจากส่วนรวม
ถือผิว(v) practice racial discrimination, See also: practice segregation, attach importance to race, Syn. เหยียดสีผิว, Example: พวกที่ถือผิวมักจะเป็นพวกผิวขาว, Thai Definition: ถือว่าเป็นคนละเชื้อชาติ (โดยเฉพาะใช้แก่พวกผิวขาวที่มีความรู้สึกรังเกียจพวกผิวดำ)
จำแนก(v) classify, See also: segregate, separate, divide, Syn. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, Ant. รวม, ผนวก, Example: บรรณารักษ์จำแนกหนังสือที่ซื้อมาออกเป็นหมวดๆ เพื่อจัดเข้าชั้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
จำแนก[jamnaēk] (v) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift  FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกแยกแยะ[jamnaēk yaēkyae] (v, exp) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift  FR: séparer ; trier
การกีดกัน[kān kītkān] (n) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation  FR: barrière [ f ]
ถือผิว[theūphiū] (v) EN: practice racial discrimination ; practice segregation ; attach importance to race ; hold racialistic views ; follow a policy of apartheid  FR: pratiquer la discrimination raciale

CMU Pronouncing Dictionary
SEGREGATE S EH1 G R AH0 G EY2 T
SEGREGATED S EH1 G R AH0 G EY2 T IH0 D
SEGREGATION S EH2 G R AH0 G EY1 SH AH0 N
SEGREGATING S EH1 G R IH0 G EY2 T IH0 NG
DESEGREGATE D IH0 S EH1 G R AH0 G EY2 T
DESEGREGATED D IH0 S EH1 G R IH0 G EY2 T IH0 D
DESEGREGATION D IY2 S EH0 G R AH0 G EY1 SH AH0 N
DESEGREGATION D IH0 S EH2 G R AH0 G EY1 SH AH0 N
SEGREGATIONIST S EH2 G R AH0 G EY1 SH AH0 N IH0 S T
SEGREGATIONISTS S EH2 G R AH0 G EY1 SH AH0 N IH0 S T S

DING DE-EN Dictionary
Abgrenzungskonzept { n }segregation concept [Add to Longdo]
Aufhebung { f } der Rassentrennungdesegregation [Add to Longdo]
Rassentrennung { f } | die Rassentrennung aufhebenracial segregation | to desegregate [Add to Longdo]
Trennung { f }; Absonderung { f }; Abgrenzung { f } | neue Trennung { f }segregation | resegregation [Add to Longdo]
absondern | absondernd | sondert abto segregate | segregating | segregates [Add to Longdo]
neu trennen | neu trennend | trennt neu | trennte neuto resegregate | resegregating | resegregates | resegregated [Add to Longdo]
trennen; isolieren | trennend; isolierend | trennt | trennteto segregate | segregating | segregates | segregated [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
隔離[かくり, kakuri] (n, vs, adj-no) isolation; segregation; separation; quarantine; (P) [Add to Longdo]
住み分け;棲み分け[すみわけ, sumiwake] (n) (1) habitat isolation (biology); (n, vs) (2) compartmentalization; segregation; isolation [Add to Longdo]
人種隔離[じんしゅかくり, jinshukakuri] (n) racial segregation; apartheid [Add to Longdo]
分離[ぶんり, bunri] (n, vs) separation; partition; detachment; segregation; isolation; decollation; (P) [Add to Longdo]
分離の法則[ぶんりのほうそく, bunrinohousoku] (n) (See メンデルの法則) (Mendel's) law of segregation [Add to Longdo]
分立[ぶんりつ, bunritsu] (n, vs) segregation; separation; independence; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
隔離[かくり, kakuri] isolation (vs), segregation, separation [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1183 seconds, cache age: 127.874 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม