Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ seep แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
47 ผลลัพธ์ สำหรับ seep  S IY1 P
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -seep-, *seep*

Longdo Approved EN-TH
seep(vi) รั่วซึมออกอย่างช้าๆ เช่น Believers say oil is seeping from icon in Bethlehem., S. leak,
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
seep[VI] ไหลซึมออก, See also: ซึม, รั่ว, ไหลริน, ไหล, Syn. leak, ooze, drip into, soak through, filter
seep[VI] หายไป, See also: หมดไป
seep[VI] ค่อยๆ แพร่ออกไป, See also: แผ่, แพร่, กระจายออกไป, แพร่แนวคิดออกไป, เผยแผ่, Syn. permeate, penetrate
seep[N] บริเวณที่มีน้ำไหลซึมจากดินสู่ผิวหน้าดิน (ทางธรณีวิทยา), See also: บ่อน้ำเล็ก
seep[N] การรั่วซึมออกมา, See also: ของเหลวที่ไหลออกมา, Syn. seepage
seep in[PHRV] (ของเหลว) ซึมเข้า, See also: ค่อยๆ ไหลเข้า
seepage[N] การรั่วซึม, See also: การซึมออก, สิ่งที่ไหลซึมออกมา, ปริมาณที่ซึมออกมา, Syn. leak, leakage
seep away[PHRV] (ของเหลว) ซึมออก, See also: ค่อยๆ ไหลออก, ค่อยๆ รั่วออกมา
seep through[PHRV] ค่อยๆ ไหลผ่าน
Hope Dictionary
seep(ซีพ) vi. ซึมออก,ไหลซึม,ซึมรั่ว,รั่ว,แผ่,แพร่. n. น้ำที่ซึมออก,บ่อน้ำที่มีน้ำไหลซึมออกมา,น้ำพุเล็ก, Syn. soak through,ooze
seepage(ซี'พิจฺ) n. การซึมออก,การไหลซึม,การซึมรั่ว,การรั่ว,สิ่งที่ซึมออก,ปริมาณที่ซึมออก
Nontri Dictionary
seep(vi) รั่ว,ซึม,ไหลออก,เยิ้มออก,แพร่ออก
seepage(n) การรั่ว,การซึม,การไหลออก
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seepage๑. การซึมไหล๒. การหยดน้ำเข้าทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Seep Water น้ำซึม
น้ำที่ไหลซึมผ่านหรือลอดใต้เขื่อน [สิ่งแวดล้อม]
Seepage การรั่วซึม
การสูญเสียน้ำในรูปของการซึมออกจากทางน้ำ คลอง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
seepageseepage, การซึม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
seepage drainseepage drain, ทางระบายน้ำเพื่อลดแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Seepage Pit หลุมซึม
หลุมที่ขุดขึ้นสำหรับระบายน้ำทิ้งให้ซึมลงใน ดิน [สิ่งแวดล้อม]
seepage velocityseepage velocity, ความเร็วการซึม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seepAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
seepIf your windows are not airtight, moisture will seep in.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
รั่ว[V] leak, See also: seep, exude, ooze, escape, spill, Example: เพียงเสียงตะโกนว่าแก๊สรั่ว ผู้คนก็วิ่งกันอลหม่านแล้ว, Thai definition: มีรอยแตก หรือมีรูซึ่งเกิดจากความชำรุด ทำให้อากาศหรือของเหลว เป็นต้น เข้าออกได้
ซึม[V] seep, See also: soak into, leak, permeate, Syn. รั่ว, Example: เนื่องจากฝนตก น้ำจึงซึมเข้ามาในห้องชั้นล่าง, Thai definition: กิริยาของน้ำหรือของเหลวที่ไหลไปตามรูเล็กๆ อย่างช้าๆ
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ซาบ[v.] (sāp) EN: seep ; ooze ; exude   FR: s'infiltrer ; s'écouler ; suinter
ซึม[v.] (seum) EN: percolate ; ooze ; seep ; leek ; weep ; permeate ; soak   FR: suinter ; dégoutter ; dégouliner ; s'infiltrer
เยิ้ม[v.] (yoēm) EN: ooze ; seep ; exude ; be sticky ; be wet ; be brimful ; moist   FR: suinter ; perler ; exsuder
CMU Pronouncing Dictionary
SEEP   S IY1 P
SEEPS   S IY1 P S
SEEPED   S IY1 P T
SEEPAGE   S IY1 P IH0 JH
SEEPING   S IY1 P IH0 NG
Oxford Advanced Learners Dictionary
seep  (v) sˈiːp
seeps  (v) sˈiːps
seeped  (v) sˈiːpt
seepage  (n) sˈiːpɪʤ
seeping  (v) sˈiːpɪŋ
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
渗漏[shèn lòu, ㄕㄣˋ ㄌㄡˋ, / ] seepage; leakage, #22,278 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Seepferdchen {n} [zool.]sea horse [Add to Longdo]
Seepocke {f} [zool.] | Seepocken {pl}barnacle | barnacles [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
ジワジワ(P);じわじわ[, jiwajiwa (P); jiwajiwa] (adv,adv-to) (1) (on-mim) slowly (but steadily); gradually; bit-by-bit; (2) (on-mim) slowly soaking in; slowly permeating; oozing out; seeping out; (P) [Add to Longdo]
染み出し;しみ出し[しみだし, shimidashi] (n) seepage [Add to Longdo]
染み出す;しみ出す;滲み出す[しみだす, shimidasu] (v5s) to ooze (out); to seep [Add to Longdo]
漬ける(P);浸ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to soak; to seep; to dip in; (2) (漬ける only) to pickle; (P) [Add to Longdo]
入り浸る;入りびたる[いりびたる, iribitaru] (v5r,vi) (1) to stay long; to hang around; to hang out; (2) to be immersed; to be soaked; to seep in [Add to Longdo]
滲み出る;にじみ出る[にじみでる, nijimideru] (v1,vi) (See 染み出る) to exude; to ooze; to seep out [Add to Longdo]
Time: 0.0088 seconds, cache age: 241.155 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม