Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ sack แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


112 ผลลัพธ์ สำหรับ sack  S AE1 K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -sack-, *sack*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
sack(n) กระสอบ, See also: ถุงขนาดใหญ่, Syn. sac, pouch, pocket
sack(n) การไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. discharge, notice
sack(n) เตียงนอน (คำไม่เป็นทางการ)
sack(vt) ไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ปลดออก, ไล่ออก, Syn. discharge, dismiss, kick out, terminate, Ant. employ, hire
sack(vt) เอาใส่ในกระสอบ
sack up(phrv) ได้กำไร, See also: ได้ผลประโยชน์
sacking(n) ผ้ากระสอบ, See also: ผ้าป่านหรือผ้าหยาบที่ใช้ทำกระสอบ, Syn. hemp
sack out(phrv) หลับ, See also: นอนหลับ
sackcloth(n) ผ้ากระสอบ, See also: ผ้าหยาบที่ใช้ทำกระสอบ, Syn. canvas, hopsacking, homespun

Hope Dictionary
sack(แซคฺ) n. กระสอบ,ปริมาณบรรจุหนึ่งกระสอบ,เตียง,การไล่ออก, (กีฬาเบสบอล) ฐาน vt. ใส่กระสอบ,ไล่,ไล่ออก -Phr. (hit the sack ไปนอน -Phr. (hold the sack กำตด ถูกหลอก ไม่ได้อะไรเลย), Syn. pouch, bag
cossack(คอส'แซค) n. นักรบชาวสลาฟในรัสเซียเป็นทหารม้าที่มีชื่อเสียงในสมัยพระเจ้าซาร์ของรัสเซีย
gripsack(กริพ'แซค) n. กระเป๋าเดินทาง,กระเป๋าหิ้ว
haversackn. กระเป๋าสะพาย ผ้าใบบนไหล่เดียว
knapsack(แนพ'แซค) n. ย่ามหลัง,เครื่องหลัง
packsackn. กระเป๋าสะพายหลังของนักทัศนาจร
ransack(แรน'แซค) vt. ค้นหาทุกแง่ทุกมุม,ค้นหากระจุยกระจาย,ปล้นสะดม., See also: ransacker n., Syn. search, scour, plunder
rucksack(รัค'แซค) n. เครื่องหลังของนักไต่เขาหรือนักทัศนาจร, Syn. knapsack
woolsack(วูล'แซค) n. กระสอบขนสัตว์หรือขนแกะ,ถุงขนสัตว์หรือขนแกะ

Nontri Dictionary
sack(n) กระสอบ,ถุง,การไล่ออก,การปล้นสะดม,การชิงทรัพย์
sack(vt) บรรจุกระสอบ,ใส่ถุง,ไล่ออก,ปล้นสะดม,ชิงทรัพย์
cossack(n) ทหารม้าของรัสเซีย
haversack(n) เป้ทหาร,กระเป๋าสะพาย,เครื่องหลัง
knapsack(n) เครื่องหลัง,เป้
ransack(vt) ปล้น,ค้นหา,ปล้นสะดม

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Sack Systemระบบถุงขยะ, Example: ระบบถังเก็บขยะที่ประกอบด้วยถุงพลาสติก หรือถุงกระดาษที่สามารถ ดึงออกจากถังเพื่อนำไปทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sad Sack was sitting on a block of stone แซดแซค กำลังนั่งบนท่อนหิน The Blues Brothers (1980)
You ain't got the sack to shoot a woodchuck. นายคงไม่ได้เอากระสอบ มายิงหนูป่านะ Stand by Me (1986)
Without sarge, you ain't nothing but a sack of shit. ไม่มีจ่าแกก็เป็นผีไปแล้ว Casualties of War (1989)
You fill up that sack and you bring it in and you put it in the rabbit cage. นายเอาใส่ในกระสอบจนเต็ม เอามันมาแล้ว เทลงไปในคอกกระต่าย Of Mice and Men (1992)
Carting bulging sacks with his big great arms รถเลื่อนบรรทุกสิ่งของ กับอ้อมแขนอันแข็งแกร่ง The Nightmare Before Christmas (1993)
I want you to put the sack on the floor. ฉันอยากให้เธอวางของนั่นลงบนพื้น Léon: The Professional (1994)
That little sack of shit...eighth from the front. ที่กระสอบเล็ก ๆ ของอึ ... ที่แปดจากด้านหน้า The Shawshank Redemption (1994)
- What say I put two in the sack for you? - เอาเป็นว่า ปู่ใส่สองขวดในถุงของหลานนะ? The Education of Little Tree (1997)
Would you do an old man a favor and go out to the woodpile and fill the sack with woodchips? ทำอะให้คนแก่สักอย่างได้ไหม? ออกไปข้างนอก แล้ว เดิมขี้เลื้อยใส่ถุงให้ลุงหน่อยได้ไหม The Education of Little Tree (1997)
- Hand the sack out. - ส่งถุงนั่นมานี่ The Education of Little Tree (1997)
You can let go of the sack now. Let go, let go. ปล่อยมือจากถุงได้แล้วนะ ปล่อยมือเถอะ ปล่อยได้แล้ว The Education of Little Tree (1997)
Some people will lose a big hand like that and have the sack to ante up again. คนอื่นเขาก้แพ้เหมือนคุณ แต่เขายังลุกขึ้นสู้นี่ Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sackEveryone thinks his sack the heaviest.
sackHe got the sack for slacking off at work.
sack"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.
sackI got the sack but I've a little saved up so for the time being I won't be troubled for living expenses.
sackIn British English, "to get the sack" means to be fired from your job.
sackIt is hard for an empty sack to stand straight. [Proverb]
sackI will hit the sack.
sackThe official got the sack for currying favor with the contractors.
sackThey got the sack for being careless and tardy.
sackThose good-for-nothing layabouts were sacked.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ไล่ออก(v) fire, See also: sack, axe, discharge, dismiss, lay off, Syn. เลิกจ้าง, Example: ครอบครัวของเธอกำลังเดือดร้อนมากเพราะสามีถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากป่วยหนัก, Thai Definition: ขับให้พ้นตำแหน่ง, ทำให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือขับให้พ้นไปจากสถานที่
กระสอบ(n) sack, See also: bag, Example: โรงงานบรรจุน้ำตาลไว้ในกระสอบเพื่อเตรียมส่งออก, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: เครื่องสานหรือทอด้วยต้นกระจูดหรือป่านปอ สำหรับบรรจุข้าวและของอื่นๆ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เฉดหัว[chēt hūa] (v, exp) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss
เขี่ย[khīa] (v) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust  FR: se débarasser de
ค้น[khon] (v) EN: search ; ransack ; frisk  FR: chercher ; fouiller
ค้นคว้า[khonkhwā] (v) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out  FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
กระเป๋า[krapao] (n) EN: bag ; pouch ; purse ; shopping bag ; sack ; satchel  FR: sac [m] ; bagage [m] ; sacoche [f] ; bourse [f]
กระสอบ[krasøp] (n) EN: bag ; sack ; gunny bag  FR: sac en grosse toile [m]
ไล่[lai] (v) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss  FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ไล่ออก[lai-øk] (v) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off  FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ไล่...ออกจากงาน[lai ... øk jāk ngān] (v, exp) EN: give ... (sb) the sack  FR: licencier ... (qqn) ; renvoyer ... (qqn) du travail
ลอยแพ[løiphaē] (v) EN: lay off ; abandon ; dismiss ; sack

CMU Pronouncing Dictionary
SACK S AE1 K
SACKS S AE1 K S
SACKED S AE1 K T
SACKMAN S AE1 K M AH0 N
SACKLER S AE1 K L ER0
SACKING S AE1 K IH0 NG
SACKETT S AE1 K IH0 T
SACKMANN S AE1 K M AH0 N
SACKRIDER S AE1 K R AY2 D ER0
SACKVILLE S AE1 K V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary
sack (v) sˈæk (s a1 k)
sacks (v) sˈæks (s a1 k s)
sacked (v) sˈækt (s a1 k t)
sackbut (n) sˈækbʌt (s a1 k b uh t)
sacking (v) sˈækɪŋ (s a1 k i ng)
sackbuts (n) sˈækbʌts (s a1 k b uh t s)
sack-race (n) sˈæk-rɛɪs (s a1 k - r ei s)
sackcloth (n) sˈæk-klɒθ (s a1 k - k l o th)
sack-races (n) sˈæk-rɛɪsɪz (s a1 k - r ei s i z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[náng, ㄋㄤˊ, ] sack; purse; pocket (for money), #4,323 [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] sack; tube for blowing fire, #41,786 [Add to Longdo]
麻布[má bù, ㄇㄚˊ ㄅㄨˋ, ] sackcloth, #42,606 [Add to Longdo]
大袋子[dà dài zi, ㄉㄚˋ ㄉㄞˋ ㄗ˙, ] sack [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
Sackgasse(n) |die, pl. Sackgassen| ทางตัน
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลัง
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลังที่มีที่คล้องแขน 2 สาย

DING DE-EN Dictionary
Sackloch {n} [techn.]blind hole; pocket hole [Add to Longdo]
Sacklochgewindebohrer {m} [techn.]bottoming tap [Add to Longdo]
Sacktuch {n}sackcloth [Add to Longdo]
Sack {m} | Säcke {pl}sack | sacks [Add to Longdo]
Sack {m} | vier Sack Kartoffelnsackful | four sackfuls of potatoes [Add to Longdo]
Sack {m} | Säcke {pl}bursa | bursas [Add to Longdo]
Sackgasse {f} | Sackgassen {pl}blind alley | blind alleys [Add to Longdo]
Sackgasse {f}cul-de-sac [Add to Longdo]
Sackgasse {f}dead-end street; dead end [Add to Longdo]
Sackgasse {f} | Sackgassen {pl}impasse | impasses [Add to Longdo]
Sackhüpfen {n}sack race [Add to Longdo]
Sackkarre {f}sack truck [Add to Longdo]
Sackleinen {m}sackcloth [Add to Longdo]
Sackleinwand {f}burlap [Add to Longdo]
sackartig {adv}baggily [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
コールサック[ko-rusakku] (n) (See 石炭袋・1) Coalsack Nebula [Add to Longdo]
コクサッキーウイルス[kokusakki-uirusu] (n) Coxsackie virus [Add to Longdo]
コサック[kosakku] (n,adj-no) Cossack [Add to Longdo]
サック[sakku] (n) (1) sack; (2) (col) (abbr) condom [Add to Longdo]
サックコート[sakkuko-to] (n) sack coat [Add to Longdo]
サックドレス[sakkudoresu] (n) sack dress [Add to Longdo]
サブザック[sabuzakku] (n) (See サブリュック) small knacksack (wasei [Add to Longdo]
サブリュック[saburyukku] (n) (See サブザック) small knapsack (eng [Add to Longdo]
ザック[zakku] (n) (See リュックサック) rucksack (ger [Add to Longdo]
ナップザック(P);ナップサック[nappuzakku (P); nappusakku] (n) knapsack (ger [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
炭俵[すみだわら, sumidawara] Sack_fuer_Holzkohle [Add to Longdo]
袋小路[ふくろこうじ, fukurokouji] Sackgasse [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2674 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม