Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ roughly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


57 ผลลัพธ์ สำหรับ roughly  R AH1 F L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -roughly-, *roughly*, rough

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
roughly(adv) อย่างคร่าวๆ

Hope Dictionary
throughly(ธรู'ลี) adv. โดยทั่ว,โดยตลอด,ถ้วนทั่ว

Nontri Dictionary
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Roughly that means... - ประมาณนั่นหมายความว่า ... The Ugly American (1963)
The veins on his arms bulged as he roughly drew her onto him. เส้นเลือดบนแขนของเขานูน เมื่อตอนที่เขาดึงเธอเข้าสู่เขา Basic Instinct (1992)
Roughly two hours. He's using an old-fashioned HA-3 virus. ไม่น่าเกิน 2ชม.ครับ, เขาใช้ HA-3 ในการเจาะ, ไวรัสรุ่นปู่เลยล่ะ Ghost in the Shell (1995)
When you get there, tell my wife... that two years in prison camp is roughly equivalent to four years of marriage. แต่ถ้านายกลับไป ฝากบอกเมียฉันด้วย... ว่าสองปีในค่ายเชลยมันพอๆ กับ สี่ปีของชีวิตแต่งงานเลย Seven Years in Tibet (1997)
That is roughly one's monthly salary. ประมาณเงินเดิอน 1 งวด Bicentennial Man (1999)
The dominant role of corporations in our lives is essentially a product of roughly the past century. บรรษัทที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตเรา (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที) เป็นสิ่งที่เกิดมาจากศตวรรษที่แล้ว The Corporation (2003)
...you can roughly locate any community somewhere along a scale running all the way from democracy to despotism. ...คุณสามารถกำหนดตำแหน่งประเทศใด ๆ ตามไม้บรรทัดนี้ ที่มีมาตรวัดตั้งแต่ระบอบประชาธิปไตยไปจนถึงระบอบเผด็จการ The Corporation (2003)
At this continued state of rest... the human body breathes 0.3 liters of oxygen a minute... or roughly 2,000 liters in four days. ในช่วงที่นอนหลับ... ร่างกายมนุษย์จะหายใจเอาออกซิเจนเข้าไป 0.3 ลิตรต่อนาที... 4 วันก็ใช้ประมาณ 2,000 ลิตร Primer (2004)
It's roughly 30 seconds long, so... มันยาวประมาณ 30 วินาที ฉะนั้น ยาวเท่าไหร่นะ Pilot: Part 2 (2004)
Tells where a piece was made and roughly when. 17: 08,280 - The Fog (2005)
It's considered relatively more stable, however, than another big body of ice that's roughly the same size. มันถูกพิจารณาว่าค่อนข้างเสถียร กว่าก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่อีกก้อนหนึ่งที่มีขนาดคร่าวๆพอกัน An Inconvenient Truth (2006)
Roughly 16 years of age. อายุราว 16 ปี Chapter Four 'Collision' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roughlyAsia is roughly four times the size of Europe.
roughlyDon't handle these tools roughly.
roughlyDon't handle the tools roughly.
roughlyHe drives roughly.
roughlyHe estimates that the new house will cost roughly thirty million yen.
roughlyHe's charging me roughly four times as much as he charged when he started cutting my lawn.
roughlyI just roughly allocated it to each function.
roughlyIt was out of the ordinary for Chris to behave so roughly.
roughlyRoughly speaking, there were about 30 people in the bus.
roughlyRoughly speaking, the seasons in England correspond with those in Japan.
roughlyThe population of the country is roughly estimated at 50,000,000.
roughlyThese can be classified roughly into three types.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พอสังเขป(adv) briefly, See also: roughly, in brief, Syn. โดยย่อ, โดยสังเขป, Ant. ละเอียด, Example: ต่อไปนี้จะขอเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐพอสังเขป
ยึกยัก(adv) not smoothly, See also: roughly, Syn. กระยึกกระยัก, Example: เสียงดนตรีกระหึ่มให้หลายคนออกไปเต้นยึกยักอยู่ข้างเวที, Thai Definition: อาการเต้นไม่เข้าจังหวะ
เลาๆ(adv) roughly, See also: vaguely, approximately, in outline, Syn. โดยสังเขป, Example: ผมนึกได้เลาๆ ว่าผมเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน, Thai Definition: พอเป็นรูปเค้า
ลวก(adv) carelessly, See also: roughly, casually, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Example: พ่อทำประตูไว้ลวกๆ ด้วยฟากมัดติดกรอบประตูไม้ไผ่

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฉาบฉวย[chāpchūay] (adv) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly  FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
โชก[chōk] (adj) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked  FR: trempé ; ruisselant
โดยละเอียด[dōi la-īet] (adv) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously  FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
โดยสิ้นเชิง[dōi sinchoēng] (adv) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly  FR: totalement
โดยตลอด[dōi taløt] (adv) EN: thoroughly
เหี้ย[hīa] (n) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character  FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
เกะกะ[keka] (adv) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way  FR: en désordre
ครบถ้วน[khropthūan] (adv) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly  FR: complètement ; intégralement ; entièrement
กราวรูด[krāorūt] (adv) EN: thoroughly ; completely
เลา ๆ[lao-lao] (adv) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline  FR: approximativement ; grossièrement

CMU Pronouncing Dictionary
ROUGHLY R AH1 F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
roughly (a) rˈʌfliː (r uh1 f l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
大概[dà gài, ㄉㄚˋ ㄍㄞˋ, ] roughly; probably; rough; approximate; about, #2,553 [Add to Longdo]
要略[yàolu:e4, ㄧㄠˋlu:<span class='pronunc-pinyin'>è</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄜˋ</span>, ] roughly; outline; summary, #52,004 [Add to Longdo]
横是[héng shi, ㄏㄥˊ ㄕ˙, / ] roughly; anyway, #151,178 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
ungefähr das gleicheroughly the same [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
あらまし[aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
ざくざく[zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
ざっくり[zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
ざっと[zatto] (adv) (on-mim) roughly; in round numbers; (P) [Add to Longdo]
すっかり[sukkari] (adv,adv-to) all; completely; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
ちゃち[chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made [Add to Longdo]
とことん[tokoton] (adv,n) (to) the end; thoroughly [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
まんまと[manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3635 seconds, cache age: 161.893 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม