Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ridicule แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


55 ผลลัพธ์ สำหรับ ridicule  R IH1 D AH0 K Y UW2 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ridicule-, *ridicule*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
ridicule(vt) เยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, ยั่วเย้า, เยาะหยัน, Syn. laugh at, mock, sneer
ridicule(n) การเยาะเย้ย, See also: การเยาะหยัน, การหัวเราะเยาะ, Syn. laughter, mockery, sarcasm

Hope Dictionary
ridicule(ริด'ดะคิว) vt., n. (การ) หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, ยั่วเย้า, หยอกล้อ, See also: ridiculer n.

Nontri Dictionary
ridicule(vt) เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, หยอกล้อ, ยั่วเย้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He just isn't sure. It's not easy to stand alone against the ridicule of others. เขาก็ไม่แน่ใจว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนคนเดียวกับเยาะเย้ยของผู้อื่น 12 Angry Men (1957)
The people will ridicule BuYeo. พสกนิการจะพากันหัวเราะเยาะพูยอ Episode #1.42 (2006)
This is a message to ridicule me. นี่เป็นข้อความ เยาะเย้ยฉันหรือ Episode #1.8 (2008)
A world where I couldn't constantly ridicule your hair. โลกที่ไม่มี การเยาะเย้ยผมของนาย Journey to Regionals (2010)
What can someone who ridicules another's stage teach someone else? คนที่แย่งเวทีคนอื่นไปหน้าตาเฉย จะไปสอนใครได้ Episode #1.5 (2010)
And that opens her up to justifiable ridicule for wearing them. แล้วก็เหมาะกับปรียาดี โดนหัวเราะเยาะใส่ก็ยุติธรรมดีแล้ว The Agreement Dissection (2011)
And yet you find it funny to ridicule and underestimate the human race? และคุณคิดว่าสิ่งที่คุณ กำลังทำมันน่าสนุกที่ได้เยาะเย้ย และดูแคลนเผ่าพันธุ์มนุษย์ ใช่มั้ย Whatever I Am, You Made Me (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ridiculeEvery one of us who ridiculed his business plan as a bunch of hokum should be embarrassed we did.
ridiculeHe exposed himself to the ridicule of his classmates.
ridiculeHe is apt to ridicule others.
ridiculeIf you do that, you're going to subjects yourself to ridicule.
ridiculeIt is mean of you to ridicule him in public.
ridiculeIt is not good to ridicule him in public.
ridiculeRecently I've stopped being afraid of "living in shame" and being exposed to "public ridicule".

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แดก(v) ridicule, See also: be sarcastic, be ironic, speak sarcastically, Syn. กระทบกระเทียบ, แดกดัน, กระทบกระแทก, เหน็บแนม, ประชดประชัน, ถากถาง, Example: ฉันเคยแดกคำใส่มันเพราะความโมโห, Thai Definition: พูดกระทบให้โกรธ โดยยกเอาสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งชอบขึ้นมาย้อนเปรียบเทียบ, Notes: (ปาก)
น่าขัน(v) ridicule, See also: mock, deride, taunt, Syn. น่าหัวเราะเยาะ, Ant. น่าชื่นชม, Example: ความคิดอ่านของเขาน่าขันที่สุด
น่าหัวเราะเยาะ(v) ridicule, See also: make fun of, deride, taunt, Syn. น่าชวนหัว, น่าขัน, น่าเยาะเย้ย, น่าตลก, น่าขบขัน, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: การแสดงของคู่แข่งน่าหัวเราะเยาะเป็นที่สุด
ไยไพ(v) ridicule, See also: mock, jeer, sneer, Syn. เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน, Ant. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย, Thai Definition: พูดให้เขาอาย
กระทบกระเทียบ(v) satirize, See also: ridicule, be sarcastic, be ironic, mock, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: ผมต้องการให้คุณพูดคุยกับผมดีๆ ไม่แดกดัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย ไม่ด่า ไม่ซ้ำเติม ผมขอแค่นี้
เย้ยหยัน(v) ridicule, See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: เขาถูกหัวเราะเยาะถูกเย้ยหยันจากเพื่อนๆ ทั้งที่หอพักและที่มหาวิทยาลัย, Thai Definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม
เยาะเย้ย(v) ridicule, See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride, Syn. เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน, Example: เขาชอบเยาะเย้ยผู้อื่น ไม่เคยไว้วางใจใครในการทำงานใดๆ เลย, Thai Definition: เยาะให้ได้อายและเจ็บใจ
เยาะเย้ยถากถาง(v) ridicule, See also: satirize, mock, jeer at, Syn. เย้ยหยัน, ค่อนขอด, แดกดัน, Example: ปรกติเขาชอบเยาะเย้ยถากถางผู้อื่นเสมอ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แดก[daēk] (v) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically  FR: tourner en dérision ; ironiser
แดกดัน[daēkdan] (v) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire  FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
หัวเราะเยาะ[hūarǿ yǿ] (v) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at  FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
ค่อนขอด[khønkhøt] (v) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize  FR: se moquer ; dire du mal
กระทบกระเทียบ[krathopkrathīep] (v) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic  FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser
ล้อ[lø] (v) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of  FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)
ล้อเล่น[lølen] (v) EN: tease ; kid ; ridicule ; banter  FR: taquiner ; tourmenter ; ridiculiser ; asticoter (fam.) ; contrarier
ประชด[prachot] (v) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; use insulting language  FR: être sarcastique
ตลก[talok] (v) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool  FR: plaisanter
เยาะ[yǿ] (v) EN: jeer at ; mock ; ridicule  FR: se moquer de ; railler ; ridiculiser

CMU Pronouncing Dictionary
RIDICULE R IH1 D AH0 K Y UW2 L
RIDICULED R IH1 D AH0 K Y UW2 L D
RIDICULES R IH1 D AH0 K Y UW2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
ridicule (v) rˈɪdɪkjuːl (r i1 d i k y uu l)
ridiculed (v) rˈɪdɪkjuːld (r i1 d i k y uu l d)
ridicules (v) rˈɪdɪkjuːlz (r i1 d i k y uu l z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, / ] ridicule; to blame, #24,901 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] ridicule, #41,758 [Add to Longdo]
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, / ] ridicule; to blame, #51,835 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u, vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
愚弄[ぐろう, gurou] (n, vs) mockery; derision; ridicule [Add to Longdo]
笑い者;笑い物[わらいもの, waraimono] (n) laughingstock; butt of ridicule [Add to Longdo]
笑う(P);咲う;嗤う[わらう, warau] (v5u, vi) (1) to laugh; (2) to smile; (3) (esp. 嗤う) to sneer; to ridicule; (P) [Add to Longdo]
生き恥をさらす;生き恥を曝す[いきはじをさらす, ikihajiwosarasu] (exp, v5s) to expose oneself to ridicule [Add to Longdo]
槍玉に挙がる;槍玉にあがる;槍玉に上がる(iK)[やりだまにあがる, yaridamaniagaru] (exp, v5r, vi) to be made an example of; to be made a victim of; to be exposed to ridicule [Add to Longdo]
槍玉に挙げる;槍玉にあげる;槍玉に上げる(iK)[やりだまにあげる, yaridamaniageru] (exp, v1, vt) to make an example of; to make a victim of; to hold up somebody (something) to ridicule; to single out someone for criticism [Add to Longdo]
嘲り;嘲けり(io)[あざけり, azakeri] (n, adj-no) ridicule; scorn [Add to Longdo]
嘲る(P);嘲ける(io)[あざける, azakeru] (v5r, vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P) [Add to Longdo]
嘲弄[ちょうろう, chourou] (n, vs) scorn; mockery; ridicule [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 33.4563 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม