Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ revolve แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
80 ผลลัพธ์ สำหรับ revolve  R IY0 V AA1 L V
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -revolve-, *revolve*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
revolve[VI] หมุนรอบ, See also: เวียน, วนรอบ, โคจร, Syn. circle, rotate
revolve[VT] ทำให้หมุนรอบ, See also: ทำให้โคจร, Syn. circle, rotate
revolve[VI] ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, Syn. think over
revolver[N] ปืนพกลูกโม่, Syn. pistol
Hope Dictionary
revolve(รีวอลว') vi.,vt. หมุนรอบ,โคจร,เกิดขึ้นเป็นวัฎจักร,ครุ่นคิด,คิดทบทวน,ทำให้โคจร, See also: revolvable adj. revolvably adv., Syn. spin,rotate,whirl
revolver(รีวอล'เวอะ) n. ปืนพกลูกโม่,เครื่องหมุนรอบ,สิ่งที่หมุนรอบ,หม้อหลอมชนิดหมุนรอบผู้หมุนรอบ
Nontri Dictionary
revolve(vi) โคจร,หมุนเวียน,เป็นวัฏจักร
revolve(vt) คิดทบทวน,ตรึกตรอง,พิจารณา,ครุ่นคิด
revolver(n) ปืนพก
Longdo Unapproved EN-TH
revolve aroundมุ่งไปที่, focus on
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
It feels like the whole world revolves around me. มันเหมือนโลกทั้งใบหมุนรอบตัวฉัน The Truman Show (1998)
And far as I can tell, your life revolves around yourjob. แล้วก็เท่าที่เห็น ชีวิตคุณวนอยู่กับงาน Red Eye (2005)
Can't revolve around your little tree house. ให้ใคร่ครวญถึงบ้านต้นไม้ของคุณได้ Art Isn't Easy (2007)
Believe it or not, the world does not revolve around your dick. เจสัน โลกไม่ได้โคจรรอบจู๋นายนะ Mine (2008)
Well, I don't know, I guess we had bigger news today. My day didn't revolve around whether... ไม่รู้สิ ผมว่าข่าวผมใหญ่กว่านะ คือว่าวันนี้ผมไม่ได้สนใจเรื่อง... Burn After Reading (2008)
they merely revolve from east to west, following the most perfect course ever conceived, มันแค่วนจาก ตะวันออก ไปตะวันตก ไปตามเส้นทางที่สมบูรณ์ที่สุด ที่เคยมีมา Agora (2009)
The world revolves around the sun, โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
'Cause my world revolves around you it's so hard for me to breathe now tell me how I'supposed to breathe with no air with no air no air can't live, can't breathe with no air whoa,whoa no air * เพราะโลกของฉันหมุนอยู่รอบเธอ ยากที่ฉันจะหายใจได้ * * บอกทีว่าฉันจะหายใจได้ไง เมื่อไร้อากาศ ไร้อากาศจะอยู่ได้ยังไง * * หายใจไม่ได้ เมื่อไร้อากาศ * Throwdown (2009)
And now, our entire universe revolves around it. แต่ตอนนี้จักรวาลเราหมุนรอบมัน Sex and the City 2 (2010)
# If there was a problem, yo, I'll solve it # # Check out the hook while my DJ revolves it # # ถ้ามีปัญหา ฉันจัดการเอง ลองฟังท่อนฮุคซะก่อน # Bad Reputation (2010)
# If there was a problem, yo, I'll solve it # # Check out the hook while my DJ revolves it # # Ice, Ice, baby # # ถ้ามีปัญหา ฉันจัดการเอง ลองฟังท่อนฮุคซะก่อน # Bad Reputation (2010)
Most doll lines revolve around infants. ตุ๊กตาส่วนใหญ่มักทำเป็นรูปเด็กทารก The Uncanny Valley (2010)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revolveBeing able to revolve, it is merry-go-round.
revolveEngland is a land where the policemen carry no revolvers.
revolveEverything in that house revolved upon Aunt Mary.
revolveNobody can deny the fact the world economy revolves around the American economy.
revolveRiddled with the cancer how does your life revolve.
revolveThe earth revolves on its axis.
revolveThe moon revolves around the earth.
revolveThe planets revolve around the sun.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปืนพก[N] pistol, See also: revolver, Syn. ปืนสั้น, Example: ตำรวจพบปืนพกกระบอกหนึ่งในพุ่มไม้, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนชนิดใส่กระเป๋าไปได้ที่มีขนาดเล็ก
ปืนสั้น[N] pistol, See also: revolver, Syn. ปืนพก, Example: หล่อนเคยฝึกฝนยิงปืนสั้นด้วยการยิงขวดเบียร์, Count unit: กระบอก
หมุน[V] evolve, See also: revolve, circulate, Syn. วน, Example: แม่ค้าหมุนไม้เสียบไปมา เพื่อให้ตัวแพะที่ย่างถูกความร้อนเท่าๆ กัน, Thai definition: หันเวียนไปโดยรอบ, ทำให้หันเวียนไปโดยรอบ
วิง[V] turn, See also: revolve, rotate, spin, gyrate, Syn. หมุน, วน
เวียนวน[V] revolve, See also: move around, circle around, Syn. วนเวียน, Example: เขาเชื่อว่าวิญญาณของบรรพบุรุษเวียนวนอยู่รอบตัว, Thai definition: หมุนไปรอบๆ
หมุนรอบ[V] orbit, See also: revolve around, Example: ดาวเคราะห์จะหมุนรอบตัวเอง โคจรไปรอบๆ ดวงอาทิตย์
นอนวัน[V] spin accurately, See also: revolve smoothly as if stopping still, Thai definition: หมุนเร็วและเที่ยงตรงสนิทอยู่กับที่
หมุนคว้าง[V] spin, See also: revolve extremely fast, whirl, Example: เขาชนอะไรบางอย่าง ซึ่งแรงเสียจนทำให้มันลอยขึ้นไปหมุนคว้างในอากาศ, Thai definition: อาการหมุนหรือลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
หมุนคว้าง[V] spin, See also: revolve extremely fast, whirl, Example: เขาชนอะไรบางอย่าง ซึ่งแรงเสียจนทำให้มันลอยขึ้นไปหมุนคว้างในอากาศ, Thai definition: อาการหมุนหรือลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
หมุนติ้ว[V] spin, See also: revolve, whirl, twirl, reel, gyrate, Example: ใบไม้หมุนติ้วอยู่ในอากาศก่อนจะตกลงบนหาดทรายสีขาวนวล, Thai definition: หมุนอย่างรวดเร็ว
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โคจร[v.] (khōjøn) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate   FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
หมุน[v.] (mun) EN: revolve ; spin around ; go around ; spin ; whirl ; rotate   FR: tourner ; faire tourner ; pivoter
หมุนรอบ[v.] (mun røp) EN: orbit ; revolve around   FR: tourner autour
หมุนเวียน[v.] (munwīen) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands   FR: circuler ; tourner ; changer de main
ปั่น[v.] (pan) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over   FR: tourner ; filer
ปืน[n.] (peūn) EN: gun ; firearm ; rifle   FR: arme [f] ; revolver [m] ; fusil [m] ; pistolet [m] ; arme à feu [f]
ปืนพก[n.] (peūnphok) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสั้น [n.] (peūnsan) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสัญญาณ[n. exp.] (peūn sanyān) EN: flare pistol ; signal pistol   FR: pistolet d'alarme [m] ; revolver d'alarme [m]
วิง[v.] (wing) EN: turn ; revolve ; rotate ; spin ; gyrate   FR: tournoyer ; tourner
CMU Pronouncing Dictionary
REVOLVE   R IY0 V AA1 L V
REVOLVED   R IY0 V AA1 L V D
REVOLVER   R IH0 V AA1 L V ER0
REVOLVES   R IY0 V AA1 L V Z
REVOLVERS   R IH0 V AA1 L V ER0 Z
Oxford Advanced Learners Dictionary
revolve  (v) rˈɪvˈɒlv
revolved  (v) rˈɪvˈɒlvd
revolver  (n) rˈɪvˈɒlvər
revolves  (v) rˈɪvˈɒlvz
revolvers  (n) rˈɪvˈɒlvəz
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[xuán, ㄒㄩㄢˊ, ] revolve, #8,515 [Add to Longdo]
[gǔn, ㄍㄨㄣˇ, / ] revolve; stone roller, #21,554 [Add to Longdo]
巿[, ㄈㄨˊ, 巿] revolve, make circuit, turn, #46,252 [Add to Longdo]
左轮手枪[zuǒ lún shǒu qiāng, ㄗㄨㄛˇ ㄌㄨㄣˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ, / ] revolver, #67,357 [Add to Longdo]
迴转[huí zhuǎn, ㄏㄨㄟˊ ㄓㄨㄢˇ, / ] revolve; rotate; rotation [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Revolver {m}gat [Add to Longdo]
Revolver {m} | Revolver {pl}revolver | revolvers [Add to Longdo]
Revolverdrehbank {f} [techn.]turret lathe [Add to Longdo]
Revolverheld {m}gunslinger [Add to Longdo]
Revolverkopf {m}turret [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
リボルバー[, riboruba-] (n) revolver [Add to Longdo]
レボルバー[, reboruba-] (n) revolver [Add to Longdo]
回る(P);廻る[まわる, mawaru] (v5r,vi) (1) (See ぐるぐる・1) to turn; to revolve; (2) to visit several places; (3) to function well; (4) to pass a certain time; (P) [Add to Longdo]
回転式拳銃[かいてんしきけんじゅう, kaitenshikikenjuu] (n) (See 回転弾倉式拳銃) revolver [Add to Longdo]
回転弾倉[かいてんだんそう, kaitendansou] (n) cylinder; magazine of a revolver [Add to Longdo]
回転弾倉式拳銃[かいてんだんそうしきけんじゅう, kaitendansoushikikenjuu] (n) (See 回転式拳銃) revolver [Add to Longdo]
拳銃[けんじゅう, kenjuu] (n) pistol; handgun; revolver [Add to Longdo]
短銃[たんじゅう, tanjuu] (n) pistol; revolver; (P) [Add to Longdo]
短筒[たんづつ, tandutsu] (n) pistol; revolver [Add to Longdo]
排莢桿筒[はいきょうかんとう, haikyoukantou] (n) (See 蹴子覆) ejector tube; ejector housing (revolver) [Add to Longdo]
Time: 0.0165 seconds, cache age: 23.402 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม