Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ respect แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


119 ผลลัพธ์ สำหรับ respect  R IH0 S P EH1 K T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -respect-, *respect*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
respect(n) ประเด็น, Syn. aspect, characteristic, point
respect(n) ความเคารพ, See also: ความนับถือ, Syn. admiration, esteem, honour
respect(n) ความเอาใจใส่, Syn. consideration, thoughtfulness
respect(vt) เคารพ, See also: นับถือ, Syn. esteem, honour
respect(vt) เอาใจใส่, See also: คำนึงถึง, Syn. regard, think of
respecter(n) ผู้นับถือ
respectful(adj) ซึ่งมีความเคารพ, See also: สุภาพเรียบร้อย, Syn. mannerly, courteous
respectful(adj) น่านับถือ, See also: น่าเคารพ, Syn. deferential, reverent, considerate, respectful, Ant. disrespectful, impolite
respecting(prep) เกี่ยวข้องกับ, See also: ในเรื่องของ, เกี่ยวกับ, Syn. regarding, concerning, in relation to, pertaining to, with reference to, as for, in the matter of
respective(adj) เกี่ยวกับแต่ละสิ่งหรือบุคคล, Syn. particular, specific

Hope Dictionary
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ, ความเคารพ, ความยำเกรง, ความคารวะ, ความเอาใจใส่, ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้อง, ประเด็น, ข้อ, ประการ vt. นับถือ, เคารพ, สัมพันธ์กับ, เกี่ยวกับ, คำนึง, พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard, esteem
respectability(รีสเพค'ทะบิล'ลิที) n. ความน่านับถือ, ความน่าเคารพ, ความน่ายำเกรง, ความมีหน้ามีตา, บุคคลที่มีหน้ามีตา, ความสูงต่ำ, ความเหมาะสม, ความถูกต้องสมควร, See also: respectabilities n. สิ่งที่ถูกต้องสมควร, สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
respectable(รีสเพค'ทะเบิล) adj. น่านับถือ, น่าเคารพ, น่ายำเกรง, มีหน้ามีตา, สูงส่ง, สมควร, ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม, มีศักดิ์ศรี, มากมาย, See also: respectableness n. respectably adv., Syn. admirable, proper, appreciable
respectant(รีสเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งตั้งตรงกับสายตา, เกี่ยวกับการมองไปข้างหลัง
respecter(รีสเพค'เทอะ) n. ผู้นับถือ, ผู้เคารพ, ผู้ยำเกรง,
respectful(รีสเพคทฺ'ฟูล) adj. มีความนับถือ, มีความเคารพ, มีความยำเกรง, สุภาพเรียบร้อย, See also: respectfully adv. respectfulness n., Syn. reverent, Ant. rude
respecting(รีสเพค'ทิง) prep. เกี่ยวกับ, ด้วยว่า, ในกรณี, Syn. regarding, concerning
respective(รีสเพค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับแต่ละบุคคลหรือแต่ละสิ่ง, แต่ละ, ทุก, ต่างก็, โดยเฉพาะ, โดยลำดับ, See also: respectiveness n.
respectively(รีสเพค'ทิฟวลี) adv. ตามลำดับ, ทุก, แต่ละ, ต่างก็
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ, การดูหมิ่น, ความไม่เคารพยำเกรง

Nontri Dictionary
respect(n) ความเคารพ, ความนับถือ, ความเกี่ยวเนื่อง, ความสัมพันธ์
respect(vt) เคารพ, นับถือ, พาดพิง, เกี่ยวกับ, คำนึงถึง
respectability(n) ความถูกต้อง, ความน่านับถือ, ความเหมาะสม, ความสูงส่ง
respectable(adj) น่าเคารพยำเกรง, น่านับถือ, สูงส่ง, ถูกต้อง, เหมาะสม
respectful(adj) ซึ่งเคารพยำเกรง, ซึ่งเคารพนับถือ
respecting(pre) ว่าด้วย, เกี่ยวกับ, ในกรณี
respective(adj) ตามลำดับ, โดยเฉพาะ, ทุกๆ
respectively(adv) แต่ละ, ตามลำดับ, ทุกๆ
disrespect(n) ความไม่นับถือ, ความไม่มีสัมมาคารวะ, การดูหมิ่น
disrespect(vt) ไม่นับถือ, ไม่มีสัมมาคารวะ, ดูหมิ่น

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
respective dates and hoursเรียงตามวันและเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Respect for personsการยอมรับความเป็นมนุษย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So he gambled for support and I gave it to him. I respect his motives. ดังนั้นเขาจึงเล่นการพนันที่ให้การสนับสนุนและฉันมอบมันให้กับเขา ผมเคารพในแรงจูงใจของเขา 12 Angry Men (1957)
Fish, I love you and I respect you very much but I will kill you before this day ends. ปลาฉันรักคุณและฉันเคารพ มาก แต่ฉันจะฆ่าคุณก่อนที่จะสิ้นสุด ลงในวันนี้ The Old Man and the Sea (1958)
Yes, I do respect them. I resent the senator's... ใช่ฉันทำ เคารพพวกเขา ฉันไม่พอใจของสมาชิกวุฒิสภา ... The Ugly American (1963)
I think that you'll manage to gain their respect by treating them better! ฉันว่านายจะได้รับความยำเกรง ด้วยการดูแลพวกนั้นให้ดีกว่านี้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I haven't been able to command respect since before the war. ตั้งแต่ก่อนสงคราม How I Won the War (1967)
No respect for the property of others? ไม่มีการเคารพทรัพย์สินของ ผู้อื่นหรือไม่ How I Won the War (1967)
Goddamn FBI don't respect nothing! Goddamn เอฟบีไอไม่เคารพอะไร! The Godfather (1972)
I respect it. Tell him to ask me anything else. ผมเคารพมัน บอกให้เขาถามฉันสิ่งอื่น The Godfather (1972)
Young people don't respect anything anymore... times are changing for the worse. Young people don't respect anything anymore... times are changing for the worse. The Godfather (1972)
You know I respect all tastes and whims คุณรู้ฉันพิจารณา taste and ทั้งหมด whims Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And when you do that, it calls on something in human nature that makes his hatred for you decrease and his respect increase. และเมื่อเราทำแบบนั้น บางอย่างในตัวมนุษย์ จะทำให้ความเกลียดของเขาลดลง และความนับถือเพิ่มขึ้น Gandhi (1982)
You will respect the law? คุณจะยอมรับกฎหมายมั้ย Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respectAll the students respect their home room teacher.
respectApart from being unlucky enough to get ALS, I have been fortunate in almost every other respect.
respectArtists are highly respected in France.
respectDiscussion is based upon mutual respect.
respectEarning our customers confidence and respect is this firm's objective.
respectEngland resembles Japan in many respects.
respectEven though he is learned, I can't respect him.
respectEven your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.
respectEverybody respects Jeremy because he carries out all his responsibilities.
respectFar from respecting him, I dislike him.
respectGive my best respects to your parents.
respectGo to your respective seats.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คู่บ้านคู่เมือง(adj) respectable, See also: national, priceless, invaluable, Syn. ประจำเมือง, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำคู่บ้านคู่เมือง, Thai Definition: ที่เป็นของประจำบ้านเมืองหรือที่มีมาพร้อมกับบ้านเมือง ถือว่าเป็นของที่มีค่ามาก
ยำเกรง(v) respect, See also: be afraid of, be in awe of, Syn. ยำเยง, เคารพนับถือ, นับถือ, เคารพยำเกรง, เคารพยกย่อง, เคารพ, Example: สำนักสงฆ์แห่งนี้มิใช่เป็นที่ชาวบ้านยำเกรงเท่านั้นแม้แต่ทางราชการก็ไม่อยากเข้าไปแตะต้องวุ่นวายด้วย, Thai Definition: เกรงด้วยความเคารพนับถือ
คารวะ(v) respect, See also: regard, esteem, compliment, revere, venerate, Syn. เคารพ, นับถือ, Example: เขาโค้งศรีษะลงเพื่อคารวะและกล่าวขอบคุณในศรัทธาบริจาคของท่านผู้ชม, Thai Definition: กริยาอาการที่การแสดงความเคารพทั้งทางกายและวาจา
คารวะ(n) respect, See also: regard, esteem, compliment, reverence, veneration, Syn. ความเคารพ, ความนับถือ, Example: การแสดงคารวะต่อผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่เด็กๆ สมควรกระทำ, Thai Definition: การแสดงความเคารพทั้งทางกายและวาจา
เคารพ(v) respect, See also: esteem, regard, value, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, นับถือ, เคารพนับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: นักเรียนควรเคารพครูบาอาจารย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน, Thai Definition: แสดงอาการนับถือ
เคารพนับถือ(v) respect, See also: esteem, regard, value, appreciate, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, เคารพ, นับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: เด็กๆ ควรเคารพนับถือญาติผู้ใหญ่
พินอบพิเทา(v) respect, Syn. เคารพ, นอบน้อม, นบนอบ, เคารพนบนอบ, Example: เขาไม่ยอมพินอบพิเทาคนใหญ่คนโตในกระทรวง, Thai Definition: เคารพนบนอบอย่างมีสัมมาคารวะ
ปู่เจ้า(n) grand old man, See also: respected aged person, Syn. เจ้าปู่, Example: แพงได้พระลอมาแนบข้างอยู่หว่างกลางก็เพราะติดตามไก่ที่ปู่เจ้าใช้ให้ผีลง, Thai Definition: ผู้เฒ่าที่คนเคารพนับถือ
มืออ่อน(adj) well-mannered, See also: respectful, submissive, humble, reverent, Syn. นอบน้อม, อ่อนน้อม, Ant. มือแข็ง, Example: เขาเป็นคนมืออ่อนพบใครก็ยกมือไหว้
มานิต(n) respectful person, See also: honourable person, esteemed person, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่คนนับถือ, ผู้ที่คนยกย่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อัญเชิญ[anchoēn] (v) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage
เชื่อถือ[cheūatheū] (v) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe  FR: croire en ; avoir foi en
ด้าน[dān] (prep) EN: in ; for ; on ; with regard to ; in respect of  FR: en ; en matière de
โดยลำดับ[dōi lamdap] (adv) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; pas à pas
โดยไม่เห็นแก่หน้าใคร[dōi mai henkaē nā khrai] (xp) EN: without respect of persons
ด้วยประการทั้งปวง[dūay prakān thangpūang] (adv) EN: in every respect
ข้ามหัว[khāmhūa] (v) EN: be disrespectful
ข้ามหน้า[khāmnā] (v) EN: be disrespectful  FR: x
ข้ามหน้าข้ามตา[khāmnākhāmtā] (v) EN: be disrespectful
คำนับ[khamnap] (v) EN: salute ; greet ; pay obeisance to ; bow to ; make a dee bow ; pay one's respects  FR: saluer ; faire des courbettes (fam.)

CMU Pronouncing Dictionary
RESPECT R IH0 S P EH1 K T
RESPECT R IY0 S P EH1 K T
RESPECTS R IH0 S P EH1 K T S
RESPECTS R IY0 S P EH1 K T S
RESPECTED R IH0 S P EH1 K T IH0 D
RESPECTED R IY0 S P EH1 K T AH0 D
RESPECTFUL R IH0 S P EH1 K T F AH0 L
RESPECTIVE R IH0 S P EH1 K T IH0 V
RESPECTIVE R IY0 S P EH1 K T IH0 V
RESPECTING R IY0 S P EH1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
respect (v) rˈɪspˈɛkt (r i1 s p e1 k t)
respects (v) rˈɪspˈɛkts (r i1 s p e1 k t s)
respected (v) rˈɪspˈɛktɪd (r i1 s p e1 k t i d)
respecter (n) rˈɪspˈɛktər (r i1 s p e1 k t @ r)
respecters (n) rˈɪspˈɛktəz (r i1 s p e1 k t @ z)
respectful (j) rˈɪspˈɛktfəl (r i1 s p e1 k t f @ l)
respecting (v) rˈɪspˈɛktɪŋ (r i1 s p e1 k t i ng)
respective (j) rˈɪspˈɛktɪv (r i1 s p e1 k t i v)
respectable (j) rˈɪspˈɛktəbl (r i1 s p e1 k t @ b l)
respectably (a) rˈɪspˈɛktəbliː (r i1 s p e1 k t @ b l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
方面[fāng miàn, ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] respect; aspect; field; side, #201 [Add to Longdo]
尊敬[zūn jìng, ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ, ] respect; to revere, #7,080 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] respectful, #12,590 [Add to Longdo]
敬意[jìng yì, ㄐㄧㄥˋ ㄧˋ, ] respect; tribute, #13,996 [Add to Longdo]
尊贵[zūn guì, ㄗㄨㄣ ㄍㄨㄟˋ, / ] respected; respectable; honorable, #14,189 [Add to Longdo]
敬爱[jìng ài, ㄐㄧㄥˋ ㄞˋ, / ] respect and love, #18,834 [Add to Longdo]
[zhī, ㄓ, ] respectful (ly), #34,550 [Add to Longdo]
礼贤下士[lǐ xián xià shì, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, / ] respect for the wise, #89,377 [Add to Longdo]
可尊敬[kě zūn jìng, ㄎㄜˇ ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ, ] respectable [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] respect, regard; to stand in awe of, to be alarmed [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Achtung { f } | Achtung voreinanderrespect | respect for each other [Add to Longdo]
Hinsicht { f }; Beziehung { f } | in dieser Hinsicht | in gewisser Hinsicht; gewissermaßen | in jeder Hinsicht | in jeder Hinsicht; im Grunde | in vieler Hinsicht | in Hinsicht auf das eben Erwähnterespect | in this respect; in this regard | in a sense; in a way | in every respect; in all respects; in every sense | in a manner of speaking | in many respects | in these premises [Add to Longdo]
Respekt { m } (vor) | Respekt haben vor | großen Respekt haben vor | bei allem Respekt | sich bei jdm. Respekt verschaffenrespect (for) | to respect | to have great respect for | with all due respect | to teach someone to respect one [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
てんでに[tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately [Add to Longdo]
ます[masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action [Add to Longdo]
オネトーム[oneto-mu] (n) respectable person (fre [Add to Longdo]
ハートメイル;ハートメール;はあとめーる[ha-tomeiru ; ha-tome-ru ; haatome-ru] (n) postcards associated with Respect-for-the-Aged Day, and sold every year starting in September (wasei [Add to Longdo]
リスペクト[risupekuto] (n) respect [Add to Longdo]
愛敬[あいぎょう;あいけい, aigyou ; aikei] (n, vs) (arch) love and respect [Add to Longdo]
案下[あんか, anka] (n) under the table; word of respect added to the addressee's name on a letter [Add to Longdo]
意気地[いくじ(P);いきじ, ikuji (P); ikiji] (n) self-respect; self-confidence; guts; backbone; (P) [Add to Longdo]
畏;賢;恐;可祝[かしこ(畏;賢;恐);かしく(畏;恐;可祝), kashiko ( i ; satoshi ; kyou ); kashiku ( i ; kyou ; ka shuku )] (exp) (uk) (fem) yours sincerely (used to sign off on letters); respectfully yours [Add to Longdo]
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r, vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1199 seconds, cache age: 27.328 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม