Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ resign แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


86 ผลลัพธ์ สำหรับ resign  R IH0 Z AY1 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -resign-, *resign*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
resign(vi) ลาออก, See also: ลาออกจากตำแหน่ง, Syn. leave, quit, vacate
resign(vt) ลาออก, See also: ลาออกจากตำแหน่ง, Syn. leave, quit, vacate
resign(vt) ยอม, See also: สละ, Syn. give up, relinquish
resigned(adj) ซึ่งยอมจำนน, See also: ซึ่งยอมอ่อนข้อ, Syn. submissive
resign to(phrv) วางใจใน, See also: มอบให้ดูแล, ยินยอมให้
resign to(phrv) ยอมรับ (บางสิ่งที่ไม่น่าพอใจ), Syn. reconcile to
resignedly(adv) โดยยอมจำนน
resign from(phrv) ลาออกจาก, Syn. give up
resignation(n) การลาออก, Syn. abdication, retirement
resignation(n) การยอมจำนน, See also: การยอมรับสภาพ, Syn. acceptance, submission

Hope Dictionary
resign(รีไซน์') vt.,vi. ลาออก,ลาออกจากตำแหน่ง,ยอม,สละ,ยอมอยู่ใต้อิทธิพล, Syn. give up
resignation(เรสซิเน'เชิน) n. การลาออก,การลาออกจากตำแหน่ง,ใบลาออก,การยอม,การจำนน,การสละ,การยอมอยู่ใต้อิทธิพล, Syn. submission, withdrawal, patience
resigned(รีไซดฺ') adj. ยอม,ยอมตาม,จำนน, See also: resignedly adv. resignedness n.

Nontri Dictionary
resign(vi) ยอมตาม,ลาออก,เลิก,มอบตัว,สละ
resignation(n) หนังสือลาออก,การลาออก,การมอบตัว,การสละ,การยอมจำนน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
resignationการลาออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Resignationการลาออก [TU Subject Heading]
Resignation from officeการลาออกจากงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(UNCLE): Mr Wickham is to resign from the Militia and go into a northern regiment. คุณวิคแฮมได้ลาออกจากกรมทหารบก และจะไปสมัครเข้ากับกองทัพทางเหนือ Episode #1.6 (1995)
But I'm going to resign my practice... and take a teaching position at Fulton Community College... where I'll be teaching modern criminal investigative techniques. แต่ผมจะขอเลิกทำอาชีพที่ผมทำอยู่ และไปเป็นอาจารย์สอน ที่วิทยาลัยชุมชนฟุลตัน เป็นสถานที่ผมจะสอนการศึกษาปัญหาอาชญากรรม รูปแบบใหม่ นายพูดถูกเรื่องเขาใช่ไหมล่ะ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Maybe it's a ploy to get us to resign on our own. ที่วางแผนจะให้เราลาออกเอง Smile Again (2006)
Guys down at the station are saying you might resign or something. คนที่โรงพักบอกว่าคุณอาจลาออก The Wicker Man (2006)
However, if he resigns his right hell inherit only 0.1%. อย่างไรก็ตามถ้าเขาลาออก เขาจะได้รับมรดกเพียง 0.1% เท่านั้น A Millionaire's First Love (2006)
You seem tense. Is it that important for you to resign from this project? คุณดูเหมือนเครียด มันคือสิ่งสำคัญสำหรับ คุณที่จะลาออกจากโครงการนี้หรือไม่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. ก่อนอื่น ผมควรลาออก จากตำแหน่งเพื่อให้มีผลตอนเที่ยงพรุ่งนี้ Frost/Nixon (2008)
No one can know what it's like to resign the presidency. ไม่มีใครรู้ว่าการลาออกจากตำแหน่ง ประธานาธิบดีนี่มันเป็นยังไง Frost/Nixon (2008)
This idea that you have to resign from life and settle down the moment you have children. ความคิดนี้ว่าคุณจะต้องลาออกจากชีวิต และปักหลักขณะที่คุณมีลูก Revolutionary Road (2008)
I'm afraid I have no choice but to resign as your Chief of Staff. ผมเกรงว่า ผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขอลาออก จาก หัวหน้าคณะทำงาน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Madam President, I'm afraid I have no choice but to resign as your chief of staff. ท่านประธานาธิบดีครับ ผมเกรงว่าผมจะไม่มีทางเลือก นอกจากลาออกในฐานะ หัวหน้าคณะทำงานของท่าน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I would have to resign this appointment. ผมคงต้องปลดตัวเอง Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resignAt the same time, the clerk Natsue Arimura told Gokijo of his intent to resign after this month.
resignDid he hand in his resignation?
resignFather resigned from his position for a better one.
resignHe composed a resignation immediately.
resignHe finally resigned the presidency of the college.
resignHe handed in his resignation.
resignHe handed in his resignation to his boss.
resignHe has no choice but to resign.
resignHe resigned as president.
resignHe resigned from his office.
resignHe resigned from the Cabinet.
resignHe resigned from the job to take the responsibility for the loss.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ซองขาว(n) resignation, Example: คนงานถูกยื่นซองขาวโดยไม่ทราบเหตุผลของการให้ออกจากงาน, Thai Definition: การให้ออกจากงาน, Notes: (สแลง)
ใบลาออก(n) resignation, See also: letter of resignation, Example: เขาใช้เวลาตัดสินใจมาหลายเดือนแล้วก่อนที่จะยื่นใบลาออก
ลาออก(v) resign, See also: quit, leave, step aside/down, Example: เขาตัดสินใจลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จ
สละตำแหน่ง(v) resign, See also: quit, abandon one's position, retire, leave, Example: ท่านตัดสินใจ สละตำแหน่ง หน้าที่ การงานและรายได้ทางโลก, Thai Definition: ละทิ้งจากตำแหน่งนั้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใบลาออก[bai lā-øk] (n, exp) EN: resignation ; notice  FR: lettre de démission [m]
การลาออก[kān lā-øk] (n) EN: resignation  FR: démission [f]
การยอมจำนน[kān yømjamnon] (n) EN: succumbing ; resignation
การยอมรับสภาพ[kān yømrap saphāp] (n, exp) EN: resignation
ไขก๊อก[khai kǿk] (v, exp) EN: quit a job ; resign ; close up shop ; open the Knigston valves of a ship
ก้มหน้าทนทุกข์[kom nā thon thuk] (v, exp) EN: resign oneself to sufferings
ลาออก[lā-øk] (v) EN: resign ; quit ; leave ; step aside/down ; step down  FR: démissionner ; donner sa démission
ปลงใจ[plongjai] (v) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide  FR: conclure
สละตำแหน่ง[sala tamnaeng] (v, exp) EN: resign ; quit ; abandon one's position ; retire ; leave  FR: démissionner
ถอนตัว[thøntūa] (v) EN: withdraw (from) ; quit ; secede from ; leave ; pull out ; resign ; stop taking part  FR: se retirer ; quitter

CMU Pronouncing Dictionary
RESIGN R IH0 Z AY1 N
RESIGN R IY0 Z AY1 N
RESIGNS R IY0 Z AY1 N Z
RESIGNS R IH0 Z AY1 N Z
RESIGNEE R EH2 Z IH0 G N IY1
RESIGNED R IY0 Z AY1 N D
RESIGNED R IH0 Z AY1 N D
RESIGNING R IH0 Z AY1 N IH0 NG
RESIGN(2) R IY0 S AY1 N
RESIGNEES R EH2 Z IH0 G N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
resign (v) rˈɪzˈaɪn (r i1 z ai1 n)
resigns (v) rˈɪzˈaɪnz (r i1 z ai1 n z)
resigned (v) rˈɪzˈaɪnd (r i1 z ai1 n d)
resigning (v) rˈɪzˈaɪnɪŋ (r i1 z ai1 n i ng)
resignedly (a) rˈɪzˈaɪnədliː (r i1 z ai1 n @ d l ii)
resignation (n) rˌɛzɪgnˈɛɪʃən (r e2 z i g n ei1 sh @ n)
resignations (n) rˌɛzɪgnˈɛɪʃənz (r e2 z i g n ei1 sh @ n z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
辞职[cí zhí, ㄘˊ ㄓˊ, / ] resign, #5,357 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Resignation {f}resignation [Add to Longdo]
resignieren | resignierend | resigniert | resigniertto resign; to give up | resigning; giving up | resigned; given up | resigns; gives up [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
慰留[いりゅう, iryuu] (n,vs) dissuasion from resigning or leaving [Add to Longdo]
引責辞任[いんせきじにん, insekijinin] (n,vs) taking responsibility upon oneself (and resigning) [Add to Longdo]
運を天に任せる[うんをてんにまかせる, unwotennimakaseru] (exp,v1) to leave to chance; to resign oneself to one's fate [Add to Longdo]
運任せ;運まかせ[うんまかせ, unmakase] (n) trusting or resignation to fate [Add to Longdo]
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n,vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will [Add to Longdo]
暇乞い;暇乞(io)[いとまごい, itomagoi] (n,vs) leave-taking; offering one's resignation; farewell visit [Add to Longdo]
覚悟[かくご, kakugo] (n,vs) resolution; resignation; readiness; preparedness; (P) [Add to Longdo]
甘んじる[あまんじる, amanjiru] (v1,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot) [Add to Longdo]
甘んずる[あまんずる, amanzuru] (vz,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2518 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม