Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ repeat แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


114 ผลลัพธ์ สำหรับ repeat  R IH0 P IY1 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -repeat-, *repeat*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
repeat(vt) พูดซ้ำ, See also: กล่าวซ้ำ, Syn. echo, retell
repeat(vt) เกิดซ้ำ, See also: ซ้ำ, ทำซ้ำ, Syn. replay, reproduce
repeat(n) การกระทำซ้ำ, Syn. repetition, replay, reshowing
repeated(adj) ซ้ำๆ, See also: หลายๆ ครั้ง, Syn. frequent, repetitious
repeater(n) ปืนที่ยิงซ้ำได้หลายครั้งโดยไม่ต้องหยุดเติมลูกปืนใหม่
repeatable(adj) สุภาพและไม่ก้าวร้าว
repeatable(adj) ซึ่งทำซ้ำ, Ant. unrepeatable
repeatedly(adv) อย่างซ้ำๆ, See also: อย่างซ้ำซาก, Syn. frequently, often
repeat itself(phrv) เกิดซ้ำอีก, See also: ซ้ำรอยเดิม
repeat oneself(phrv) พูดซ้ำ

Hope Dictionary
repeat(รีพีท') vt., vi., n. (การ) พูดซ้ำ, ทำซ้ำ, ย้ำ, ทำใหม่, ท่อง, ว่าตาม, ทบทวน, ทำซ้ำรอย, สิ่งที่กระทำซ้ำ, See also: repeatability n. repeatable adj., Syn. iterate, recite, rehearse
repeated(รีพี'ทิด) adj. กระทำซ้ำ, พูดซ้ำ, See also: repeatedly adv.

Nontri Dictionary
repeat(vt) กลับมาอีก, ทำซ้ำ, ทบทวน, ย้ำ, ท่อง, ว่าตาม
repeatedly(adv) ซ้ำ, หลายครั้ง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repeat migrationการย้ายถิ่นบ่อยๆ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
repeat operationการทำงานซ้ำรอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
repeated integralปริพันธ์ซ้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
repeated root; multiple rootหลายรากเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
repeaterผู้กระทำความผิดอีก [ ดู recidivist ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repeaterเครื่องทวนสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repeaterผู้เวียนลงคะแนนเลือกตั้ง (หลายครั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repeating decimal; circulating decimal; periodic decimal; recurring decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
repeat keyแป้นซ้ำ, Example: แป้นซึ่งเรากดค้างไว้ในขณะที่กดแป้นอักขระอื่น เพื่ให้จอภาพแสดงอักขระนั้นซ้ำหลายครั้ง [คอมพิวเตอร์]
repeating decimalทศนิยมซ้ำ, ทศนิยมที่มีตัวเลขหลังจุดทศนิยมซ้ำกัน  เช่น 2.7262626... มีเลข 26 ซ้ำ,  2.333... มีเลข 3 ซ้ำ (ดู  rational number ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll repeat what I said. ผมขอยืนยันคําพูด Rebecca (1940)
Could you repeat that, sir? ขออีกครั้งได้ไหมครับ Blazing Saddles (1974)
And repeat after me. และพูดตามผม ข้าพเจ้า... Blazing Saddles (1974)
I'm pleased and happy to repeat the news that we have in fact caught and killed a large predator that supposedly injured some bathers. ผมยินดีที่จะยํ้าว่าเราได้... ฆ่าฉลามที่ทําร้ายคนที่มาว่ายนํ้าบางคนเเล้ว Jaws (1975)
I think there is a way to repeat the act of the executioner ฉันคิดว่ามี ทางถึง repeat the กระทำของเพชฌฆาต Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Would you repeat what you just said to me? ช่วยบอกอีกครั้งว่าเมื่อกี้คุณพูดอะไร Oh, God! (1977)
Do you want me to repeat the message, Dr. floyd? คุณต้องการให้ฉันไปทำซ้ำ ข้อความดร. ฟลอยด์? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Do you want me to repeat the last response? คุณต้องการให้ฉันไปทำซ้ำการ ตอบสนองที่ผ่านมา? 2010: The Year We Make Contact (1984)
They're gonna repeat the interview at 5 and 6. พวกเขากำลังจะทำซ้ำสัมภาษณ์ที่ 5 และ 6 Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I didn't think you'd go and repeat it in bed to some moron reporter. ผมไม่คิดว่าคุณจะเที่ยวบอก กับนักข่าวปัญญาอ่อนบางคนบนเตียงนั่น Basic Instinct (1992)
I repeat it till my tongue stiffens. ฉันจะกล่าวซ้ำ จนกระทั่งลิ้นแข็งชา Wuthering Heights (1992)
- Will you repeat that please? - - คุณจะทำซ้ำที่ได้มั้ย - In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repeatAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
repeatAt the end of the speech she repeated the word.
repeatBrian repeatedly told Chris that he owed him a pretty large amount of money.
repeatCan you repeat what you said?
repeatCould you please repeat it slowly?
repeatCould you repeat that?
repeatCould you repeat that, please?
repeatDon't repeat such a careless mistake.
repeatDo you think something like that will repeat itself?
repeatEmmet's theory appears repeatedly in these papers.
repeatExcuse me, would you mind repeating that?
repeatGenerally speaking, history repeats itself.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปริบๆ(adv) frequently, See also: repeatedly, lightly, Example: เขาได้แต่ทำตาปริบๆ เมื่อเธอเดินจากไป, Thai Definition: อาการกะพริบบ่อยๆ, อาการของหยาดน้ำฝนที่หยดลงน้อยๆ
สั่งย้ำ(v) repeat, See also: reiterate, restate, retell, Example: ก่อนออกจากห้องเรียน ครูสั่งย้ำเรื่องการบ้าน
ทวนกลับ(v) repeat, See also: reiterate, restate, replay, retell, Syn. ย้อนกลับ, Example: เขาทวนกลับคำสั่งของเขาสามครั้ง, Thai Definition: กลับมาตั้งต้นใหม่, กลับซ้ำใหม่
พูดซ้ำซาก(v) repeat, See also: reiterate, restate, Syn. พูดจำเจ, Example: แม่พูดซ้ำซากจนฉันรำคาญจะแย่อยู่แล้ว, Thai Definition: พูดแล้วพูดอีกอย่างเรื่องเดียวกันร่ำไป
ย้ำ(v) repeat, See also: reiterate, restate, retell, reaffirm, reassert, Example: จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างบนนี้ ก็เพื่อจะย้ำถึงความสำคัญของงานจิตเวชชุมชน, Thai Definition: พูดซ้ำๆ เพื่อเน้น หรือเน้นให้เห็นความสำคัญ
ซ้ำไปซ้ำมา(adv) repeatedly, See also: over and over, frequently, many times, often, again and again, Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำซาก, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: การส่งโปรแกรมผ่านโมเด็มจะต้องกระทำซ้ำไปซ้ำมาถึงสามหรือสี่ครั้งเป็นอย่างน้อย, Thai Definition: ทำแล้วทำอีกอย่างเดียวกันร่ำไป
ซ้ำๆ ซากๆ(adv) repeatedly, See also: over and over, frequently, many times, often, Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำซาก, Example: งานประกอบรถยนต์เป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆ ซากๆ และน่าเบื่อหน่าย, Thai Definition: ซ้ำหลายครั้งเกินไป
ปาวๆ(adv) repeatedly, See also: boisterously, Example: เสียงประกาศจากเครื่องขยายเสียงดังปาวๆ บอกหมายกำหนดการวางศิลาฤกษ์โบสถ์หลังใหม่, Thai Definition: เสียงร้องเอ็ดอึงและซ้ำซาก
พร่ำ(v) repeated, See also: be constant, continue, Syn. พูดพร่ำ, พร่ำ, Example: เมื่อเขาหายเมาแล้วเขาจะเสียใจที่พร่ำในสิ่งที่ไม่น่าพูดเยอะแยะ, Thai Definition: พูดซ้ำๆ ซากๆ, บ่อยๆ
เร่า(adv) repeatedly, Thai Definition: เรื่อยๆ ไม่หยุดเสียง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อีก[īk] (adv) EN: again ; more ; repeatedly ; once more  FR: encore ; plus ; davantage
กำชับ[kamchap] (v) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort  FR: insister ; réitérer ; exhorter
โขมง[khamōng] (adv) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously  FR: bruyamment
คำสั่งซื้อซ้ำ[khamsang seū sam] (n, exp) EN: repeat order
หลายครั้งหลายหน[lāi khrang lāi hon] (adv) EN: repeatedly
ใหม่[mai] (adv) EN: again ; afresh ; once more ; repeatedly  FR: à nouveau
ไม่ผ่าน[mai phān] (v, exp) EN: repeat a year  FR: redoubler ; recommencer une année d'études ; doubler (Bel.)
เป็นกิจวัตร[pen kitjawat] (adv) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again
ผลุดลุกผลุดนั่ง[phlut luk phlut nang] (v, exp) EN: get up and sit down repeatedly
พร่ำ[phram] (adv) EN: ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly  FR: continuellement

CMU Pronouncing Dictionary
REPEAT R IH0 P IY1 T
REPEAT R IY0 P IY1 T
REPEATS R IH0 P IY1 T S
REPEATS R IY0 P IY1 T S
REPEATED R IH0 P IY1 T IH0 D
REPEATED R IY0 P IY1 T AH0 D
REPEATER R IH0 P IY1 T ER0
REPEATERS R IH0 P IY1 T ER0 Z
REPEATING R IH0 P IY1 T IH0 NG
REPEATING R IY0 P IY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
repeat (v) rˈɪpˈiːt (r i1 p ii1 t)
repeats (v) rˈɪpˈiːts (r i1 p ii1 t s)
repeated (v) rˈɪpˈiːtɪd (r i1 p ii1 t i d)
repeater (n) rˈɪpˈiːtər (r i1 p ii1 t @ r)
repeaters (n) rˈɪpˈiːtəz (r i1 p ii1 t @ z)
repeating (v) rˈɪpˈiːtɪŋ (r i1 p ii1 t i ng)
repeatable (j) rˈɪpˈiːtəbl (r i1 p ii1 t @ b l)
repeatedly (a) rˈɪpˈiːtɪdliː (r i1 p ii1 t i d l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
不住[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, ] repeatedly; continuously; constantly, #2,609 [Add to Longdo]
反复[fǎn fù, ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ, / ] repeatedly; over and over, #2,889 [Add to Longdo]
一再[yī zài, ㄧ ㄗㄞˋ, ] repeatedly, #5,978 [Add to Longdo]
频频[pín pín, ㄆㄧㄣˊ ㄆㄧㄣˊ, / ] repeatedly; again and again, #6,437 [Add to Longdo]
连连[lián lián, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] repeatedly; again and again, #6,782 [Add to Longdo]
屡次[lǚ cì, ㄌㄩˇ ㄘˋ, / ] repeatedly; time and again, #18,078 [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] repeatedly; frequently, #23,565 [Add to Longdo]
复述[fù shù, ㄈㄨˋ ㄕㄨˋ, / ] repeat; retell, #38,542 [Add to Longdo]
连串[lián chuàn, ㄌㄧㄢˊ ㄔㄨㄢˋ, / ] repeated; a series of (accidents), #55,854 [Add to Longdo]
[zhūn, ㄓㄨㄣ, / ] repeatedly (in giving advice), #61,543 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Dauerfunktionstaste { f }repeat key [Add to Longdo]
Nachbestellung { f }repeat order [Add to Longdo]
Repeater { m } [ comp. ]repeater [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お百度を踏む;御百度を踏む[おひゃくどをふむ, ohyakudowofumu] (exp, v5m) (obs) to visit repeatedly (to request) [Add to Longdo]
しばしば[shibashiba] (vs, adv) (on-mim) blinking repeatedly [Add to Longdo]
たり(P);だり[tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
ぱちつかせる[pachitsukaseru] (v1) to blink repeatedly; to wave repeatedly (e.g. a paper fan) [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[busubusu ; busubusu] (adv-to, adv, vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぺたぺた[petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
ぼんぼん[bonbon] (adv, adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb [Add to Longdo]
めった刺し;滅多刺し[めったざし, mettazashi] (n) stabbing repeatedly [Add to Longdo]
ゆらりゆらり[yurariyurari] (adv, adv-to) swaying (repeatedly, in a large, slow motion) [Add to Longdo]
アゲーン;アゲイン;アゲン[age-n ; agein ; agen] (n) (1) (usu. as ジュースアゲーン, アゲーンワン, etc.) repeat of a deuce (in tennis, etc.) (eng [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
リピータ[りぴーた, ripi-ta] repeater [Add to Longdo]
リピート[りぴーと, ripi-to] repeat [Add to Longdo]
リピートキー[りぴーときー, ripi-toki-] repeat key [Add to Longdo]
自動再送要求[じどうさいそうようきゅう, jidousaisouyoukyuu] ARQ, Automatic Repeat reQuest [Add to Longdo]
中継器[ちゅうけいき, chuukeiki] repeater, relay [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1222 seconds, cache age: 16.825 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม