Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ remote แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


128 ผลลัพธ์ สำหรับ remote  R IH0 M OW1 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -remote-, *remote*
Possible hiragana form: れもて

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
remote(adj) ไกล, Syn. distant, far, out of the way
remote(adj) นานมาแล้ว, Syn. long ago
remote(adj) เป็นญาติห่างๆ, See also: ซึ่งเกี่ยวข้องกันห่างๆ, Syn. distantly related
remote(adj) ห่างเหิน, See also: เมินเฉย, Syn. aloof, cold, uncommunicative
remotely(adv) อย่างคัดค้าน
remotely(adv) อย่างเล็กน้อยมาก
remotely(adv) ห่างไกล
remoteness(n) การคัดค้าน
remote control(n) เครื่องควบคุมเครื่องบินหรือจรวดด้วยคลื่นวิทยุ, Syn. remote, radio-circuit control

Hope Dictionary
remote(รีโมท') adj. ไกล,ไกลพ้น,ลึกลับ,นานมาแล้ว,ยาวนาน,โดดเดี่ยว,ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง,ห่าง ๆ ,ห่างเหิน,เมินเฉย, See also: remotely adv. remoteness n., Syn. far apart
remote batch processingการประมวลผลแบบกลุ่มระยะไกลหมายถึง การประมวลผลแบบเป็นกลุ่มที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงผลไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน การป้อนข้อมูลทุกอย่างทำจากเครื่องปลายทาง (terminal) ที่อยู่ห่างไปจากบริเวณที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลทำได้โดยผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ไมโครเวฟ หรือดาวเทียม การแสดงผลอาจออกผลได้ทั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่เครื่องปลายทางดู batch processing ประกอบ
remote consoleส่วนเฝ้าคุมระยะไกลจอเฝ้าคุมระยะไกลหมายถึง จอภาพหรืออุปกรณ์อื่นที่ผู้ควบคุมการดำเนินการของเครื่อง ใช้สั่งงาน เช่น ส่งข้อมูลเข้าเครื่อง หรือสั่งให้เครื่องเริ่มกระทำการ (execute) แต่เนื่องจากอุปกรณ์นี้อยู่ห่างจากตัวเครื่อง การควบคุมจึงต้องมีสายการสื่อสารเชื่อมโยงติดต่อกัน
remote controlการควบคุมระยะไกล (เช่นการ ควบคุมขีปนาวุธด้วยสัญญาณวิทยุ), See also: remote-control adj.
remote terminalเครื่องปลายทางระยะไกลหมายถึง เครื่องปลายทางที่อยู่ห่างออกไปจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องด้วยระบบการสื่อสาร เช่น ทางสายโทรศัพท์ เคเบิล ดาวเทียม ฯลฯดู terminal ประกอบ

Nontri Dictionary
remote(adj) ไกล,ห่างไกล,ห่างเหิน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
remote-ระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remoteห่างไกล, ช่วงห่างไกล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remote-ระยะไกล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remote batch processingการประมวลผลแบบกลุ่มระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remote bulb thermostatเทอร์มอสแตตแบบหางกระเปาะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
remote causeสาเหตุห่างไกล (จากผล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remote cause๑. เหตุไกล๒. เหตุโน้ม [มีความหมายเหมือนกับ cause, predisposing]๓. เหตุเสริม [มีความหมายเหมือนกับ cause, secondary ๒]๔. เหตุเก่าก่อน [มีความหมายเหมือนกับ cause, ultimate] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remote console๑. ส่วนเฝ้าคุมระยะไกล๒. จอเฝ้าคุมระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remote control languageภาษาควบคุมระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remote effectผลห่างไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Remote accessการเข้าถึงระยะไกล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Remote accessการเข้าถึงระยะไกล, Example:

Remote access เป็นความสามารถในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายจากระยะทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Remote Access Server (RAS) ซึ่งติดตั้งไว้สำหรับดูแลการเข้าเครือข่ายทางไกลของผู้ใช้ และเป็นส่วนหนึ่งของ VPN

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (Wide Area Network : WAN) กับระบบเครือข่ายภายในองค์กร โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาง มีระบบเข้ารหัส ป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งต้องการความคล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดกลุ่มหมายเลข IP Address เป็นเครือข่ายเดียวกัน และพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยงาน สามารถ Login เข้ามาใช้เครือข่ายภายในองค์กรได้

Remote access VPN ทำการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ที่องค์กรหรือบริษัท เข้ากับ Server โดยผ่านทาง ISP (Internet Services Provider) Remote access VPN อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับตัวองค์กรหรือบริษัทได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อผ่านทาง ISP ที่รองรับเทคโนโลยี VPN เมื่อ VPN Devices ของ ISP ยอมรับการ Login ของผู้ใช้แล้ว ทำการสร้างอุโมงค์ข้อมูล (Tunnel) เชื่อมต่อกันระหว่างต้นทางกับปลายทาง ทำให้เสมือนว่าเป็นระบบเน็ตเวิร์คเดียวกัน จากการสร้างระบบเน็ตเวิร์คจำลอง ข้อมูลที่ส่งผ่านมีความปลอดภัยสูง ใกล้เคียงกับการเช่าสายสัญญาณ (Leased line) แต่ค่าใช้จ่ายในการทำ VPN นั้นต่ำกว่าการเช่าสายสัญาณ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Remote accessการเข้าถึงระยะไกล [TU Subject Heading]
Remote Anything (Computer files)รีโมท แอนนีธิง (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Remote controlการควบคุมเครื่องระยะไกล [TU Subject Heading]
Remote Processing Platformแท่นผลิตย่อย , แท่นผลิตย่อย, Example: แท่นสำหรับนำก๊าซจากแท่นหลุมผลิตมาเข้าขบวนการแยกก๊าซ คอนเดนเสท และน้ำ ในขั้นต้น เพื่อทำการส่งต่อไปยังแท่นผลิตกลาง [ปิโตรเลี่ยม]
Remote sensingการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Remote sensingการสำรวจระยะทางไกล, การบันทึกหรือการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุ พื้นที่เป้าหมายด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (sensor) จากระยะไกล โดยทั่วไปมักจะหมายถึงดาวเทียมถ่ายภาพวัตถุบนพื้นโลกซึ่งจะสามารถวัดสี ความร้อน ความเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลกได้ [Assistive Technology]
Remote sensingการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล [TU Subject Heading]
remote terminalเครื่องปลายทางระยะไกล, Example: อุปกรณ์ประกอบด้วยจอภาพและป้นพิมพ์ หรืออุปกรณ์รับข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้สำหรับสื่อสารติดต่อรับส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์จากที่ที่อยู่ห่างไกล โดยที่การสื่อสารข้อมูลนั้นจะต้องใช้ระบบโทรคมนาคมที่เหมาะสม [คอมพิวเตอร์]

Longdo Unapproved EN-TH
remote(n) เครื่องควบคุม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Where's your remote control? ที่ไหนของการควบคุม ระยะไกล? ถ้าฉันเรียกมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Fifteen hundred years ago a small band of Polynesian voyagers discovered ...one of the most remote islands on earth. 300 ปีมาแล้ว... นักเดินเรือโพลีนีเซียนกลุ่มหนึ่ง ได้ค้นพบเกาะหนึ่งที่อยู่ไกลสุดขอบโลก Rapa Nui (1994)
43 separate remote cameras show exactly the same event. 43 กล้องระยะไกลแยกต่างหาก แสดงว่าเหตุการณ์เดียวกัน Contact (1997)
This is a remote firing station. มันคือฐานยิงบังคับวิทยุ The Jackal (1997)
It manoeuvres a weapon, the servo is on of a remote control. Like a ... มันเป็นตัวทำให้ปืนเคลื่อนไหว เหมือนพวกเครื่องบินบังคับ The Jackal (1997)
He declared that the remote kingdom of Tibet... is an integral part of the Chinese territory... and mustjoin the great new republic. และได้ประกาศว่าอาณาจักรทิเบต อันไกลโพ้นนั้น ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ อาณาเขตของจีนเช่นกัน และต้องเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของสาธารณรัฐใหม่นี้ด้วย Seven Years in Tibet (1997)
Travel to the remote Komodo Island in Indonesia. ที่เกาะโคโมโด อันแสนห่างไกลในอินโดนีเซีย. 11:14 (2003)
Doctor Hopkins give me a remote control to turn that motor off Doctor Hopkins ให้รีโมตกับชั้นมา เพื่อปิดมันไว้ หา? Oldboy (2003)
They started appearing three years ago in remote areas. มันเริ่มปรากฏตัวเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ในที่ห่างไกลจากนี่ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
And you should leave my movies and remote in the right place คุณทิ้งหนังของฉัน และเก็บไว้ซะไกล Paris ei yeonin (2004)
I found a remote control in the freezer. ฉันพบว่ารีโมททีวี อยู่ในตู้เย็น Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remoteA TV remote control is under the couch.
remoteHe enjoys exploring remote areas.
remoteHe lived in a house remote from the village.
remoteHe lives in a farmhouse remote from the world.
remoteHis car broke down in remote countryside.
remoteHis farm is remote from any town.
remoteI don't have the remotest idea what he will so next.
remoteLiving as he did in remote countryside, he seldom came up to town.
remoteLiving as I do in a remote village, I seldom have visitors.
remoteShe lives a solitary life in a remote part of Scotland.
remoteThe accident occurred in a remote place.
remoteThe power plant supplies the remote country with electricity.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
นำลิ่ว(adv) distantly, See also: remotely, Syn. นำโด่ง, Example: พ่อเดินนำลิ่วไปไกลจนพวกเราเดินตามไม่ทัน, Thai Definition: ล่วงหน้าไปไกล
ไกลโพ้น(adj) remote, See also: far, distant, Syn. ไกลมาก, Example: บรรพบุรุษของเขาได้อพยพจากประเทศจีนผืนแผ่นดินใหญ่อันไกลโพ้นมาตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มสาวแล้ว, Thai Definition: ไกลเหลือเกิน
ความห่างไกล(n) farness, See also: remoteness, Ant. ความใกล้ชิด, Example: ความห่างไกลเป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องการเพราะมันทำให้ผมเป็นทุกข์ด้วยความคิดถึง
ถิ่นทุรกันดาร(n) wilderness area, See also: remote area, distant area, isolated area, Example: พระและมิชชันนารีได้พยายามไปเผยแพร่ศาสนาในถิ่นทุรกันดาร หรือดินแดนต่างๆ ทั้งที่ยังไม่เจริญหรือล้าหลัง, Thai Definition: ดินแดนหรือพื้นที่ที่ยังไม่เจริญ
ไกล(adv) far, See also: remotely, distantly, long, Syn. ห่าง, ไกลลิบ, ห่างไกล, Ant. ใกล้, Example: เจ้าเหมียววิ่งหนีเจ้าด่างไปไกล

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร[dāothīem samrūat sapphayākøn] (n, exp) EN: Earth Observation Satellite ; Remote Sensing Satellite
ห่าง[hāng] (adj) EN: distant ; remote  FR: distant ; éloigné ; espacé
ไกล[klai] (adj) EN: far ; remote ; distant ; long  FR: loin ; lointain ; éloigné ; distant
ลิบ[lip] (adj) EN: far apart ; far ; distant ; remote ; almost out of sight  FR: lointain ; au loin
นำลิ่ว[namliu] (adv) EN: distantly ; remotely  FR: éloigné ; à distance
รีโมท[rīmōt] (n) EN: remote control  FR: télécommande [f] ; commande à distance [f] ; zappette [f] (fam.)
รีโมท คอนโทรล[rīmōt khønthrōl] (n, exp) EN: remote control  FR: télécommande [f] ; commande à distance [f]
ยิงรีโมท[ying rīmōt] (v, exp) EN: use the remote control ; zap the TV ; zap with the remote  FR: zapper (anglic.)

CMU Pronouncing Dictionary
REMOTE R IH0 M OW1 T
REMOTE R IY0 M OW1 T
REMOTELY R IY0 M OW1 T L IY0
REMOTEST R IH0 M OW1 T AH0 S T
REMOTENESS R IY0 M OW1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
remote (j) rˈɪmˈout (r i1 m ou1 t)
remoter (j) rˈɪmˈoutər (r i1 m ou1 t @ r)
remotely (a) rˈɪmˈoutliː (r i1 m ou1 t l ii)
remotest (j) rˈɪmˈoutɪst (r i1 m ou1 t i s t)
remoteness (n) rˈɪmˈoutnəs (r i1 m ou1 t n @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
远程[yuǎn chéng, ㄩㄢˇ ㄔㄥˊ, / ] remote; long distance; long range, #6,781 [Add to Longdo]
偏僻[piān pì, ㄆㄧㄢ ㄆㄧˋ, ] remote; desolate; far from the city, #13,886 [Add to Longdo]
偏远[piān yuǎn, ㄆㄧㄢ ㄩㄢˇ, ] remote; far from civilization, #15,291 [Add to Longdo]
遥控[yáo kòng, ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ, / ] remote control, #15,295 [Add to Longdo]
遥控器[yáo kòng qì, ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] remote control, #18,146 [Add to Longdo]
遥感[yáo gǎn, ㄧㄠˊ ㄍㄢˇ, / ] remote sensing, #24,021 [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, ] remote, #74,488 [Add to Longdo]
渺无人烟[miǎo wú rén yān, ㄇㄧㄠˇ ㄨˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, / ] remote and uninhabited (成语 saw); deserted; God-forsaken, #126,199 [Add to Longdo]
绵远[mián yuǎn, ㄇㄧㄢˊ ㄩㄢˇ, / 綿] remote, #153,137 [Add to Longdo]
旷渺[kuàng miǎo, ㄎㄨㄤˋ ㄇㄧㄠˇ, / ] remote and vast [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Datenfernübertragung {f}remote data transmission; long-distance data transmission [Add to Longdo]
Fernanzeige {f}remote indication [Add to Longdo]
Fernbedienung {f}remote control [Add to Longdo]
Ferndiagnose {f}remote diagnosis [Add to Longdo]
Fernerkundung {f}remote sensing [Add to Longdo]
Fernerkundungsdaten {pl}remote sensing data [Add to Longdo]
Fernerkundungssatellit {m}remote sensing satellite [Add to Longdo]
Fernkopierer {m}remote copier [Add to Longdo]
Fernsendemanometer {n}remote indicating manometer [Add to Longdo]
Fernsteuerung {f}; Fernlenkung {f}remote control [Add to Longdo]
Fernwartung {f}remote maintenance [Add to Longdo]
Fernzugriff {m}remote access [Add to Longdo]
Formrandung {f}remote edging [Add to Longdo]
Stapelfernverarbeitung {f} [comp.]remote batch processing [Add to Longdo]
Telekommunikation {f}remote communication [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
ど田舎;超田舎(iK);度田舎(iK);怒田舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]
フレコン化[フレコンか, furekon ka] (n,vs) changing something to full remote control [Add to Longdo]
プルレス[pururesu] (n) remote-controlled lighting equipment (wasei [Add to Longdo]
リモート[rimo-to] (adj-no) remote; (P) [Add to Longdo]
リモートアクセス[rimo-toakusesu] (n) {comp} remote access [Add to Longdo]
リモートアクセスサービス[rimo-toakusesusa-bisu] (n) {comp} Remote Access Services; RAS [Add to Longdo]
リモートエコー[rimo-toeko-] (n) {comp} remote echo [Add to Longdo]
リモートカー[rimo-toka-] (n) remote car [Add to Longdo]
リモートコン[rimo-tokon] (n) (abbr) (See リモートコントロール) remote control [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ラス[らす, rasu] RAS, Remote Access Server [Add to Longdo]
リモート[りもーと, rimo-to] remote (a-no) [Add to Longdo]
リモートアクセス[りもーとあくせす, rimo-toakusesu] remote access [Add to Longdo]
リモートエコー[りもーとえこー, rimo-toeko-] remote echo [Add to Longdo]
リモートコントロール[りもーとこんとろーる, rimo-tokontoro-ru] remote control [Add to Longdo]
リモートコンピューティング[りもーとこんぴゅーていんぐ, rimo-tokonpyu-teingu] remote computing [Add to Longdo]
リモートジョブエントリー[りもーとじょぶえんとりー, rimo-tojobuentori-] Remote Job Entry, RJE [Add to Longdo]
リモートデジタルループバック[りもーとでじたるるーぷばっく, rimo-todejitaruru-pubakku] remote digital loopback [Add to Longdo]
リモートプロシージャコール[りもーとぷろしーじゃこーる, rimo-topuroshi-jako-ru] remote procedure call (rpc) [Add to Longdo]
リモートマウント[りもーとまうんと, rimo-tomaunto] remote mount [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3365 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม