Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ recognition แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


71 ผลลัพธ์ สำหรับ recognition  R EH2 K AH0 G N IH1 SH AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -recognition-, *recognition*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Hope Dictionary
recognition(เรคเคิกนิช'เชิน) n. การจำได้, การจำแนกออก, การรู้จัก, การยอมรับ, การทักทาย, การแสดงว่าเห็นคุณค่า, การแสดงว่ารู้จัก, การแสดงความขอบคุณ, See also: recognitive adj. recognitory adj.
pattern recognitionการรู้จำแบบหมายถึงเทคนิคในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้
precognition(พรีคอกนิช'เชิน) n. การล่วงรู้มาก่อน., See also: precognitive adj.

Nontri Dictionary
recognition(n) การสำนึก, ความเอาใจใส่, การจำได้, การรู้จัก, การทักทาย

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recognitionการรู้จำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recognition๑. การรับรอง (รัฐ, รัฐบาลใหม่)๒. การอนุญาตให้อภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recognitionการยอมรับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
recognition๑. การรับรอง (รัฐ, รัฐบาลใหม่)๒. การยอมรับนับถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recognitionการรู้จำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recognition, de factoการรับรองโดยพฤตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recognition, de jureการรับรองโดยนิตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
recognitionการรับรอง [การทูต]
Recognition (International law)การรับรอง (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who has never had recognition or his name in the newspapers. ที่ไม่เคยมีการรับรู้หรือชื่อของเขาในหนังสือพิมพ์ 12 Angry Men (1957)
Diagnostics on voice recognition and speech synthesis centers has been completed. จำนวนหนึ่งการทดสอบ การ วินิจฉัยของเสียง การรับรู้และการพูดศูนย์การ สังเคราะห์ ได้รับการเสร็จ 2010: The Year We Make Contact (1984)
My voice recognition circuits are not completely restored although, as you can see, they are improving. วงจรการรับรู้เสียงของฉันไม่ได้ การบูรณะอย่างสมบูรณ์แม้ว่า ที่คุณสามารถดูพวกเขามีการ ปรับปรุง 2010: The Year We Make Contact (1984)
The only recognition I want is from those boys in that camp. และคนที่จะได้รับการกล่าวขานนั้น.. ก็ต้องมาจากคนของเรานี่แหละ The Great Raid (2005)
It is to Madame Justice that I dedicate this concerto in honor of the holiday she seems to have taken from these parts and in recognition of the imposter that stands in her stead. ...เธอควรจะได้หยุดพักผ่อนบ้าง ...คงเหลือแต่ความทรงจำไว้ให้ผู้คน V for Vendetta (2005)
-We have facial recognition software? -Yeah. Kind of creepy, seeing that Iady's Iife go down in fIames. Deja Vu (2006)
that god brought him once again to me, my visit to that studio, my recognition of myself, my meeting with mom, meeting to you, it's not a co incidence,  พระเจ้านำพาให้เขา มาเจอกับฉันอีกครั้ง ฉันเจอสตูดิโอนั่น การที่ฉันจำตัวเองได้ Om Shanti Om (2007)
That would have taken me hours to get through the fingerprint recognition system. กว่าจะเจาะระบบได้ก็หลายชั่วโมงอยู่ Chuck Versus the Sandworm (2007)
And still have in some recognition with our audience. สกปรกหรือว่า โจ๋งครึ่มมากไปอะ แต่ก็ยังพอจะโด่งดังบ้าง Zack and Miri Make a Porno (2008)
For recognition ... เพื่อชื่อเสียง Meet the Spartans (2008)
Company's running a recognition match right now. คอมพานีกำลังหาภาพเหมือนของมันอยู่ตอนนี้ The Sunshine State (2008)
Any luck? We've been running facial recognition software. มีโชคบ้างมั๊ย? The Dreamscape (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recognitionDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
recognitionHe gave me a smile of recognition.
recognitionHe glanced at her with no sign of recognition.
recognitionHe has become thin beyond all recognition.
recognitionIn order to gain media recognition, sometimes AIDS patients have to push themselves into the public eye.
recognitionI was surprised at her immediate recognition of me.
recognitionShe gave me a smile of recognition.
recognitionSuch things as the textbook controversy, lack of recognition of historical events, and the prime minister's worshipping at the Yasukuni Shrine have caused discord with China.
recognitionThe body had burned beyond recognition.
recognitionThe social structure has changed beyond recognition.
recognitionThe world has paid due recognition to her ability.
recognitionWhen you speak of a pay-raise before recognition, I am inclined to think you are putting the cart before the horse.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การรับรู้[kān raprū] (n) EN: recognition . perception
การรับรู้ปัญหา[kān raprū panhā] (n, exp) EN: problem recognition
คำกล่าวขวัญ[kham klāokhwan] (n) EN: mention ; acknowledgment ; citation ; recognition
ความสำนึก[khwām samneuk] (n) EN: consciousness ; awareness ; recognition  FR: conscience [ f ] ; le sens de [ m ]
ซอฟต์แวร์ตรวจจับอารมณ์[søpwaē trūat jap ārom] (n, exp) EN: emotion-recognition software  FR: logiciel de reconnaissance des émotions [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
RECOGNITION R EH2 K AH0 G N IH1 SH AH0 N
RECOGNITION R EH2 K IH0 G N IH1 SH AH0 N
RECOGNITION'S R EH2 K IH0 G N IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
recognition (n) rˌɛkəgnˈɪʃən (r e2 k @ g n i1 sh @ n)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
认出[rèn chū, ㄖㄣˋ ㄔㄨ, / ] recognition; to recognize, #10,342 [Add to Longdo]
口语字词识别[kǒu yǔ zì cí shí bié, ㄎㄡˇ ㄩˇ ㄗˋ ㄘˊ ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] recognition of spoken word [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Anerkennung { f }; Bestätigung { f } | Anerkennungen { pl }; Bestätigungen { pl }recognition | recognitions [Add to Longdo]
Mustererkennung { f }recognition of pattern [Add to Longdo]
Spracherkennung { f }recognition of speech; speech recognition [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
オンラインパターン解析認識システム[オンラインパターンかいせきにんしきシステム, onrainpata-n kaisekininshiki shisutemu] (n) { comp } online pattern analysis and recognition system [Add to Longdo]
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] (n) { comp } recognition time [Add to Longdo]
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] (n) pattern recognition [Add to Longdo]
レコグニション[rekogunishon] (n) recognition [Add to Longdo]
慰労[いろう, irou] (n, vs) recognition of services [Add to Longdo]
慰労会[いろうかい, iroukai] (n) party given in recognition of a person's services [Add to Longdo]
穎脱[えいだつ, eidatsu] (n, vs) gaining recognition; rising above one's fellows [Add to Longdo]
音声認識[おんせいにんしき, onseininshiki] (n, adj-no) (See 音認) voice recognition; speech recognition [Add to Longdo]
音声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] (n) { comp } voice recognition technology [Add to Longdo]
音認[おんにん, onnin] (n) (abbr) (See 音声認識) voice recognition; speech recognition [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time [Add to Longdo]
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] pattern recognition [Add to Longdo]
音声認識[おんせいにんしき, onseininshiki] voice recognition, speech recognition [Add to Longdo]
音声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] voice recognition technology [Add to Longdo]
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] pictorial pattern recognition [Add to Longdo]
光学的文字認識[こうがくてきもじにんしき, kougakutekimojininshiki] optical character recognition, OCR (abbr.) [Add to Longdo]
磁気インク文字読み取り装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] Magnetic Ink Character Reader (or Recognition), MICR [Add to Longdo]
磁気インク文字認識[じきいんくもじにんしき, jikiinkumojininshiki] magnetic ink character recognition, MICR (abbr.) [Add to Longdo]
自動ボリューム認識[じどうボリュームにんしき, jidou boryu-mu ninshiki] AVR, Automatic Volume Recognition [Add to Longdo]
自動ボリューム認識機能[じどうボリュームにんしききのう, jidou boryu-mu ninshikikinou] AVR, Automatic Volume Recognition [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3566 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม