Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ recede แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


54 ผลลัพธ์ สำหรับ recede  R IH0 S IY1 D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -recede-, *recede*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
recede(vi) ถอยหลัง, See also: ล่าถอย, Syn. recoil, turn back
recede(vi) ห่างออก, Syn. be distant
recede(vi) ตกต่ำ, Syn. abate, decrease
recede from(phrv) ถอยจาก, See also: ห่างจาก, ลดต่ำจาก
recede from(phrv) ทำไม่สำเร็จ, See also: ล้มเหลว

Hope Dictionary
recede(รีซีด') vi. ถอย, ถอยห่าง, ถอยหลัง, ลด, ตกต่ำ, ล่าถอย, ห่างออก vt. มอบคืน, ยอมคืน, Syn. move back
precede(พรีซีด') v. นำก่อน, มาก่อน, นำหน้า, เสริมหน้า, See also: precedable adj., Syn. go before, preface
precedence(เพรส'ซิเดินซฺ) n. การนำก่อน, การนำหน้า, การมาก่อน, ความสำคัญกว่า, สิทธิการนำหน้า, การมีสิทธิก่อน
precedency(-ซี) n. = precedence (ดู)
precedent(เพรส'ซิเดินทฺ) n. สิ่งที่มีมาก่อน, เรื่องราวแต่ก่อน adj. อยู่ก่อน, มีมาก่อน, นำหน้า
unprecedented(อันเพรส'ซิเดินทิด) adj. ไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง, ไม่รู้มาก่อน, Syn. new, novel, unexampled, remarkable

Nontri Dictionary
recede(vi) เลื่อนลง, ถอยกลับ, ล่าถอย, ตกต่ำ
precede(adj) นำหน้า, อยู่หน้า, มาก่อน, สำคัญกว่า
precedence(n) การอยู่หน้า, ฐานันดร, การมีลำดับเหนือกว่า
precedency(n) การอยู่หน้า, ฐานันดร, การมีลำดับเหนือกว่า
precedent(n) เรื่องราวแต่ก่อน, แบบอย่าง, ตัวอย่าง
unprecedented(adj) ไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We pretend to take up hope again as the image recedes into the past, as if we were cured once and for all of the scourge of the camps. เราตั้งความหวังใหม่ขึ้นมา ให้ความทรงจำได้กลายเป็นอดีต เหมือนว่ามนุษยชาติ ได้ชดเชยชะตาชีวิตจากในแคมป์แล้ว Night and Fog (1956)
It would be so hard for him to recede into the background. มันจะยากมากสำหรับเขาที่จะลดลงเป็นพื้นหลัง 12 Angry Men (1957)
Tell them the horizon is an imaginary line that recedes as you approach it. บอกท่านว่าขอบฟ้าเป็นเส้นจินตนาการ... มันถอยห่างเมื่อเราเดินไปหา Mona Lisa Smile (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recedeMy memory of her has begun to recede.
recedeShe had begun to recede in my memory.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คล้อยห่าง(v) recede into the distance, Example: แม้ดวงตะวันเพิ่งจะคล้อยห่างไป แต่ความชุลมุนก็กลับเข้ามาแทนที่เหมือนทุกวัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อาทิตย์ก่อน[āthit køn] (n, exp) EN: last week  FR: la semaine précédente
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว[dangthī dāi klāo mā laēo] (xp) EN: as above-mentioned  FR: comme mentionné précédemment
ดังต่อก่อน[dang tø køn] (x) FR: comme précédemment
เดือนก่อน[deūoen køn] (n, exp) EN: last month ; previous month  FR: le mois précédent ; le mois dernier
กรณีบรรทัดฐาน[karanī banthatthān] (n, exp) EN: precedent
กรณีตัวอย่าง[karanī tūayāng] (n, exp) EN: case in point ; precedent  FR: précédent [ m ]
คล้อยห่าง[khløi hāng] (v, exp) EN: recede into the distance
กลาย[klāi] (adj) EN: last ; previous ; prior ; preceding ; foregoing ; before   FR: dernier ; précédent ; ancien
เกิดขึ้นก่อนหน้านี้[koētkheun køn nā nī] (v) EN: precede ; happen before  FR: précéder

CMU Pronouncing Dictionary
RECEDE R IH0 S IY1 D
RECEDED R AH0 S IY1 D AH0 D
RECEDED R IH0 S IY1 D IH0 D
RECEDES R IY0 S IY1 D Z
RECEDED(2) R IY0 S IY1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary
recede (v) rˈɪsˈiːd (r i1 s ii1 d)
receded (v) rˈɪsˈiːdɪd (r i1 s ii1 d i d)
recedes (v) rˈɪsˈiːdz (r i1 s ii1 d z)

EDICT JP-EN Dictionary
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it [Add to Longdo]
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
どころ[dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
はげ上がる;禿げ上がる;禿上がる(io);禿げ上る[はげあがる, hageagaru] (v5r) to become bald from the forehead; to recede [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
メガフェプス[megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop [Add to Longdo]
悪例[あくれい, akurei] (n) bad example; bad precedent [Add to Longdo]
異例[いれい, irei] (adj-na, n, adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P) [Add to Longdo]
引例[いんれい, inrei] (n, vs) quotation; referring to precedent [Add to Longdo]
遠退く;遠のく[とおのく, toonoku] (v5k, vi) to become distant; to recede [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
優先[ゆうせん, yuusen] precedence (vs) [Add to Longdo]
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1064 seconds, cache age: 18.252 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม