Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ pry แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


61 ผลลัพธ์ สำหรับ pry  P R AY1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -pry-, *pry*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
pry(n) เครื่องมือที่ใช้สำหรับงัดหรือยกสิ่งของขึ้น
pry(vt) งัดหรือยกด้วยเครื่องมือ, Syn. push, lift, heave, uplift
pry(vt) ได้มาด้วยความลำบาก
pry(vi) สอดรู้สอดเห็น, Syn. search, seek, be curious
pry(n) การสอดรู้สอดเห็น
pryer(n) ผู้อยากรู้อยากเห็น, Syn. prier
prying(adj) ที่อยากรู้อยากเห็น, Syn. meddlesome
pry into(idm) สอบถาม, See also: สอดส่อง, ยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. nose into, poke into
pry about(idm) เที่ยวสองส่อง (โดยเฉพาะเรื่องคนอื่น), Syn. nose about, poke about

Hope Dictionary
pry(ไพร) vi., n. เที่ยวค้น, ลอดมอง, จ้องมอง, สอดส่องดู, สอดรู้สอดเห็น vt. งัดขึ้น, งัด, ได้มาด้วยความลำบาก. n. เครื่องงัด, คานงัด, การงัด, Syn. peer, peep
pryer(ไพร'เออะ) n. ผู้สืบเสาะ, ผู้สืบหา
prying(ไพร'อิง) adj. สอดรู้สอดเห็น, ชอบสืบ-สวน, อยากรู้อยากเห็น, See also: pryingness n., Syn. peeking, curious
paul pryคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็น, คนเสือก
spry(สไพร) adj. มีชีวิตชีวา, คล่องแคล่ว, ว่องไว, See also: spryly adv., Syn. active, nimble

Nontri Dictionary
pry(vi) สอดส่อง, จ้องมอง, ลอบมอง, เที่ยวค้น
pry(vt) เขยื้อน, งัด
spry(adj) ว่องไว, คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง, แข็งแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Pry open her mouth. - ไปเปิดปากมันซะ. Hocus Pocus (1993)
In fact, I hear the bite reflex is so strong, they have to pry the victim's jaws open... ในความเป็นจริงผมได้ยินสะท้อนกัดมีความแข็งแรงมาก พวกเขาจะต้องแงะปากของเหยื่อเปิด ... The Shawshank Redemption (1994)
You'll have to pry it up to see. คุณจะต้องงัดมันขึ้นไปดู The Shawshank Redemption (1994)
So I'm sorry, I don't mean to pry about the pudding and the harmonium and everything... เรื่องพุดดิ้งและฮาร์โมเนี่ยม และทุกอย่าง... Punch-Drunk Love (2002)
I say we pry open the doors. ฉันว่าเราลองงัดประตูดีไหม Compulsion (2005)
You can't pry 'em all the way open. It's a safety precaution. คุณงัดมันจนสุดไม่ได้หรอก/Nเหตุผลด้านความปลอดภัยน่ะ Compulsion (2005)
I shall pry the chest away from your cold, dead hands. ที่สุด เจ้าก็ต้องส่งมอบให้ข้า .. อยู่ดี Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I guess you'll have to pry it open with that brain of yours. ฉันว่าต้องเอา สมองนายงัดมันออก Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
Nick Memphis, who managed to pry out a Delta-level clearance, hasn't come back to the office and is out there with him. นิค เมมฟิส คนที่สอดรู้สอดเห็น เรื่อง Delta-level clearance ไม่กลับไปที่สำนักงาน แล้วหนีไปกับมัน Shooter (2007)
And I didn't mean to pry earlier. ฉันไม่ได้สอดรู้สอดเห็นเรื่องพวกนั้นหรอกนะ ชั้นรู้ It's a Wonderful Lie (2008)
I didn't mean to pry this morning. แม่ไม่ได้อยากจะจุ้นเรื่องเช้านี้หรอกนะ Chapter Three 'Building 26' (2009)
You couldn't pry that acceptance from his hands คุณไม่มีทางเอาคำเชิญไปยัดใส่มือเขา You've Got Yale! (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pryDon't pry into my private life.
pryDon't pry into the affairs of others.
pryMr Pryor collapsed with a subarachnoid haemorrhage when rehearsing for a performance in Paris. He was taken to local hospital but passed away at 4:23 pm.
pryThe burglar was caught in the act of prying open the window.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
งัด(v) pry, See also: lever, lift, move, force, prise, prize, Syn. แงะ, แซะ, ไข, ง้าง, เปิด, Ant. ปิด, เก็บ, Example: คนงานกำลังงัดฝาหีบด้วยชแลง, Thai Definition: ทำให้เผยอหรือเคลื่อนที่โดยใช้วัตถุยาวคัด
แงะ(v) prise, See also: pry, prize, open, lever, Syn. งัด, งัดแงะ, Example: เขาทำกุญแจหายจึงต้องแงะลิ้นชัก, Thai Definition: งัดให้เผยอขึ้น
กะดี่(v) lift up, See also: pry up, lever, Syn. ดีดขึ้น, กระดี่, Example: เขาพยายามกะดี่เสาต้นใหญ่ให้พ้นทาง, Thai Definition: ดีดหรืองัดของหนักขึ้น
เสือก(v) be nosy, See also: pry, snoop, poke, stick one's nose into someone's else's affairs/business, Syn. ทะลึ่ง, สอด, Example: ไอ้บ้า ! กำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียว เสือกปลุกขึ้นมาได้, Thai Definition: แสดงกิริยาหรือวาจาอันไม่สมควรในเรื่องที่มิใช่ธุระของตัว หรือในเวลาที่เขาไม่ต้องการ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
งัด[ngat] (v) EN: pry ; lever ; lift ; move ; force ; prise ; prize  FR: faire levier
สาระแน[sāranaē] (v) EN: meddle ; tamper ; interfere ; go out of one's way ; poke one's nose into sth ; pry ; snoop  FR: interférer ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui
สอดรู้[søtrū] (v) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive  FR: fouiner ; fureter

CMU Pronouncing Dictionary
PRY P R AY1
PRYCE P R AY1 S
PRYDE P R AY1 D
PRYER P R AY1 ER0
PRYOR P R AY1 ER0
PRYING P R AY1 IH0 NG
PRYNNE P R IH1 N
PRYOR'S P R AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
pry (v) prˈaɪ (p r ai1)
prying (v) prˈaɪɪŋ (p r ai1 i ng)
pryingly (a) prˈaɪɪŋliː (p r ai1 i ng l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
刺探[cì tàn, ㄘˋ ㄊㄢˋ, ] pry, #44,588 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
インテリアバール[interiaba-ru] (n) prying tool used in interior decoration (wasei [Add to Longdo]
苦無[くない, kunai] (n) (1) mediaeval tool for digging, prying, etc.; (2) (col) Ninja throwing knives [Add to Longdo]
穿り出す[ほじくりだす, hojikuridasu] (v5s, vt) (1) to pick something out (nose, hole, etc.); (2) to pry (into people's private affairs) [Add to Longdo]
穿る[ほじる;ほじくる, hojiru ; hojikuru] (v5r, vt) (1) (uk) to dig up; to peck at; to pick (nose, teeth, etc.); (2) to pry into; to examine; to dredge up [Add to Longdo]
穿鑿[せんさく, sensaku] (n, vs) scrutiny; digging into; excavation; inquiry into; enquiry into; prying [Add to Longdo]
詮索[せんさく, sensaku] (n, vs) inquiry into; enquiry into; prying (into); investigation; search; exploration [Add to Longdo]
大雪加[おおせっか;オオセッカ, oosekka ; oosekka] (n) (uk) Japanese marsh warbler (Megalurus pryeri) [Add to Longdo]
立ち入る;立入る;立ちいる[たちいる, tachiiru] (v5r, vi) (1) to enter; to trespass; (2) to interfere; to meddle; to pry into [Add to Longdo]
抉る;抉じる[こじる, kojiru] (v5r, v1, vt) (uk) (抉る is generally v5r, while 抉じる is v1) to pry; to prize; to prise [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1306 seconds, cache age: 2.74 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม