Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ prior แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


118 ผลลัพธ์ สำหรับ prior  P R AY1 ER0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -prior-, *prior*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
prior(adj) ที่มีมาก่อน, Syn. previous, antecedent
prior(adj) ที่สำคัญกว่า
priory(n) สำนักศาสนา
priority(n) การมาก่อน, Syn. preference, precedence
priority(n) สิทธิพิเศษ
priority(n) สิ่งที่ได้รับความสนใจมากกว่า
prioritise(vt) จัดลำดับก่อน
prioritize(vt) จัดลำดับก่อน

Hope Dictionary
prior(ไพร'เออะ) adj. ก่อน, อันก่อน, อยู่ก่อน. -Phr. (prior to ก่อนจนกว่า), Syn. earlier
priority(ไพรออ'ริที) n. การมาก่อน, การมีสิทธิก่อน, บุริมสิทธิ, สิทธิพิเศษ
priority processingการประมวลผลตามลำดับความสำคัญหมายถึงการประมวลผลไปตามระดับความสำคัญของโปรแกรม (ที่มีการกำหนดไว้ก่อนแล้ว)
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)

Nontri Dictionary
prior(adj) ก่อน, อยู่ก่อน, อันก่อน
prior(n) รองเจ้าอาวาส, รองอธิการวัด, ท่านปลัด
priority(n) บุริมสิทธิ์, สิทธิพิเศษ, การมีสิทธิ์ก่อน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prior probabilityความน่าจะเป็นก่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
priorityลำดับความสำคัญ, บุริมภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
priorityบุริมภาพ, ลำดับก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
priorityลำดับความสำคัญ, บุริมภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
priority of liensสิทธิยึดหน่วงลำดับก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
priority of mortgagesการจำนองลำดับก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
priority processingการประมวลผลตามลำดับความสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Prior Artข้อมูลภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรที่ยื่นขอ ซึ่งมีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้แล้ว [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priorities of claims and liensสิทธิยึดหน่วงลำดับก่อน [TU Subject Heading]
Priority Dateวันยื่นคำขอ ซึ่งถูกอ้างการมีสิทธิก่อนในกรณีที่ยืนคำขอมากกว่าหนึ่งประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priority Information Country Codeรหัสประเทศที่เคยยื่นสิทธิบัตรไว้ก่อน [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priority Numberเลขที่คำขอรับสิทธิบัตรที่ถูกอ้างการมีสิทธิก่อน [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priority Watch List (PWL)ประเทศที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด, Example: กลุ่มประเทศที่สหรัฐอเมริกาจัดให้เป็นประเทศ ที่ปฏิบัติ การค้าไม่เป็นธรรม อันเป็นการกีดกันการค้าต่อสินค้าของสหรัฐอเมริกา ถือเป็นขั้นแรกซึ่งสหรัฐอเมริกาจะเพียงจับตาดูอย่างใกล้ชิด หากประเทศในกลุ่มนี้ยังไม่ปรับปรุงมาตรการทางการค้าเหล่านั้นแล้ว ผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกา (ดู USTR) ก็จะเลื่อนสถานภาพของประเทศเหล่านี้ให้อยู่ในกลุ่มแระเทศที่ต้องมีการเจรจา อย่างเร่งด่วน ซึ่งต้องมีการไต่สวนและวินิจฉัยภายใน 6 เดือนตากกฎหมายกาค้าของสหรัฐอเมริกา (ดู PFC) การระบุเป็นประเทศที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดหรือ PWL นี้ไม่ได้เป็นข้อกำหนดในกฎหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาจึงไม่มีผลในการสอบสวน เป็นเพียงแต่มาตรการการข่มขู่ของฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นประเทศในกลุ่มประเทศที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด หลังจากถูกถอดออกจากการเป็นประเทศในกลุ่มที่ต้องมีการเจรจาอย่างเร่งด่วน (PFC) เมื่อ พ.ศ. 2536 และถูกถอนออกจากการเป็นประเทศที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเมื่อปลาย พ.ศ. 2537 [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm awfully sorry, but I do have a prior dinner engagement. ฉันต้องขอโทษแต่ฉันมีนัดตอนอาหารมื้อเย็นแล้ว The Blues Brothers (1980)
Mr. LaPlante, I've been persuaded, in view of your continued employment and your lack of priors to continue your bail under the same conditions pending sentencing six days from now. หัวหน้า นี่คุณคิดว่าคำว่าหนังสือพิมพ์เป็นชื่อที่ตะเรียกขึ้นมาง่ายๆงั้นเหรอ คุณคิดว่าใครๆก็สามารถทำหนังสือพิมพ์ได้งั้นสิ Hero (1992)
And the patient... indicates no previous history of suicides, no record of prior hospitalization. และคนไข้ชี้ว่า ไม่เคยมีประวัติฆ่าตัวตาย ไม่มีบันทึกเข้าออกโรงพยาบาล Don Juan DeMarco (1994)
He's had prior convictions of violating immigration law and illegal possession of firearms. ถูกลงโทษข้อหาลักลอบเข้าประเทศ.. ... มีอาวุธต้องห้ามไว้ในครอบครอง Ghost in the Shell (1995)
My contention is that prior to the Revolutionary War, the economic modalities- especially in the southern colonies- could most aptly be characterized as... ในความเห็นของชั้นก็คือ ก่อนที่จะ มีสงครามปฎิวัติ-รูปแบบของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอาณานิคมใต้ เป็นรูปเป็นร่างที่เหมาะสมแบบเปรียบ ชาวไร่ชาวนา Good Will Hunting (1997)
I guess you could tell that Pikul and I had a relationship prior to coming here. ฉันเดาว่าเขาบอกแล้ว ฉันกับพิกัลมีความสัมพันธ์กัน ก่อนหน้าจะมาที่นี่ เราชอบเล่นด้วยกัน eXistenZ (1999)
I will stand on the pitcher´s mound for five minutes prior to the first pitch. I wiII stand on the pitcher's mound for five minutes prior to the first pitch. Never Been Kissed (1999)
Oh, uh, I'm afraid I have a prior engagement. ผมมีนัดแล้ว The Time Machine (2002)
"May terminate se prior to resolution as defined by paragraph 314, sub-clause 'd', which states..." that's not binding. ก่อนที่ปัญหาจะถูกแก้ไขได้หมด ตามย่อหน้า 314 - อนุผนวก ดี. ซึ่งกล่าวว่า... I Heart Huckabees (2004)
All right, so, uh, we find out what canal, we'll be able to figure out where our suspect was prior to the ransom handoff. ถ้าเรารู้ว่ามันมาจากคลองไหน เราจะรู้ว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ไหน ก่อนมารับค่าถ่าย Lost Son (2004)
And given your prior reputation as a hothead,  และนายเองก็ขึ้นชื่อว่าเลือดร้อน Four Brothers (2005)
All right, Scofield had no priors and a full-time job as an engineer. สกอฟิลด์ ไม่เคยมีประวัติเสีย แถมยังเป็นวิศวกร มีอาชีพประจำอีก Cute Poison (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
priorAll the arrangements should be made prior to our departure.
priorBe sure to check in at least 45 minute prior to departure time.
priorBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
priorFire engines have priority over other vehicles.
priorHe had an injection prior to the operation.
priorHer conditions for choosing a marriage partner took priority.
priorI have tried to compile the ideas that you proposed prior to the meeting, so that we can use them as the base for the discussion.
priorI need it by the morning of April 5 so it can be reviewed by other members prior to the meeting.
priorIt happened prior to my arrival.
priorJob security is a priority over wages.
priorNot being able to decide what the priority should be is the biggest problem.
priorOf course I apologised, saying that the first appointment had priority.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
บุพกิจ(n) initial deeds, See also: prior duty, Thai Definition: กิจหรือภาระที่จะต้องทำก่อน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [ m ] ; a priori [ m ] ; partialité [ f ]
บัตรสิทธิพิเศษ[bat sitthi phisēt] (n, exp) FR: carte de priorité [ f ]
บุริมสิทธิ[burimmasit = burimasitthi] (n) EN: preferential right ; prior right ; preference
ให้ทาง[hai thāng] (v, exp) EN: yield right of way  FR: céder la priorité
ความรู้ก่อนประสบการณ์[khwāmrū køn prasopkān] (n, exp) EN: a priori ; a priori knowledge
ความสำคัญ[khwām samkhan] (n) EN: importance ; significance ; priority  FR: importance [ f ]
ความสำคัญก่อนหลัง[khwām samkhan køn lang] (n, exp) EN: priorities  FR: priorité [ f ]
กลาย[klāi] (adj) EN: last ; previous ; prior ; preceding ; foregoing ; before   FR: dernier ; précédent ; ancien
ก่อน[køn] (adj) EN: past ; last ; former ; prior ; precedent  FR: précédent ; dernier ; antérieur ; d'avant
ก่อนครบกำหนด[køn khrop kamnot] (x) EN: prior to maturity

CMU Pronouncing Dictionary
PRIOR P R AY1 ER0
PRIORS P R AY1 ER0 Z
PRIORY P R AY1 ER0 IY0
PRIORE P R AY0 AO1 R AY0
PRIORE P R IY0 AO1 R IY0
PRIORITY P R AY0 AO1 R AH0 T IY0
PRIORITIES P R AY0 AO1 R AH0 T IY0 Z
PRIORITIZE P R AY0 AO1 R AH0 T AY2 Z
PRIORITIZES P R AY0 AO1 R AH0 T AY2 Z IH0 Z
PRIORITIZED P R AY0 AO1 R AH0 T AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary
prior (n) prˈaɪər (p r ai1 @ r)
priors (n) prˈaɪəz (p r ai1 @ z)
priory (n) prˈaɪəriː (p r ai1 @ r ii)
prioress (n) prˈaɪərɪs (p r ai1 @ r i s)
priories (n) prˈaɪərɪz (p r ai1 @ r i z)
priority (n) prˈaɪˈɒrɪtiː (p r ai1 o1 r i t ii)
prioresses (n) prˈaɪərɪsɪz (p r ai1 @ r i s i z)
priorities (n) prˈaɪˈɒrɪtɪz (p r ai1 o1 r i t i z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
优先[yōu xiān, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ, / ] priority, #3,972 [Add to Longdo]
先河[xiān hé, ㄒㄧㄢ ㄏㄜˊ, ] priority; sth advocated first; refers to ancient tradition: Worship the river first, then the sea., #20,505 [Add to Longdo]
优先承购权[yōu xiān chéng gòu quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄍㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] prior purchase right; right of first refusal (ROFR); preemptive right to purchase [Add to Longdo]
郇山隐修会[Xún shān yǐn xiū huì, ㄒㄩㄣˊ ㄕㄢ ㄧㄣˇ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] Priory of Zion (fictional masonic order) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Priorin { f }prioress [Add to Longdo]
Priorisieren { n }prioritizing [Add to Longdo]
Priorisierung { f }prioritization [Add to Longdo]
Priorität { f } | Prioritäten { pl } | höchste Priorität | niedrigste Priorität | Priorität beanspruchenpriority | priorities | top priority | lowest priority | to claim a priority [Add to Longdo]
Prioritätsangabe { f }priority data [Add to Longdo]
Prioritätsbeleg { m }priority voucher; priority document [Add to Longdo]
Prioritätsdatum { n }priority date [Add to Longdo]
Prioritätserklärung { f }declaration of priority [Add to Longdo]
Prioritätsübertragung { f }assignment of priority [Add to Longdo]
Vorabprüfung { f }prior check [Add to Longdo]
Zwischenverkauf { m } | Zwischenverkauf vorbehaltenprior sale | subject to prior sale [Add to Longdo]
priorisieren | priorisierend | priorisiert | priorisierteto prioritize | prioritizing | prioritizes | prioritized [Add to Longdo]
prioritätsbegründend { adj }giving rise to a right of priority [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n, vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
はい[hai] (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [Add to Longdo]
アプリオリ[apuriori] (adj-na, n) a priori (lat [Add to Longdo]
アプリオリ法[アプリオリほう, apuriori hou] (n) { comp } gestalt method; a priori method [Add to Longdo]
カリフ;ハリファ[karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924) [Add to Longdo]
セグメント優先度[セグメントゆうせんど, segumento yuusendo] (n) { comp } segment priority [Add to Longdo]
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] (n) { comp } cell loss priority; CLP [Add to Longdo]
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] (n) { comp } cell loss priority [Add to Longdo]
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] (n) { comp } view transformation input priority [Add to Longdo]
プライオリ[puraiori] (n) priori [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
セグメント優先度[せぐめんとゆうせんど, segumentoyuusendo] segment priority [Add to Longdo]
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP) [Add to Longdo]
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority [Add to Longdo]
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority [Add to Longdo]
プライオリティ[ぷらいおりてい, puraioritei] priority [Add to Longdo]
プライオリティキューシステム[ぷらいおりていきゅーしすてむ, puraioriteikyu-shisutemu] priority queue system [Add to Longdo]
高優先[こうゆうせん, kouyuusen] high priority [Add to Longdo]
自動優先順位グループ[じどうゆうせんじゅんいグループ, jidouyuusenjun'i guru-pu] APG, Automatic Priority Group [Add to Longdo]
実行優先順位[じっこうゆうせんじゅんい, jikkouyuusenjun'i] dispatching priority [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 3.505 seconds, cache age: 13.277 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม