Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ point of view แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
54 ผลลัพธ์ สำหรับ point of view  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -point of view-, *point of view*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
point of view[N] ความเห็น, See also: แง่คิด, มุมมอง, Syn. outlook, opinion
Hope Dictionary
point of viewความเห็น,แง่คิด, Syn. standpoint
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
point of view; viewpointมุมมอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Point of view (Literature)มุมมอง (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
I have a point of view and I think it speaks for many of the people here. ฉันมีความคิดเห็น เเละหลายคนที่นี่ก็คงคิดเหมือนฉัน Jaws (1975)
You see, from an evolutionary point of view Jason looks for an attractive young woman because he wants healthy kids. มันง่ายสุดๆเลยนะ เชลลี่ ฟังนะ จากทฤษฎีวิวัฒนาการ ทำให้... Valentine (2001)
Let's look at it from a point of view of the people in Bangladesh who are starving to death. ลองดูเรื่องนี้ในมุมมองของ ประชาชนในบังคลาเทศที่กำลังจะอดตาย The Corporation (2003)
And I help corporations share the point of view about how they feel about things. และผมช่วยให้บรรษัทได้แสดงจุดยืน ว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งต่าง ๆ The Corporation (2003)
But from a scientific point of view this is a case of "fear of intimacy". แต่ตามหลักการณ์แล้วก็คือ เขากลัวความใกล้ชิด Formula 17 (2004)
The passage of time remains constant, but we can shift our point of view within the data stream as fast as we want. So, Agent CarIin, where do we Iook? CIaire Kuchever's house. Deja Vu (2006)
This man you're eager to pay homage to, he was incapable of admitting any point of view but his own. ชายคนนี้มีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจงรักภักดี เขาทำร้ายการยอมรับจุดบางจุดที่เห็นแต่ของเขาเอง Birthmarks (2008)
They're going to change their point of view Be seduced by the power. แล้วพวกเค้าจะเปลี่ยนความคิดใหม่ Nจะถูกชักนำให้หลงใหลอำนาจการฆ่าแทน... Gamer (2009)
when we see him driving, his point of view is elevated. ตอนที่เขาขับรถ, มุมมองเขาสูงขึ้นมาหน่อย The Big Wheel (2009)
After all the opinions have been heard... and every point of view has been considered... here she comes. หลังจากความคิดเห็นทั้งหมด ได้ถูกรับฟัง .. และทุกมุมมองได้รับการพิจารณา ... -เธอมาแล้ว I Saw What I Saw (2009)
Between Alex and Pearson from the point of view of forensic medicine, who do you think stabbed the victim? ในมุมมองของนิติเวชแล้ว ระหว่างอเล็กซ์กับเพียร์สันแล้ว คุณคิดว่าใครเป็นคนแทงผู้ตาย? The Case of Itaewon Homicide (2009)
From this point of view cost me a lot ... เจ้าก็ได้พออยู่แล้ว Sacramentum Gladiatorum (2010)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
point of viewFrom a literary point of view, his work is a failure.
point of viewFrom an adult's one-sided point of view, children's attitudes often seem to be disobedient.
point of viewFrom an ethical point of view, the great principle of technology is "responsibility to the present" but the new way of thinking, "responsibility to the future" has emerged.
point of viewFrom a strictly scientific point of view, history cannot be called a science.
point of viewFrom Kate's point of view, he works too much.
point of viewFrom my personal point of view his opinion is right.
point of viewFrom my point of view, Australia is one of the best countries in the world.
point of viewFrom my point of view it would be better to wait a little longer.
point of viewFrom our point of view, his proposal is reasonable.
point of viewFrom the buyer's point of view, the prices of these CD players are too high.
point of viewFrom the practical point of view, his plan is not easy to carry out.
point of viewFrom the practical point of view, there are many shortcomings in his plan.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ทรรศนะ[N] viewpoint, See also: point of view, vision, standpoint, opinion, perspective, Syn. ความเห็น, ทัศนะ, Example: ในทรรศนะของทางราชการเห็นว่า ชาวบ้านพวกนี้เป็นคนหัวแข็ง, Count unit: ทรรศนะ, Thai definition: ความคิดว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไรบ้าง, Notes: (สันสกฤต)
ทัศนะ[N] viewpoint, See also: point of view, opinion, view, attitude, Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ทัศน์, ความเห็น, การเห็น, ทรรศนะ, Example: การแยกทางกันของคู่สมรส มักเป็นเพราะทัศนะไม่ตรงกัน, Count unit: ทัศนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จุดยืน[N] standpoint, See also: point of view, Syn. ทรรศนะ, ความคิดเห็น, Example: โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาที่เป็นจุดยืนของนายก่อจะเป็นตัวดึงเงินจากโครงการอื่นมามหาศาล, Thai definition: ความคิดเห็นของแต่ละคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
จุดยืน[n.] (jutyeūn) EN: standpoint ; point of view ; stand   FR: point de vue [m] ; position [f]
การแสดงความคิดเห็น[n. exp.] (kān sadaēng khwām khit-hen) EN: opinion ; voice ; view ; idea ; point of view   FR: opinion [f] ; point de vue [m]
คิดในมุมกลับ[v. exp.] (khit nai mum klap) EN: take an opposite point of view   
ข้อคิดเห็น[n.] (khøkhithen) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion   FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f]
มุมกลับ[n. exp.] (mum klap) EN: another point of view   
มุมมอง[n. exp.] (mum møng) EN: view point ; angle; aspect ; point of view   FR: point de vue [m] ; angle [m]
แง่[n.] (ngaē) EN: point of view ; angle ; aspect ; viewpoint ; standpoint   FR: point de vue [m] ; angle [m] ; aspect [m] ; côté [m]
แง่คิด[n. exp.] (ngaē khit) EN: point of view   FR: point de vue [m] ; aspect [m]
แง่มุม[n.] (ngaēmum) EN: part ; aspect ; angle ; viewpoint ; point of view ; slant   FR: aspect [m]
ทัศน์[n.] (that) EN: vision ; sight ; view ; point of view ; standpoint   FR: vue [f] ; point de vue [m] ; opinion [f]
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
观点[guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] point of view; viewpoint; standpoint, #1,954 [Add to Longdo]
Saikam JP-TH-EN Dictionary
視点[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view
DING DE-EN Dictionary
Standpunkt {m} | von meinem Standpunkt aus | den Standpunkt vertreten, dass | auf dem Standpunkt stehen | jdm. seinen Standpunkt klarmachenpoint of view | from my point of view | to take the view that | to take the view | to make your position clear to someone [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
からすると[, karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of [Add to Longdo]
ポイントオブビュー[, pointoobubyu-] (n) point of view [Add to Longdo]
ポジショントーク[, pojishonto-ku] (n) opinion expressed from someone's point of view (wasei [Add to Longdo]
化学上[かがくじょう, kagakujou] (n) from the chemical point of view [Add to Longdo]
外人の目から見ると[がいじんのめからみると, gaijinnomekaramiruto] (exp) from a foreigners point of view [Add to Longdo]
観点[かんてん, kanten] (n) point of view; (P) [Add to Longdo]
観点を変える[かんてんをかえる, kantenwokaeru] (exp,v1) to change one's point of view [Add to Longdo]
客観視[きゃっかんし, kyakkanshi] (n,vs) objective point of view [Add to Longdo]
見解[けんかい, kenkai] (n) opinion; point of view; (P) [Add to Longdo]
見地[けんち, kenchi] (n) point of view; (P) [Add to Longdo]
Time: 3.3516 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม