Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ phone แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
134 ผลลัพธ์ สำหรับ phone  F OW1 N
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -phone-, *phone*

Longdo Approved EN-TH
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), cellular phone, mobile phone
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
phone[VI] โทรศัพท์, See also: โทร, Syn. call, telephone
phone[VT] โทรศัพท์, See also: โทร, Syn. call, telephone
phone[N] ูโทรศัพท์, See also: เครื่องรับโทรศัพท์, Syn. receiver, telephone
phone[N] เสียงพูด
phone[SUF] เสียง
phoneme[N] หน่วยเสียงเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในภาษา (ทางภาษาศาสตร์), See also: หน่วยพื้นฐานของเสียง (ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา)
phone in[PHRV] โทรศัพท์เสนอหรือให้ (บางสิ่ง)
phone up[PHRV] โทรศัพท์ถึง
phone-in[N] การโทรศัพท์เข้ามา, Syn. call-in
phonetic[ADJ] เกี่ยวกับการออกเสียง, See also: สอดคล้องกับการออกเสียง
Hope Dictionary
phone(โฟน) n.,vt.,vi. โทรศัพท์
phonetic(ฟะเนท'ทิค) adj. เกี่ยวกับเสียงพูด,เกี่ยวกับการออกเสียง,ซึ่งมีการออกเสียงตรงกัน.
phonetics(โฟเนท'ทิคซฺ) n. วิชาเกี่ยวกับการออกเสียงของคำศัพท์ คำพูดหรือภาษา,วิชาว่าด้วยการออกเสียง
allphone(แอล' โลโฟน) n. ตัวแปรที่มี phoneme เดียวกัน -allophonic (al) adj.
dictaphonen. เครื่องบันทึกตามคำบอกและเปิดฟังใหม่เพื่อเขียนตามคำบอกได้สะดวก
earphonen. หูฟังวิทยุหรือโทรศัพท์
gramophonen. เครื่องเล่นแผ่นเสียง
headphonen. หูโทรศัพท์
microphone(ไม'โครโฟน) n. เครื่องขยายเสียง
pay phonen. ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ต้องหยอดเหรียญก่อนใช้
Nontri Dictionary
phone(n) โทรศัพท์,หูโทรศัพท์,หูฟังวิทยุ
phone(vi) พูดโทรศัพท์
phonetic(adj) เกี่ยวกับสัทศาสตร์
phonetician(n) นักสัทศาสตร์
phonetics(n) สัทศาสตร์
earphone(n) หูฟัง
gramophone(n) หีบเสียง,เครื่องแผ่นเสียง
megaphone(n) โทรโข่ง,แตรปากใหญ่
microphone(n) ไมโครโฟน
saxophone(n) แซ็กโซโฟน
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
phoneเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phone cardบัตรโทรศัพท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
phone cardบัตรโทรศัพท์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonemic transcriptionการถอดเสียงแสดงหน่วยเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonetic alphabetสัทอักษร [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonetic featureสัทลักษณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonetic similarityความคล้ายคลึงทางสัทลักษณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonetic transcription; allophonic transcriptionการถอดเสียงแสดงสัทลักษณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phoneticsสัทศาสตร์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Phonemicsสรศาสตร์ [TU Subject Heading]
Phonetic alphabetสัทอักษร [TU Subject Heading]
Phoneticsสัทศาสตร์ [TU Subject Heading]
Longdo Unapproved EN-TH
phonetic alphabet (n ) อักษรสะกดคำ(หรือเรียกเป็นบาลีให้ยากว่า สัทอักษร) เช่น Delta หมายถึงอักษร D หรือ Echo หมายถึงอักษร E เป็นต้น
phonetic alphabet (n ) คำสะกดอักษร(หรือเรียกเป็นบาลีให้ยากว่า สัทอักษร) เช่น Delta หมายถึงอักษร D หรือ Echo หมายถึงอักษร E เป็นต้น
phoney (adj ) ปลอม,ไม่แท้,เสแสร้ง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phone3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
phoneA girl phoned me.
phoneAh, the phone card's already running out.. See you in half an hour.
phoneA Mr Brown wants you on the phone.
phoneAnd so it seems she tried phoning but it's who was on the other end of that phone that was the problem.
phoneAnne was just about to leave the house when the phone began ringing.
phoneAnswer the phone.
phoneAnswer the phone please.
phoneAny phone calls for me while I was out?
phoneA phone call often interrupts your conversation.
phoneAre you through with the phone?
phoneAs I was having lunch, the phone rang.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
โทรศัพท์ใช้บัตร[N] cardphone, See also: phonecard phone, phonecard, Example: มหาวิทยาลัยติดตั้งโทรศัพท์ใช้บัตรบริเวณโรงอาหารเพิ่มอีก 10 เครื่อง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: โทรศัพท์ที่ใช้บัตรโทรศัพท์แทนการหยอดเหรียญ
โทรศัพท์ใช้บัตร[N] cardphone, See also: phonecard phone, phonecard, Thai definition: โทรศัพท์ที่ใช้บัตรโทรศัพท์
สัทศาสตร์[N] phonetics, Example: สัทศาสตร์มีสาขาแยกย่อย 3 สาขา คือ สรีระสัทศาสตร์ กลสัทศาสตร์ และโสตสัทศาสตร์, Thai definition: วิชาว่าด้วยการศึกษาธรรมชาติของการออกเสียง และการเปล่งเสียงพูด, Notes: (อังกฤษ)
โทรศัพท์[N] telephone, See also: phone, Example: หลังจากที่เริ่มมีโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารก็ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ, Count unit: เครื่อง, Thai definition: ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สายตัวนำโยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ
สัทอักษร[N] phonetic alphabet, Example: คนที่ศึกษาวิชาว่าด้วยเรื่องเสียงจำเป็นที่จะต้องรู้สัทอักษร, Count unit: ตัว, Thai definition: สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้แทนเสียงในวิชาสัทศาสตร์
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อัลโตแซกโซโฟน[n. exp.] (altō saēksōfōn) EN: alto saxophone   
บัญชีผี[n. exp.] (banchī phī) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account   
บัตรโทรศัพท์[n. exp.] (bat thōrasap) EN: phone card   FR: carte de téléphone [f]
เบอร์โทรศัพท์[n. exp.] (boē thōrasap) EN: telephone number   FR: numéro de téléphone [m]
ชุมสายโทรศัพท์[n. exp.] (chumsāi thōrasap) EN: telephone exchange ; switched board   
หีบเสียง[n.] (hīpsīeng) EN: gramophone ; phonograph ; record player   FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]
หูฟัง[n.] (hūfang) EN: headphones ; earpiece   FR: écouteur [m] ; oreillette [f]
หูโทรศัพท์[n.] (hū thōrasap) EN: receiver ; telephone receiver   FR: combiné (téléphonique)
การพูดโทรศัพท์[n. exp.] (kān phūt thōrasap) EN: telephoning ; phoning ; making a telephone call ; making or receiving a call   FR: communication téléphonique [f]
CMU Pronouncing Dictionary
PHONE   F OW1 N
PHONED   F OW1 N D
PHONEY   F OW1 N IY0
PHONES   F OW1 N Z
PHONE'S   F OW1 N Z
PHONEME   F OW1 N IY0 M
PHONETIC   F AH0 N EH1 T IH0 K
PHONEMIC   F AH0 N IY1 M IH0 K
PHONEMES   F OW1 N IY0 M Z
PHONEMATE   F OW1 N M EY2 T
Oxford Advanced Learners Dictionary
phone  (v) fˈoun
phoned  (v) fˈound
phones  (v) fˈounz
phoney  (n) fˈouniː
phoneme  (n) fˈouniːm
phoneys  (n) fˈounɪz
phone-in  (n) fˈoun-ɪn
phonemes  (n) fˈouniːmz
phonemic  (j) fˈənˈiːmɪk
phonetic  (j) fˈənˈɛtɪk
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[gá, ㄍㄚˊ, ] phonetic ga (used in rendering Tibetan and Mongolian sounds); Tibetan Ge: language of Buddha; dialect final particle (esp. in Yunnan) similar to 了 le, #2,150 [Add to Longdo]
[fěi, ㄈㄟˇ, ] phonetic fei or fi; surname Fei; elegant; phi (Greek letter Φφ), #13,756 [Add to Longdo]
拼音[pīn yīn, ㄆㄧㄣ ㄧㄣ, ] phonetic writing; pinyin (Chinese romanization), #20,313 [Add to Longdo]
[kuāng, ㄎㄨㄤ, ] phonetic; onomat. clang; see 哐啷, clatter, #34,930 [Add to Longdo]
支那[Zhī nà, ㄓ ㄋㄚˋ, ] phonetic transcription of China (Japanese: Shina), colonial term, generally considered discriminatory, #39,197 [Add to Longdo]
音位[yīn wèi, ㄧㄣ ㄨㄟˋ, ] phoneme, #47,200 [Add to Longdo]
音韵[yīn yùn, ㄧㄣ ㄩㄣˋ, / ] phonetics of Chinese, 音[yin1] corresponding to the initial consonant and 韻|韵[yun4] to the rhyme and tone, #48,676 [Add to Longdo]
字音[zì yì, ㄗˋ ㄧˋ, ] phonetic value of a character, #49,478 [Add to Longdo]
译音[yì yīn, ㄧˋ ㄧㄣ, / ] phonetic transcription; transliteration, #62,193 [Add to Longdo]
音变[yīn biàn, ㄧㄣ ㄅㄧㄢˋ, / ] phonetic change, #63,801 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Phonetik {f}phonetics [Add to Longdo]
Auskunftsrufnummer {f}phone info number [Add to Longdo]
Phonem {n}phoneme [Add to Longdo]
Telefonrechnung {f}phone bill [Add to Longdo]
phonetisch {adj}; Ausspracheform der Sprachephonetic [Add to Longdo]
phonetischphonetical [Add to Longdo]
phonetisch {adv}phonetically [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
いたずら電話;悪戯電話[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call [Add to Longdo]
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
お話し中(P);お話中;御話し中;御話中[おはなしちゅう, ohanashichuu] (adj-no) (pol) (See 話中) busy (phone); (P) [Add to Longdo]
もしもし[, moshimoshi] (int) (1) hello (e.g. on phone); (2) excuse me! (when calling out to someone); (P) [Add to Longdo]
アームリフター[, a-murifuta-] (n) armlifter (e.g. on a gramophone turntable) [Add to Longdo]
アドオン電話[アドオンでんわ, adoon denwa] (n) add-on telephone [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
コードレス電話[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] cordless phone [Add to Longdo]
スマートフォン[すまーとふぉん, suma-tofon] smart phone [Add to Longdo]
セルラーフォン[せるらーふぉん, serura-fon] cellular phone [Add to Longdo]
セル式電話[セルしきでんわ, seru shikidenwa] cellular phone [Add to Longdo]
テレビ電話[テレビでんわ, terebi denwa] visual telephone, screen-phone [Add to Longdo]
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card [Add to Longdo]
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone [Add to Longdo]
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card [Add to Longdo]
ホームテレホン[ほーむてれほん, ho-muterehon] home telephone [Add to Longdo]
ホワイトページ[ほわいとぺーじ, howaitope-ji] White Pages (telephone book) [Add to Longdo]
JDDICT JP-DE Dictionary
当て字[あてじ, ateji] phonetisches_Aequivalent [Add to Longdo]
音声学[おんせいがく, onseigaku] Phonetik [Add to Longdo]
Time: 0.0072 seconds, cache age: 157.093 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม