permeate แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


43 ผลลัพธ์ สำหรับ permeate  P ER1 M IY0 EY2 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -permeate-, *permeate*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
permeate(vt) ซึมผ่าน
permeate(vi) ฟุ้ง, Syn. diffuse, pervade
permeate(vi) แผ่ซ่าน, See also: แพร่กระจาย, Syn. interpenetrate
permeate with(phrv) แพร่กระจายด้วย, See also: แทรกซึมด้วย, Syn. imbue with, penetrate with

Hope Dictionary
permeate(เพอ'มีเอท) vt. ซึมผ่าน, ซึมแทรก, แผ่ซ่าน, ซึมเข้า, ซาบ. vi. เต็มไปด้วย, ตลบ, แผ่ซ่าน, ซึมซ่าน., See also: permeation n. permeative adj. permeator n., Syn. imbue, pervade, diffuse, ooze

Nontri Dictionary
permeate(vt) ซึมซาบ, แผ่ซ่าน, แทรก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
permeateซึมผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sound of your footsteps to the window permeates the room เสียงฝีเท้าของคุณ กระทบหน้าต่างซึมผ่านไปทั่วห้อง Oldboy (2003)
The smell of urine permeates the air. Have you any experience with hypnotism, Barnabas? คุณเคยถูกสะกกดจิตบ้างไหม บาร์นาบัส? Dark Shadows (2012)
And this energy permeates everything. และพลังงานนี้ ซึมผ่านทุกสิ่งทุกอย่าง Somebody That I Used to Know (2012)
But Cthulhu, I mean the mythos does permeate a lot of popular culture. แต่คธูลู น่าจะเป็นนิทานที่ได้รับความนิยม มาจากความเชื่อ An Evil Within (2012)
The numbers define the recurrence relation of interconnecting parallel and distributed systems-- systems that strive for beauty and completeness, that permeate all structures, forms and proportions, whether cosmic or individual, organic or inorganic, acoustic or optical. ตัวเลขแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของเส้นขนานที่เชื่อมต่อกันและบอกให้รู้ถึงระบบ ตัวเลขแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของเส้นขนานที่เชื่อมต่อกันและบอกให้รู้ถึงระบบ ระบบที่แสดงให้เห็นความสวยงามและสมบูรณ์แบบ ของโครงสร้างเรื่องราวทั้งหมด Perfect Storm (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
permeateA bad smell permeated the room.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แทรกซึม(v) infiltrate, See also: permeate, be abundant, Syn. ซึมซาบ, ซึม, Example: ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่แทรกซึมเข้าทำลายสังคมเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น, Thai Definition: อาการที่ค่อยๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว
เอิบ(v) permeate, See also: pervade, Syn. ซึม, ซึมซาบ, Thai Definition: ซึมเข้าไป, ซาบเข้าไป
เอิบอาบ(v) permeate, See also: pervade, Syn. เอิบ, ซึมซาบ, ซาบซ่าน, Example: ใบหน้าของท่านผู้เฒ่าเอิบอาบไปด้วยรอยยิ้ม, Thai Definition: อาบไปทั่ว
ตลบ(v) pervade, See also: permeate, diffuse, Syn. ฟุ้ง, Example: ถนนตั้งแต่จันทบุรีไปถึงตราดมีฝุ่นตลบไปตลอดทาง, Thai Definition: กระจายไปทั่ว, ฟุ้งกระจายขึ้นไปทั่ว
กำซาบ(v) permeate, See also: penetrate, pervade, Syn. ซึม, ซึมซาบ, Example: ความทุกข์ระทมกำซาบลงสู่ขั้วหัวใจ, Thai Definition: ซึมซาบเข้าไป
คลุ้ง(v) diffuse, See also: permeate, Syn. กระจาย, ฟุ้ง, Example: ควันธูปคลุ้งไปทั่วศาลาเหมือนหมอกบางๆ, Thai Definition: อาการปลิวฟุ้งกระจายขึ้นไปทั่ว
คลุ้ง(v) spread, See also: permeate, diffuse, Syn. ฟุ้ง, หึ่ง, Example: กลิ่นเหล้าที่ตัวเขาคลุ้งออกมา ทันทีที่เขาเดินผ่านโต๊ะฉัน, Thai Definition: มีกลิ่นตลบ (มักใช้แก่กลิ่นเหม็น)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฟุ้ง[fung] (v) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas  FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
เอิบ[oēp] (v) EN: permeate ; brim
เอิบอาบ[oēp-āp] (v) EN: permeate
แทรกซึม[saēkseum] (v) EN: infiltrate ; permeate ; be abundant  FR: s'imprégner ; s'imbiber
ซึม[seum] (v) EN: percolate ; ooze ; seep ; leek ; weep ; permeate ; soak  FR: suinter ; dégoutter ; dégouliner ; s'infiltrer
ตลบ[talop] (v) EN: pervade ; permeate ; diffuse
เต็มไปด้วย[tem pai dūay] (v) EN: be full of ; be permeated with ; be filled with

CMU Pronouncing Dictionary
PERMEATE P ER1 M IY0 EY2 T
PERMEATED P ER1 M IY0 EY2 T IH0 D
PERMEATES P ER1 M IY0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
permeate (v) pˈɜːʳmɪɛɪt (p @@1 m i ei t)
permeated (v) pˈɜːʳmɪɛɪtɪd (p @@1 m i ei t i d)
permeates (v) pˈɜːʳmɪɛɪts (p @@1 m i ei t s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
沉浸[chén jìn, ㄔㄣˊ ㄐㄧㄣˋ,  ] permeate; immerse #10,878 [Add to Longdo]
含商咀征[hán shāng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄕㄤ ㄐㄩˇ ㄓㄥ,     /    ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]
含宫咀征[hán gōng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˇ ㄓㄥ,     /    ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) #5,779 [Add to Longdo]
含める[ふくめる, fukumeru] (v1, vt) (1) to include (in a group or scope); (2) to instruct; to make one understand; (3) to include (a nuance); to put in (an implication); (4) to put in (someone's) mouth; (5) to permeate with flavor; (P) #7,441 [Add to Longdo]
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r, vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) #11,141 [Add to Longdo]
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s, vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P) #11,421 [Add to Longdo]
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1, vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P) [Add to Longdo]
染み込む;しみ込む;沁み込む;染込む;滲み込む[しみこむ, shimikomu] (v5m, vi) to soak into; to permeate [Add to Longdo]
染み入る[しみいる, shimiiru] (v5r) (See 染み込む) to soak into; to permeate [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.5526 seconds, cache age: 7.104 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม