Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ permeate แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
38 ผลลัพธ์ สำหรับ permeate  P ER1 M IY0 EY2 T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -permeate-, *permeate*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
permeate[VT] ซึมผ่าน
permeate[VI] ฟุ้ง, Syn. diffuse, pervade
permeate[VI] แผ่ซ่าน, See also: แพร่กระจาย, Syn. interpenetrate
permeate with[PHRV] แพร่กระจายด้วย, See also: แทรกซึมด้วย, Syn. imbue with, penetrate with
Hope Dictionary
permeate(เพอ'มีเอท) vt. ซึมผ่าน,ซึมแทรก,แผ่ซ่าน,ซึมเข้า,ซาบ. vi. เต็มไปด้วย,ตลบ,แผ่ซ่าน,ซึมซ่าน., See also: permeation n. permeative adj. permeator n., Syn. imbue,pervade,diffuse,ooze
Nontri Dictionary
permeate(vt) ซึมซาบ,แผ่ซ่าน,แทรก
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
permeateซึมผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
permeateA bad smell permeated the room.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แทรกซึม[V] infiltrate, See also: permeate, be abundant, Syn. ซึมซาบ, ซึม, Example: ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่แทรกซึมเข้าทำลายสังคมเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น, Thai definition: อาการที่ค่อยๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว
เอิบ[V] permeate, See also: pervade, Syn. ซึม, ซึมซาบ, Thai definition: ซึมเข้าไป, ซาบเข้าไป
เอิบอาบ[V] permeate, See also: pervade, Syn. เอิบ, ซึมซาบ, ซาบซ่าน, Example: ใบหน้าของท่านผู้เฒ่าเอิบอาบไปด้วยรอยยิ้ม, Thai definition: อาบไปทั่ว
ตลบ[V] pervade, See also: permeate, diffuse, Syn. ฟุ้ง, Example: ถนนตั้งแต่จันทบุรีไปถึงตราดมีฝุ่นตลบไปตลอดทาง, Thai definition: กระจายไปทั่ว, ฟุ้งกระจายขึ้นไปทั่ว
กำซาบ[V] permeate, See also: penetrate, pervade, Syn. ซึม, ซึมซาบ, Example: ความทุกข์ระทมกำซาบลงสู่ขั้วหัวใจ, Thai definition: ซึมซาบเข้าไป
คลุ้ง[V] diffuse, See also: permeate, Syn. กระจาย, ฟุ้ง, Example: ควันธูปคลุ้งไปทั่วศาลาเหมือนหมอกบางๆ, Thai definition: อาการปลิวฟุ้งกระจายขึ้นไปทั่ว
คลุ้ง[V] spread, See also: permeate, diffuse, Syn. ฟุ้ง, หึ่ง, Example: กลิ่นเหล้าที่ตัวเขาคลุ้งออกมา ทันทีที่เขาเดินผ่านโต๊ะฉัน, Thai definition: มีกลิ่นตลบ (มักใช้แก่กลิ่นเหม็น)
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
เอิบ[v.] (oēp) EN: permeate ; brim   
เอิบอาบ[v.] (oēp-āp) EN: permeate   
แทรกซึม[v.] (saēkseum) EN: infiltrate ; permeate ; be abundant   FR: s'imprégner ; s'imbiber
ซึม[v.] (seum) EN: percolate ; ooze ; seep ; leek ; weep ; permeate ; soak   FR: suinter ; dégoutter ; dégouliner ; s'infiltrer
ตลบ[v.] (talop) EN: pervade ; permeate ; diffuse   
เต็มไปด้วย[v.] (tem pai dūay) EN: be full of ; be permeated with ; be filled with   
CMU Pronouncing Dictionary
PERMEATE   P ER1 M IY0 EY2 T
PERMEATED   P ER1 M IY0 EY2 T IH0 D
PERMEATES   P ER1 M IY0 EY2 T S
Oxford Advanced Learners Dictionary
permeate  (v) pˈɜːʳmɪɛɪt
permeated  (v) pˈɜːʳmɪɛɪtɪd
permeates  (v) pˈɜːʳmɪɛɪts
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
沉浸[chén jìn, ㄔㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, ] permeate; immerse, #10,878 [Add to Longdo]
含商咀征[hán shāng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄕㄤ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]
含宫咀征[hán gōng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P) [Add to Longdo]
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) [Add to Longdo]
含める[ふくめる, fukumeru] (v1,vt) (1) to include (in a group or scope); (2) to instruct; to make one understand; (3) to include (a nuance); to put in (an implication); (4) to put in (someone's) mouth; (5) to permeate with flavor; (P) [Add to Longdo]
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P) [Add to Longdo]
染み込む;しみ込む;沁み込む;染込む;滲み込む[しみこむ, shimikomu] (v5m,vi) to soak into; to permeate [Add to Longdo]
染み入る[しみいる, shimiiru] (v5r) (See 染み込む) to soak into; to permeate [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
Time: 0.0148 seconds, cache age: 235.04 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม