Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ pardon แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


82 ผลลัพธ์ สำหรับ pardon  P AA1 R D AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -pardon-, *pardon*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
pardon(vt) ยกโทษ, See also: ให้อภัย, อภัยโทษ, ลดหย่อนโทษให้, Syn. absolve, condome, forgive, overlook
pardon(n) การอภัยโทษ, See also: การยกโทษให้, การลดหย่อนผ่อนโทษ, Syn. forgiveness, amnesty, Ant. unforgiveness, punishment
pardon(n) การขอโทษ, See also: การขอขมา, การกล่าวขอโทษ, การขออภัย
pardon(int) ขอโทษ, See also: ขออภัย
pardon for(phrv) ยกโทษให้
pardon for(phrv) ขอโทษสำหรับ (สิ่งที่ทำผิด)

Hope Dictionary
pardon(พาร์'ดัน) n. การให้อภัย, ละเว้นโทษ
pardonern. ผู้ให้อภัย

Nontri Dictionary
pardon(vt) ให้อภัย, อภัยโทษ
pardonable(adj) พอจะอภัยได้, พอจะยกโทษได้
pardoner(n) ผู้ให้อภัย

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pardonการอภัยโทษ [ ดู grace ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pardonการอภัยโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Pardonอภัยโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pardon me, but to work this... ประทานโทษ ครับท่าน มันใช้ยังไงเหรอ... The Great Dictator (1940)
You'll pardon me. คุณจะยกโทษให้ผม The Great Dictator (1940)
One night, a long time-- Pardon me. คืนหนึ่งเป็นเวลานานประทาน โทษ Pinocchio (1940)
Uh, pardon me, pearl, are you acquainted with Monstro the whale? เอ่อประทานโทษมุก คุณจะคุ้นเคยกับ โมนสทโร ปลาวาฬ? Pinocchio (1940)
- Pardon me, sir. You forgot this. ขอประทานอภัยครับ ท่านลืมนี่ Rebecca (1940)
Pardon me, madam. Is there anything I can do for you? ขออภัยคะ คุณผู้หญิง มีอะไรให้ฉันรับใช้อีกมั้ยคะ Rebecca (1940)
Pardon me. ประทานโทษ 12 Angry Men (1957)
Pardon me. ประทานโทษ ผมได้ทำบันทึกบางที่นี่ 12 Angry Men (1957)
- Pardon me, but... don't you ever sweat? - ประทานโทษ แต่ ... คุณไม่เคยเหงื่อ? 12 Angry Men (1957)
I'm sure you'll pardon me for this, but I was wondering why you rub your nose like that. I'm sure you'll pardon me for this, but I was wondering why you rub your nose like that. 12 Angry Men (1957)
Pardon me, sir. ประทานโทษครับ นั่นคือที่น่าสนใจ มาก Help! (1965)
Let me go and I'll pardon you. ปล่อยฉันไป แล้วฉันจะไม่เอาเรื่องแก The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pardonHe asked for my pardon.
pardonHe asked my pardon.
pardonHe asked our pardon for making a mistake.
pardonHe prostrated himself and begged my pardon.
pardonI asked pardon for making a mistake.
pardonI beg your pardon?
pardonI beg your pardon, but would you repeat what you said?
pardonI beg your pardon; I didn't quite catch your name.
pardonI beg your pardon. I didn't think this was your seat.
pardonI entreat your pardon.
pardonI must ask your pardon.
pardonI must beg your pardon.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คำขอโทษ(n) excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ยกโทษให้(v) forgive, See also: pardon, excuse, Syn. ยกโทษ, Example: พ่อแม่ยกโทษให้เสมอแม้ว่าลูกจะทำผิดมากมายเท่าใด
อภัย(v) pardon, See also: forgive, exonerate, Syn. ยกโทษ, Example: ผมโกรธเขามากและไม่คิดจะอภัยให้
อโหสิ(v) forgive, See also: pardon, exonerate, Syn. ให้อภัย, Example: ฉันไม่มีวันที่จะอโหสิให้กับเขา, Thai Definition: เลิกแล้วต่อกัน
อโหสิ(n) forgiveness, See also: pardon, Syn. อโหสิกรรม, Example: ผู้คนพนมมือขออโหสิต่อหลวงปู่, Thai Definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน
ยกโทษ(v) forgive, See also: pardon, let off, excuse, condone, remit, relent, exculpate, Syn. ให้อภัย, Example: หล่อนยกโทษให้เขา, Thai Definition: ไม่เอาโทษ
การให้อภัย(n) forgiveness, See also: pardon, excusing, toleration, Syn. การยกโทษ, Example: การให้อภัยผู้อื่นเป็นการให้โอกาสให้ผู้นั้นปรับตัวใหม่ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่
การอภัย(n) forgiving, See also: pardon, excusing, Syn. การให้อภัย, การยกโทษ, การอโหสิ, Thai Definition: ยกโทษให้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อโหสิ[ahōsi] (v) EN: forgive ; pardon ; exonerate  FR: pardonner
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]
อภัย[aphai] (n) EN: pardon ; amnesty  FR: pardon [ m ] ; excuse [ f ] ; amnistie [ f ]
อภัย[aphai] (v) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate  FR: pardonner ; excuser
อภัยโทษ[aphaiyathōt] (v) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty  FR: amnistier ; absoudre
อะไรนะ[arai na] (x) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !  FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ให้อภัย[hai aphai] (v, exp) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon  FR: pardonner ; excuser
ให้อภัยโทษ[hai aphaiyathōt] (v, exp) EN: pardon ; grant an amnesty
เฮ่ย[hoeī] (interj) EN: what !  FR: pardon !
การให้อภัย[kān hai aphai] (n, exp) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration  FR: pardon [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
PARDON P AA1 R D AH0 N
PARDONS P AA1 R D AH0 N Z
PARDONED P AA1 R D AH0 N D
PARDONING P AA1 R D AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
pardon (v) pˈaːdn (p aa1 d n)
pardons (v) pˈaːdnz (p aa1 d n z)
pardoned (v) pˈaːdnd (p aa1 d n d)
pardoner (n) pˈaːdənər (p aa1 d @ n @ r)
pardoners (n) pˈaːdənəz (p aa1 d @ n @ z)
pardoning (v) pˈaːdənɪŋ (p aa1 d @ n i ng)
pardonable (j) pˈaːdnəbl (p aa1 d n @ b l)
pardonably (a) pˈaːdnəbliː (p aa1 d n @ b l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, ] pardonable (of interruption, misunderstanding etc), #44,409 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Verzeihung { f }; Begnadigung { f } | um Verzeihung bitten fürpardon | to ask pardon for [Add to Longdo]
Verzeihung!Pardon me! [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ

EDICT JP-EN Dictionary
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
恩赦[おんしゃ, onsha] (n) amnesty; pardon; (P) [Add to Longdo]
仮借[かしゃく, kashaku] (n, vs) (1) borrowing; pardon; extenuation; (2) borrowing a kanji with the same pronunciation to convey a certain term [Add to Longdo]
勘弁[かんべん, kanben] (n, vs) pardon; forgiveness; forbearance; (P) [Add to Longdo]
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int, n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness [Add to Longdo]
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P) [Add to Longdo]
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s, vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) [Add to Longdo]
許状[きょじょう, kyojou] (n) (1) (See 免許状) licence; license; certificate; permit; (2) (See 赦免状) (letter of) pardon [Add to Longdo]
許容[きょよう, kyoyou] (n, vs, adj-no) permission; pardon; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2109 seconds, cache age: 7.556 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม