Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ความหมายของคำว่า opinion | พจนานุกรม Longdo Dict
73 ผลลัพธ์ สำหรับ opinion  AH0 P IH1 N Y AH0 N
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -opinion-, *opinion*
Possible hiragana form: おぴにおん

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
opinion[N] ความเห็น, See also: ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ, Syn. view, idea, notion
opinion[N] ข้อวินิจฉัย, See also: คำวินิจฉัย
opinionated[ADJ] ดื้อดึง, Syn. prejudiced, stubborn, biased
opinion poll[N] การสำรวจความคิดเห็น, Syn. poll
Hope Dictionary
opinion(โอพิน'เยิน) n. ข้อคิดเห็น,ความคิดเห็น,ทัศนะ, Syn. notion
opinionated(อะพิน'เยินเนทิด) adj. ดื้อดึง,มีความเห็นที่ยึดแน่น, See also: opinionatedness n.
public opinionn. มติมหาชน,ความเห็นโดยทั่วไปของสาธารณชน
public-opinion polln. การสำรวจมติมหาชน
Nontri Dictionary
opinion(n) ความคิดเห็น,ทัศนะ,ข้อเสนอ
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
opinion๑. ความคิดเห็น, ความเห็น๒. มติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion leaderผู้ชี้นำความคิดเห็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion pollsการหยั่งเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, advisoryความเห็นของศาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, concurringความเห็นพ้อง (ที่มีเหตุผลแตกต่างกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, crowdมติฝูงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, dissentingความเห็นแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, expertความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
opinion, groupมติกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, publicมติมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
opinionAccording to their opinions, that boy is very good.
opinionA conflict of opinions arose over the matter.
opinionAfter the incident I came to have a higher opinion of him.
opinionAll the members made much of her opinion.
opinionAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
opinionAlso, could you please contact me if you would like to present your opinion on any of the topics listed?
opinionAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
opinionAnyone with an opinion please raise their hand.
opinionAre your opinions representative of those of the other students?
opinionAs far as I am concerned, I am not against your opinion.
opinionAs the friend, I gave an opinion.
opinionBasically, I agree with your opinion.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
การแสดงความคิดเห็น[N] opinion, See also: voice, view, idea, point of view, Syn. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การเสนอความคิดเห็น, Example: รัฐบาลยอมรับการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ความเห็น[N] opinion, See also: view, viewpoint, idea, suggestion, assumption, belief, thought, Syn. ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ข้อคิด, ทัศนคติ, ความคิด, ความนึกคิด, Example: นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรจะตีพิมพ์เรื่องของไวรัสในแง่เทคนิคดีหรือไม่
ทัศนคติ[N] attitude, See also: opinion, viewpoint, Example: ท่าทีและทัศนคติของพ่อแม่ มีอิทธิพลต่อเด็กมาก, Thai definition: แนวความคิดเห็น
ข้อคิดเห็น[N] opinion, See also: view, idea, suggestion, Syn. ความเห็น, ทรรศนะ, Example: เราสามารถแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเสรี, Count unit: ข้อ, ประเด็น
ความคิดเห็น[N] opinion, See also: view, sentiment, Syn. ความเห็น, Example: ในการประชุมทุกครั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
เสียง[N] voice, See also: opinion, view, Syn. ความเห็น, Example: เรื่องนี้ฉันขอไม่ออกเสียง
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
เห็น[n. exp.] (hen) EN: think ; be of the opinion ; deem ; judge ; have an opinion   FR: avoir une opinion ; penser
เห็นว่า[n. exp.] (hen wā) EN: have an opinion   FR: considérer que ; avoir une opinion
จุด[n.] (jut) EN: point ; main idea ; opinion ; fact; aspect   FR: aspect [m]
การแสดงความคิดเห็น[n. exp.] (kān sadaēng khwām khit-hen) EN: opinion ; voice ; view ; idea ; point of view   FR: opinion [f] ; point de vue [m]
การสำรวจความคิดเห็น[n. exp.] (kān samrūat khwām khithen) EN: poll   FR: sondage d'opinion [m]
การสำรวจประชามติ[n. exp.] (kān samrūat prachāmati) EN: public opinion survey   FR: sondage d'opinion [m] ; enquête publique [f]
คำนิยม[n.] (khamniyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium   
CMU Pronouncing Dictionary
OPINION   AH0 P IH1 N Y AH0 N
OPINIONS   AH0 P IH1 N Y AH0 N Z
OPINIONATE   AH0 P IH1 N Y AH0 N EY2 T
OPINIONATED   AH0 P IH1 N Y AH0 N EY2 T IH0 D
Oxford Advanced Learners Dictionary
opinion  (n) ˈəpˈɪnɪəʳn
opinions  (n) ˈəpˈɪnɪəʳnz
opinionated  (j) ˈəpˈɪnɪəʳnɛɪtɪd
opinionative  (j) ˈəpˈɪnɪəʳnətɪv
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
见解[jiàn jiě, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] opinion; view; understanding, #10,752 [Add to Longdo]
民意调查[mín yì diào chá, ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, / 調] opinion poll, #19,358 [Add to Longdo]
民意测验[mín yì cè yàn, ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ, / ] opinion poll, #41,748 [Add to Longdo]
民调[mín diào, ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] opinion poll [Add to Longdo]
舆论调查[yú lùn diào chá, ㄩˊ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, / 輿調] opinion poll [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Meinung {f}; Ansicht {f}; Anschauung {f} | Meinungen {pl} | meiner Meinung nach; meiner Ansicht nach | ohne eigene Meinung | sich eine Meinung bilden | öffentliche Meinung {f}opinion | opinions | in my opinion | without a personal opinion | to form an opinion | public opinion [Add to Longdo]
Meinungsbefragung {f}opinion poll [Add to Longdo]
Meinungsforschung {f}opinion polling; canvassing [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
ご意見を伺う;御意見を伺う[ごいけんをうかがう, goikenwoukagau] (exp,v5u) to ask the opinion of (a superior) [Add to Longdo]
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
アンテナ[, antena] (n) (1) antenna; (2) person who collects information or opinions; (P) [Add to Longdo]
オピニオン[, opinion] (n) opinion; (P) [Add to Longdo]
オピニオンリーダー[, opinionri-da-] (n) opinion leader; (P) [Add to Longdo]
セカンドオピニオン[, sekandoopinion] (n) second opinion [Add to Longdo]
パーソナルオピニオン[, pa-sonaruopinion] (n) personal opinion [Add to Longdo]
パブリックオピニオン[, paburikkuopinion] (n) public opinion [Add to Longdo]
Time: 0.0075 seconds, cache age: 145.182 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม