only แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


115 ผลลัพธ์ สำหรับ only
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -only-, *only*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
only(adv) เพียงแค่, See also: เพียงแต่, เพียงแต่ … เท่านั้น, Syn. barely, just
only(adv) เท่านั้น, See also: ไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้, Syn. merely, simply
only(adv) เพิ่งจะ, See also: ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้, Syn. just, barely
only(adj) ที่เป็นคนหรือสิ่งเดียว, Syn. sole, lone
only(adj) ที่เป็นลูกโทน, Syn. single
only(conj) แต่, See also: เพียงแต่ว่า, Syn. but
only child(n) ลูกคนเดียว
only way to go(sl) ทางเลือกที่ดีที่สุด, See also: วิธีที่ดีที่สุด
only have eyes for(idm) จงรักภักดีต่อคนเดียวเท่านั้น, See also: ยึดมั่นต่อ, มั่นคงต่อ

Hope Dictionary
only(โอน'ลี) adv., adj. เท่านั้น, เพียงแต่, สิ่งเดียว conj. เพียงแต่, ยกเว้นว่า, แต่ทว่า -Phr. (only too ความจริงแล้ว, อย่างยิ่ง, มาก ๆ), Syn. solely, alone
commonlyadv. โดยทั่วไป, ตามธรรมดา
matronly(เม'เทรินลี) adj.เกี่ยวกับmatron (ดู) , อายุกลางคน., See also: matronliness n.
programmable read-only mePROMหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ หมายถึง ชิปกึ่งตัวนำที่สามารถแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ แต่จะแก้ไขแล้วบันทึกทับลงไปไม่ได้
read only memoryหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวใช้ตัวย่อว่า ROM (อ่านว่า รอม) แปลว่าหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว หมายถึงหน่วยความจำลักษณะหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวเท่านั้น จะบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้เลย หน่วยความจำส่วนนี้จะเก็บคำสั่งเบื้องต้นต่าง ๆ ไว้ และจะเก็บอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในรอม ก็จะไม่สูญหายไปไหนดู RAM เปรียบเทียบ

Nontri Dictionary
only(adj) เท่านั้น, เพียงคนเดียว, เดี่ยว, เอก, เดียว
only(adv) เท่านั้น, อย่างเดียวเท่านั้น, เพียงแต่, เดียว, เพิ่ง
only(con) เพียงแต่, เว้นเสียแต่ว่า, แต่ทว่า
commonly(adv) โดยทั่วๆไป, โดยปกติ, ตามธรรมดา
matronly(adj) สง่า, เกี่ยวกับวัยกลางคน

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Only childบุตรคนเดียว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only played. - ... The Legend of Bagger Vance (2000)
Only by the time it got there, because of the freezing cold, it broke. อากาศหนาวจัด... แก้วแตกทั้งหมื่นชิ้น Schindler's List (1993)
Please. I only know what they tell me. ฉันรู้แต่ที่เขาสั่งมา... Schindler's List (1993)
I can see that you're only interested in the exceptionally rare. ข้ารู้แล้วละว่าท่านสนใจแต่ ของหายากมากๆ Aladdin (1992)
Know this. Only one may enter here. มีเพิ่งคนเดียวเท่านั้นที่เข้ามาได้ Aladdin (1992)
Yes. Only one may enter. ใช่ มีเพียงผู้เดียวที่จะเข้าไปได้ Aladdin (1992)
You're only in trouble if you get caught-- จับได้แล้ว! Aladdin (1992)
I steal only what I can't afford. ฉันขโมยเฉพาะสิ่งที่ฉันหาไม่ได้ ก็แค่นั้น Aladdin (1992)
I can take a hint, gotta face the facts You're my only friend, Abu! ฉันไม่อาจรู้ได้ คงต้องพบกับความจริง ที่นายเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของฉัน อาบู ใครน่ะ! ? ! Aladdin (1992)
You were born a street rat, you'll die a street rat, and only your fleas will mourn you. และก็มีแค่ตัวหมัดบนตัวแกเท่านั้นที่จะ ไว้อาลัยให้แก Aladdin (1992)
If only they'd look closer เพียงถ้าพวกเขามองใกล้กว่านี้ Aladdin (1992)
The law is wrong. You've only got three more days! เจ้ามีเวลาอีกแค่ 3 วัน! Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
onlyAbility is the only factor considered in promoting employees.
onlyAccess only.
onlyA clerk in the office is only a pawn in the game of big business.
onlyActually it was only a rumor.
onlyActually, it was only a rumor.
onlyAdmission to students only.
onlyAdmission to the show is by ticket only.
onlyAdmittance to staff members only.
onlyAdults only.
onlyAfter all, Stella was the only person who had the ham.
onlyAfter all the trouble we went to in coming up with that project it only took them a second to shoot it down in the meeting.
onlyAfter her sickness, she's only a shadow of her former self.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ท่าเดียว(adv) only, See also: nothing more, Syn. อย่างเดียว, Example: สมัยนิยมต่างๆ ของมนุษย์นั้นมิใช่จะรุดหน้าไปท่าเดียว เบื่อหน่ายเข้าก็อาจหวนกลับมาหาแบบเก่าๆ ที่ดีงามก็ได้
เท่านั้นเอง(adv) only, See also: merely, Syn. เพียงเท่านั้น, Example: ผมเป็นเพียงผู้ช่วยเขาเท่านั้นเอง ไม่มีอำนาจสั่งการอะไร
ผู้เดียว(adv) only, Syn. คนเดียว, Example: ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณผู้เดียว, Thai Definition: เพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีคนอื่นอีก
เพียงผู้เดียว(adv) only, See also: solely, Syn. เพียงคนเดียว, ผู้เดียว, คนเดียว, Example: เวลานี้มีเขาอยู่เพียงผู้เดียวที่จะช่วยกอบกู้สถานะของครอบครัวได้, Thai Definition: เพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีผู้อื่นอีก
แค่(adv) only, See also: just, solely, merely, no more and no less, Syn. เพียง, เท่า, Ant. มาก, มากมาย, Example: มีนักเรียนแค่คนเดียวเท่านั้นที่สอบข้อเขียนผ่าน
แค่นี้(adv) only, See also: just, solely, merely, no more and no less, Syn. เท่านี้, เพียงนี้, เพียงเท่านี้, Example: ลงทุนเสียเงินซื้อไปเยอะแล้ว ถ้านำมาใช้งานแค่นี้ก็เสียดายเงินแย่
เอาแต่(adv) only for, See also: only, Syn. มัวแต่, Example: รัฐบาลควรเอาใจใส่เรื่องการกระจายรายได้ด้วย อย่าเอาแต่ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างเดียว, Thai Definition: มุ่งเฉพาะ...อย่างเดียวเท่านั้น
เดียว(adj) only, See also: sole, one only, single, Syn. เดี่ยว, โดด, หนึ่งเดียว, โทน, Example: มีนักบินเพียงคนเดียวที่รอดชีวิต, Thai Definition: หนึ่งเท่านั้นไม่มีอื่นอีก
แต่(adv) only, See also: sole, Syn. เฉพาะ, อย่างเดียว, เท่านั้น, Example: คราวใดที่แม่สั่งให้ซื้อผลไม้ แม่ต้องกำชับว่าให้เลือกแต่ลูกโตๆ
แต่เท่านั้น(adv) only, Example: คนไข้กินข้าวแต่เท่านั้น ไม่ยอมแตะของหวานเลย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เฉพาะ[chaphǿ] (adv) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just  FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะเรื่อง[chaphǿ reūang] (adv) EN: particularly ; only ; specifically
เดือนขาด[deūoen khāt] (n, exp) EN: lunar month with only 29 days  FR: mois lunaire de 29 jours [ m ]
เดียว[dīo] (adj) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd  FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
โดยปกติ[dōi pakati = dōi pokkati] (adv) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general  FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยทั่วไป[dōi thūapai] (adv) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general  FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale
เอง[ēng] (adv) EN: just ; exactly ; precisely ; only
ฟังความข้างเดียว[fang khwām khāng dīo] (v, exp) EN: listen to one-sided only  FR: entendre un seul son de cloche (fam.)
จำวัด[jamwat] (v) EN: sleep (only for a Buddhist monk)  FR: dormir (pour un moine)
เก่งแต่ปาก[keng tāe pāk] (v, exp) EN: brag ; talk big ; boast ; swagger ; vaunt ; know only how to talk  FR: être fort en parole ; être un fort en gueule (fam.) ; avoir une grande gueule (fam.)

CMU Pronouncing Dictionary
only

Oxford Advanced Learners Dictionary
only

WordNet (3.0)
only(adv) with nevertheless the final result
only(adv) in the final outcome
only(adv) except that
only(adv) never except when, Syn. only when, only if
only(adv) as recently as
alone(adj) exclusive of anyone or anything else, Syn. only
entirely(adv) without any others being included or involved, Syn. exclusively, only, solely, alone
lone(adj) being the only one; single and isolated from others, Syn. sole, lonesome, solitary, only
merely(adv) and nothing more, Syn. simply, only, but, just

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Only

adv. [ See Only, a. ] 1. In one manner or degree; for one purpose alone; simply; merely; barely. [ 1913 Webster ]

And to be loved himself, needs only to be known. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. So and no otherwise; no other than; exclusively; solely; wholly. “She being only wicked.” Beau. & Fl. [ 1913 Webster ]

Every imagination . . . of his heart was only evil. Gen. vi. 5. [ 1913 Webster ]

3. Singly; without more; as, only-begotten. [ 1913 Webster ]

4. Above all others; particularly. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

His most only elected mistress. Marston. [ 1913 Webster ]

Only

conj. Save or except (that); -- an adversative used elliptically with or without that, and properly introducing a single fact or consideration. [ 1913 Webster ]

He might have seemed some secretary or clerk . . . only that his low, flat, unadorned cap . . . indicated that he belonged to the city. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

Only

a. [ OE. only, anly, onlich, AS. ānlic, i.e., onelike. See One, and Like, a. ] 1. One alone; single; as, the only man present; his only occupation. [ 1913 Webster ]

2. Alone in its class; by itself; not associated with others of the same class or kind; as, an only child. [ 1913 Webster ]

3. Hence, (figuratively): Alone, by reason of superiority; preeminent; chief. “Motley's the only wear.” Shak. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, ] only; merely; just; but #136 [Add to Longdo]
不过[bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ,   /  ] only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic) #251 [Add to Longdo]
只有[zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ,  ] only #263 [Add to Longdo]
当然[dāng rán, ㄉㄤ ㄖㄢˊ,   /  ] only natural; as it should be; certainly; of course; without doubt #684 [Add to Longdo]
除非[chú fēi, ㄔㄨˊ ㄈㄟ,  ] only if (..., or otherwise, ...); only when; only in the case that #5,817 [Add to Longdo]
无非[wú fēi, ㄨˊ ㄈㄟ,   /  ] only; nothing else #9,549 [Add to Longdo]
惟有[wéi yǒu, ㄨㄟˊ ㄧㄡˇ,  ] only #16,437 [Add to Longdo]
惟独[wéi dú, ㄨㄟˊ ㄉㄨˊ,   /  ] only; solely; this one alone #30,751 [Add to Longdo]
独子[dú zǐ, ㄉㄨˊ ㄗˇ,   /  ] only son #46,233 [Add to Longdo]
百年不遇[bǎi nián bù yù, ㄅㄞˇ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄩˋ,    ] only met with once every hundred years (drought, flood etc) #49,629 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
erst nach langem Zuredenonly after a great deal of coaxing [Add to Longdo]
erst alsonly when [Add to Longdo]
erst gesternonly yesterday [Add to Longdo]
naturfern; naturfremd { adj }only slightly pristine; not natural [Add to Longdo]
Erst vor drei Tagen ...Only three days ago ... [Add to Longdo]
Nur die Lumpen sind bescheiden.Only nobodies are modest. [Add to Longdo]
Nur wer den Schuh trägt, weiß wo er drückt.Only the wearer knows where the shoe pinches. [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
日(P);陽[ひ, hi] (n-adv, n-t) (1) (日 only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) (日 only) (as 〜した日には, 〜と来た日には, etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) #13 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) #49 [Add to Longdo]
町(P);街[まち(P);ちょう(町), machi (P); chou ( machi )] (n) (1) town; block; neighbourhood; neighborhood; (2) street; road; (3) (町, ちょう only) 109.09 m; (4) (町, ちょう only) 0.99 hectares; (P) #68 [Add to Longdo]
一(P);1[いち(P);ひと, ichi (P); hito] (num, pref) (1) (ひと when a prefix) one; (suf) (2) (いち only) best in; the most (...) in (where an adjective follows); (P) #82 [Add to Longdo]
[ぐん(P);こおり, gun (P); koori] (n) (1) (ぐん only) district; county; (2) (See 国郡里制) district (of 2-20 50-home neighbourhoods or townships, in the ritsuryo period); (P) #135 [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) #141 [Add to Longdo]
[け, ke] (n) { Buddh } lacking substance and existing in name only; something without substance #156 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (suf) (1) honorific pluralizing suffix (used only for people); (2) (also かた) around (the time that, etc.); about #160 [Add to Longdo]
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM) [Add to Longdo]
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.) [Add to Longdo]
リードオンリーメモリ[りーどおんりーめもり, ri-doonri-memori] read-only memory (ROM) [Add to Longdo]
ロム[ろむ, romu] ROM, read-only memory [Add to Longdo]
固定記憶装置[こていきおくそうち, koteikiokusouchi] read-only memory, ROM (abbr.) [Add to Longdo]
書き込み禁止[かきこみきんし, kakikomikinshi] read-only (a-no) [Add to Longdo]
消去及びプログラム可能読取り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] erasable programmable read-only memory, EPROM (abbr.) [Add to Longdo]
等価演算[とうかえんざん, toukaenzan] equivalence operation, IF-AND-ONLY-IF operation, IFF [Add to Longdo]
等価素子[とうかそし, toukasoshi] IF-AND-ONLY-IF gate, IF-AND-ONLY-IF element [Add to Longdo]
読み取り専用[よみとりせんよう, yomitorisenyou] read only [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0255 seconds, cache age: 0.007 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม