Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ off แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
195 ผลลัพธ์ สำหรับ off  AO1 F
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -off-, *off*

Longdo Approved EN-TH
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
offshoring(n) การย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ, การตั้งศูนย์บริการในต่างประเทศ เช่น Semiconductor design is a frequently-cited example of the new wave of offshoring and foreign-outsourcing of service sector jobs.
slag off(vt slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [to slag someone off]
Come off it!(phrase, colloq) อย่าล้อเล่นน่า, เลิกพูดเล่นได้แล้ว, S. Don't be ridiculous!,
back off(vi) ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป
playoff(n) การแข่งขันรอบตัดเชือก, กีฬารอบชิงชนะเลิศ เช่น Call us if you are looking for basketball tickets to any NBA, NCAA or WNBA basketball game. We handle basketball tickets to all regular season and playoff games., S. play-off
better off(adj) อยู่ในสภาพที่ดีกว่าหรือได้เปรียบหลังจากที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น The short answer to the question of whether the Iraqis are better off is that it's too early to declare.
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , S. I.P.O.,
blow off steam(vt phrase) ปลดปล่อยอารมณ์ (ที่เก็บกดไว้, ที่เก็บอัดไว้) เช่น How did you blow off steam after the first week of classes?
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
off[PREP] ออกจาก, Syn. away
off[ADV] ออกจาก, Syn. away, aside
off[PREP] ไม่ทำงาน, See also: หยุดงาน
off[ADV] ไม่ทำงาน, See also: หยุดงาน
off[PREP] ลดลงจาก
off[ADV] ลดลงจาก
off[ADV] เอาออก, See also: แยกออกมาจาก, หักออก
off[SL] ตาย
off[SL] จากไป, See also: ไป, Syn. do the frank, do the off, frank
offal[N] เครื่องในสัตว์, See also: อวัยวะภายในของสัตว์ที่ใช้กินเป็นอาหารได้
Hope Dictionary
off(ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น
off chancen. ความเป็นไปได้เล็กน้อยมาก
off line deviceอุปกรณ์นอกสายอุปกรณ์ไม่เชื่อมตรงหมายถึง ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) และอยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยประมวลผล กลาง เช่น เครื่องเจาะบัตร (keypunch)
off line processingการประมวลผลแบบไม่เชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำขึ้นโดยไม่มีการเชื่อมต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) เช่น การแปลงข้อมูลจากบัตรแล้วบันทึกข้อมูลลงในแถบบันทึก หรือจานบันทึก เป็นต้นดู on line processing เปรียบเทียบ
off-bird(อูฟ'เบิร์ด) n. ขุมทรัพย์,เจ้าของเงิน
off-hour(ออฟ'เอาเออะ) n. ชั่งโมงที่หยุดพักงาน,ระยะเวลาพักผ่อน adj. เกี่ยวกับชั่วโมงหรือระยะเวลาดังกล่าว
off-key(ออฟ'คี) adj. ผิดเสียง,ผิดระดับเสียง,ผิดปกติ,ค่อนข้างหยาบโลน
off-limits(ออฟ'ลิม'มิทซฺ) adj. ห้ามเข้า
off-lineนอกสายไม่เชื่อมตรงถ้าใช้กับเครื่องปลายทาง (terminal) หมายความว่า ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือคอมพิวเตอร์อื่นใดเลย ถ้าใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์ ก็หมายความว่าไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เช่นกัน ดู on line เปรียบเทียบ
off-load(ออฟ'โลด) vt.,vi. เอาลง
Nontri Dictionary
off(adv) ไกลออกไป,แยกไป,ห่างออกไป,พ้น,หมดสิ้น
off(pre) ออกไป,หมด,สิ้นเชิง,พ้น,จากไป,ขาด
OFF AND off and on(adv) บางครั้งบางคราว,เป็นครั้งคราว
offal(n) เศษเล็กเศษน้อย,ของทิ้ง,ขยะมูลฝอย
offence(n) การรุกราน,การละเมิด,การกระทำผิด
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด
offensive(adj) ซึ่งรุกราน,ก้าวร้าว,น่ารังเกียจ
offensive(n) การรุกราน,การบุกรุก,การล่วงละเมิด
offer(n) คำขอ,ข้อเสนอ,การยกให้,การเสนอ,การถวาย
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
off peak periodช่วงเวลาความต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
off riskสิ้นสุดการเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
off slipสำเนาสลิป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
off-boardนอกกระดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
off-hookยกหู [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
off-lineนอกสาย, ไม่เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
off-lineนอกสาย, ไม่เชื่อมตรง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
off-line processingการประมวลผลแบบไม่เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
off-the-job trainingการฝึกอบรมนอกงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
off-time; cool timeเวลาเย็นตัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
off periodoff period, ช่วงเวลาไม่ส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
off season rice [dry season rice]ข้าวนาปรัง, ข้าวที่ได้จากการปลูกนอกฤดูฝน โดยอาศัยการชลประทาน ปีหนึ่งอาจปลูกได้หลายครั้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Off-line นอกสาย [คอมพิวเตอร์]
Off-road vehiclesยานพาหนะขับทางขรุขระ [TU Subject Heading]
Offenses against propertyความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ [TU Subject Heading]
Offenses against public safetyความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน [TU Subject Heading]
Offenses against the environmentความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Offenses against the personความผิดต่อบุคคล [TU Subject Heading]
Offerราคาเสนอขาย
ราคาขายต่ำที่สุดของแต่ละหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายเข้ามาในระบบซื้อขาย ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจจะมีราคาเสนอขายเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอขายต่ำที่สุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอขายที่ราคาต่ำกว่าควรได้สิทธิขายก่อน [ตลาดทุน]
Offer and acceptanceคำเสนอและคำสนอง [TU Subject Heading]
Longdo Unapproved EN-TH
off the charts (idiom ) เหนือธรรมดา
off-highway dump truckรถบรรทุกเทท้าย
off-hook (vt ) ยกหู(โทรศัพท์)
official-looking[ออฟฟิ้เชียล ลุ้กกิ่ง] (adj ) ดูเป็นทางการ, เหมือนจะเป็นทางการ, ท่าทางเป็นทางการ, คล้ายทางการ, ออกจะเป็นทางการ
Offset printing (n) การพิมพ์ระบบออฟเซต เป็นการพิมพ์พื้นราบ ที่มีความนิยมมากสุด มีหลักในการพิมพ์ที่ไม่สัมผัสวัสดุโดยตรง โดยใช้การพิมพ์ผ่านผ้ายางก่อนที่จะลงไปสู่วัสดุพิมพ์
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Get off me! - ปล่อยผม ! Pilot (2010)
Off that. พอสักที Dead Meat (2013)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's off to work we go เฮ โฮ เฮ โฮมันออกไปทำงานที่ เราจะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's off to work we go เฮ โฮ เฮ โฮมันออกไปทำงานที่ เราจะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You're better off than a lot of people. นายมีสิทธิ์เลือก มากกว่าคนทั่วไป The Great Dictator (1940)
It's your destiny. We'll kill off the Jews, wipe out the brunettes, then will come forth a pure Aryan race. มันเป็นทีของท่าน เราจะสังหาร พวกยิวอย่างลับๆ The Great Dictator (1940)
Turn off the radio. ปิดวิทยุ The Great Dictator (1940)
When his troops are off the border, we can move in. เมื่อเขาถอนทัพ พวกเราจะเข้าเสียบแทนทันที The Great Dictator (1940)
Remember, Gideon, the time I tied strings on you... and passed you off as a puppet? โปรดจำไว้ว่าพ้นเวลาที่ฉันผูก สตริง กับคุณและคุณส่งผ่านออกมา เป็นหุ่นเชิดหรือไม่? Pinocchio (1940)
Why, this is-- eh, just as easy as... rollin' off a-- ทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเพียงเป็น เรื่องง่ายเหมือนลงจาก Pinocchio (1940)
Off duty? ออกเวรเเล้วรึครับ Rebecca (1940)
Fact is, that empty house got on his nerves to such an extent, he nearly went off his head. ความจริงคือบ้านที่ว่างเปล่านั่น ทําให้เขาประสาทเสียเเทบบ้า Rebecca (1940)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
off2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
offA big wave swept the man off the boat.
offA boy made off with some money.
offA boy ran off with some money.
offA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
offA button came off my coat.
offA button came off when I was playing baseball.
offA button has come off my coat.
offA button has come off my raincoat.
offA button is off the coat.
offAccidents will happen when we are off guard.
offA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คำต้องห้าม[N] taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
ผู้ลงรับเลือกตั้ง[N] (politicate) candidate, See also: office-seeker, Syn. ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ลงสมัคร, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, Ant. ผู้เลือกตั้ง, Example: จนถึงวันนี้ มีผู้ลงรับเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 11 คน, Count unit: คน
เครื่องเซ่นไหว้[N] offering, Syn. ของเส้นไหว้, Example: ไก่เป็นเครื่องเซ่นไหว้อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ในการเซ่นไหว้ตามประเพณีของคนจีน, Thai definition: อาหารที่นำไปไหว้หรือสังเวยผีหรือเจ้า
หยิบยื่น[V] offer, See also: hand to, Example: แกตื้นตันใจที่เพื่อนบ้านพากันมายืนส่งอย่างน้อยก็หยิบยื่นกำลังใจให้แล้วในฐานะที่ไม่อาจช่วยด้วยทรัพย์สินเงินทอง
คนมีสี[N] soldier, See also: official, policeman, Example: คดีฆาตกรรมเจ้าพ่อการพนันคดีนี้สงสัยคนมีสีจะบงการอยู่เบื้องหลัง, Count unit: คน, Thai definition: ข้าราชการทหารหรือตำรวจ, Notes: (ปาก)
ภาษาราชการ[N] official language, Example: พม่าประกาศใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ, Thai definition: ภาษาที่กำหนดใช้สำหรับความเป็นทางการของประเทศนั้นๆ
ก.ค.[N] Office of the Teacher Civil Service Commission, See also: OTCSC, Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ก.พ.[N] Office of the Civil Service Commission, Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กปร.[N] Office of the Royal Development Projects Board, See also: ORDPB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นร[N] Office of the Prime Minister, Syn. สำนักนายกรัฐมนตรี
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samnakngān) EN: office building   FR: immeuble de bureaux [m]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox   FR: photocopier ; dupliquer
อาชญากรรม [n.] (ātyākam = ātchayākam) EN: crime ; penal offense ; felony   FR: crime [m] ; forfait [m]
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบประมูล[n.] (bai pramūn) EN: tender   FR: soumission (à un appel d'offres)
CMU Pronouncing Dictionary
OFF   AO1 F
OFFS   AO1 F S
OFF'S   AO1 F S
OFFEN   AO1 F AH0 N
OFFER   AO1 F ER0
OFFNER   AA1 F N ER0
OFFICE   AO1 F AH0 S
OFFUTT   AA1 F AH0 T
OFFERS   AO1 F ER0 Z
OFFILL   AO1 F IH2 L
Oxford Advanced Learners Dictionary
off  (j) ɒf
offal  (n) ˈɒfl
offer  (v) ˈɒfər
Offaly  (n) ˈɒfəliː
offend  (v) ˈəfˈɛnd
offers  (v) ˈɒfəz
office  (n) ˈɒfɪs
offing  (n) ˈɒfɪŋ
offish  (j) ˈɒfɪʃ
offset  (v) ˈɒfsɛt
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[, ㄐㄩˊ, ] office; situation; classifier for games: match, set, round etc, #599 [Add to Longdo]
办公室[bàn gōng shì, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, / ] office, #1,757 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] offer (information etc); supply, #1,948 [Add to Longdo]
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, ] offer; sacrificial offering; trial statement; confession, #1,948 [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] official; government; organ of body, #2,100 [Add to Longdo]
官方[guān fāng, ㄍㄨㄢ ㄈㄤ, ] official; (by the) government, #2,818 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] official records; grade (of goods); file; records; shelves; cross-piece; (classifier for cross-pieces), #3,010 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, / ] office; duty, #3,096 [Add to Longdo]
官兵[guān bīng, ㄍㄨㄢ ㄅㄧㄥ, ] officers and men, #4,578 [Add to Longdo]
开设[kāi shè, ㄎㄞ ㄕㄜˋ, / ] offer (goods or services); open (for business etc), #5,218 [Add to Longdo]
Longdo Approved DE-TH
offenเปิด
offen(adj) เปิด เช่น ประตู, กระดุม, See also: <--> geschlossen, verschlossen
offen(adj) เปิดทำการ เช่น ธนาคาร, ร้านค้า, See also: auf, geöffnet
offenbarที่เห็นๆ, ที่เปิดให้เห็น
offenbar(adj adv) ซึ่งเห็นได้ชัด, ประจักษ์, แจ่มแจ้ง, เด่นชัด, ชัดเจน เช่น Der Zigaretten-Schmuggel nach Deutschland hat sich nach der Tabaksteuererhöhung offenbar verdoppelt.
offenes Meerท้องทะเล
öffentlich(adv, adj) โดยเปิดเผย, อย่างเป็นทางการ, ที่เป็นสาธารณะ
Öffentlichkeit(n) |die, pl. Öffentlichkeiten| สาธารณะ
Löffel(n) |der, pl. Löffel| ช้อน
ein Konto eröffnenเปิดบัญชีธนาคาร
Longdo Unapproved DE-TH
Öffnungszeit {f} | Öffnungszeiten {pl} | außerhalb der Öffnungszeit (n ) เวลาทำการ เวลาเปิดให้บริการ
DING DE-EN Dictionary
offene Abstimmung {f}open roll call [Add to Longdo]
Aus-Zustand {m}off state [Add to Longdo]
offene Aussprache {f}; Erörterung {f} (über)ventilation (of) [Add to Longdo]
offensive Haltung {f} | zur Offensive übergehenoffensive | to take the offensive [Add to Longdo]
offener Kamin {m} | am Kaminfireplace | by the fireside [Add to Longdo]
Off {n} (Theater) | aus dem Offoffstage | offstage [Add to Longdo]
Offenbarung {f}apparentness [Add to Longdo]
Offenbarung {f} | Offenbarungen {pl}avatar | avatars [Add to Longdo]
Offenbarung {f}; Offenlegung {f}; Enthüllung {f} | Offenbarungen {pl}; Offenlegungen {pl}; Enthüllungen {pl} | unschädliche Offenbarungdisclosure | disclosures | non-prejudicial disclosure [Add to Longdo]
Offenbarung {f}manifestation [Add to Longdo]
Offenbarung {f}; Preisgebung {f}; Enthüllung {f} | Offenbarungen {pl}revelation | revelations [Add to Longdo]
Offenbarungsreligion {f}revealed religion [Add to Longdo]
Offenheit {f}candidness [Add to Longdo]
Offenheit {f}candor [Am.]; candour [Br.] [Add to Longdo]
Offenheit {f}frankness [Add to Longdo]
Longdo Approved FR-TH
offrir(vt) |j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent| เสนอให้, แนะนำ, ให้, เสนอแนะ เช่น offrir qc. au client แนะนำสินค้าบางอย่างให้กับลูกค้า
EDICT JP-EN Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office [Add to Longdo]
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
OA[オーエー, o-e-] (n) (See オフィスオートメーション) office automation; OA [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
オフィスアプリケーション[おふぃすあぷりけーしょん, ofisuapurike-shon] office application [Add to Longdo]
オフィスコンピューター[おふぃすこんぴゅーたー, ofisukonpyu-ta-] office computer [Add to Longdo]
オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr) [Add to Longdo]
オフセット[おふせっと, ofusetto] offset [Add to Longdo]
オフライン[おふらいん, ofurain] offline, off-line [Add to Longdo]
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage [Add to Longdo]
サインオフ[さいん'おふ, sain ' ofu] sign off (vs) [Add to Longdo]
ティーロフ[ていーろふ, tei-rofu] TROFF [Add to Longdo]
ファイルオフセット[ふぁいるおふせっと, fairuofusetto] file offset [Add to Longdo]
JDDICT JP-DE Dictionary
啓示[けいじ, keiji] Offenbarung [Add to Longdo]
天啓[てんけい, tenkei] Offenbarung [Add to Longdo]
将校[しょうこう, shoukou] Offizier [Add to Longdo]
[い, i] OFFIZIER [Add to Longdo]
尉官[いかん, ikan] Offizier_unter_dem_Rang_des_Majors [Add to Longdo]
攻勢[こうせい, kousei] Offensive, Angriff [Add to Longdo]
明く[あく, aku] offen_sein [Add to Longdo]
[ろ, ro] OFFEN, ENTBLOESST [Add to Longdo]
[けん, ken] OFFENKUNDIG, DEUTLICH, BEDEUTEND, EXPONIERT [Add to Longdo]
Time: 0.0058 seconds, cache age: 32.935 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม