Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ oder แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


56 ผลลัพธ์ สำหรับ oder  OW1 D ER0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -oder-, *oder*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
modern(adj) ทันสมัย
modernization(n) การทำให้ทันสมัย

Hope Dictionary
autocoder(ออโทโค'เดอะ) n. เครื่องคิดเลขหรือเรียงเลขที่อัตโนมัติ (automatic coder)
brooder(บรู'เดอะ) n. เครื่อง (สัตว์) ฟักไข่, คนที่ครุ่นคิด
coder(โค'เดอะ) n. เครื่องส่งและบันทึกรหัส, คนถอดรหัส, เครื่องเข้ารหัส
decoder(ดีโคด'เดอะ) n. ผู้ถอดรหัส. เครื่องถอดรหัส
echinodermn. สัตว์ทะเล เช่น ปลาดาว, sea urchin
ectoderm(เอค'ทะเดิร์ม) n. เยื่อชั้นนอกของเซลล์ของตัวอ่อน (embryo), See also: ectodermal, ectodermic adj.
encoderตัวเข้ารหัสหมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) แต่ละตัวที่มีตัวเข้ารหัสคอยแปลงรหัสที่เรากดเป็นรหัสแอสกี (ASCII) หรือเอ็บซีดิก (EBCDIC)
hypodermic(ไฮพะเดอ'มิค) adj. เกี่ยวกับการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง, เกี่ยวกับส่วนที่อยู่ใต้ผิวหนัง -n. ยาเข้าใต้ผิวหนัง, การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง, กระบอกฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
melanodermaผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง, พอสมควร, พอประมาณ, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, เป็นพิธีกร, เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing

Nontri Dictionary
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ, เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ
immoderate(adj) มากเกินไป, เลยเถิด, เกินเลย, ไม่พอเหมาะ
moderate(adj) ปานกลาง, พอควร, ย่อมเยา, พอประมาณ
moderate(vi) เบาบางลง, บรรเทา, ทุเลา, เพลาลง
moderation(n) การสงบใจ, ความรู้จักประมาณ, ความไม่รุนแรง
moderator(n) ผู้เป็นประธาน, ผู้ไกล่เกลี่ย, ผู้ดำเนินรายการ, พิธีกร
modern(adj) สมัยใหม่, สมัยนิยม, ทันสมัย, ตามสมัย
modernize(vt) ตามสมัย, ทันสมัย, ตามแฟชั่น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาร์ตนูโว[āt nūwō] (n, exp) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style  FR: art nouveau [ m ] ; modern style [ m ]
ช่องเก้า[Chøng Kao] (n, prop) EN: Chaîne 9 [ f ] ; Modern Nine tv [ f ]  FR: Chaîne 9 [ f ] ; Modern Nine TV [ f ]
ชุน[chun] (v) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery  FR: raccommoder ; repriser ; stopper
โฮโมซาเปี้ยน[Hōmō sāpīen] (n, prop) EN: Homo sapiens  FR: Homo sapiens [ m ] ; l'homme moderne [ m ]
ห้องพักทันสมัย[hǿng phak thansamai] (n, exp) EN: modern room  FR: chambre moderne [ f ]
เจียม[jīem] (v) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate  FR: être réservé ; faire preuve de réserve
เจียมกะลาหัว[jīem kalāhūa] (v, exp) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place
เจียมเนื้อเจียมตัว[jīem neūa jīem tūa] (v, exp) EN: be modest ; be humble ; be moderate ; know one's place  FR: être modeste ; être humble
เจียมตัว[jīem tūa] (v, exp) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place  FR: être humble ; être modeste
การอ่านตามความนิยม[kān ān tām khwām niyom] (n, exp) EN: modern pronunciation  FR: prononciation moderne [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
ODER OW1 D ER0

Longdo Approved DE-TH
oderหรือ
oderใช่มั้ย? ใช้ในกรณีถามย้ำความแน่ใจ Oder?
entweder...oderอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น Je nach Schalterstellung leuchtet entweder die eine Lampe oder die andere.

DING DE-EN Dictionary
oderor [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) { comp } ambiguous content model [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
して[shite] (prt) (1) (See からして・1, として・1, にして・1, 為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
ぱりっと[paritto] (adv, vs) (1) (col) dashing; classy; posh; new; modern; (2) crisp; crisply; crunchy [Add to Longdo]
[he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
アーム[a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
エンコーダ[えんこーだ, enko-da] encoder [Add to Longdo]
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model [Add to Longdo]
サーフィスモデル[さーふぃすもでる, sa-fisumoderu] surface model [Add to Longdo]
ソリッドモデル[そりっどもでる, soriddomoderu] solid model [Add to Longdo]
データモデリング[でーたもでりんぐ, de-tamoderingu] data modeling [Add to Longdo]
デコーダ[でこーだ, deko-da] decoder [Add to Longdo]
ファイルモデル[ふぁいるもでる, fairumoderu] file model [Add to Longdo]
マルコフモデル[まるこふもでる, marukofumoderu] Markov model [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
若しくわ[もしくわ, moshikuwa] oder [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1214 seconds, cache age: 9.461 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม