Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ neither แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


55 ผลลัพธ์ สำหรับ neither  N IY1 DH ER0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -neither-, *neither*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
neither(conj) ต่างก็ไม่, See also: ไม่ใช่, ไม่ทั้งสอง, Syn. not yet, not either, not at all
neither(adj) ต่างก็ไม่, See also: ไม่ใช่, ไม่ทั้งสอง
neither(adv) ต่างก็ไม่, See also: ไม่, ทั้งไม่, ไม่ใช่, ไม่ทั้งสอง
neither(pron) ต่างก็ไม่, See also: ไม่ทั้งสอง, Syn. none of two, not any one
neither fish nor fowl(idm) ไม่เหมือนอะไรสักอย่าง, See also: ดูไม่เป็นอะไรสักอย่าง
neither hide nor hair(idm) ไม่มีวี่แวว (ของบางคนหรือบางสิ่ง), See also: ไม่เห็นเลย
neither here nor there(idm) ไม่มีผลอะไร, See also: ไม่มีความหมาย

Hope Dictionary
neither(นี'เธอะ) conj., adj., pron. ไม่ใช่ทั้งสอง, ไม่ใช่, ไม่อีก, Syn. nor

Nontri Dictionary
neither(adj) ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I never had the remotest idea. Neither did Danny, I'm sure. ผมไม่ทราบเรื่องนี้เลยสักนิด ผมว่าเเดนนี่เองก็คงไม่รู้เหมือนกัน Rebecca (1940)
In cages so designed that inmates could neither stand nor lie down, men and women were methodically tortured for days on end. ในกรงขังถูกสร้างเอาไว้ ไม่ให้นักโทษสามารถยืน หรือ นอนได้ นักโทษทั้งหญิงและชาย ล้วนแล้วแต่ถูกทรมานจนตาย Night and Fog (1956)
I've never seen one like it. Neither had the storekeeper who sold it to the boy. ผมไม่เคยเห็นคนชอบมัน ไม่ได้ภัณฑารักษ์ที่ขายมันให้กับเด็ก 12 Angry Men (1957)
Neither was anybody else. Neither was anybody else. 12 Angry Men (1957)
Neither do I. Can't you understand that? ผมก็ไม่รู้เหมีอนกัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
There is neither speech nor language, yet His voice is heard among them. จักไม่มีคําพูด หรือภาษาใด ๆ เเต่สุรเสียงพระองค์จะดังก้อง Beneath the Planet of the Apes (1970)
It is neither from Baudelaire nor Nietzsche nor in Saint Paul's Epistle to the Romans มันคือจาก Baudelaire nor Nietzsche ... ...ในชื่อคนผู้ชายนักบุญ' s Epistle ถึงโรมันก็ไม่เหมือนกัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Neither would God. ถ้าพระเจ้ามีจริงก็คงใช่ Oh, God! (1977)
No, neither do I. ผมก็เหมือนกัน Gandhi (1982)
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest." "ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม" Gandhi (1982)
Neither have I. ผมก็ไม่มี Gandhi (1982)
India is free for she has taken all that steel and cruelty can give and she has neither cringed nor retreated." Stop. อินเดียเป็นอิสระแล้ว เพราะพวกเขารับท่อนเหล็ก และความโหดร้ายไว้หมด และพวกเขาก็ไม่ยอมแพ้หรือล่าถอย Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neitherA car in itself is neither good nor bad; it depends on the driver.
neitherAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
neitherA complete intransitive verb takes neither complement or object.
neitherAs a whole his works are neither good nor bad.
neitherAs scientists keep insisting, there is neither good nor bad in any scientific discovery.
neitherBecause Helen could neither see nor hear at all, she could not learn to read speak.
neitherCompetition is neither good nor evil in itself.
neitherHe can neither read nor write.
neitherHe can speak neither English nor French.
neitherHe decided neither to advance nor to retreat.
neitherHe did not ignore our request, and neither did she.
neitherHe didn't go, and neither did I.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไม่ได้ไม่เสีย[mai dāi mai sīa] (xp) EN: break even ; be quits ; neither lose nor gain
มือผี[meūphī] (n) EN: card player (who neither wins nor loses money)

CMU Pronouncing Dictionary
NEITHER N IY1 DH ER0
NEITHER N AY1 DH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary
neither (j) nˈaɪðər (n ai1 dh @ r)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
不伦不类[bù lún bù lèi, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄌㄟˋ, / ] neither fish nor fowl; nondescript, #37,550 [Add to Longdo]
非驴非马[fēi lǘ fēi mǎ, ㄈㄟ ㄌㄩˊ ㄈㄟ ㄇㄚˇ, / ] neither fish nor fowl; resembling nothing on earth, #122,769 [Add to Longdo]
不亢不卑[bù kàng bù bēi, ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ ㄅㄨˋ ㄅㄟ, ] neither haughty nor humble; neither overbearing nor servile; neither supercilious nor obsequious, #129,172 [Add to Longdo]
不战不和[bù zhàn bù hé, ㄅㄨˋ ㄓㄢˋ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, / ] neither war nor peace [Add to Longdo]
也不[yě bù, ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ, ] neither; nor [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でもない[demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly [Add to Longdo]
虻蜂取らず[あぶはちとらず, abuhachitorazu] (n) attempting two tasks simultaneously, accomplishing neither [Add to Longdo]
可もなく不可もなし[かもなくふかもなし, kamonakufukamonashi] (exp) neither good nor bad [Add to Longdo]
過不足[かふそく;かぶそく(ik), kafusoku ; kabusoku (ik)] (n) (often with なく or のない meaning neither too much nor too little) excess or deficiency; too much or too little [Add to Longdo]
海の物とも山の物とも判らない[うみのものともやまのものともわからない, uminomonotomoyamanomonotomowakaranai] (exp) neither fish nor fowl; cannot be foreseen [Add to Longdo]
虚実皮膜[きょじつひまく, kyojitsuhimaku] (exp) the difference between truth and fiction in art being very subtle; Art abides in a realm that is neither truth nor fiction [Add to Longdo]
[ども, domo] (n, n-pref) (1) together with; (2) same; (suf) (3) (uk) both; all; neither; none; (4) (uk) including ...; (P) [Add to Longdo]
近からず遠からず[ちかからずとおからず, chikakarazutookarazu] (exp) neither near nor far [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
否定和[ひていわ, hiteiwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2382 seconds, cache age: 8.861 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม