Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ naturally แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


61 ผลลัพธ์ สำหรับ naturally  N AE1 CH ER0 AH0 L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -naturally-, *naturally*, natural

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
naturally(adv) ตามธรรมชาติ, See also: โดยธรรมชาติ, Syn. artlessly, spontaneously, candidly, easily, Ant. awkwardly, clumsily
naturally(adv) โดยกำเนิด
naturally(adv) แน่นอน, See also: อย่างที่คาดไว้, Syn. absolutely, certainly, of course

Nontri Dictionary
naturally(adv) โดยธรรมชาติ, ตามธรรมดา, โดยกำเนิด

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Naturally occurring radioactive materialวัสดุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ, วัสดุที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ และอาจมีนิวไคลด์กัมมันตรังสีอื่นปนอยู่ในปริมาณที่ไม่มีนัยสำคัญ <br>(ดู naturally occurring radionuclides ประกอบ)</br> [นิวเคลียร์]
Naturally occurring radionuclidesนิวไคลด์กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนพื้นโลกในปริมาณที่มีนัยสำคัญ (significant quantities) โดยทั่วไปหมายถึงนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดพร้อมโลก ซึ่งได้แก่ โพแทสเซียม-40 ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-238 ทอเรียม-232 และผลผลิตการสลายกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังรวมถึงทริเทียมและคาร์บอน-14 ซึ่งเกิดจากกระบวนการเชิงก่อกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติด้วย, Example: [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Naturally once we've become masters of the state, true anarchy is that of power อย่างโดยธรรมชาติ... ...ที่เรา'เคยเจ้านายที่กลายเป็นของthe state, ครั้งหนึ่ง ภาวะอนาธิปไตยถูกต้องเพื่อว่าของพลัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
# It just comes to us naturally # มันเกิดขึ้นกับเรา อย่างที่มันเป็น An American Tail (1986)
Have you tried Leech Off? Leech Off works naturally with hydrochloric acid. ลองลีช ออฟ หรือยัง มันเป็นธรรมชาติด้วยกรดเกลือ Punchline (1988)
The embryo will break down... and be reabsorbed naturally into your body. และเดี๋ยวก็จะกลืนเข้ากับร่างกายนายเอง Junior (1994)
He hears your tale of woe and quite naturally wants to cheer you up. เขาได้ยินเรื่องของความฉิบหาย และค่อนข้างเป็นธรรมชาติอยากจะเป็นกำลังใจให้คุณขึ้น The Shawshank Redemption (1994)
And it is more to be lamented, because there is reason to suppose, my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of behaviour in your sister has proceeded from a faulty degree of indulgence, though I am inclined to think that her disposition must be naturally bad. แล้วมันจะได้ไม่มีการเศร้าโศกอีกต่อไป เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เป็นอย่างนั้นอีก ชาร์ล็อตที่รักของผมได้บอกผมว่า... ความเสเพลของพฤติกรรมของน้องสาวคุณ เกิดจากการปล่อยตัวปล่อยใจที่ผิดๆ Episode #1.5 (1995)
Naturally no critical predispositions to any been may gen inheritable diseases. การปล่อยตามวิธีธรรมชาติโดยไม่ควบคุม อาจทำให้ติดโรคทางกรรมพันธุ์ Gattaca (1997)
You could conceive naturally a 1000 times and never get such a result. คุณสามารถทำให้เกิดการปฏิสนธิได้เป็นพันครั้ง โดยไม่มีทางได้ผลลัพธ์เช่นนี้เลย Gattaca (1997)
Oh naturally our standard is beyond that of the common citizens. - กฏเราไม่ยุ่งกับคนปกติ Gattaca (1997)
Naturally you were foremost in our thoughts. แน่นอน คุณคือบุคคลที่เรานึกถึงมากที่สุด The Red Violin (1998)
But I'm not a naturally apologetic woman, so it takes me longer... to get my thoughts in order. แต่ฉันไม่ชอบขอโทษใคร จึงคิดนานหน่อย The Legend of Bagger Vance (2000)
Once you've made yourself into your character... the lines will come welling up naturally from inside. ก่อนอื่นเธอต้องทำให้ตัวเธอ ให้กลายเป็นคาแร็คเตอร์ของเธอ... บทก็จะพรั่งพรูออกมา อย่างเป็นธรรมชาติจากภายในเอง. Millennium Actress (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
naturallyAs the lesson comes to an end, even if the teacher doesn't say a word of "be quiet", "sit down!," the children naturally return to their seats and quieten down.
naturallyBeing a science student, one naturally thinks quickly, so the student snapped up and replied.
naturallyChildren aren't naturally obedient any more than they're naturally well mannered.
naturallyHe is naturally clever.
naturallyHer hair is naturally curly.
naturallyHe was naturally very angry.
naturallyI don't know how/why, but I just picked it up naturally.
naturallyIn the collision with a Volvo, our car naturally got the worse of it.
naturallyIt is not easy to speak naturally on the radio.
naturallyIt'll cure itself naturally.
naturallyMeg's hair curls naturally.
naturallyNaturally.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ตายดี(v) naturally die, Syn. ตายเอง, Example: เขาทำเลวมามากคงไม่ตายดีหรอก, Thai Definition: ตายตามธรรมชาติ มักใช้ในทางปฏิเสธว่าไม่ตายดี
ตามเรื่องตามราว(adv) naturally, See also: habitually, Example: มันก็เล่นของมันไปตามเรื่องตามราว ไม่เห็นจะจริงจังกับเขาสักที, Thai Definition: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป
ย่อม(aux) naturally, See also: of course, inevitably, habitually, Syn. ย่อมจะ, Example: คนรับราชการย่อมมีโอกาสได้ชื่อเสียงง่ายกว่าการเป็นชาวนาหรือกรรมกร, Thai Definition: คำช่วยกริยา แสดงว่าเป็นไปตามปกติ ตามธรรมดา หรือ เป็นสามัญทั่วๆ ไป
เป็นธรรมชาติ(adv) naturally, See also: spontaneously, Thai Definition: ไม่ได้แสร้งทำ
โดยกำเนิด(adv) by birth, See also: naturally, Syn. แต่กำเนิด, Example: เด็กพิการเหล่านี้ตาบอดโดยกำเนิด, Thai Definition: ติดตัวมาตั้งแต่เกิด, เป็นมาตั้งแต่เกิด
โดยธรรมชาติ(adv) naturally, Example: โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ต้องการเสรีภาพที่ถาวร
เทียร(adv) naturally, See also: as a matter of course, inevitably, Syn. ล้วนแล้วไปด้วย, ย่อม, เที้ยร, Example: ในวันสำคัญต่างๆ บ้านเรือนเทียรไปด้วยธงประดับ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โดยธรรมชาติ[dōi thammachāt] (adv) EN: naturally  FR: naturellement ; par nature
เป็นธรรมดา[pen thammadā] (adv) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things  FR: normalement ; naturellement ; habituellement
ผิดปรกติ[phitprokkati] (adv) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly
ผิดธรรมชาติ[phitthammachāt] (adv) EN: unnaturally
สะบัดสะบิ้ง[sabatsabing] (adv) EN: affectedly ; insincerely ; unnaturally
ตายดี[tāi dī] (v, exp) EN: naturally die  FR: mourir de mort naturelle
ตายเอง[tāi ēng] (v, exp) EN: naturally die
ตามธรรมชาติ[tām thammachāt] (adv) EN: naturally  FR: naturellement ; à l'état naturel
วอก[wøk] (adj) EN: unnaturally white
ย่อม[yǿm] (adv) EN: naturally ; of course ; inevitably ; habitually ; certainly ; surely ; necessarily ; as a matter of course ; as  FR: naturellement ; normalement

CMU Pronouncing Dictionary
NATURALLY N AE1 CH ER0 AH0 L IY0
NATURALLY N AE1 CH R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
naturally (a) nˈætʃrəliː (n a1 ch r @ l ii)

DING DE-EN Dictionary
Naturtalent { n } (Person)naturally talented person; naturally gifted person [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
もちのろん[mochinoron] (adv) (sl) (See 勿論) of course; certainly; naturally [Add to Longdo]
何時のなしに[いつのなしに, itsunonashini] (adv) naturally [Add to Longdo]
元来[がんらい, ganrai] (n-adv) originally; primarily; essentially; logically; naturally; (P) [Add to Longdo]
己と[おのれと, onoreto] (adv) (arch) all by itself; naturally; spontaneous; all by oneself [Add to Longdo]
自ずから(P);自ら[おのずから, onozukara] (adv) naturally; as a matter of course; (P) [Add to Longdo]
自ずと;自と[おのずと, onozuto] (adv) naturally [Add to Longdo]
自生[じせい, jisei] (n, vs, adj-no) growing wild (naturally); native [Add to Longdo]
自然[しぜん, shizen] (adj-na, n) (1) nature; spontaneity; (adv, adv-to) (2) naturally; spontaneously; (P) [Add to Longdo]
自然に[しぜんに, shizenni] (adv) (See 自然) naturally; smoothly; spontaneously; (P) [Add to Longdo]
自然木[しぜんぼく, shizenboku] (n) naturally growing tree; tree that does not grow in a tree plantation [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1093 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม