Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ monogame แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


50 ผลลัพธ์ สำหรับ monogame  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -monogame-, *monogame*
Possible hiragana form: ものがめ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *monogame*
Longdo Approved FR-TH
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), Ant. polygame

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, wouldn't that necessitate the abandonment... of the so-called monogamous sexual relationship? Bedeutet das die Abschaffung der monogamen sexuellen Beziehung? Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
Monogamous marriage will not be possible for several generations. Für mehrere Generationen wird es keine monogamen Ehen geben. Up the Long Ladder (1989)
Stuart ended up becoming monogamous to a girl, if you can believe that. Stuart fing irgendwann eine monogame Beziehung zu einem Mädchen an. Threesome (1994)
How about that? I always pegged him as a one-woman vampire. Und ich dachte, er sei ein monogamer Vampir. Some Assembly Required (1997)
In fact, by the year 2000 chance of contracting HIV from a non-monogamous life... will climb to 1 in 150. Bis zum Jahr 2000 wird... das Risiko, sich bei einem nicht monogamen Leben mit HIV zu infizieren, auf 1 zu 150 steigen. Pleasantville (1998)
Andre says that even in Western countries... everyone is supposed to have a monogamous relationship. Andre sagt, dass sogar in den westlichen Ländern... jeder nur eine monogame Beziehung haben soll. Pavilion of Women (2001)
I know monogamous gay couples. Ich kenne monogame homosexuelle Paare. All That Glitters (2002)
I mean, monogamous type. Ich meine monogame Typ. Change of a Dress (2002)
You know, the urge to wedlock and form a lasting monogamous bond sanctified by ritual, it's pert-near universal. Eine Ehe und monogame Bindung einzugehen, ist ein Grundbedürfnis. Intolerable Cruelty (2003)
Now, you're going to find someday that there are very real reasons why people eventually choose monogamy. Eines Tages wirst du feststellen, dass es gute Gründe gibt, sich für eine monogame Beziehung zu entscheiden. Mango Kiss (2004)
Like what? She was under the impression that we were in an exclusive relationship. Sie hatte gedacht, dass wir eine monogame Beziehung führten. Enigma (2004)
- What? No. Me and Sarah aren't exclusive. - Sarah und ich sind kein monogames Paar. Dominated (2006)
Eh? What's so funny about the death of a decent, monogamous man? Was gibt"s beim Tod eines braven, monogamen Mannes zu lachen? Ex Drummer (2007)
I'm a monogamous, settle-down kind of guy who hangs on to a relationship until I'm looking at divorce papers or the pointy end of a steak knife. Ich bin ein monogamer, sich niederlassender Typ, der an einer Beziehung hängt, bis ich auf die Scheidungspapiere sehe, oder das Spitze Ende eines Steak-Messers. Meander to Your Dander (2008)
But, uh, as of right now, this moment, I'm officially a 1-woman man. Aber was mich betrifft, bin ich ab sofort offiziell ein monogamer Mann. The Magnificent Archibalds (2008)
Wow. a 1-woman man? Wow! Ein monogamer Mann! The Magnificent Archibalds (2008)
As of right now, this moment, I am officially a one-woman man. Was mich betrifft, bin ich ab sofort offiziell ein monogamer Mann. It's a Wonderful Lie (2008)
I think that it depends on your agreement as a couple, so if you guys say that you're in a monogamist relationship, then you're in a monogamist relationship. Ich denke so wie Jodi. Ich finde, es hängt total davon ab, was man mit der Partnerin vereinbart hat. Wenn man beschlossen hat, in einer monogamen Beziehung zu leben, dann sollte sie auch monogam sein, und ich finde, wenn man eine offene Beziehung hat, ist die Beziehung eben offen. Lifecycle (2008)
Star-crossed lovers, monogamous swans. Liebende, die sich finden, monogame Schwäne. Up in the Air (2009)
The bald ibis is native to Central Europe since the Stone Age and lives in a strictly monogamous Couple relationship, the ibis, Thus, is a life long... Faithfull. Der Waldrapp ist heimisch in Mitteleuropa seit der Alteren Steinzeit und lebt in streng monogamer Paarbeziehung, der Waldrapp, also, ist sich ein Leben lang... treu. Men in the City (2009)
Are you doing it monogamous or what's the deal? Ist das so ein monogames Ding, oder wie geht das? Going the Distance (2010)
The best thing about a monogamous, mutually supportive relationship is even if you have different ideas you can have a spirited debate, yet still care for, even make love- You want your fish? Das Beste an einer ernsten, monogamen gegenseitig unterstützenden Beziehung... ist, dass auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat, ... man eine geistreiche Debatten haben kann, dennoch einen mögen, vielleicht sogar Liebe machen mit... The Psychic Vortex (2010)
Let's light this candle and blast off into a calm, settled, monogamous relationship. Lass uns diese Kerze anzünden und in eine ruhige, beständige, monogame Beziehung starten. The Impertence of Communicationizing (2010)
I'm a monogamous social drinker, and Claire only sleep-hits me. Ich bin ein monogamer Gelegenheitstrinker, und Claire tritt mich nur im Schlaf. Halloween (2010)
Well, you've also found a mate, although you never expected to be in a long-term, monogamous relationship. Du hast auch einen Partner gefunden, auch wenn du nie erwartet hast, in einer langfristigen, monogamen Beziehung zu sein. The Couple in the Cave (2010)
Yeah. "Are you in a committed, monogamous relationship?" Sind Sie in einer festen, monogamen Beziehung? The Twisted Bones in the Melted Truck (2010)
Finally, we can have a legal, monogamous marriage, like everyone else! Endlich können wir eine legale, monogame Ehe führen, wie jeder andere! Proposition Infinity (2010)
If you want me to live with you willingly I have one condition I can only accept monogamous love Wenn Sie möchten, dass ich bereitwillig mit Ihnen lebe, habe ich eine Bedingung. Ich kann ausschließlich monogame Liebe akzeptieren. 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Monogamous. Eine monogame Beziehung. The Guard (2011)
When transference occurs, when the patient becomes fixated on me, I explain to her that this is merely a symbol of her wretched monogamous habits. Wenn es zu einer Übertragung kommt, wenn sich die Patientin auf mich fixiert... dann erkläre ich ihr, dass das ein Symbol für ihre elenden monogamen Gewohnheiten ist. A Dangerous Method (2011)
Didn't she know that you don't believe in monogamy? Und sie wusste nicht, dass Sie nicht an monogame Beziehungen glauben? Episode #1.7 (2011)
You didn't want to be in a polyamorous relationship, anyway -- Not with dying old cancer guy. Du wolltest sowieso in keiner nichtmonogamen Beziehung sein, nicht mit einem alten, sterbenden Krebs-Typen. Object Impermanence (2011)
Not exactly the monogamous type, you know? Nicht unbedingt der monogame Typ, okay? Sie leben für die Brunft. Lonelyhearts (2011)
I should wash my mouth out. I puked in the sink. Anybody have any gum? Dieses Jahr werde ich immer oben sein, außer in einer monogamen Beziehung. Resolutions (2012)
Now they tend to form strong monogamous bonds, meaning-- if I don't get her back to her flock, she'll be alone forever. Sie neigen dazu, enge monogame Bindungen einzugehen, dass bedeutet... Wenn ich sie nicht zurück zu ihrem Schwarm bringe, ist sie für immer allein. 7:15 A.M. (2012)
And someone who hires hookers is not exactly the monogamous type. Und jemand, der Huren kauft, gehört nicht gerade zur monogamen Sorte. We Need the Eggs (2012)
But I meant what I said. Ich will wirklich eine monogame Beziehung. Walkin' After Midnight (2012)
I was in a loving, monogamous relationship at the time. Ich war in einer monogamen, von Liebe geprägten Beziehung zu dieser Zeit. Hell Bent for Leather (2013)
Comparing the relative happiness of couples in "friends with benefits" arrangements with couples in traditional monogamist sexual relationships. Wir vergleichen die relativen Glücksmomente von Paaren... in ungebundenen Beziehungen mit denen... von Paaren in traditionellen, sexuell monogamen Beziehungen. Charlie and Kate Start a Sex Study (2013)
We've invited couples who are either in a traditional monogamist relationship or in a friends with benefits relationship. Wir haben Paare eingeladen, die sich entweder... in einer traditionellen monogamen Beziehung... oder in einer ungebundenen Beziehung befinden. Charlie and Kate Start a Sex Study (2013)
I can do it this way, hot damn, I found traditional monogamy! Ich werde es mal so sagen, "Verdammt noch eins, ich habe jemand traditionell monogamen gefunden!" Charlie and Kate Start a Sex Study (2013)
Now... I am asking every single uninfected adult in this room to agree to a monogamous feeding relationship with a healthy vampire in exchange-- in exchange for that healthy vampire's protection for you and your children. Also ... ersuche ich jeden uninfizierten Erwachsenen in diesem Raum eine monogame Ernährungs-Partnerschaft mit einem gesunden Vampir ein zu gehen, als Gegenleistung-- als Gegenleistung für den Schutz durch den gesunden Vampir für Sie und Ihre Kinder. Radioactive (2013)
This study proposes to show that people in "friends with benefits" arrangements are as happy as those in traditional monogamous relationships. Diese Studie belegt, dass Menschen... mit der Vereinbarung einer "ungebundenen Beziehung... genauso glücklich sind, wie Menschen in traditionellen monogamen Beziehungen. Charlie and His New Therapist (2013)
Is it fair to characterize your study as comparing the happiness of friends with benefits couples versus traditional monogamous couples? Wäre es fair, Ihre Studie so zu beschreiben, dass Sie den Spaßfaktor von gelegentlichen Sexabenteuern-Paaren mit denen traditioneller monogamer Paare vergleichen? Charlie Does It for Science (2013)
So either you're stupid or deep down inside you don't want monogamy either. Entweder du kapierst schwer oder du willst ganz tief in deinem Herzen gar keine monogame Beziehung. Sleeping with Other People (2015)
Ooh, more like an eight-year-long monogamous affair with promises made that remain unfulfilled. Eher eine achtjährige monogame Affäre, mit unerfüllten Versprechen. Truth (2015)
Unfortunately for Daisy, I'm a one-woman kind of guy. Blöd für Daisy, dass ich eher ein monogamer Mann bin. The Devil Is Damned (2015)
Just monogamous zombies just lurching towards an abyss, looking for brains. Monogame Zombies, die auf einen Abgrund zutaumeln. Auf der Suche nach Gehirnen. Check a Box (2016)
Arctic foxes tend to form monogamous pairs... and their litters can contain as many as 25 kits. Polarfüchse leben meist in monogamen Beziehungen. Und sie können pro Wurf bis zu 25 Welpen bekommen. That's My Sweatshirt (2017)

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.234 seconds, cache age: 2.009 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม