Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ mind แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


150 ผลลัพธ์ สำหรับ mind  M AY1 N D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -mind-, *mind*, min

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
make up one's mind(vt) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
mind(n) จิตใจ, See also: ใจ, ความเห็น, ความรู้สึกนึกคิด, ความคิด, Syn. soul, spirit, intellect, thought
mind(n) ความจำ, See also: ความทรงจำ, Syn. subconcious, remembrance
mind(n) คนฉลาด
mind(n) ความตั้งใจ, See also: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์, Syn. intention, determination
mind(n) สติปัญญา, See also: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา, Syn. IQ, brainpower, wit, Ant. ignorance, stupidity
mind(vt) สังเกต, See also: เข้าใจ
mind(vi) รังเกียจ, See also: เกี่ยง, คัดค้าน, ไม่เต็มใจทำบางสิ่ง, Syn. dislike, disfavor, Ant. like, favor, esteem
mind(vt) ระวัง, See also: ระมัดระวัง, เอาใจใส่ดูแล, Syn. attend, foster, Ant. neglect, ignore
minded(adj) ซึ่งมีใจโน้มเอียง, Syn. inclined, liking, intending
minder(n) ผู้ดูแล, Syn. nurse

Hope Dictionary
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต, ใจ, จิตใจ, จริต, ความคิด, ปัญญา, เหตุผล, ข้อคิดเห็น, ความตั้งใจ, สติสัมปชัญญะ, ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า, วิกลจริต) v. ใส่ใจ, สนใจ, ระวัง, เชื่อฟัง, ดูแล, เป็นห่วง, คัดค้าน, สังเกต, จำได้
mind's eyeมโนภาพ, การนึกไปเอง
mind-set(ไมด`เชท) n. ความตั้งใจ ความโน้มเอียง
mindanao(มิน'ดาเนา) n. เกาะที่ใหญ่ที่สองของฟิลิปปินส์
mindblowing(ไมด'โบลอิง) adj. ประหลาดใจ, ท่วมท้น, ทำให้เกิดผลเหมือนยาหลอนประสาท.
minded(ไม'ดิด) adj. ใส่ใจ, โน้มเอียง, มีใจเอนเอียง, Syn. inclined
mindful(ไมดฺ'ฟูล) adj. สนใจ, ใส่ใจ., See also: mindfully adv. mindfulness n., Syn. careful
mindless(ไมดฺ'ลิส) adj. ไร้เหตุผล, สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่ระวัง, โง่., See also: mindlessly adv. mindlessness n., Syn. stupid
absent-minded(แอบ' เซนไม' เดด) adj. สติลอย -absent-mindedness n.
air minded(แอร์' ไมดิด) adj. ซึ่งสนใจการบิน, ซึ่งสนใจการใช้เครื่องบินมากขึ้น -air mindedness n.

Nontri Dictionary
mind(n) จิตใจ, เชาวน์, ความตั้งใจ, ความคิด, สติปัญญา, ความทรงจำ
mind(vt) ระวัง, เอาใจใส่, สนใจ, สังเกต, ตั้งใจฟัง, รังเกียจ
minded(adj) กระเดียด, โน้มเอียง, โอนเอียง, ใส่ใจ
mindful(adj) เอาใจใส่, ระวัง, ตั้งใจ, สนใจ
mindless(adj) ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ, ไม่ตั้งใจ, ไม่ระวัง, เลินเล่อ
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ, เหม่อลอย, ใจลอย
BROAD-broad-minded(adj) ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อ, มีน้ำใจ
feebleminded(adj) โง่, ทึ่ม, ปัญญาอ่อน
LIGHT-light-minded(adj) ไม่จริงจัง, เหลาะแหละ, สะเพร่า
NARROW-narrow-minded(adj) ใจแคบ, ใจดำ, ขี้เหนียว

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mindจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mind and memoryสติสัมปชัญญะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mind, absoluteจิตสัมบูรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mind, state ofสภาพจิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mind-body relationความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Mindจิต, จิตใจ [การแพทย์]
Mind and bodyจิตใจและร่างกาย [TU Subject Heading]
mind mapแผนที่ความคิด, ผังที่แสดงการเชื่อมโยงของความคิดที่หลากหลาย โดยการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อย ๆ จากหัวข้อหลักและเขียนคำสำคัญ (key word) บนเส้นแต่ละเส้นเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของแนวคิด มีการใช้สีและภาพวาดเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้สมองจดจำได้ดีขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mind, Abnormality ofความผิดปกติทางจิต [การแพทย์]
Mind-body and relaxation fechniqueจิตใจและร่างกายกับเทคนิคการผ่อนคลาย [TU Subject Heading]
Mindanao Island (Philippines)เกาะมินดาเนา (ฟิลิปปินส์) [TU Subject Heading]
MindManager (Computer file)มายด์เมเนเจอร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
Mind Governanceจิตตาภิบาล
mind set(n) รูปแบบความคิด
mindset(n) วิธีคิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't give yourselves to these men, machine men with machine minds and machine hearts. ไม่ใช่เพื่อคุณเองแต่เพื่อประชาชน กลไกของมนุษย์ประกอบด้วย การทำงานของจิตใจ ผนวกกับหัวใจ The Great Dictator (1940)
Mind if I cut in? ใจถ้าฉันตัดมีอะไรบ้าง? Pinocchio (1940)
Thirsty little minds rushing to the fountain of knowledge. ใจเล็ก ๆ น้อย ๆ วิ่งกระหายน้ำ น้ำพุแห่งความรู้ Pinocchio (1940)
Oh, never mind now. โอ้ไม่เคยคิดตอนนี้ Pinocchio (1940)
Don't mind me, son. ไม่ทราบฉันลูกชาย Pinocchio (1940)
The place is empty, so if you're uncomfortable, mind you make a fuss. ที่นี่ไม่ได้เรื่องเลย ถ้าคุณไม่สุขสบายละก็ โวยไปเลย ไม่ต้องเกรงใจ Rebecca (1940)
Don't mind my saying so, but why don't you do something about your hair? อย่าถือสานะ เเต่ทําไม คุณไม่ทําอะไรกับทรงผมบ้าง Rebecca (1940)
One never knows what goes on in that quiet mind of his. ไม่มีใครรู้หรอกว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่ Rebecca (1940)
Looks as though we might have a shower. But you won't mind that, will you? - ฝนตกแล้ว สงสัยจะต้องเปียกโชก คุณไม่ว่าอะไรใช่มั้ย Rebecca (1940)
I've been asked to tea, Danny, and I've a good mind to accept. ผมได้รับคําเชิญ ก็ต้องตอบตกลงสินะ แดนนี่ Rebecca (1940)
I don't mind this whole thing except for you. ผมไม่สนเรื่องทั้งหมดนี่หรอก นอกจากคุณ Rebecca (1940)
I'm so sorry. Do you mind if I put this there? ขอโทษด้วย คุณจะว่าอะไรมั้ยถ้าผมขอวางไว้ตรงนี้ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mindA balance of mind and body.
mindA contented mind is a perpetual feast.
mindActivity keeps the mind from rusting.
mindA drama where you can enjoy the delicate workings of a woman's mind.
mindA fearful thought entered my mind.
mindA foolish idea came into my mind.
mindA good idea came across her mind at the last moment.
mindA good idea came across his mind at the last moment.
mindA good idea came across my mind.
mindA good idea came into my mind.
mindA good idea crossed his mind.
mindA good idea entered my mind.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ห้วงนึก(n) mind, See also: imagination, Syn. ห้วงความคิด, ห้วงสำนึก, Example: เขาหยุดยืนมองไปรอบๆ บริเวณอยู่ครู่หนึ่ง เพื่อเก็บซับเอาความงามประทับใจจากธรรมชาติไว้ในห้วงนึก
พระทัย(n) mind, See also: heart, Syn. ใจ, Example: ท่านจันทร์ทรงประทับที่ระเบียงหน้ากระท่อมติดแอร์ปล่อยพระทัยให้เพลินไปกับธรรมชาติ, Count Unit: ดวง, Notes: (ราชา)
ถือสา(v) mind, See also: care about, take something to heart, take offence, Syn. เอาเรื่องเอาราว, เอาเรื่อง, Example: ในชนบท เวลาของเขาไม่ตายตัวยืดหยุ่นได้มาก ไม่ค่อยถือสาเรื่องผิดเวลา, Thai Definition: ยึดเอาเป็นเรื่องเป็นราว, ถือเอาเป็นโทษ
เจต(n) mind, See also: thought, Syn. ใจ, Thai Definition: สิ่งที่คิด, Notes: (บาลี)
ใจ(n) mind, See also: spirit, heart, disposition, Syn. จิต, จิตใจ, Example: ผู้ที่หน้าตาสดใสย่อมเป็นผลมาจากใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง, Thai Definition: ความรู้สึกนึกคิด
ใจคอ(n) mind, See also: heart, disposition, Syn. จิตใจ, ใจ, อัธยาศัย, Example: ผู้หญิงและผู้ชายมีรูปร่างและใจคอแตกต่างกัน
ใจจดใจจ่อ(adv) attentively, See also: mindfully, Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ, Example: คนเข้าร่วมชุมนุมฟังอย่างใจจดใจจ่อกับเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai Definition: มุ่งมั่น หรือกำลังมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
นำพา(v) mind, See also: pay attention to, heed, regard, care, Syn. เอาใจใส่, เอาธุระ, Ant. ปล่อยปละละเลย, ไม่เอาใจใส่, Example: เขาไม่นำพาต่อความปรารถนาของเธอ
มนัส(n) mind, See also: heart, Syn. มโน, ใจ, จิต, Notes: (สันสกฤต)
มโน(n) heart, See also: mind, Syn. ใจ, มนัส, จิต, Notes: (บาลี)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อ่านใจ[ānjai] (v) EN: read one's mind
อ่านใจเขาออก[ānjai khao øk] (v, exp) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind  FR: lire dans les pensées de qqn
อารี[ārī] (adj) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous  FR: bienveillant ; hospitalier
อารมณ์[ārom] (n) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament  FR: humeur [ f ] ; état d'esprit [ m ] ; tempérament [ m ] ; dispositions [ fpl ] ; émotion [ f ] ; sentiment [ m ]
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ทางใจ[ārom thāng jai] (n, exp) EN: mind
บ้า[bā] (v) EN: lose one's mind  FR: perdre la raison ; perdre la tête
ใบเตือน[bai teūoen] (n, exp) EN: reminder
บังคับใจ[bangkhapjai] (v) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind  FR: se contrôler ; se maîtriser
บุคคลวิกลจริต[bukkhon wikonjarit] (n, exp) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind

CMU Pronouncing Dictionary
MIND M AY1 N D
MINDY M IH1 N D IY0
MINDS M AY1 N D Z
MINDA M IH1 N D AH0
MIND'S M AY1 N D Z
MINDED M AY1 N D AH0 D
MINDED M AY1 N D IH0 D
MINDER M AY1 N D ER0
MINDEN M AY1 N D AH0 N
MINDEL M IH1 N D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary
mind (v) mˈaɪnd (m ai1 n d)
minds (v) mˈaɪndz (m ai1 n d z)
minded (v) mˈaɪndɪd (m ai1 n d i d)
minder (n) mˈaɪndər (m ai1 n d @ r)
minders (n) mˈaɪndəz (m ai1 n d @ z)
mindful (j) mˈaɪndfəl (m ai1 n d f @ l)
minding (v) mˈaɪndɪŋ (m ai1 n d i ng)
mindless (j) mˈaɪndlɪs (m ai1 n d l i s)
mindfully (a) mˈaɪndfəliː (m ai1 n d f @ l ii)
mindlessly (a) mˈaɪndlɪsliː (m ai1 n d l i s l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
心神[xīn shén, ㄒㄧㄣ ㄕㄣˊ, ] mind; state of mind; attention; (Chinese medicine) psychic constitution, #15,202 [Add to Longdo]
神魂[shén hún, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ, ] mind; state of mind (often abnormal), #51,666 [Add to Longdo]
少管闲事[shǎo guǎn xián shì, ㄕㄠˇ ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄕˋ, / ] Mind your own business!; Don't interfere!, #63,098 [Add to Longdo]
棉兰老岛[Mián lán lǎo dǎo, ㄇㄧㄢˊ ㄌㄢˊ ㄌㄠˇ ㄉㄠˇ, / ] Mindanao (island in the Philippines), #95,666 [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
Minderheit(n) |die, pl. Minderheiten| ส่วนน้อย
Minderheit(n) |die, pl. Minderheiten| เสียงส่วนน้อย, See also: A. die Mehrheit
mindestensอย่างน้อยที่สุด
zumindestอย่างน้อย

DING DE-EN Dictionary
Gedankenleser { m }mind reader [Add to Longdo]
Minderheit { f } | Minderheiten { pl }minority | minorities [Add to Longdo]
Minderheitsbeteiligung { f }minority stake [Add to Longdo]
Minderheitsregierung { f }minority government [Add to Longdo]
Minderjährige { m, f }; Minderjährigerminor; infant [Add to Longdo]
Minderjährigkeit { f }nonage [Add to Longdo]
Minderkosten { pl }cost reduction; reduced cost [Add to Longdo]
Minderwertigkeit { f } | Minderwertigkeiten { pl }inferiority | inferiorities [Add to Longdo]
Minderwertigkeitsgefühl { n } | Minderwertigkeitsgefühle haben | mit Minderwertigkeitsgefühlen erfülleninferiority feeling | to feel inferior | to frustrate [Add to Longdo]
Minderwertigkeitskomplex { m } | Minderwertigkeitskomplexe { pl }inferiority complex | inferiority complexes [Add to Longdo]
Minderwertigste { m, f }; Minderwertigstermost inferior [Add to Longdo]
Mindestabnahmemenge { f }minimum purchasing quantity [Add to Longdo]
Mindestalter { n }minimum age [Add to Longdo]
Mindestaußenluftanteil { m }minimum make-up air quota [Add to Longdo]
Mindestbestellmenge { f }minimum order quantity [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
うっとり[uttori] (adv, adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[uttorisuru ; uttoritosuru] (exp, vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind) [Add to Longdo]
けち[kechi] (n, adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
ご心配なく;御心配なく[ごしんぱいなく, goshinpainaku] (exp) don't worry; never mind [Add to Longdo]
ずばずば言う[ずばずばいう, zubazubaiu] (exp, v5u) to speak one's mind; to speak very frankly [Add to Longdo]
せこい[sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P) [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (n) what one has a mind to do; what one feels like (doing); being so minded; (with) that in mind [Add to Longdo]
その気になる[そのきになる, sonokininaru] (exp, v5r) to feel like it; to get to think that way; to become so minded [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
コンピューターマインド[こんぴゅーたーまいんど, konpyu-ta-maindo] computer mind [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
劣性[れっせい, ressei] minderwertig, rezessiv (Erblichkeit) [Add to Longdo]
劣悪[れつあく, retsuaku] Minderwertigkeit [Add to Longdo]
劣等[れっとう, rettou] Minderwertigkeit [Add to Longdo]
劣等感[れっとうかん, rettoukan] Minderwertigkeitskomplex [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1268 seconds, cache age: 11.166 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม