Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ mercy แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


61 ผลลัพธ์ สำหรับ mercy  M ER1 S IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -mercy-, *mercy*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
goddess of mercy(n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
Image:

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
mercy(n) ความเมตตา, See also: ความกรุณา, ความปราณี, Syn. excuse, pardon, forgiveness, Ant. condemnation, unforgiveness
mercy killing(n) การฆ่าให้ตายอย่างไม่เจ็บปวด, Syn. euthanasia

Hope Dictionary
mercy(เมอ'ซี) n. ความเมตตา,ความกรุณาปรานี,ความอนุเคราะห์,อำนาจของผู้พิพากษาในการให้อภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษ,พร -Phr. (at the mercy ขึ้นอยู่กับ อยู่ภายใต้อำนาจของ)
mercy killingn. การตายอย่างสงบหรือไม่เจ็บปวด,การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ., Syn. euthanasia
gramercy(กระเมอ'ซี่) n. การอุทานแสดงความประหลาดใจ-อารมณ์รุนแรง. n. การขอบคุณ

Nontri Dictionary
mercy(n) ความเห็นใจ,ความกรุณาปรานี,ความเมตตา

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mercyความปรานี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mercy killerปรานีฆาตกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mercy killingการุณยฆาต [ดู euthanasia] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mercy, prerogative ofพระราชอำนาจอภัยโทษ, อำนาจพิเศษที่จะลดโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May God have mercy on his soul. Proceed! ขอพระเจ้าทรงเมตตาดวงวิญญาณเขา จัดการได้! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
May the Lord have mercy on his soul. Proceed. ขอพระเจ้าทรงเมตตาดวงวิญญาณเขา จัดการได้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The Lord have mercy on your soul. ขอพระเจ้าเมตตาดวงวิญญาณแก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
which You in Your infinite mercy have thought fit to deny to our brutish enemies! ขอให้พระเมตตาอันไพศาลของท่าน รู้เเจ้งเหตุผล ปฏิเสธที่จะช่วยศัตรูของเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
I beg you to have mercy on my suffering ฉันขอคุณให้มีความปรานี on my ความอดทน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He took mercy on me, gave me 10 milligrams of Valium... and sent me home. เขาเมตตาผม ให้ยานอนหลับมาสิบกรัม และให้กลับบ้านได้ Goodfellas (1990)
May God have mercy on his soul. ขอให้พระเจ้าเมตตาวิญญาณพวกเขาด้วย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Lord have mercy on you! พระเจ้ามีเมตตาคุณ! In the Name of the Father (1993)
If I accept this mercy deal... ถ้า l ยอมรับข้อตกลงความเมตตานี้ ... In the Name of the Father (1993)
They should be begging for mercy themselves. เขาควรจะไหว้ สำหรับความเมตตาตัวเอง In the Name of the Father (1993)
May God have mercy on his soul. ขอให้พระเจ้าเมตตาเขาด้วยเถิด Jumanji (1995)
Father in heaven... in thy mercy I pray... grant me a son. ท่านบนสวงสวรรค์ โปรดประทานความแข็งแรง ให้กับลูกชายที่กำลังจะเกิดของข้าด้วย Snow White: A Tale of Terror (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mercyAppeal to the judge for mercy.
mercyA swarm of bees attacked us without mercy.
mercyAt any rate, that it had ended without serious incident was a small mercy.
mercyFarmers are always at the mercy of the weather.
mercyHave mercy on me and spare my life, please!
mercyHe appealed to the judge for mercy.
mercyHe pleaded with the judge for mercy.
mercyIn the name of mercy, stop crying.
mercyMan is indeed at the mercy of nature.
mercyPeople took mercy on the orphan.
mercyPlease be quiet for mercy's sake during the lesson.
mercyPortia tempered justice with mercy.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความเมตตาสงสาร(n) kindness, See also: mercy, clemency, compassion, leniency, pity, Syn. ความเมตตา, ความสงสาร, ความกรุณาปรานี, Example: หลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ที่มีอัธยาศัยไมตรีเปี่ยมไปด้วยความเมตตาสงสารคนทุกคน
ทักขิญ(n) kindness, See also: mercy, benevolence, right-hand side, Syn. ความอารีอารอบ, ความกรุณา, ทักขิญญ์, Thai Definition: ความเป็นเบื้องขวา หมายความว่า สะดวกในการพูดจาปราศรัย, ความอารีอารอบ, ความกรุณา, Notes: (บาลี)
กรุณาคุณ(n) kindness, See also: mercy, clemency, kind-hearted, benevolent, pity, compassion, sympathy, grace, Syn. ความเมตตา, ความกรุณา, ความเอื้ออาทร, Example: ลุงที่อยู่ข้างบ้านมีกรุณาคุณต่อครอบครัวเราเป็นอย่างมาก
เมตตาจิต(n) kindheartedness, See also: mercy, compassion, Syn. ความเมตตากรุณา, ความเอื้ออารี, ความเมตตาปรานี, Example: เราจะอยู่กันผาสุกได้ก็เพราะมีไมตรีจิต มีเมตตาจิตต่อกัน, Thai Definition: จิตใจปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
กรุณา[karunā] (v) EN: be kind ; to have mercy on ; favour  FR: avoir l'amabilité ; avoir la gentillesse ; avoir l'obligeance ; prier
กรุณา[karunā] (adj) EN: benevolent ; mercyful ; kind  FR: aimable ; généreux ; gentil
ความกรุณาปรานี[khwām karunā] (n) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity  FR: bienveillance [f] ; sympathie [f]
เมตตา[mēttā] (n) EN: loving-kindness ; affection ; kindness ; mercy  FR: amour [m] ; affection [m] ; charité [f] ; pitié [f] ; bienfaisance [f]
เมตตาปรานี[mēttā prānī] (v, exp) EN: have mercy on
ปรานี[prānī] (v) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for  FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
ตามบุญตามกรรม[tāmbuntāmkam] (adv) EN: to one's fate ; at the mercy of nature  FR: au hasard

CMU Pronouncing Dictionary
MERCY M ER1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
mercy (n) mˈɜːʳsiː (m @@1 s ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
慈悲[cí bēi, ㄘˊ ㄅㄟ, ] mercy, #16,378 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Gnade {f}; Mitleid {n} | Gnaden {pl}mercy | mercies [Add to Longdo]
aktive Sterbehilfe {f}mercy killing [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
なすがまま[nasugamama] (exp) at someone's (something's) mercy [Add to Longdo]
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m,vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P) [Add to Longdo]
観音(P);觀音[かんのん, kannon] (n) (See 観自在,観世音) Kannon; Kwannon; Buddhist deity of mercy; Goddess of Mercy; Guan Yin; Avalokitesvara; (P) [Add to Longdo]
観音菩薩;觀音菩薩(oK)[かんのんぼさつ, kannonbosatsu] (n) (See 観音,観世音) Kannon; Goddess of Mercy; Bodhisattva of Compassion; Guan Yin [Add to Longdo]
観音様[かんのんさま, kannonsama] (n) (1) Kannon (Kwannon); Buddhist deity of mercy; (2) (sl) clitoris [Add to Longdo]
観世音;觀世音[かんぜおん, kanzeon] (n) Kannon; Avalokitesvara (bodhisattva of mercy and salvation); Kwannon; Kuan Yin; Goddess of Mercy; Guan Yin [Add to Longdo]
観世音菩薩[かんぜおんぼさつ, kanzeonbosatsu] (n) {Buddh} (See 観音菩薩・かんのんぼさつ,観音・かんのん) Avalokitesvara (bodhisattva of mercy and salvation); Kwannon; Kannon [Add to Longdo]
泣きを入れる[なきをいれる, nakiwoireru] (exp,v1) to cry and beg for mercy; to apologize in tears [Add to Longdo]
泣き付く;泣付く;泣きつく[なきつく, nakitsuku] (v5k,vi) to cling to ... in tears; to beg ... in tears; to appeal; to throw oneself on someone's mercy [Add to Longdo]
恵む(P);恤む[めぐむ, megumu] (v5m,vt) (1) to bless; to show mercy to; (2) to give (money, etc.); (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1733 seconds, cache age: 17.314 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม