Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ mediate แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
longdo-survey

×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


62 ผลลัพธ์ สำหรับ mediate  M IY1 D IY0 EY2 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -mediate-, *mediate*
Possible hiragana form: めぢあて

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
mediate(vi) เป็นผู้ไกล่เกลี่ย, See also: ทำความประนีประนอม, เป็นสื่อกลาง, Syn. interpose, reconcile
mediate(vt) ไกล่เกลี่ย, See also: ทำให้ประนีประนอม, ทำให้เห็นพ้องต้องกัน, ทำให้ตกลงกันได้, Syn. reconcile, harmonize, compromise
mediate(adj) ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ย
mediate(adj) ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, See also: ซึ่งอยู่ตรงกลาง, Syn. intermediate
mediately(adv) ระหว่างกลาง
mediate between(phrv) ไกล่เกลี่ยระหว่าง

Hope Dictionary
mediate(มี'ดิเอท) vt., vi., adj. ไกล่เกลี่ย, เป็นสื่อ, เข้าอยู่ระหว่างกลาง., See also: mediateness n., Syn. reconcile, settle
immediate(อิมี'เดียท) adj. ฉับพลัน, ไม่รีรอ, ทันที, กะทันหัน, โดยตรง, ใกล้ชิด, See also: immediateness n. -conj. ทันทีที่, Syn. suddenly, primary, next
immediate accessหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากมีความหมายเหมือน direct access
intermediate(อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง, ปานกลาง, n. สิ่งปานกลาง, ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) , รถยนต์ขนาดปานกลาง, คนไกล่เกลี่ย, คนกลาง, ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง, ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย, สอดแทรก., See also: intermediation n. intermediator

Nontri Dictionary
mediate(n) คนกลาง, ผู้ไกล่เกลี่ย, สื่อกลาง
mediate(vi, vt) ไกล่เกลี่ย, เป็นสื่อ, เข้ากล่อม, ทำให้ประนีประนอม
immediate(adj) ทันทีทันใด, ปัจจุบัน, ใกล้ชิด, ถัดมา, โดยกะทันหัน, ฉับพลัน
immediate(adv) โดยทันทีทันใด, อย่างกะทันหัน, เดี๋ยวนี้, อย่างฉับพลัน
intermediate(adj) กลางทาง, อยู่ระหว่างกลาง, ปานกลาง
intermediate(n) สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง, คนกลาง, สื่อกลาง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mediate-อาศัยสื่อกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mediate dataข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mediate transfusion; transfusion, indirectการถ่ายเลือดโดยอ้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll stay here to keep watch and mediate telecom until we run short of fuel. ผมจะสังเกตการณ์รออยู่ที่นี่ จนกว่าเชื้อเพลิงใกล้หมด. Ghost in the Shell (1995)
When two people get into fight, there's somebody to mediate it. เวลามีคน 2 คนทะเลาะ ก็จะมี 1 คนที่จะทำตัวเป็นกลาง Bomui walcheu (2006)
to which I say... "You weren't there." Jeffrey, you have to come mediate Troy and Abed. "คุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์" เจฟฟรี่ เธอต้องช่วยไกล่เกลี่ยทรอยกับอาเบด Pillows and Blankets (2012)
Is that why you asked me to come down here, Mr. Queen, to mediate your job title? นั่นคือสิ่งทีคุณจะเรียกผมลงมาฟังเหรอคุณควีน? เพื่อมาบอกว่าพวกคุณมีตำแหน่งอะไรเนี่ยนะ? Crucible (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mediateHe mediated between the two parties.
mediateThe Norwegian diplomat mediated the secret negotiations that produced the historic document.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เกลี่ยไกล่(v) reconcile, See also: mediate, harmonize, arrange for agreement, settle matter, Syn. ไกล่เกลี่ย, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้ สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai Definition: พูดจาให้ตกลงกัน, พูดให้ปรองดองกัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บัดนี้[batnī] (adv) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now  FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ฉับ[chap] (adv) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly  FR: soudainement ; abruptement
ชิด[chit] (v) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to  FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
เดี๋ยวนี้[dīonī] (adv) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately  FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
โดยด่วน[dōi duan = dōi dūan] (adv) EN: urgently ; immediately  FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยไม่ชักช้า[dōi mai chakchā] (adv) EN: immediately ; without delay  FR: sans tarder ; sans délai
โดยพลัน[dōi phlan] (adv) EN: immediately
โดยเร็ว[dōi reo] (adv) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily  FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
โดยทันที[dōi thanthī] (adv) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly  FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
โดยทันทีทันใด[dōi thanthīthandai] (adv) EN: immediately

CMU Pronouncing Dictionary
MEDIATE M IY1 D IY0 EY2 T
MEDIATED M IY1 D IY0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary
mediate (v) mˈiːdɪɛɪt (m ii1 d i ei t)
mediated (v) mˈiːdɪɛɪtɪd (m ii1 d i ei t i d)
mediates (v) mˈiːdɪɛɪts (m ii1 d i ei t s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft), #29,624 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
すぐそこ[sugusoko] (adv, adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
すぐ側(P);直ぐそば;直ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P) [Add to Longdo]
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
アイドルギヤ;アイドルギア[aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear [Add to Longdo]
イミディエイト[imideieito] (adj-na) immediate [Add to Longdo]
コンピュータ媒介言語[コンピュータばいかいげんご, konpyu-ta baikaigengo] (n) { comp } Computer Mediated Communication; CMC [Add to Longdo]
斡旋販売[おっせんはんばい, ossenhanbai] (n) mediated marketing; mediated sales [Add to Longdo]
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P) [Add to Longdo]
一口商い[ひとくちあきない, hitokuchiakinai] (n) an immediate definite deal [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
即時[そくじ, sokuji] real-time (a-no), immediately [Add to Longdo]
即接続[そくせつぞく, sokusetsuzoku] immediate connection, direct connection [Add to Longdo]
即値[そくち, sokuchi] immediate [Add to Longdo]
即値アドレス[そくちアドレス, sokuchi adoresu] immediate address [Add to Longdo]
即値データ[そくちデータ, sokuchi de-ta] immediate data [Add to Longdo]
即値命令[そくちめいれい, sokuchimeirei] immediate instruction [Add to Longdo]
対象受信者[たいしょうじゅしんしゃ, taishoujushinsha] immediate recipient [Add to Longdo]
中間ノード[ちゅうかんノード, chuukan no-do] intermediate node [Add to Longdo]
中間バイト[ちゅうかんバイト, chuukan baito] intermediate byte [Add to Longdo]
中間言語[ちゅうかんげんご, chuukangengo] intermediate language [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.116 seconds, cache age: 21.988 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม