Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ meddle แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


68 ผลลัพธ์ สำหรับ meddle  M EH1 D AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -meddle-, *meddle*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
meddle(vi) ก้าวก่าย, See also: เข้าไปยุ่ง, สอดแทรก, จุ้นจ้าน, Syn. interfere, intervene poke, Ant. keep out
meddler(n) คนชอบก้าวก่าย, See also: คนจุ้นจ้าน, Syn. interferer, troublemaker
meddle in(phrv) สอด, See also: ยุ่งกับ, เสือกในเรื่อง
meddlesome(adj) ซึ่งชอบก้าวก่าย, See also: จุ้นจ้าน, ซึ่งชอบยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. intrusive, invasive, Ant. unmeddle some
meddle with(phrv) ยุ่งวุ่นวายกับ, See also: สอดแทรกหรือทำให้เสียหาย, Syn. be at, get at, interfere with
meddle with(phrv) มีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับ (เพศตรงข้าม), See also: ยุ่งเกี่ยวกับ, Syn. mess about with
meddlesomeness(n) การชอบก้าวก่าย, See also: ความจุ้นจ้าน, Syn. curiosity

Hope Dictionary
meddle(เมด'เดิล) vi. เข้ายุ่ง, ยุ่ง, เสือก., See also: meddler n. meddlingly adv.
meddlesome(เมด'เดิลเซิม) adj. ชอบยุ่ง, ชอบเสือก.

Nontri Dictionary
meddle(vi) ยุ่งเกี่ยว, แทรกแซง, เสือก
meddler(n) คนชอบยุ่ง, คนชอบแทรกแซง, คนชอบเสือก
meddlesome(adj) ชอบยุ่ง, ชอบแทรกแซง, ชอบเสือก
intermeddle(vi) แทรกแซง, ก้าวก่าย, เลือก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Awful things happen to wizards who meddle with time. มีเรื่องสยองเกิดมาแล้วนะกับพ่อมดที่คิดจะมั่วเวลา Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
So you decided to meddle in my love life? เข้ามายุ่งกับชีวิตรักผมเหรอ A Vision's Just a Vision (2008)
I feel that she is trying to meddle in our relationship. ฉันรู้สึกว่า เธอพยายามจะเข้าอยู่ตรงกลาง ระหว่างความสัมพันธ์ของเรา Episode #1.9 (2008)
You meddle with a power you do not understand, Arthur Pendragon. เจ้ากำลังยู่งกับพลังที่เจ้าไม่เข้าใจ อาเธอร์ เพนดรากอน The Coming of Arthur: Part One (2010)
Because I'm not going to meddle with my husband's private life. เพราะฉันจะไม่เข้าไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวของสามีของฉัน Episode #1.12 (2010)
You shouldn't meddle with Haeshin... nor Tae Ra! เธอไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับแฮชิน และแทรา! Episode #1.15 (2010)
You shouldn't meddle with Haeshin... เธอไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับแฮชิน Episode #1.15 (2010)
So please, don't meddle with my life anymore. ดังนั้น โปรดอย่ายุ่งเกี่ยวกับชีวิตหนูอีกเลย Episode #1.15 (2010)
What? Don't meddle with your life? อะไรนะ ไม่ให้ยุ่งกับชีวิตลูกเหรอ Episode #1.15 (2010)
Okay, I try not to meddle in dorota's duties,  โอเค ฉันจะพยายามไม่ก้าวก่าย หน้าที่ของโดโรต้า While You Weren't Sleeping (2011)
I don't meddle in my stepmother's affairs, Or in your case, a lack thereof. Chuck here is just trying to manipulate you ผมไม่ได้เข้าไปยุ่งกับชีวิตรักของแม่เลี้ยง ชัคอยู่ที่นี่ก็เพื่อจะจัดการกับคุณ While You Weren't Sleeping (2011)
I will no longer meddle in her relation-chips." 'และฉันจะไม่ย่วง(ยุ่ง) กับความสามพัน(สัมพันธ์)ของเธออีก' And the Break-Up Scene (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meddleDon't meddle in his affairs.
meddleDon't meddle in my affairs.
meddleDon't meddle in other people's affair.
meddleHe meddled where he wasn't wanted and it backfired on him.
meddleIt is not my part to meddle in your affairs.
meddleI would not meddle in such a thing.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แจ๋น(adj) interfering, See also: meddlesome, Syn. จุ้น, จุ้นจ้าน, Example: ทำไมเธอถึงเป็นคนแจ๋นได้ขนาดนี้, Thai Definition: ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น, ชอบเสนอหน้า
ตัวยุ่ง(n) meddler, See also: nuisance, troublesome person, Syn. ตัวป่วน, ตัวกวน, Example: เลขาคนนี้เป็นตัวยุ่งประจำบริษัทเพราะชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่น, Thai Definition: คนที่ชอบไปวุ่นวาย, คนที่แส่เข้าไปทุกเรื่อง
สอดรู้(v) interfere, See also: meddle in, butt in, intervene, pry, be inquisitive, Syn. สอดรู้สอดเห็น, Example: อย่ามาสอดรู้กับเรื่องของฉัน, Thai Definition: แส่รู้ในเรื่องของคนอื่น
สะเออะ(v) meddle, See also: poke one's nose into, be assertive, be impertinent, Syn. ยุ่ง, เสือก, วุ่น, เจ๋อ, Example: ถ้า ไม่รู้ ก็อย่า สะเออะ มาออกความเห็นกล่าวหาคนเขาเลย, Thai Definition: เสนอหน้าเข้าไปในสถานที่ที่ไม่สมควร
สาระแน(v) meddle, See also: tamper, interfere, Syn. แส่, Example: ทำไมเธอจะต้องสาระแนเอาเรื่องที่บ้านไปพูดให้คนอื่นฟังด้วย, Thai Definition: แส่ไม่เข้าเรื่อง, สู่รู้ไม่เข้าเรื่อง
เจ้ากี้เจ้าการ(v) be busy, See also: meddle, Example: เขาเจ้ากี้เจ้าการอย่างออกนอกหน้าในการจัดงานแต่งงาน
จุ้นจ้าน(v) meddle, See also: intervene, interfere, Example: เขาคงไม่สบายใจที่อ้ายหมีควายมาจุ้นจ้านอยู่ใกล้ๆ เช่นนี้, Thai Definition: เข้าไปยุ่งเกี่ยวในสถานที่หรือในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวจนน่าเกลียด
แม่รีแม่แรด(n) busy woman, See also: meddlesome woman, interfering woman, Example: เธอทำตัวเป็นแม่รีแม่แรดไม่น่าดู
ปากเสีย(adj) gossipy, See also: meddlesome, Example: คนกลุ่มนี้ประวัติดีกันทั้งนั้นไม่มีใครเอ่ยอ้างว่ามีใครเป็นคนปากเสียหรือคนที่กินไม่ค่อยอิ่ม, Thai Definition: ชอบพูดจาให้ร้ายแก่ผู้อื่นหรือแก่ตนเอง
ปากเสีย(adj) gossipy, See also: meddlesome, Example: คนกลุ่มนี้ประวัติดีกันทั้งนั้นไม่มีใครเอ่ยอ้างว่ามีใครเป็นคนปากเสียหรือคนที่กินไม่ค่อยอิ่ม, Thai Definition: ชอบพูดจาให้ร้ายแก่ผู้อื่นหรือแก่ตนเอง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ก้าวก่าย[kāokāi] (v) EN: interfere ; intervene ; overlap ; meddle ; tamper  FR: interférer ; se mêler de ; fourrer le nez (dans qqch.) (fam.)
แทรกแซง[saēksaēng] (v) EN: intervene (in) ; interfere in ; intrude in ; intercede in ; step into ; meddle in  FR: intervenir ; interférer ; se mêler de
สาระแน[sāranaē] (v) EN: meddle ; tamper ; interfere ; go out of one's way ; poke one's nose into sth ; pry ; snoop  FR: interférer ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui
สอดรู้[søtrū] (v) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive  FR: fouiner ; fureter
สอดรู้สอดเห็น[søtrū-søthen] (v) EN: snoop ; be inquisitive ; be meddlesome  FR: fouiner ; fureter
ยื่นจมูก[yeūn jamūk] (v, exp) EN: poke one's nose into anothers' affairs ; meddle  FR: s'ingérer ; fouiner (péj.) ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui
ยื่นหน้า[yeūn nā] (v, exp) EN: interfere ; meddle ; push oneself forward
ยุ่ง[yung] (v) EN: meddle  FR: s'ingérer

CMU Pronouncing Dictionary
MEDDLE M EH1 D AH0 L
MEDDLESOME M EH1 D AH0 L S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary
meddle (v) mˈɛdl (m e1 d l)
meddled (v) mˈɛdld (m e1 d l d)
meddler (n) mˈɛdlər (m e1 d l @ r)
meddles (v) mˈɛdlz (m e1 d l z)
meddlers (n) mˈɛdləz (m e1 d l @ z)
meddlesome (j) mˈɛdlsəm (m e1 d l s @ m)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
干预[gān yù, ㄍㄢ ㄩˋ, / ] meddle; intervene, #5,686 [Add to Longdo]
多事[duō shì, ㄉㄨㄛ ㄕˋ, ] meddlesome; eventful, #20,396 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お節介(P);御節介[おせっかい, osekkai] (adj-na, n) (See 節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P) [Add to Longdo]
ちょっかい[chokkai] (n) meddle; dabble; make a pass at [Add to Longdo]
構う[かまう, kamau] (v5u) (1) (See 構わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P) [Add to Longdo]
差し出る;差出る(io)[さしでる, sashideru] (v1, vi) (1) to be forward; to stick one's nose into; to meddle; to be intrusive; (2) to jut out; to protude; to overhang [Add to Longdo]
世話を焼く[せわをやく, sewawoyaku] (exp, v5k) to bother; to meddle; to poke one's nose (into another's business); to be too helpful [Add to Longdo]
世話焼き[せわやき, sewayaki] (n) a bother; a meddlesome person [Add to Longdo]
節介[せっかい, sekkai] (adj-na, n) (obsc) (See お節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness [Add to Longdo]
突っ込む[つっこむ, tsukkomu] (v5m) (1) to thrust something into something; (2) to plunge into; to go into deeply; (3) to meddle; to interfere; (4) to retort; (5) to riposte; (P) [Add to Longdo]
立ち入る;立入る;立ちいる[たちいる, tachiiru] (v5r, vi) (1) to enter; to trespass; (2) to interfere; to meddle; to pry into [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1275 seconds, cache age: 63.809 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม